Phương pháp giải toán hóa vô cơ và hữu cơ

13 2,347 34
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 14:50

Phương pháp giải toán hóa vô cơ và hữu cơ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐN HĨA HỮU & MỘT SỐ LƯU Ý VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ------A-GIẢI NHANH BÀI TỐN TRẮC NGHIỆM CƠ1/ H2SO4 → 2H+ + SO42- → H2↑ HCl → H+ + Cl- VD1:Cho 2,81 g hỗn hợp Fe2O3, ZnO, MgO tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Khối lượng muối sunfat tạo ra trong dung dịch là: Giải: nH2SO4 =0,05 = n SO42- --->nH += 0,12H+ + O2- = H2O 0,1 0,05 molm muối = m oxit – m O(trong oxit) +m gốc axit =2,81 –0,05.16 +0,05.96 =6,81 gamVD2:Cho 8 g hỗn hợp bột kim lọai Mg va Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thốt ra 5,6 lit H2 ở đktc. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là Giải: nH2 =0,25 ---> nHCl =nCl = 0,25.2 =0,5. m muối =8 + 0,5.35,5=25,75 gamVD3:Cho 11 gam hỗn hợp 2 kim loại tan hồn tồn trong HCl dư thấy 8,96 lít khí thốt ra (đkc) v à dd X, cạn dd X thì khối lượng hỗn hợp muối khan thu được là (gam):Giải: nH2 =0,4 ---> nHCl =nCl- = 0,4.2 =0,8. m muối =kl kim loại +kl ion Cl-=11+0,8.35,3=39,4 gam2/ Axít + Ocid bazơ ( kể cả ocid bazơ khơng tan)VD1: Fe2O3 → a mol Phản ứng dung dịch HCl FexOy → b mol nO2- = 3a+ by → 2H+ + O2- → H2O 6a+2yb ← 3a+ybVD2:Hồ tan 2,4 g một oxit sắt vừa đủ 90ml ddHCl 1M. Cơng thức của oxit sắt nói trên là:Gọi CTPT oxit sắt là:FexOy→ a molnHCl =0,09mol2H+ + O2- → H2O0,09 0,045 molnO2- =ay = 0,045 (1)56a + 16ya = 2,4 (2)xa =0,03 → x:y =2:3 → CTPT là Fe2O33/ Axít + Bazơ ( kể cả bazơ khơng tan) VD : Dung dịch H2SO4 phản ứng với hổn hợp: Fe(OH)3 amol, Al(OH)3 bmol, Cu(OH)2 cmol nOH- = 3a+3b+2c = nH+ 4/ Axít + Kim Loại → Muối giải phóng khí H2 VD: Na→ H → ½ H21m muối = mKim Loại + mgốc axít mM2H+ + O2-→ H2O H+ + OH- → H2OnH+ + M→ Mn+ + n/2 H2 Al → 3H→ 3/2 H2VD1:Cho 8.3 g hỗn hợp Al,Fe tác dụng hết với dung dịch HCl. Sau phản ứng khối lượng HCl tăng thêm 7.8 g. Khối lượng mỗi muối tạo ra trong dung dịch kl mỗi kim loại trong hhGiải;n H2 =(8,3-7,8 ):2 =0,253/2a+b = 0,2527a +56 b= 8,3---> a=b= 0,1 molVD 2: Cho m gam nhôm,Magiê, sắt vào 250 ml dd X chứa hh axít HCl 1M,H2SO4 0,5 M, thu được 0,2375 mol khí H2 dd Y.Tính pH của dd Y.Giải:n H+bđ=0,25 +0,25.0,5.2 = 0,5 nH+ pư = 0,2375.2=0,475nH+ dư =0,025 mol → CH+=0,1 → pH =15/ CO, H2 khử oxít kim loại sau Al tạo Kim loại + CO2 , H2O VD: Hổn hợp gồm CuO → amol Fe2O3 → bmol + CO ⇒ nO(trong oxít) = a+3b CO + O → CO2 a+3b ← a+3b → a+3bVD:Một hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeO MgO khối lượng là 4,24 g trong đó 1,2 g MgO. Khi cho X phản ứng với CO dư (phản ứng hoàn toàn), ta được chất rắn A hỗn hợp CO CO2. Hỗn hợp này khi qua nước vôi trong cho ra 5 g kết tủa. Xác định khối lượng Fe2O3, FeO trong hỗn hợp X. Giải: m 2 oxit sắt là: 4,24 –1,2 =3,04 gam---> 160 a +72 b =3,04n CO2 = n O(trong 