Tài liệu Axit Cacboxylic

5 1,501 28
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 14:50

Tài liệu Axit Cacboxylic ACID CACBOXYLIC – ESTE  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau đây:(Đề này gồm 30 câu) Câu 1: Giá trò pKa của ba acid hữu cơ sau: CH3COOH, ClCH2COOH, ICH2COOH giảm dần theo thứ tự: A. CH3COOH > ClCH2COOH > ICH2COOHB. ICH2COOH > ClCH2COOH > CH3COOH C. CH3COOH > ICH2COOH > ClCH2COOH D. ClCH2COOH > ICH2COOH > CH3COOHGiải: Chọn câu CTính acid càng lớn thì pKa càng bé mà do hiệu ứng –I thì tính acid của Cl CH2COOH > I  CH2COOH > CH3COOH. Câu 2: Trong các khẳng đònh sau, khẳng đònh không đúng là: A. Các axit không no thường có tính axit mạnh hơn các axit no tương ứng B. Các axit thơm có tính axit mạnh hơn các axit no C. Tính axit của các axit cacboxylic phụ thuộc vào gốc R (trong công thức R(COOH)n )D. Tất cảc các axit cacboxylic đều tan nhiều trong nước do tạo được liên kết hiđro liên phân tử bền Giải: Chọn câu DDo các axit từ C12 trở lên hầu như không tan trong nước Câu 3: Đặc điểm của phản ứng este hóa là: A. Rất chậm ở điều kiện thường và là phản ứng thuận nghòch B. Chỉ xảy ra nhanh khi có xúc tác của dung dòch đặc H2SO4 C. Phải đun nóng ở nhiệt độ rất cao khoảng 500oC để rượu hóa hơi, sau đó hơi rượu kết hợp với acit tạo thành esteD. A, B, C đều đúng. Giải : Chọn câu ACâu B sai vì phản ứng cũng xảy ra nhanh khi có mặt chất xúc tác khác Câu C sai vì phản ứng thực hiện ở nhiệt độ cao để phản ứng cộng nucleophin ancol vào nhóm cacboxylic (đã được hoạt động hóa bằng H+) và tách nước từ sản phẩm cộng để được este ở dạng proton hóa xảy ra nhanh hơn Câu 4: Trong phản ứng este hóa muốn chuyển dòch cân bằng về phía tạo este cần: A. Tăng nồng độ của este B. Chưng cất dần este ra khỏi môi trường ban đầu C. Dùng chất xúc tác và đun nóng D. Cả A, B, C đều đúng Giải: Chọn câu B Câu A sai vì cần tăng nồng độ của 2 chất tham gia là ancol và acid cacboxylic Câu C sai vì dùng chất xúc tác và đun nóng là để phản ứng mau đạt đến trạng thái cân bằng hay tăng tốc độ của phản ứng, không phải là dòch chuyển cân bằng Câu 5: Biết rằng acid cacboxylic không tác dụng trực tiếp với phenol tạo thành este. Muốn điều chế este của phenol cần dùng cho phenol tác dụng với:A. Clorua acid B. Anhiđrit acidC. Dung dòch ancol bão hòa O2D. A, B đều đúng Giải: Chọn câu DCâu 6: Xét các phản ứng sau: (1) CH3COOAg + Br2 80 độ CH3Br + CO2 + AgBr(2) CH3COONa + NaOH(nóng chảy) CaO, nhiệt CH4 + Na2CO3 (3) CH2 = CH – COOH + H2O xúc tác acid CH2OH – CH2 – COOH Trang: 1Trong các phản ứng trên, số phản ứng trong đó chất hữu cơ tham gia chỉ đóng vai trò chất khử là: A. 0 B. 1 C. 2 D. 3Giải: Chọn câu A Vì các chất hữu cơ tham gia ở (1), (2) vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa, soh trung bình của C trong phản ứng (3) không đổi Câu 7: Tổng hệ số cân bằng nguyên dương tối giản nhất của phản ứng oxi hóa khử sau: n – Butan + O2 xt, 180 độ, P = 50atm CH3COOH + H2O là: A. 8 B. 9 C. 10 D. A, B, C đều saiGiải: Chọn câu C 2C4H10 + 5O2 xt, 180 độ ,P=50atm 2CH3COOH + H2OCâu 8: Acid salixilic còn được gọi là: A. Acid o-hiđroxibenzoicB. Acid m-hiđroxibenzoicC. Acid p-hiđroxibenzoicD. A, B, C đều sai Giải: Chọn câu A vì acid salixilic có công thức: Câu 9: Cho 2 acid cacboxylic A và B (MA < MB) tác dụng hết với Na thu được hỗn hợp có số mol H2 bằng ½ tổng số mol A và B trong hỗn hợp. Nếu trộn 20 gam dung dòch A 23% với 50 gam dung dòch acid B 20,64% thì được dung dòch D, để trung hòa dung dòch D cần 200 ml dung dòch NaOH 1,1M. Công thức phân tử của A và B lần lượt là: A. HCOOH ; C3H5COOHB. CH3COOH ; C2H3COOH C. HCOOH ; C2H5COOH D. A, B đều có thể xảy ra Giải: Chọn câu D Công thức chung của A, B là : x mol. Theo đề ta có: Vậy A, B là 2 acid hữu cơ đon chức. nNaOH = naxit = 0,22 mol. Tính mA = 4,6 gam, mB = 10,32 gam => tổng khối lượng là 14,92 gam => A,B = 67,8 gam/mol = + 45 => = 22,8 => có 2 trường hợp R = 1 hoặc R = 15 rồi suy ra axit B còn lại. Bài toán sau: Giải các câu tử câu 10 đến câu 13Cho hỗn hợp X gồm 2 este của 2 acid kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng có dạng: R1COOR và R2COOR. Đốt cháy hoàn toàn 20,1 gam hỗn hợp X cần 146,16 lít không khí (đktc), chứa 20% O2 về thể tích và 80% là N2. Sản phẩm cháy cho lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc sau đó qua bình 2 đựng dòch Ca(OH)2 dư. Sau thí nghiệm khối lượng bình 1 tăng m gam và bình 2 tăng 46,2 gam Câu 10: Giá trò của m là: A. 15,66 gam B. 13 gam C. 18 gam D. A, B, C đều sai Câu 11: Công thức của 2 este là: A. HCOOC2H5 và CH3COOC2H5B. CH3COOC3H5 và C2H5COOC3H5 C. HCOOC3H5 và CH3COOC3H5D. CH3COOC2H5 và C2H5COOC2H5 Câu 12: % khối lượng mỗi este trong hỗn hợp X là: A. 72,69% ; 27,31%B. 85,07% ; 14,93%C. 82,16% ; 17,84%D. 66,67% ; 33,33%Câu 13: Tổng số mol muối sau phản ứng xà phòng hóa là: A. 0,027 mol B. 0,27 mol C. 0,54 mol D. 0,054 molCâu 10: Chọn câu A Câu 11: Chọn câu B Câu 12: Chọn câu B Câu 13: Chọn câu A- Tính số mol của O2 và CO2 lần lượt là 1,305 mol và 1,05 mol. Đònh luật bảo toàn khối lượng => m = 20,1 + 1,305.32 – 46,2 = 15,66 gamTrang: 2- Vì 2 este là 2 axit đồng đẳng liên tiếp của cùng rượu nên có chung công thức CxHyO2 (x, y là các giá trò trung bình). Lập hệ 3 phương trình: (1) ax = 1,05 (2) a2 = nnước = 0,87 => a = 0,18 mol(3) ax + a4 – a = 1,305 x = 5,833 ; y = 9,666. Vì số nguyên tử H trong các este là số chẵn nên CTPT 2 este là