Tài liệu trắc nghiệm môn hóa 10

54 1,237 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 14:50

Tài liệu trắc nghiệm môn hóa 10 HỆ THỐNG CÂU HỎI TEST HÓA HỌC LỚP 10 PTTH TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ CÂU 1: Điền vào các chỗ trống sau bằng những từ thích hợp 1. Cho đến thế kỉ 19, rất nhiều nhà bác học cho rằng: mọi chất đều được tạo nên từ những phần tử cực kì……………………….không phân chia được nữa: đó là…………………………. Là có thật và có cấu tạo phức tạp hơn là người ta vẫn tưởng 2. Ngày nay người ta đã biết rằng……………………….gồm có hạt nhân mang điện dương và……………………… mang điện âm CÂU 2: Khoanh tròn vào chữ Đ nếu câu phát biểu là đúng, và vào chữ S nếu câu đó là sai 1. Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của vật chất ở trạng thái hóa hợp và mang điện 2. Nguyên tử gồm những hạt có mang điện 3. Nguyên tử là hạt đại diện cho nguyên tố hóa học và không bị chia nhỏ trong phản ứng hóa học 4. Những nguyên tử của một nguyên tố hóa học thì thuộc cùng một loại và đồng nhất như nhau 5. Nguyên tử là một hệ trung hòa điện tích 6. Trong một nguyên tử, khi biết điện tích hạt nhân Z (số hiệu nguyên tử) ta có thể suy ra số electron, proton và nơtron của nguyên tử ấy Đ S Đ S Đ S Đ S Đ S Đ S CÂU 3: Trong một nguyên tử ta sẽ biết số electron, proton và nơtron khi biết A. Số electron và số nơtron B. Số proton và nơtron C. Cả 2 câu trên đều đúng CÂU 4: Giả sử rằng một tờ nhật báo loan tin người ta vừa khám phá ra một nguyên tố mới có khối lượng nguyên tử ở giữa khối lượng nguyên tử Nitơ và Oxi. Anh chị có tin rằng nguyên tố đó có thực hay không? C K CÂU 5: Nguyên tử có cấu tạo như thế nào? A. Nguyên tử được cấu tạo bởi 3 loại hạt: proton, nơtron và electron B. Nguyên tử cấu tạo bởi hạt nhân và vỏ electron C. Nguyên tử cấu tạo bởi các điện tử mang điện âm D. Nguyên tử cấu tạo bởi hạt nhân mang điện dương và lớp vỏ electron mang điện âm Hãy chọn phát biểu đúng nhất của cấu tạo nguyên tử trên đây. CÂU 6: Chọn phát biểu đúng của cấu tạo hạt nhân nguyên tử. A. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton B. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt nơtron C. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton không mang điện và các hạt nơtron mang điện dương D. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton mang điện dương và các hạt nơtron không mang điện CÂU 7: Chọn định nghĩa đúng của điện tích hạt nhân nguyên tử Z A. Số electron của nguyên tử 2B. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử C. Số proton trong hạt nhân D. Số nơtron trong hạt nhân E. Khối lượng của nguyên tử CÂU 8: Đường kính của nguyên tử có cỡ khoảng bao nhiêu: A. 10-6 m B. 10-8 m C. 10-10 m D. 10-20 m CÂU 9: Khối lượng của một nguyên tử vào cỡ: A. 10-6 kg B. 10-10 kg C. 10-20 kg D. 10-26 kg CÂU 10: Điện tích chung của nguyên tử là: A. Dương B. Âm C. Trung hòa CÂU 11: Hạt proton có điện tích: A. Cùng điện tích với hạt electron B. Có điện tích dương ngược dấu với điện tích của electron C. Trung hòa CÂU 12: Khoang tròn vào chữ Đ nếu câu phát biểu là đúng, và vào chữ S nếu câu đó là sai 1. Điện tích của electron bằng điện tích của nơtron 2. Khối lượng của proton xấp xỉ bằng khối lượng của electron 3. Điện tích của proton bằng điện tích của electron về giá trị tuyệt đối 4. Có thể chứng minh sự tồn tại của các electron bằng thực nghiệm 5. Trong một nguyên tử trung hòa về điện, số proton bằng số electron 6. Khối lượng của một nguyên tử được phân bố đều trong nguyên tử CÂU 