2 oxit sắt) = 0,05 ----> 3a +b = 0,05 ---> a=0,01 ; b= 0,02 6/ Phản ứng giữa 2 ion chỉ xảy ra khi sản phẩm chất kết tủa, dễ bay hơi, điện li yếu.VD1: Ca2+ + CO32- → CaCO3↓ 2H+ + CO32- → H2O + CO2↑ 2H+ + S2- → H2S↑ Na+ + NO3- x không xảy raVD2 : Dung dịch chứa amol AlCl3, bmol CuCl2, cmol NaCl phản ứng dung dịch AgNO3 dư thu dmol kết tủa. Mối liên hệ a,b,c,d nCl- = 3a+2b+c ⇒ nAgCl ↓ = nCl- = nAg+phản ứng = 3a+2b+c = d Ag+ + Cl- → AgCl↓7/ Định luật bảo toàn khối lượng: mghổn hợp kim loại + m1 g dung dịch HCl thu được m2 g dung dịch A, m3 g khí B m4 g rắn không tan. Ta : m + m1 = m2 + m3 + m4 ⇒ m2 = m + m1 – m3 – m4 8/ Bảo toàn điện tích: Trong 1 dung dịch : Tổng điện tích dương = tổng điện tích âmVD1: Dung dịch chứa amol Al3+, bmol Ca2+, cmol SO42-, dmol Cl-. Ta co: 3a + 2b = 2c + d VD2: mg hổn hợp Fe, Mg, Zn phản ứng dung dịch HCl dư thu (m+m1) gam muối. mg hổn hợp trên phản ứng dung dịch HCl thu bao nhiêu gam muối? . mmuối clorua = mkim loại + mCl- ⇒ mCl- = m1g ⇒ nCl- = 5,351mmol . Bảo toàn điện tích: 2Cl- SO42- ( 2.nSO42- = nCl-)2CO + O ( trong oxít) to CO2 H2 + O ( trong oxít) to H2O 5,351m → 711m . muối sunfat = m + 711mx 96VD3:Cho m g hỗn hợp Cu, Zn, Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch A. cạn dung dịch A thu được (m+62) gam muối khan. Nung hỗn hợp muối khan trên đến khối lượng không đổi thu được chất rắn khối lượng là:Giải: n NO3- =62:62 = 1mol ---> 2NO3- -------> O2- . n O2- =0,5 mol 1 mol 0.5 molm oxit = m kim loại + m O = m + 0,5.16 =( m + 8 ) gamVídụ 4: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 a mol Cu2S vào dung dịch HNO3 vừa đủ, thu được dung dịch X chỉ chứa 2 muối sunf khí NO duy nhất. Giá trị a là:Giải: dd gồm:0,12 mol Fe3+, 2a mol Cu2+ ,(0,24+a) mol SO42- .áp dụng Đlbt điện tích: 3.0,12 +2.2a =2(0,24 +a)→ a=0,069/ Bảo toàn nguyên tố :VD1: Cho 1mol CO2 phản ứng 1,2mol NaOH thu mg muối. Tính m? . 2-COOHnn= 1,2 ⇒ sản phẩm tạo 2 muối . Gọi CT 2 muối NaHCO3 → amol BT nguyên tố Cacbon: a+b = 1 a= 0,08mol Na2CO3 → bmol BT nguyên tố Natri: a+2b = 1,2 ⇒ b = 0,02mol VD2 : Hổn hợp A gồm FeO a mol, Fe2O3 b mol phản ứng với CO ở t0 cao thu được hổn hợp B gồm: Fe cmol, FeO dmol, Fe2O3 e mol, Fe3O4 f mol. Mối quan hệ giữa a,b,c,d… Ta : nFe (trong A) = nFe (trong B) ⇔VD 3:Hấp thụ hoàn toàn 0,12 mol SO2 vào 2,5 lít dd Ba(OH)2 a mol/l thu được 0,08 mol kết tủa. gí trị của a là bao nhiêu.Giải:n BaCO3 =0,08 → n C còn lại tạo Ba(HCO3)2= 0,04 → nBa(HCO3)2 =0,02→n Ba =n Ba(OH)2 =0,08 + 0,02 =0,1 → CM =0,1/2,5 =0,04 MVD 4:Hòa tan 5,6 gam Fe vào dd H2SO4 dư thu dược dd X.dd X phản ứng vừa đủ với V lít dd KMnO4 0,5 M giá trị của V là?Giải:nFe = nFe2+ =0,1 mol → nMn2+ = 0,1.1/5=0,02(đlBT electron) → V = 0,02:0.5 =0,04 lít10/ Bảo toàn Electron : . Chỉ sử dụng đối với phản ứng oxi hóa khử . Phương pháp: + Xác định chất khử + xác định chất oxi hóa + Viết 2 quá trình + định luật bảo toàn Electron : ne cho = ne nhậnVD : 0,3 mol FexOy phản ứng với dd HNO3 dư thu được 0,1mol khí NO. Xác định FexOy.Giải : xFe2y/x – ( 3x-2y) → xFe+3 nFexOy = 0,3 ⇒ nFe2y/x = 0,3x x = 3 0,3x → 0,3(3x-2y) ⇒ y = 4 hoặc x=y=1N+5 + 3e → N+2 0,3.