Giáo án Toán học - Mệnh đề

4 991 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 15:54

Giáo án Toán học - Mệnh đề Chỉång 1: MÃÛNH ÂÃƯ - TÁÛP HÅÜP Tiãút 1. MÃÛNH ÂÃƯ V MÃÛNH ÂÃƯ CHỈÏA BIÃÚNI. MỦC TIÃU: qua bi hc hc sinh cáưn nàõm.1 : , , ,Kiãún thỉïc Khại niãûm váún âãư váún âãư ph âënh kẹo theo tỉång .âỉång.2 : ;K nàng Biãút láûp mãûnh âãư ph âënh ca mäüt mãûnh âãư mãûnh âãư ,kẹp theo v mãûnh âãư tỉång âỉång tỉì 2 mãûnh âãư â cho xạc âënh tênh .âụng sai ca cạc mãûnh âãư ny.3 : , .Tỉ duy Thnh thảo viãûc láûp mãûnh âãư keo theo mãûnh âãư tång âỉång.4 : , .Thại âäü Cáøn tháûn chênh xạcII. CHØN BË PHỈÅNG TIÃÛN DẢY HC:.1 : .Thỉûc tiãùn Hc sinh â lm quen våïi mãûnh âãư åí låïp 6.2 : .Phỉång tiãûn Bng phủIII. PHỈÅNG PHẠP DẢY HC: - Phỉång phạp váún âạp gåüi måí thäng qua cạc hoảt âäüng âiãưu khiãøn tỉ .duyIV. TIÃÚN TRÇNH BI HC V CẠC HOẢT ÂÄÜNG:A. Cạc tçnh húng hc táûp: : ;TH1 Giạo viãn nãu váún âãư bàòng cạc vê dủ GQVÂ qua cạc hoảt âäüng :HÂ1 Giạo viãn nãu vê dủ nhàòm âãø hc sinh nháûn biãút khại niãûm mãûnh âãư : .HÂ2 Xáy dỉûng mãûnh âãư ph âënh ca mãûnh âãư thäng qua vê dủ : .HÂ3 Phạt biãøu mãûnh âãư ph âënh : -HÂ4 Tênh âụng sai ca mãûnh âãư P ⇒ Q :HÂ5 Hc sinh phạt biãøu mãûnh âãư P ⇒ - .Q v xẹt tênh âụng sai : -HÂ6 Tênh âụng sai ca mãûnh âãư P ⇒ .Q : - .HÂ7 Hc sinh phạt biãøu mãûnh âãư tỉång âỉång v xẹt tênh âụng sai :HÂ8 Cng cäú kiãún thỉïcTổ Tốn - Trường THPT Thừa LưuHoảt âäüng ca GV Hoảt âäüng ca Hc sinh Mãûnh âãư l gç? : /HÂ1 Qua VD h s nháûn biãút khại niãûm : /VD1 Xẹt tênh â s ca cạc cáu sau . .1 H Näüi l th âä ca Viãût Nam .2 Thỉåüng Hi l 1 thnh phäú ca ÁÚn Âäü ) + =c 1 1 2 )d 27 5 / ( )K n SGK Tr låìi VD1 : “ ”VD Häm nay tråìi âẻp quạ Cáu cm thạn Nãu VD khạc vãư cáu l mãûnh âãư v cạc cáu .khäng l mãûnh âãư :Mãûnh âãư ph âënh : .HÂ2 Xáy dỉûng mãûnh âãư ph âënh : .VD2 Hai bản An v Bçnh tranh lûn : “ ”An nọi 2003 l säú ngun täú : “ ”Bçnh nọi 2003 khäng phi l säú ngun täú K hiãûu P l mãûnh âãư Bçnh nọi “ ”Mãûnh âãư ca An nọi Khäng phi P gi l mãûnh , /âãư ph âënh ca P k hP. P âụng thçP ;saiP .âụng thç P sai HS láúy VD tỉång tỉû Phạt biãøu mãûnh âãư ph âënh : : “VD Xẹt mãûnh âãư P2 ”l säú hỉỵu tè Phạt biãøu mãûnh âãư .ph âënh bàòng 2 cạch :H1 HS tho lûn tr låìi :Mãûnh âãư kẹo theo v mãûnh âãư âo : -HÂ1 Tênh Âng S ca mãûnh âãư P ⇒Q : “VD3 Xẹt mãûnh âãư Nãúu An vỉåüt ân â thç An vi ”phảm lût giao thäng “ ”Mãûnh âãư trãn cọ dảng nãúu P thç Q gi l mãûnh .âãư kẹo theo HS phạt biãøu âënh .nghéa /K h P ⇒ Q : “ ”VD4 Mãûnh âãư Vç 50 10 nãn 50 5 ,Láûp mãûnh âãư âụng Tổ Tốn - Trường THPT Thừa Lưu……… “ ”Mãûnh âãư Vç 2002 l säú chàơn nãn 2002 4 + , ,P âụng Q âụng P ⇒ :Q âụng + , ,P âụng Q sai P ⇒ :Q sai mãûnh âãư sai HS nháûn xẹtTổ Tốn - Trường THPT Thừa Lưu…Hoảt âäüng ca GV Hoảt âäüng ca Hc sinh:H2 HS tỉû tr låìi - Mãûnh âãư Q ⇒ P âgl mãûnh âãư âo ca mãûnh âãư P ⇒ .Q : “VD5 Phạt biãøu mãûnh âãư âo ca mãûnh âãư Nãúu ∆ ABC l ∆ âãưu thç nọ l ∆ ”cán HS tr låìi : / .HS6 X d mãûnh âãư tỉång âỉång : :VD 6 Xẹt mãûnh âãư P ∆ ABC l ∆ ”cán :Mãûnh âãư Q ∆ ABC cọ 2 âỉåìng trung tuún bàòng ”.nhau : “Mãûnh âãư R ∆ ABC l ∆ cán nãúu v chè nãúu ∆ABC ”.cọ 2 âỉåìng trung tuún bàòng nhau “ ”Mãûnh âãư R cọ dảng P nãúu v chè nãúu Q HS phạt biãøu .R gil mãûnh âãư tỉång âỉång / :K h P ⇔ Q + P ⇒ :Q âụng vç Q ⇒ :P âụng thç P ⇔ :Q âụng + : , :P âụng Q âụng thç P⇔ :Q âụng + : , :P S Q S thç Q⇔ : .P âụng + : , :P S Q S thç P⇔ :Q âụng :H3 ,HS tho lûn tr låìi : ,HÂ6 Cng cäú khại niãûm mãûnh âãư mãûnh âãư ph , , .âënh mãûnh âãư kẹo theo mãûnh âãư tỉång âỉång :Hỉåïng dáùn lm bi táûp åí nh - , ,Lm bi táûp 1 2 3 SGK - .Láúy thãm VD åí ngoi SGK âãø lm mãûnh âãư â hcTổ Tốn - Trường THPT Thừa Lưu . : -HÂ4 Tênh âụng sai ca mãûnh âãư P ⇒ Q :HÂ5 Hc sinh phạt biãøu mãûnh âãư P ⇒ - .Q v xẹt tênh âụng sai : -HÂ6. lm bi táûp åí nh - , ,Lm bi táûp 1 2 3 SGK - .Láúy thãm VD åí ngoi SGK âãø lm mãûnh âãư â hcTổ Tốn - Trường THPT Thừa Lưu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán học - Mệnh đề , Giáo án Toán học - Mệnh đề , Giáo án Toán học - Mệnh đề