13: Trong khoảng không gian giữa hạt nhân và electron có: A. Proton B. Nơtron C. 2 điều A và B D. Không có gì CÂU 14: Cho số hiệu nguyên tử của Clo, Oxi, Natri và Hiđro lần lượt là 17, 8, 11 và 1. Hãy xét xem kí hiệu nào sau đây không đúng. A. B. C. D. Cl3617O168Na2311H12 CÂU 15: Cho số hiệu nguyên tử của Cacbon, Nitơ và Flo lần lượt là 6, 7, 9. Khối lượng nguyên tử của chúng lần lượt là 12, 14, 19. Xét kí hiệu nào sau đây viết sai: A. B. C. D. E. H11O126N147O168F189 CÂU 16: Chọn định nghĩa đúng nhất của đồng vị A. Đồng vị là những chất có cùng điện tích hạt nhân Z B. Đồng vị là những chất có cùng số nơtron trong nhân C. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron (N) D. Đồng vị là những nguyên tử có cùng trị số Z, nhưng khác trị số A E. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số khối A F. Đồng vị là những chất có cùng trị số của Z, nhưng khác trị số A CÂU 17: Phát biểu nào sau đây không đúng: A. Z là số proton trong hạt nhân B. Số khối A = Z + N 3C. Hidro và Đơteri là 2 nguyên tố đồng vị H11H21D. Khối lượng của nguyên tử bằng tổng khối lượng của proton, nơtron và electron có trong nguyên tử E. Khối lượng nguyên tử của các nguyên tố hóa học là khối lượng nguyên tử trung bình của hỗn hợp các đồng vị có kể đến tỉ lệ phần trăm của mỗi đồng vị CÂU 18: Nhận định 2 kí hiệu và . Câu trả lời nào đúng trong các câu trả lời sau: X2512Y2511A. X và Y cùng thuộc về một nguyên tố hóa học B. X và Y là các nguyên tử của 2 chất đồng vị C. X và Y cùng có 25 electron D. Hạt nhân của X và Y cùng có 25 hạt (proton và nơtron) E. Cả B và C CÂU 19: Chọn định nghĩa đúng của nguyên tố hóa học: A. Tất cả những nguyên tử có cùng số nơtron đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học B. Tất cả những nguyên tử có cùng số electron đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học C. Tất cả những nguyên tử có cùng số electron, proton, nơtron đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học D. Tất cả những nguyên tử có cùng số khối đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học E. Tất cả những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân Z đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học CÂU 20: Nhận định các tính chất: I. Các nguyên tử có cùng số electron xung quanh nhân II. Các nguyên tử có cùng số proton trong nhân III. Các nguyên tử có cùng số nơtron trong nhân IV. Cùng có hóa tính giống nhau Các chất đồng vị có cùng các tính chất A. I + II B. I + III C. I+ II + IV D. I + II + III E. I + II + III + IV CÂU 21: Ta có 2 kí hiệu và thì: U23492U23592A. Cả hai cùng thuộc về nguyên tố Urani B. Mỗi nhân nguyên tử đều có 92 proton C. Hai nguyên tử khác nhau về số electron D. Ba câu trên đều đúng E. Chỉ có A, B đúng CÂU 22. Điền vào các chỗ trống sau bằng những từ thích hợp: 1. Số khối A trong một nguyên tử là ………… proton và nơtron trong nhân 2. ………………………. là những chất mà nguyên tử của chúng có cùng số Z nhưng khác số A 3. Trong nguyên tử ta có . electron Na2311 . proton . nơtron 4. Nguyên tử sắt (Fe) có 26 electron, 26 proton và 30 nơtron ta có thể biểu diễn cấu tạo của nguyên tử Fe như thế nào? ……………………………… 5. Cho tìm số electron, proton và nơtron electron S3216 proton nơtron 46. Nguyên tử K có 20 nơtron trong nhân, số hiệu nguyên tử của K là 19, tìm số khối của K …………………………………. CÂU 23. Xét các thành phần cấu tạo I. Số proton trong nhân II. Số electron ngoài nhân III. Số nơtron trong nhân IV. Khối lượng nguyên tử Các nguyên tử trung hòa có cùng