(3x – 2y) = 0,3 ⇒ 3x – 2y = 10,3 0,1 Vậy CTPT : Fe3O4 hoặc FeO11/ Xác định CTPT chất :VD : 1 oxít của sắt % mFe chiếm 70%. Xác định CTPT của oxít.3a+3b = c + d + 3e + 4fGọi CT của oxít là: FexOy ⇒ =yx== 666,016/3056/7032⇒ Fe2O3B. HIDROCACBON: CT chung: CxHy (x≥1, y≤2x+2). Nếu là chất khí ở đk thường hoặc đk chuẩn: x≤4.Hoặc: CnH2n+2-2k, với k là số liên kếtπ, k ≥0.I- DẠNG 1: Hỗn hợp gồm nhiều hidrocacbon thuộc cùng một dãy đồng đẳng. PP1:Gọi CT chung của các hidrocacbon knnHC222−+(cùng dãy đồng đẳng nên k giống nhau)- Viết phương trình phản ứng- Lập hệ PT giải ⇒n, k.- Gọi CTTQ của các hidrocacbon lần lượt là k2n2nk2n2n2211HC,HC−+−+ . số mol lần lần lượt là a1,a2…. Ta có: + .aa .anann212211++++=+ a1+a2+… =nhhTa đk: n1<n2 ⇒n1<n<n2. Thí dụ : + Nếu hh là hai chất đồng đẳng liên tiếp n=1,5 Thì n1<1,5<n2=n1+1 ⇒0,5<n1<1,5 ⇒n1=1, n2=2.+ Nếu hh là đđ không liên tiếp, giả sử M cách nhau 28 đvC (2 nhóm –CH2-) Thì n1<n=1,5<n2=n1+2 ⇒n1=1, n2=3.PP2 : - gọi CT chung của hai hidrocacbon là yxHC.- Tương tự như trên ⇒y,x- Tách ra CTTQ mỗi hidrocacbon .HC,HC2211yxyxTa có: x1<x<x2, tương tự như trên ⇒x1,x2.y1 < y<y2; ĐK: y1,y2 là số chẳn.nếu là đồng đẳng liên tiếp thì y2=y1+2. thí dụy=3,5 ⇒y1<3,5<y2=y1+2 ⇒1,5<y1<3,5 ; y1 là số chẳn ⇒y1=2, y2=4 nếu là đđ không kế tiếp thì ta thay ĐK : y2=y1+2 bằng đk y2=y1+2k (với k là hiệu số nguyên tử cacbon).Cho vài thí dụ:II. DẠNG 2: Tìm CTPT của hidrocacbon khi biết KL phân tử: Phương pháp: + Gọi CTTQ của hidrocacbon là CxHy; Đk: x≥1, y≤2x+2, y chẳn. + Ta 12x+ y=M+ Do y>0 ⇒12x<M ⇒x<12M (chặn trên) (1)+ y≤2x+2 ⇒M-12x ≤2x+2 ⇒x≥142M −(chặn dưới) (2)Kết hợp (1) (2) ⇒x từ đó ⇒y.Thí dụ : KLPT của hydrocacbon CxHy = 58Ta 12x+y=58+ Do y>o ⇒12x<58 ⇒x<4,8 do y ≤2x+2 ⇒58-12x ≤2x+2 ⇒x ≥4⇒x=4 ; y=10 ⇒CTPT hydrocacbon là C4H10.III. DẠNG 3 : GIẢI BÀI TOÁN HỖN HỢP Khi giải bài toán hh nhiều hydrocacbon ta thể nhiều cách gọi :- Cách 1 : Gọi riêng lẻ, cách này giải ban đầu đơn giản nhưng về sau khó giải, dài, tốn thời gian.4- Cách 2: Gọi chung thành một công thức yxHChoặc k22n2nHC−+(Do các hydrocacbon khác dãy đồng đẳng nên k khác nhau)Phương pháp: Gọi Ct chung của các hydrocacbon trong hh là yxHC (nếu chỉ đốt cháy hh) hoặc k22n2nHC−+(nếu vừa đốt cháy vừa cộng hợp H2, Br2, HX…)- Gọi số mol hh.