Câu hỏi và bài tập ôn chương

2 1,688 3
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 15:53

Câu hỏi và bài tập ôn chương TIÃÚT 12: CÁU HI V BI TÁÛP ÄN TÁÛP CHỈÅNG 1I. MỦC TIÃU: a) Vãư kiãún thỉïc: Mãûnh âãư , táûp håüp, säú gáưn âụngb) Vãư k nàng:- Rn k nàng dng thût ngỉỵ vo mãûnh âãư âụng.- Chỉïng minh âënh l bàòng phỉång trçnh phn chỉïng.- Cạc phẹp toạn trãn táûp håüp.- Sai säú.c) Vãư tỉ duy.- Hiãøu âỉåüc viãûc âỉa thût ngỉỵ vo âënh l.- Hiãøu âỉåüc khi thỉûc hiãûn cạc phẹp toạn trãn táûp håüp.- Hiãøu âỉåüc sai säú tuût âäúi, sai säú tỉång âäúi ca mäüt säú gáưn âụng.d) Vãư thại âäü: - biãút ỉïng dủng- cáøn tháûn, chênh xạc.II. PHỈÅNG TIÃÛN DẢY HC- Cạc biãøu bng.- Cạc âãư bi phạt cho hc sinhHoảt âäüng ca HS Hoảt âäüng ca GVGhi bngNhåï lải kiãún thỉïc:Xẹt mãûnh âãư âo ca âënh l dảng (1)“∀x ∈X, Q(x) ⇒ P(x) (2).”Nãúu mãûnh âãư (2) âụng thç gi âënh l âo ca âënh l dảng (1).Lục âọ âënh l dảng (1) v (2) viãút gäüp “∀x ∈X, P(x) ⇔ Q(x)” âc P(x) l âiãưu kiãûn cáưn v â âãø cọ Q(x).Kiãøm tra kiãún thỉïc cå bn.Hỉåïng dáùn HS tçm âënh l âo v sỉí dủng thût ngỉỵ cáưn“ v â .”BT 53/32 SGKa) Âënh l âo nãúu n“ l säú ngun dỉång sao cho Sn + 6 l säú l thç n l säú l .”Phạt biãøu gäüp c âënh l thûn v âo Våïi“ mi säú ngun dỉång n, 5n+6 l säú k khi v chè khi n l säú l .”b) Âënh l âo Nãúu n“ l säú ngun dỉång sao cho 7n+4 l säú chàơn thç n l säú chàơn .”HS tỉû phạt biãøu âënh l âo räưi dng thût ngỉỵ.Tổ Tốn - Trường THPT Thừa LưuHoảt âäüng ca HS Hoảt âäüng ca GVGhi bngNhåï lải kiãún thỉïc:Phẹp chỉïng minh phn chỉïng gäưm 2 bỉåïc:1) Gi sỉí täưn tải x0 sao cho P(x0) âụng v Q(x0) sai. Khi âọ mãûnh âãư “∀x ∈X, P(x) ⇒ Q(x)” sai.2) Dng suy lûn v kiãún thỉïc toạn hc â biãút âãø âi âãún máu thùn.Tỉû chỉïng minh âënh l bàòng phỉång phạp phn chỉïng.Kiãøm tra kiãún thỉïc cå bn.HÂ2: BT 54/SGK.a) Gi sỉí a ≥1, b≥1⇒ a + b ≥2, máu thùn våïi gi thiãút.b) Gi sỉí 5n+4 = 10K+4 = 2 (SK+2) l säú chàơn, máu thùn våïi gi thiãút.* Nhåï lải kiãún thỉïc:A ∪B = {x/x ∈A hồûc x ∈B}A ∩B = {x/x ∈A v x ∈B}A ⊂E, CEA ={x/x∈E v x∉A}A\ B = {x/x∈A v x∉B}Tỉû biãøu diãùn cạc táûp håüp theo cạc táûp A, B v E båíi cạc phẹp toạn.Kiãøm tra kiãún thỉïc cå bn.Hỉåïng dáùn HS sỉí dủng cạc phẹp toạn trãn táûp håüp.u cáưu HS tỉû tçm táûp håüp theo táûp A, B, E.HÂ4: BT 55/SGKa) A ∧ Bb) A \ Bc) CE (A∧B) = CEA∨CEB* Nhåï lải kiãún thỉïc cå bn:x∈âoản [a;b] dng táûp håüp: a ≤x≤b x∈khong[a;b] .: a<x<b x∈ nỉía âoản [a;b) : a ≤x<b x∈ nỉía âoản (a;b] : a<x≤b x∈ (-∞,a] : x ≤ a x∈ (a;+∞) .: x >a Kiãøm tra kiãún thỉïc cå bn.Hỉåïng dáùn HS âiãưn vo ä träúng.HÂ5: BT 57/SGK2≤ x ≤5-3≤ x ≤2-1≤ x ≤5-∞< x ≤1-5<xx∈ [2;5]x∈ [-3;2]x∈ [-1;5]x∈ [-∞;1]x [-5;+]HS tỉû âiãưn vo ä träúnga = a ± dTrong säú a, mäüt chỉỵ säú gi l chỉỵ säú chàõc nãúu d khäng vỉåüt quạ nỉía âån vë ca hng cọ chỉỵ säú âọ.Kiãøm tra kiãún thỉïc cå bn.Hỉåïng dáùn HS tçm chỉỵ säú chàõc.HÂ6: BT 59/SGKVç 0,005<0,05 ≤ 0,05 nãn V chè cọ 4 chỉỵ säú chàõc.* Cng cäú: Qua bi hc hc sinh cáưn nàõm vỉỵng phỉång phạp chỉïng minh âënh l bàòng phn chỉïng; thnh thảo cạc phẹp toạn trãn táûp håüp; biãút tçm chỉỵ säú chàõc.* Bi táûp vãư nh: Cạc bi táûp cn lải åí SGK, bi táûp sạch bi táûp.Tổ Tốn - Trường THPT Thừa Lưu 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi và bài tập ôn chương, Câu hỏi và bài tập ôn chương, Câu hỏi và bài tập ôn chương

Từ khóa liên quan