kí hiệu nguyên tố có cùng những thành phần nào sau đây: A. I và II B. I và III D. II và IV C. I, II và III E. I, II, III và IV CÂU 24. Trong kí hiệu thì: XAZA. A là số khối xem như gần đúng khối lượng nguyên tử X B. Z là số điện tích hạt nhân của nguyên tử C. Z là số proton trong nguyên tử X D. Z là số electron ở lớp vỏ E. Z là số nơtron trong hạt nhân G. Cả A, B, C, D đều đúng CÂU 25. Khối lượng nguyên tử thường xấp xỉ với số khối A vì: A. Số nơtron trong nhân xấp xỉ với số proton B. Ta đã bỏ qua khối lượng electron C. Thực ra đó là khối lượng nguyên tử trung bình của nhiều đồng vị D. Cả 3 câu trên đều đúng E. Cả B và C đều đúng CÂU 26. Nguyên tố Oxi có 3 đồng vị , , . Vậy: O168O178O198A. Tổng số hạt nhân Nucleon (proton và nơtron) của chúng lần lượt là 16, 17, 18 B. Số nơtron của chúng lần lượt là 8, 9, 10 C. Số khối của chúng lần lượt là 16, 17, 18 D. Cả A, B, C đều đúng E. Cả A, B, C, D đều sai CÂU 27. Nguyên tử Hiđrô (kể cả đồng vị) là nguyên tử đơn giản nhất, nó gồm có: A. Một proton và một electron B. Một nơtron và một electron C. Hai proton và một electron D. Một proton, một nơtron và một electron CÂU 28. Các đồng vị có: A. Cùng số khối A B. Cùng số hiệu nguyên tử Z C. Cùng chiếm các ô khác nhau trong bảng HTTH D. Cùng số nơtron CÂU 29. Hai nguyên tử đồng vị có: A. Cùng khối lượng B. Cùng số electron C. Cùng số proton 5D. Cùng tính chất hóa học E. Cùng số nơtron CÂU 30. Khoanh tròn vào chữ Đ nếu câu phát biểu là đúng và vào chữ S nếu sai 1. Mỗi chất chỉ có một đồng vị tự nhiên, các đồng vị khác là những đồng vị nhân tạo 2. Nguyên tố hóa học là hỗn hợp của nhiều đồng vị tự nhiên có thành phần không đổi 3. Khoảng không gian chiếm bởi một nguyên tử, chủ yếu là không gian chiếm bởi hạt nhân của nó 4. Khối lượng của một nguyên tử thực tế bằng khối lượng hạt nhân Đ S Đ S Đ S Đ S CÂU 31. Phát biểu nào sau đây sai: A. Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tử B. Số proton trong nguyên tử bằng số nơtron C. Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử D. Số khối của hạt nhân nguyên tử bằng tổng số hạt proton và tổng số hạt nơtron CÂU 32. Mệnh đề nào sau đây không đúng? A. Chỉ có hạt nhân nguyên tử Nitơ mới có 7 proton? B. Chỉ có hạt nhân nguyên tử Nitơ mới có 7 nơtron? C. Chỉ có trong hạt nhân nguyên tử Nitơ tỉ lệ giữa số proton và số nơtron mới là 1:1 D. Chỉ có trong nguyên tử Nitơ mới có 7 electron CÂU 33. Obitan nguyên tử là: A. Khu vực không gian xung quanh hạt nhân nguyên tử B. Khối cầu nhận nguyên tử làm tâm C. Khu vực không gian xung quang hạt nhân mà ta có thể xác định được vị trí của electron tại từng thời điểm D. Tập hợp các electron quanh hạt nhân nguyên tử E. Khu vực không gian xung quanh hạt nhân trong đó khả năng có mặt electron là lớn nhất CÂU 34. Trong obitan nguyên tử s, khả năng có mặt electron lớn nhất ở đâu? A. Trục x B. Trục y C. Trục z D. Tâm nguyên tử E. Khắp mọi hướng xuất phát từ nhân CÂU 35. Số lượng và hình dạng obitan nguyên tử phụ thuộc vào: A. Số khối A của nguyên tử Z B. Điện tích hạt nhân Z C. Lớp electron D. Đặc điểm của mỗi phân lớp electron E. Hai điều C, D CÂU 36. Obitan nguyên tử có định nghĩa đúng nhất với câu nào dưới đây: A. Khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà ta có thể xác định vị trí electron tại từng thời điểm B. Tập hợp các phân lớp trong cùng một lớp 6C. Khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà ta có thể xác định được vị trí của 2 electron cùng một lúc D. Khu vực không gian xung quanh hạt