- Viết các ptpứ xảy ra, lập hệ phương trình, giải hệ phương trình ⇒ .k,y,x n hoaëc+ Nếu là y,xta tách các hydrocacbon lần lượt là .HC,HC2211yxyxTa có: a1+a2+… =nhh .aa axaxx212211++++= .aa .ayayy212211++++=Nhớ ghi điều kiện của x1,y1…+ x1 ≥1 nếu là ankan; x1 ≥2 nếu là anken, ankin; x1 ≥3 nếu là ankadien…Chú ý: + Chỉ 1 hydrocacbon duy nhất số nguyên tử C=1 nó là CH4 (x1=1; y1=4)+ Chỉ 1 hydrocacbon duy nhất số nguyên tử H=2 nó là C2H2 (y2=4) (không học đối với C4H2).Các ví dụ:IV. CÁC PHẢN ỨNG DẠNG TỔNG QUÁT: 1. Gọi CT chung của các hydrocacbon là k22n2nHC−+a.Phản ứng với H2 dư (Ni,t o ) (Hs=100%) k22n2nHC−++kH2  →ot,Ni2n2nHC+ hỗn hợp sau phản ứng ankan H2 dưChú ý: Phản ứng với H2 (Hs=100%) không biết H2 dư hay hydrocacbon dư thì thể dựa vào Mcủa hh sau phản ứng. Nếu M<26 ⇒hh sau phản ứng H2 dư hydrocacbon chưa no phản ứng hếtb.Phản ứng với Br2 dư:k22n2nHC−++kBr2 →k2k2n2nBrHC−+c. Phản ứng với HXk22n2nHC−++kHX →kk2n2nXHC−+d.Phản ứng với Cl2 (a's'k't')k22n2nHC−++kCl2 →HClxClHCkk22n2n+−+e.Phản ứng với AgNO3/NH32k22n2nHC−++xAg2O  →3NHxOxHAgHC2xxk22n2n+−−+2) Đối với ankan:CnH2n+2 + xCl2  →ASKTCnH2n+2-xClx + xHCl ĐK: 1 ≤x ≤2n+2CnH2n+2  →CrackinhCmH2m+2 + CxH2x ĐK: m+x=n; m ≥2, x ≥2, n ≥3.3) Đối với anken:+ Phản ứng với H2, Br2, HX đều tuân theo tỉ lệ mol 1:1+ Chú ý phản ứng thế với Cl2 ở cacbon αCH3-CH=CH2 + Cl2  →C500oClCH2-CH=CH2 + HCl4) Đối với ankin:+ Phản ứng với H2, Br2, HX đều tuân theo tỉ lệ mol 1:2VD: CnH2n-2 + 2H2  →ot,NiCnH2n+2+ Phản ứng với dd AgNO3/NH35α2CnH2n-2 + xAg2O →2CnH2n-2-xAgx + xH2OĐK: 0 ≤x ≤2 * Nếu x=0 ⇒hydrocacbon là ankin ≠ankin-1* Nếu x=1 ⇒hydrocacbon là ankin-1* Nếu x= 2 ⇒hydrocacbon là C2H2.5) Đối với aren đồng đẳng:+ Cách xác định số liên kết π ngoài vòng benzen.Phản ứng với dd Br2 α=nhydrocacboBrnn2⇒αlà số liên kết π ngoài vòng benzen.+ Cách xác định số lk π trong vòng:Phản ứng với H2 (Ni,to): β+α=nhydrocacboHnn2 * với α là số lk π nằm ngoài vòng benzen* βlà số lk π trong vòng benzen.Ngoài ra còn 1 lk π tạo vòng benzen ⇒số lk π tổng là α+β+1.VD: hydrocacbon 5π trong đó 1 lkπ tạo vòng benzen, 1lkπ ngoài vòng, 3 lkπ trong vòng. Vậy nó k=5 ⇒CTTQ là CnH2n+2-k với k=5 ⇒CTTQ là CnH2n-8CHÚ Ý KHI GIẢI TOÁN VÍ DỤ 1 :Đốt cháy 0,1 mol hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp ,thu được 3,36 lít CO2(ĐKTC).Hai ankan trong hỗn hợp là:Giải : số nt cacbon trung bình= số mol CO2 : số mol 2 ankan ---> CTPTVD 2 :Đốt cháy 6,72 lít khí (ở đktc) hai hiđrocacbon cùng dãy đồng đẳng tạo thành 39,6 gam CO2 10,8 gam H2O.a)Công thức chung của dãy đồng đẳng là:b) Công thức phân tử mỗi hiđrocacbon là:Giải :Do chúng ở thể khí, số mol CO2> số mol H2O --->là ankin hoặc ankadiensố mol 2 chất là :nCO2- n H2O = 0,3 ---> Số ntử cacbon trung bình là : nCO2 :n 2HC=3---> n1=2 ,n2 =4 ---> TCPT là C2H2 C4H6VD 3 :Cho 4,6 gam hỗn hợp 2 anken là đồng đẳng kế tiếp qua dung dịch brôm dư,thấy 16 brôm phản ứng.Hai anken làGiải:n Br2= 0,1 =n 2anken ---->số nguyên tử cacbon trung bình = 14.1,06,4=3,3  CTPT 2anken là: C3H6 C4H8 VD 4:Khi đốt cháy 1hh gồm:0,1 mol C2H4 1 hydrocacbon A,thu được 0,5 mol CO2 0,6 mol H2O.CTPT của hydrocacbon A là:Giải:nH2O > nCO2 ---> A là ankanSố mol A= nH2O - nCO2 =0,1---> n =(0,5 – 0,1.2): 0,1 =2--->CTPT của A là:C2H6VD 5:Khi đốt cháy 0,2 mol hh gồm: C2H2 1 hydrocacbon A,thu được:số mol CO2 =số mol H2O =0,5 mol.CTPT của