C5H8O2 và C6H10O2 - Gọi m là số mol của C6H10O2 trong X. ncacbonic = 6m + 5(0,18 – m) = 1,05 => m = 0,15. Tính %- Gọi là gốc hiđrocacbon trung bình của 2 axit ta có nmuối = neste = 0,18×3,105÷ 20,1 = 0,027 Câu 14: Đun nóng 7,2g este A với dung dịch NaOH dư, phản ứng kết thúc thu được glyxerin và 7,9g hỗn hợp muối. Cho tồn bộ hỗn hợp muối đó tác dụng với H2SO4 lỗng thu được 3 axit hữu cơ đơn chức mạch hở D, E, F; trong đó E, F là đồng phân của nhau; E là đồng đẳng kế tiếp của D. Cơng thức cấu tạo của các axit là:A. HCOOH, CH3COOH.B. CH3COOH, CH3CH2COOH.C. HCOOH, CH3CH2COOH.D. CH3CH2COOH, CH3CH2CH2COOH.Giải: Chọn câu D Câu 15: Số este có chung cơng thức C5H8O2 được tạo bởi axit khơng no đơn chức và rượu mêtylic là:A. 3 B. 4 C. 5 D. 6Giải: Chọn câu BCâu 16: Xà phòng hố este C4H6O2 thu được hỗn hợp 2 sản phẩm khơng có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Cơng thức cấu tạo của este đó là:A. CH3COOCH=CH2.B. HCOOCH2-CH=CH2.C. HCOOCH=CH-CH3.D. CH2=CH-COO-CH3Giải: Chọn câu D Câu 17: Thủy phân este (E) C4H6O2 trong mơi trường kiềm : (E) + NaOH muối (M ) + andehyt (A)Cho biết khối lượng mol của muối nhỏ hơn 70 đv.C. Cơng thức đúng của E là:A. HCOOCH=CH-CH3.B. CH2=CH-COOCH3.C. CH3COOCH=CH2.D. HCOOCH2-CH=CH2.Giải: Chọn câu ACâu 18: Cho 5,3g hỗn hợp gòm CH3COOH và một đồng đẳng A tác dụng hết với NaHCO3 thấy giải phóng ra 2,24l khí CO2 (đktc). Cơng thức của A là:A. HCOOHB. C2H5COOH C. C3H7COOH D. C4H9COOHGiải: Chọn câu ACâu 19: A, B là hai axit no, đơn chức, mạch hở. Hỗn hợp X gồm 0,1 mol A + 0,1 mol B. Đốt cháy hồn tồn X được 0,6 mol CO2. Mặt khác, lấy 10g một trong hai axit cho tác dụng với Na dư thì lượng H2 sinh ra lớn hơn 0,05 mol. Hai axit A và B là:A. HCOOH và CH3COOHB. CH3COOH và C2H5COOHC. CH3COOH và C4H9COOHD. HCOOH và C4H9COOHGiải: Chọn câu DCâu 20: Cho 0,1 mol este có cơng thức phân tử là C6H10O4 (phân tử chỉ chứa chức este) tác dụng hết với dung dịch NaOH thu được 16,4g muối của axit hữu cơ. Cơng thức cấu tạo của este là:A. C2H5OOC-COOC2H5B. CH3COOCH2CH2OOCCH3C. HCOOCH2CH2OOCCH3D. CH3COOCH2COOCH2CH3Giải: Chọn câu BCâu 21: Cho m g một axit đơn chức tác dụng với NaOH dư được 1,25m g muối. Axit đó là:A. CH3COOH B. C2H5COOH C. C3H7COOH D. C2H3COOHGiải: Chọn câu CTrang: 3Câu 22: Đốt cháy hồn tồn 1,11g hỗn hợp 2 este đồng phân của nhau, đều tạo bới axit no đơn chức và rượu no đơn chức. Sản phẩm cháy cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy sinh ra 4,5g kết tủa. Hai este đó là:HCOOC2H5 và CH3COOCH3CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3HCOOC3H7 và CH3COOC2H5HCOOC3H7 và C2H5COOCH3Giải: Chọn câu ACâu 23: (CnH2n-1COO)3CmH2m-1 là cơng thức tổng qt của Este sinh ra bởi :Rượu no, 3 chức