nhân trong đó khả năng có mặt electron là lớn nhất E. Khu vực không gian xung quanh hạt nhân có dạng hình cầu hoặc hình bầu dục CÂU 37. Hình dạng của obitan nguyên tử phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây: A. Lớp electron B. Đặc điểm của mỗi phân lớp electron C. Năng lượng electron D. Điện tích hạt nhân Z E. Số khối A CÂU 38. Mỗi obitan nguyên tử chỉ chứa tối đa bao nhiêu electron A. 1 B. 2 C. 3 D. Số electron tối đa tùy thuộc loại obitan s hay p E. Không giới hạn CÂU 39. Xét xem yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến tính chất hóa học của một nguyên tố hóa học A. Khối lượng nguyên tử B. Điện tích hạt nhân C. Lực hút của điện tích hạt nhân với các electron ngoài cùng mạnh hay yếu D. Cả 2 điều B, C CÂU 40. Mỗi obitan nguyên tử chứa tối đa: A. 1 electron B. 2 electron C. 3 electron D. 4 electron E. Một số electron khác CÂU 41. Sự phân bố electron vào các lớp và phân lớp căn cứ vào: A. Nguyên tử lượng tăng dần B. Điện tích hạt nhân tăng dần C. Số khối tăng dần D. Mức năng lượng E. Sự bão hòa của các lớp electron CÂU 42. Điều nào sau đây sai: A. Trong nhân của nguyên tử có 1 nơtron H11B. Phân lớp s có tối đa 2 electron C. Phân lớp p có tối đa 6 electron D. Phân lớp d có tối đa 10 electron E. Phân lớp f có tối đa 14 electron CÂU 43. Dựa vào nguyên lí vững bền hãy xét xem sự sắp xếp các phân lớp nào sau đây sai: A. 1s < 2s B. 2p > 2s 7C. 3s < 4s D. 3d < 4s E. 3p < 3d CÂU 44. Phát biểu nào sau đây sai: A. Chuyển động của electron trong nguyên tử không theo một quỹ đạo xác định B. Mọi electron đều liên kết với hạt nhân đều chặt chẽ như nhau C. Những electron ở gần hạt nhân nhất ở mức năng lượng thấp nhất D. Mỗi lớp n có n phân lớp và mỗi lớp n chứa tối đa 2n2 electron E. Hiện tại chỉ có 4 phân lớp s, p, d, f chứa electron CÂU 45. Công thức electron của nguyên tố X là 1s22s22p63s1. Biết rằng X có số khối là 24 thì trong hạt nhân của X có A. 24 proton B. 11 proton, 13 nơtron C. 12 proton, 12 nơtron D. 11 proton, số nơtron không định được E. 13 proton, 11 nơtron CÂU 46. Các nguyên tố trong bảng HTTH được sắp xếp theo thứ tự……………….tăng dần. Chọn câu đúng nhất dưới đây có thể điền vào phần ………………… cho hợp nghĩa A. Số khối A B. Nguyên tử lượng C. Năng lượng D. Điện tích hạt nhân E. Độ âm điện (khả năng của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử hút electron về phía mình) CÂU 47. Điều nào đúng trong các điều sau khi cho biết kí hiệu là 3p5A. Có 3 phân lớp p B. Phân lớp p thuộc lớp thứ 3 C. Phân lớp p có nhiều nhất 5 electron D. Hai điều A, C E. Hai điều B, C CÂU 48. K có điện tích hạt nhân Z = 19 thì K có 1 electron ở lớp ngoài cùng thuộc phân lớp: A. 4s B. 3d C. 3p D.4p E. Khác Hai nguyên tử X, Y đứng kế tiếp nhau trong cùng chu kì thuộc bảng HTTH có tổng số điện tích hạt nhân là 25. Từ giả thiết trên hãy trả lời các câu hỏi thứ 49, 50, 51 sau đây. CÂU 49. Số điện tích hạt nhân của X và Y lần lượt là: A. 5 và 6 B. 7 và 8 C. 12 và 13 D. 11 và 12 E. Các kết quả trên đều sai CÂU 50. X và Y thuộc chu kì nào: A. Chu kì 1 B. Chu kì 2 C. Chu kì 3 D. Chu kì 4 E. Chu kì 5 8CÂU 51. X, Y thuộc các phân nhóm nào? A. X thuộc phân nhóm chính nhóm II, Y thuộc phân nhóm chính nhóm III B. X thuộc phân nhóm phụ nhóm II, Y thuộc phân nhóm chính nhóm III C. X thuộc phân nhóm phụ nhóm II, Y thuộc phân nhóm phụ nhóm III D. X thuộc phân nhóm chính nhóm I, Y thuộc phân nhóm chính nhóm II E. Tất cả đều sai Đề bài chung cho các câu 52, 53, 54 Cho 5 cấu hình electron của 5 nguyên tố lần lượt là: 1. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 2. 1s2 2s2 2p4 3. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 4. 1s1 5. 1s2 2s2 2p6 3s1 CÂU 52. Hãy xét xem cấu hình electron nào là cấu hình electron của nguyên tố kim loại? phi kim A. 1, 2, 3: kim loại 4,5: phi kim B. 1, 4: kim loại 2,3,5: phi kim C. 1, 2, 3: phi kim 4,5: kim loại D. 1,3,4: kim loại 2,5: phi kim E. Tất cả đều sai CÂU 53. Phân nhóm của các nguyên tố trên là A. 4, 5 thuộc phân nhóm chính nhóm I B. 1, 2 thuộc phân nhóm chính nhóm VI C. 3 thuộc phân nhóm chính nhóm VII D. Cả A, B, C đều đúng E. Cả A, B, C, D đều sau CÂU 54. Chu kì của các nguyên tố trên là A. 1,3,5 ở chu kì 3; 4 ở chu kì 1; 2 ở chu kì 2 B. 1,3 ở chu kì 3; 4,5 ở chu kì 1 C. Cả A, B đều đúng D. Cả A, B, C đều sai CÂU 55. Hãy viết cấu hình đầy đủ cho các nguyên tử có lớp electron ngoài cùng là: A. ………………………… 2s1 B. ………………………… 2s22p3 C. ………………………… 2s22p6 D. ………………………… 3s23p1 E. ………………………… 3s23p3 F. ………………………… 3s23p5 G. ………………………… 3s23p6 CÂU 56. Tìm công thức electron sai: A. H (Z=1) 1s1 B. H+ (Z=2) 1s1 C. Na (Z=11) 1s22s22p63s1 D. Na+ (Z=11) 1s22s22p6 E. Ca (Z=20) 1s22s22p63s23p64s2 9 CÂU 57. Tìm phát biểu sai A. Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần B. Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiều khối luowngj nguyên tử tăng dần C. Nguyên tử các các nguyên tố cùng chu kì có số lớp electron bằng nhau D. Cả 2 điều A, C CÂU 58. Tìm phát biểu sai A. Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiều số hiệu nguyên tử tăng dần B. Trong chu kì, số electron lớp ngoài cùng tăng từ 1 đến 8 theo chiều tăng của điện tích hạt nhân C. Chu kì nào cũng mở đầu là một kim loại điển hình và kết thúc là một phi kim điển hình D. Hai điều A, B CÂU 59. Mệnh đề nào sau đây không đúng: A. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng nhóm có số electron ngoài cùng bằng nhau B. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng phân nhóm có số electron ngoài cùng bằng nhau C. Nguyên tử của các nguyên tố thuộc phân nhóm chính có electron lớp ngoài cùng bằng số thứ tự của nhóm D. Số thứ tự của nhóm bằng hóa trị cao nhất đối với Oxi CÂU 60. Mệnh đề nào sau đây đúng A. Tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng nhóm bao giờ cũng giống nhau B. Tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng phân nhóm chính bao giờ cũng tương tự nhau C. Tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng chu kì bao giờ cũng giống nhau D. Tính chất hóa học của các nguyên tố chỉ phụ thuộc vào cấu trúc electron trong nguyên tử không phụ thuộc số electron lớp ngoài cùng CÂU 61. Điền vào các chỗ trống sau Để đặc trưng đầu đủ nguyên tử của nguyên tố Uran, người ta kí hiệu như sau: (1)…………………ý nghĩa của những chữ và số đó là (2)……………… Số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó bằng (3)………………Trong tự nhiên, tồn tại………………….nguyên tố, các nguyên tố còn lại có được bằng cách (5)…………… Những nguyên tử có điện tích hạt nhân bằng nhau nhưng lại khác nhau về khối lượng được gọi là (6)…………………… Đó là do chúng có (7)………………… khác nhau Tính chất hóa học của những nguyên tử này (8)……………………… còn tính chất lí học thì (9)………………………… Sở dĩ như vậy là vì (10)…………………………… CÂU 62. Xét xem mệnh đề nào đúng: A. Khi nguyên tử lưu huỳnh nhận thêm một số electron, nguyên tố lưu huỳnh đã biến thành nguyên tố khác B. Khi nguyên tử lưu huỳnh bớt một số electron, nguyên tố lưu huỳnh đã biến thành nguyên tố khác C. Khi nguyên tử