hydrocacbon A là ?Giải:nH2O = nCO2 ---> A là ankan --> nC2H2 =n A= 0,1---> số nguyên tử cacbon trong Alà:(0,5 –0,1.2): 0,1 =3 ---> ctpt của A là: C3H8V- MỘT SỐ DẠNG BIỆN LUẬN KHI BIẾT MỘT SỐ TÍNH CHẤTPHƯƠNG PHÁP: + Ban đầu đưa về dạng phân tử+ Sau đó đưa về dạng tổng quát (có nhóm chức, nếu có)+ Dựa vào điều kiện để biện luận.VD1: Biện luận xác định CTPT của (C2H5)n ⇒ CT dạng: C2nH5nTa điều kiện: + Số nguyên tử H ≤2 số nguyên tử C +2⇒5n ≤2.2n+2 ⇒n ≤26+ Số ngun tử H là số chẳn ⇒n=2 ⇒CTPT: C4H10VD2: Biện luận xác định CTPT (CH2Cl)n ⇒ CT dạng: CnH2nClnTa ĐK: + Số ngun tử H ≤2 số ngun tử C + 2 - số nhóm chức⇒2n ≤2.2n+2-n ⇒n ≤2.+ 2n+n là số chẳn ⇒n chẳn ⇒n=2 ⇒CTPT là: C2H4Cl2.VD3: Biện luận xác định CTPT (C4H5)n, biết nó khơng làm mất màu nước brom.CT dạng: C4nH5n, nó khơng làm mất màu nước brom ⇒nó là ankan loại vì 5n<2.4n+2 hoặc aren.ĐK aren: Số ngun tử H =2số C -6 ⇒5n =2.4n-6 ⇒n=2. Vậy CTPT của aren là C8H10. Chú ý các qui tắc:+ Thế halogen vào ankan: ưu tiên thế vào H ở C bậc cao.+ Cộng theo Maccơpnhicơp vào anken+ Cộng H2, Br2, HX theo tỷ lệ 1:1 vào ankađien.+ Phản ứng thế Ag2O/NH3 vào ankin.+ Quy luật thế vào vòng benzen+ Phản ứng tách HX tn theo quy tắc Zaixep.C. NHĨM CHỨCI- RƯỢU: 1) Khi đốt cháy rượu: 22COOHnn >⇒rượu này no, mạch hở.2) Khi tách nước rượu tạo ra olefin ⇒rượu này no đơn chức, hở.3) Khi tách nước rượu A đơn chức tạo ra chất B.- 1dA/B< ⇒B là hydrocacbon chưa no (nếu là rượu no thì B là anken).- 1dA/B> ⇒B là ete.4) - Oxi hóa rượu bậc 1 tạo ra andehit hoặc axit mạch hở.R-CH2OH →]O[R-CH=O hoặc R-COOH- Oxi hóa rượu bậc 2 thì tạo ra xeton:R-CHOH-R' →]O[R-CO-R'- Rượu bậc ba khơng phản ứng (do khơng H)5) Tách nước từ rượu no đơn chức tạo ra anken tn theo quy tắc zaixep: Tách -OH H ở C bậc cao hơn6) - Rượu no đa chức nhóm -OH nằm ở cacbon kế cận mới phản ứng với Cu(OH)2 tạo ra dd màu xanh lam.- 2,3 nhóm -OH liên kết trên cùng một C sẽkhơng bền, dễ dàng tách nước tạo ra anđehit, xeton hoặc axit cacboxylic.- Nhóm -OH liên kết trên cacbon mang nối đơi sẽ khơng bền, nó đồng phân hóa tạo thành anđehit hoặc xeton.CH2=CHOH →CH3-CHOCH2=COH-CH3 →CH3-CO-CH3.CHÚ Ý KHI GIẢI TỐN Rượu noa. Khi đốt cháy rượu :no là rượu này rượunn22COOH⇒〉 rượuCO ứng phảnrượuCOOHnncácbontử nguyên sốnnn222=⇒=− Nếu là hổn hợp rượu cùng dãy đồng đẳng thì số ngun tử Cacbon trung bình.VD : n = 1,6 ⇒ n1<n=1,6 ⇒ phải 1 rượu là CH3OH7OH+ NaOH ONa+ H2OCH2OH+ NaOH không phản ứngb. 2x=rượuHnn2 ⇒ x là số nhóm chức rượu ( tương tự với axít)c. rượu đơn chức no (A) tách nước tạo chất (B) (xúc tác : H2SO4 đđ). dB/A < 1 ⇒ B là olêfin. dB/A > 1 ⇒ A là eted. + oxi hóa rượu bậc 1 tạo anđehit : R-CHO  →0,tCu R- CH= O+ oxi hóa rượu bậc 2 tạo xeton : R- CH – R’ [O] R – C – R’ OH O + rượu bậc 3 khơng bị oxi hóa. II. PHENOL:- Nhóm OH liên kết trực tiếp trên nhân benzen, nên liên kết giữa O H phân cực mạch vì vậy hợp chất của chúng thể hiện tính axit (phản ứng được với dd bazơ) - Nhóm -OH liên kết trên nhánh (khơng liên kết trực tiếp trên nhân benzen) khơng thể hiện tính axit. CHÚ Ý KHI GIẢI TỐN a/ Hợp chất HC: A + Na → H2 =AHnn22x⇒ x là số ngun tử H linh động trong – OH hoặc -COOH.b/ Hợp chất HC: A + Na → muối + H2O ⇒ y=ANaOHn ứng phảnn ⇒ y là số nhóm chức phản ứng với NaOH là – OH liên kết trên nhân hoặc – COOH cũng là số ngun tử H linh động phản ứng với NaOH.VD : . 