và axit đơn chức chưa no có 1 liên kết C=CRượu chưa no có 1 liên kết C=C, 3 chức và axit 3 chứcRượu 3 chức có 2 liên kết п và axit đon chức có 1 liên kết C=CRượu 3 chức có 1 liên kết п và axit Giải: Chọn câu ACâu 24: Chất X (C,H,O) có %O = 34,78% . Các chất có thể trực tiếp điều chế ra X là :C2H5OCOCH3HO-C2H4COONaC6H12O6Cả 3 chất đều đượcGiải: Chọn câu ACâu 25: Cho 3,52g chất A có CTPT C4H8O2 tác dụng với 0,6l dd NaOH 0,1M. Sau phản ứng, cơ cạn dung dịch thu được 4,08g chất rắn. Vậy A là:A. C3H7COOH B. HCOOC3H7C. C2H5COOCH3D. CH3COOC2H5Giải: Chọn câu DCâu 26: Hòa tan 1 gam CH3COONa và 0,51 gam H2SO4 vào nước, pha loãng dung dòch đến 100 ml ở 250C. Cho 34,76CH COOHapK =. pH của dung dòch thu được là: A. 3,12 B. 4 C.1,67 D. A, B, C đều sai Giải: Chọn câu BCâu 27: Cho 33,75 4,7610 ; 10HCOOH CH COOHa aK K−= =. Trộn 10 ml dd HCOOH 0,1M với 100 ml dd CH3COOH 0,2M thu được dung dòch có pH là: A. 2,18 B. 12,25 C. 2,67 D. A, B, C đều sai Giải: Chọn câu CBài toán sau: Giải các câu từ câu 28 đến câu 29. Cho hỗn hợp A gồm 1 axit hữu cơ đơn chức và một rượu đơn chức có tỷ lệ số mol là 1 : 1. Chia A làm 2 phần bằng nhau: Phần I: Cho tác dụng với Na dư được 1,344 lít khí (đktc).  Phần II: đun nóng với H2SO4 đặc (xúc tác) được 4,4 gam este. Chia lượng este này làm 2 phần bằng nhau: o Phần 1: Đốt cháy hồn tồn. Cho tồn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì thấy khối lượng bình tăng thêm 6,2 gam và có 19,7 gam kết tủa. o Phần 2: Xà phòng hóa hồn tồn bằng NaOH dư, thu được 2,05 gam muối Natri Câu 28: Cơng thức phân tử của acid và rượu lần lượt là:A. CH3COOH và CH3OH B. HCOOH và C2H5OH C. CH3COOH và C2H5OHD. HCOOH và CH3OH Giải: Chọn câu CCâu 29: Hiệu suất của phản ứng este hóa là: A. 100% B. 83,33% C. 66,67% D. A, B, C đều sai Giải: Chọn câu B Câu 30: Hỗn hợp X gồm A là axit hữu cơ no, 2 lần axit mạch hở và B là axit khơng no có chứa một nối đơi C = C mạch hở, đơn chức. Số ngun tử cacbon trong chất này bằng 2 lần số ngun tử cacbon trong chất kia. Đốt cháy 5,08 gam hỗn hợp X thu được 4,704 lít khí CO2 (đktc). Nếu trung hòa hết 5,08 gam hỗn hợp X cần dùng 350 ml dung dịch NaOH 0,2M. % khối lượng của axit A trong hỗn hợp X là:Trang: 4A. 57,48% B. 42,52% C. 49,61% D. 50,39%Giải: Chọn câu ATrang: 5 . Các axit không no thường có tính axit mạnh hơn các axit no tương ứng B. Các axit thơm có tính axit mạnh hơn các axit no C. Tính axit của các axit cacboxylic. R(COOH)n )D. Tất cảc các axit cacboxylic đều tan nhiều trong nước do tạo được liên kết hiđro liên phân tử bền Giải: Chọn câu DDo các axit từ C12 trở lên hầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Axit Cacboxylic, Tài liệu Axit Cacboxylic, Tài liệu Axit Cacboxylic