1nnAH2=⇒ A 2 ngun tử H linh động phản ứng Natri . 1=ANaOHnn ⇒ A 1 ngun tử H linh động phản ứng NaOH . nếu A 2 ngun tử Oxi ⇒ A 2 nhóm OH ( 2H linh động phản ứng Na) trong đó 1 nhóm –OH nằm trên nhân thơm ( H linh động phản ứng NaOH) 1 nhóm OH liên kết trên nhánh như HO-C6H4-CH2-OHIII. AMIN:- Nhóm hút e làm giảm tính bazơ của amin.- Nhóm đẩy e làm tăng tính bazơ của amin.VD: C6H5-NH2 <NH3<CH3-NH2<C2H5NH2<(CH3)2NH2 (tính bazơ tăng dần)CHÚ Ý KHI GIẢI TỐN • x=+aminHnn ⇒ x là số nhóm chức amin8VD: nH+ : namin = 1 :1 ⇒ amin này đơn chức • CT của amin no đơn chức là CnH2n+3N (n ≥ 1) . Khi đốt cháy nH2O > nCO2 ⇒ nH2O – nCO2 = 1,5 namin . =aminCOnn2 số ngun tử cacbon• Bậc của amin : -NH2 bậc 1 ; -NH- bậc 2 ; -N - bậc 3IV. ANĐEHIT :1. Phản ứng tráng gương với Cu(OH)2 (to)R-CH=O +Ag2O  →ot,ddNH3R-COOH + 2Ag↓R-CH=O + 2Cu(OH)2 →otR-COOH + Cu2O↓+2H2O Nếu R là Hydro, Ag2O dư, Cu(OH)2 dư:H-CHO + 2Ag2O →ot,ddNH3 H2O + CO2 + 4Ag↓H-CH=O + 4Cu(OH)2 →ot5H2O + CO2 + 2Cu2O↓ Các chất: H-COOH, muối của axit fomic, este của axit fomic cũng cho được phản ứng tráng gương.HCOOH + Ag2O →ot,ddNH3 H2O + CO2+2Ag ↓HCOONa + Ag2O  →ot,ddNH3NaHCO3 + 2Ag ↓H-COOR + Ag2O  →ot,ddNH3ROH + CO2 + 2Ag ↓ Anđehit vừa đóng vai trò chất khử, vừa đóng vai trò chất oxi hóa:+ Chất khử: Khi phản ứng với O2, Ag2O/NH3, Cu(OH)2(to)+ Chất oxi hóa khi tác dụng với H2 (Ni, to)CHÚ Ý KHI GIẢI TỐN a. andehyt. chức nhóm sốlà x nnanđehytAg⇒= x2 + Trường hợp đặc biệt : H-CH = O phản ứng Ag2O tạo 4mol Ag nhưng %O = 53,33% + 1 nhóm andehyt ( - CH = O ) 1 liên kết đơi C = O ⇒ andehyt no đơn chức chỉ 1 liên kết Π nên khi đốt cháy 22COOHnn =( ngược lại) + andehyt A 2 liên kết Π 2 khả năng : andehyt no 2 chức ( 2Π ở C = O) hoặc andehyt khơng no 1 liên kết đơi ( 1Π trong C = O, 1 Π trong C = C).b. + andehyt chức nhóm sốlà nnandehytOCu2xx ⇒= + andehyt chức nhóm sốlà n ứng phảnnandehytCu(OH)2xx ⇒= 2 + C) C )đôi( kết liên số andehyt chức nhóm số (là xn ứng phảnn2H=∏+⇒= xandehytV. AXIT CACBOXYLIC:+ Khi cân bằng phản ứng cháy nhớ tính cacbon trong nhóm chức.VD: CnH2n+1COOH + )21n3(+O2→(n+1)CO2 + (n+1)H2O+ Riêng axit fomic tráng gương, phản ứng với Cu(OH)2 tạo ↓đỏ gạch.9 Chú ý axit phản ứng với Cu(OH)2 tạo ra dd màu xanh do ion Cu2++ Cộng HX của axit acrylic, axit metacrylic, andehit acrylic nó trái với quy tắc cộng Maccopnhicop:VD: CH2=CH-COOH + HCl → ClCH2-CH2-COOH+ Khi giải tốn về muối của axit cacboxylic khi đốt cháy trong O2 cho ra CO2, H2O Na2CO3VD : CxHyOzNat + O2 →)2tx( +CO2 + 2yH2O + 2tNa2CO3CHÚ Ý KHI GIẢI TỐN • COOH) - (axít chức nhóm sốlà x n ứng phảnnaxítOH-⇒= x• Chí axít fomic ( H-COOH) tham gia phản ứng tráng gương• Đốt axít : Ta : 22nnCOOHOHC:CT lại) ngượcvà ( chức. đơn no trênaxít nn2⇒⇒=2 • loại) kim ứng phản(axít chức nhóm sốlà xnnaxítH2⇒=2sinhxra  Lưu ý khi giải tốn :+ Số mol Na (trong muối hữu cơ) = số mol Na (trong Na2CO3) (bảo tồn ngun tố Na)+ Số mol C (trong Muối hữu cơ) = số mol C (trong CO2) + Số mol C (trong Na2CO3) (bảo tồn ngun tố C) So sánh tính axit : Gốc hút e làm tăng tính axit, gốc đẩy e làm giảm tính acit của axit cacboxylic.VI. ESTE : cách viết CT của một este bất kì : Este do axit x chức rưỡu y chức : Ry(COO)x.yR’x . Nhân chéo x cho gốc hidrocacbon của rượu y cho gốc hdrocacbon của axit. x.y là số nhóm chức este.VD : - Axit đơn chức + rượu 3 chức : (RCOO)3R’- Axit 3 chức + rượu đơn chức : R(COO-R’)31. ESTE ĐƠN CHỨC : Este + NaOH →otMuối + rượuEste + NaOH →1 muối + 1 anđehit ⇒este này khi phản ứng với dd NaOH tạo ra rượu nhóm -OH liên kết trên cacbon mang nối đơi bậc 1, khơng bền đồng phân hóa tạo ra anđehit.VD: R-COOCH=CH2 + NaOH →otR-COONa + CH2=CH-OHEste + NaOH →1 muối + 1 xeton ⇒este này khi phản ứng tạo rượu nhóm --OH liên kết trên cacbon mang nối đơi bậc 2 khơng bền đồng phân hóa tạo xeton. + NaOH →otR-COONa + CH2=CHOH-CH3Este + NaOH →2muối +H2O ⇒Este này gốc rượu là đồng đđẳng của phenol hoặc phenol VD : + 2NaOH →otRCOONa + C6H5ONa + H2O ( do phenol tính axit nên phản ứng tiếp với NaOH tạo ra muối H2O) Este + NaOH →1 sản phẩm duy nhất ⇒Este đơn chức 1 vòng 10xyCH3-CH=OĐp hóaRCOOC=CH2CH3CH3-CO-CH3Đp hóaRCOO R COO R COONaOH[...]... y2=y1+2k (với k là hiệu số ngun tử cacbon).Cho vài thí dụ:II. DẠNG 2: Tìm CTPT của hidrocacbon khi biết KL phân tử: Phương pháp: + Gọi CTTQ của hidrocacbon là CxHy; Đk: x≥1, y≤2x+2, y chẳn. + Ta 12x+ y=M+ Do y>0 ⇒12x<M ⇒x<12M (chặn trên) (1)+ y≤2x+2 ⇒M-12x ≤2x+2 ⇒x≥142M −(chặn dưới) (2)Kết hợp (1) (2) ⇒x từ đó ⇒y.Thí dụ : KLPT của hydrocacbon CxHy... hydrocacbon CxHy = 58Ta 12x+y=58+ Do y>o ⇒12x<58 ⇒x<4,8 do y ≤2x+2 ⇒58-12x ≤2x+2 ⇒x ≥4⇒x=4 ; y=10 ⇒CTPT hydrocacbon là C4H10.III. DẠNG 3 : GIẢI BÀI TỐN HỖN HỢP Khi giải bài tốn hh nhiều hydrocacbon ta thể nhiều cách gọi :- Cách 1 : Gọi riêng lẻ, cách này giải ban đầu đơn giản nhưng về sau khó giải, dài, tốn thời gian.4 - Cách 2: Gọi chung thành một công thức... thức yxHChoặc k22n2nHC−+(Do các hydrocacbon khác dãy đồng đẳng nên k khác nhau) Phương pháp: Gọi Ct chung của các hydrocacbon trong hh là yxHC (nếu chỉ đốt cháy hh) hoặc k22n2nHC−+(nếu vừa đốt cháy vừa cộng hợp H2, Br2, HX…)- Gọi số mol hh.- Viết các ptpứ xảy ra, lập hệ phương trình, giải hệ phương trình ⇒ k,y,x n hoặc+ Nếu là y,xta tách các hydrocacbon lần lượt là HC,HC2211yxyxTa... đổi thu được chất rắn khối lượng là: Giải: n NO3- =62:62 = 1mol > 2NO3- > O2- . n O2- =0,5 mol 1 mol 0.5 molm oxit = m kim loại + m O = m + 0,5.16 =( m + 8 ) gamVídụ 4: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào dung dịch HNO3 vừa đủ, thu được dung dịch X chỉ chứa 2 muối sunf khí NO duy nhất. Giá trị a là: Giải: dd gồm:0,12 mol Fe3+, 2a mol Cu2+... → V = 0,02:0.5 =0,04 lít10/ Bảo tồn Electron : . Chỉ sử dụng đối với phản ứng oxi hóa khử . Phương pháp: + Xác định chất khử + xác định chất oxi hóa + Viết 2 q trình + định luật bảo tồn Electron : ne cho = ne nhậnVD : 0,3 mol FexOy phản ứng với dd HNO3 dư thu được 0,1mol khí NO. Xác định FexOy. Giải : xFe2y/x – ( 3x-2y) → xFe+3 nFexOy = 0,3 ⇒ nFe2y/x = 0,3x x = 3 0,3x... knnHC222−+(cùng dãy đồng đẳng nên k giống nhau)- Viết phương trình phản ứng- Lập hệ PT giải ⇒n, k.- Gọi CTTQ của các hidrocacbon lần lượt là k2n2nk2n2n2211HC,HC−+−+ số mol lần lần lượt là a1,a2…. Ta có: + aa anann212211++++=+ a1+a2+… =nhhTa đk: n1<n2 ⇒n1<n<n2. Thí dụ : + Nếu hh là hai chất đồng đẳng liên tiếp n=1,5 Thì n1<1,5<n2=n1+1... CHỨC ESTE : α=Este ứng)NaOH(phảnnn⇒αlà số nhóm chức este (trừ trường hợp este của phenol đồng đẳng của nó)nNaOHcần <2neste(este phản ứng hết) ⇒Este này đơn chứcvà NaOH còn dư. Este đơn chức CTPT là : CxHyO2 ⇔R-COOR’ ĐK : y≤2xTa 12x+y+32 = R + R’ + 44.Khi giải bài toán về este ta thường sử dụng cả hai công thức trên.+ Ct CxHyO2 dùng để đốt cháy cho phù... hoàn toàn 0,12 mol SO2 vào 2,5 lít dd Ba(OH)2 a mol/l thu được 0,08 mol kết tủa. gí trị của a là bao nhiêu. Giải: n BaCO3 =0,08 → n C còn lại tạo Ba(HCO3)2= 0,04 → nBa(HCO3)2 =0,02→n Ba =n Ba(OH)2 =0,08 + 0,02 =0,1 → CM =0,1/2,5 =0,04 MVD 4:Hòa tan 5,6 gam Fe vào dd H2SO4 dư thu dược dd X.dd X phản ứng vừa đủ với V lít dd KMnO4 0,5 M giá trị của V là? Giải: nFe = nFe2+ =0,1... 'COORR'COORR'COORR231211 ⇔ 2OHCyx Hỗn hợp 2 chất hữu đơn chức khi phản ứng với NaOH thu được 1 muối + 1 rượu : 3 trường hợp xảy ra : + TH1 : 1 axit + 1 rượu OH'RRCOOH + TH2 : 1 axit + 1 este (cùng gốc axit) 'RCOORRCOOH + TH3 : 1 rượu + 1 este (cùng gốc rượu) 'RCOOROH'R Hỗn hợp hai chất hữu khi phản ứng với dd NaOH thu được hai muối + 1 rượu... ứng với H2 dư (Ni,t o ) (Hs=100%) k22n2nHC−++kH2  →ot,Ni2n2nHC+ hỗn hợp sau phản ứng ankan H2 dưChú ý: Phản ứng với H2 (Hs=100%) khơng biết H2 dư hay hydrocacbon dư thì thể dựa vào Mcủa hh sau phản ứng. Nếu M<26 ⇒hh sau phản ứng H2 dư hydrocacbon chưa no phản ứng hếtb.Phản ứng với Br2 dư:k22n2nHC−++kBr2 →k2k2n2nBrHC−+c. Phản ứng . PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐN HĨA HỮU CƠ và VƠ CƠ& MỘT SỐ LƯU Ý VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ------A-GIẢI NHANH BÀI TỐN TRẮC NGHIỆM VƠ CƠ1/ H2SO4 → 2H+. halogen vào ankan: ưu tiên thế vào H ở C bậc cao.+ Cộng theo Maccơpnhicơp vào anken+ Cộng H2, Br2, HX theo tỷ lệ 1:1 vào ankađien.+ Phản ứng thế Ag2O/NH3 vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp giải toán hóa vô cơ và hữu cơ, Phương pháp giải toán hóa vô cơ và hữu cơ, Phương pháp giải toán hóa vô cơ và hữu cơ

Từ khóa liên quan