lưu huỳnh nhận thêm một số electron, nguyên tố lưu huỳnh vẫn không biến đổi thành nguyên tố khác D. Khi nguyên tử lưu huỳnh mất bớt một số electron, nguyên tố lưu huỳnh vẫn không biến đổi thành nguyên tố khác E. Hai điều A, B F. Hai điều C, D 10 CÂU 63. Xét xem mệnh đề nào sau đây đúng: A. Khi hạt nhân nguyên tử cacbon nhận thêm 1 proton nó vẫn là nguyên tố cacbon B. Khi hạt nhân nguyên tử cacbon nhận thêm một proton, nó đã biến thành nguyên tố khác C. Bất kì hạt nhân nguyên tử của nguyên tố nào nhận thêm 1 proton nó vẫn là nguyên tố đó D. Sản phẩm của sự tự phân rã đó là những nguyên tử của các nguyên tố có điện tích hạt nhân lớn hơn E. Một nguyên tố phóng xạ không thể do một nguyên tố phóng xạ khác sinh ra CÂU 64. Phương trình nào sau đây đặc trưng cho biến đổi hạt nhân A. H + H → H2 B. H2O (rắn) → H2O (lỏng) → H2O (hơi) C. HeHH421131⎯→⎯+D. 2H2 + O2 → 2H2O CÂU 65. Phương trình nào sau đây đặc trưng cho biến đổi hóa học A. nHeHLi10422173)(2 +⎯→⎯+B. NHC13711126⎯→⎯+C. I2 (rắn) → I2 (hơi) D. C + 2H2 → CH4 CÂU 66. Hoàn thành các phản ứng hạt nhân A. HHeNa11422311 . +⎯→⎯+B. nHeBe104294 +⎯→⎯+C. HeHLi421173 . +⎯→⎯+ CÂU 67. Nguyên tử cần tìm trong việc hoàn thành phản ứng hạt nhân trên được xác định theo quy tắc nào sau đây: A. Tổng số proton của 2 nguyên tử trước phản ứng bằng tổng số proton của 2 nguyên tử sau phản ứng B. Tổng số nơtron của 2 nguyên tử trước phản ứng bằng tổng số nơtron của 2 nguyên tử sau phản ứng C. Tổng số loại nguyên tử trước phản ứng bằng tổng số loại nguyên tử sau phản ứng D. Hai điều A, B E. Hai điều A, C Quy ước trả lời chung cho các câu từ 68 đến 73 các câu sau đây có 2 mệnh đề I và II. Hai mệnh đề này có thể đúng hoặc sai và mệnh đề II có thể là mệnh đề giải thích sự kiện nêu ra ở mệnh đề I. Hãy dùng các quy ước sau đây để trả lời các câu trắc nghiệm A. Mệnh đề I đúng. Mệnh đề II đúng. Mệnh đề II giải thích sự kiện nêu ra ở mệnh đề I B. Mệnh đề I đúng. Mệnh đề II đúng. Mệnh đề II không liên quan với mệnh đề I C. Mệnh đề I đúng. Mệnh đề II sai D. Mệnh đề I sai. Mệnh đề II đúng E. Mệnh đề I và II đều sai CÂU 68. I. Nguyên tử có 10 nơtron F129[...]... B: liên kết cộng hóa trị có cực C: liên kết cộng hóa trị không cực (7) A: Cl2 B: HCl (8) S = C = S 91: HF>HCl>HBr>HI 92: giảm dần 93 (1-Đ, 2-Đ, 3-S, 4-S, 5-Đ) 94. SO2 < H2O < CaO < Na2O 95. A4 hoặc A3; B2; C1 hoặc C5 96. CD; 97B; 98D; 99B; 100 D; 101 : A3, B2, C1; 102 C; 103 D; 104 B; 105 C; 106 C; 107 B; 108 E; 109 C; 110E; 111B; 112A; 113E; 114 (1-Đ, 2-S, 3-S, 4-Đ); 115B;... 129D; 130B; 131A; 132B; 133D; 134A; 135B; 136A TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG III PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ CÂU 137. Chọn định nghĩa đúng của phản ứng oxi hóa – khử A. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng có nguyên tử chất oxi hóa B. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng trong đó tất cả các nguyên tử tham gia phản ứng đều thay đổi số oxi hóa C. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng trong đó nguyên tử hoặc ion... Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng trong đó chất oxi hóa nhường electron cho chất khử E. Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng có kèm theo sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố CÂU 138. Chọn định nghĩa đúng nhất của số oxi hóa A. Số oxi hóa là số điện tích xuất hiện ở nguyên tử trong phân tử khi có sự chuyển dịch electron B. Số oxi hóa là số electron trao đổi trong phản ứng oxi hóa – khử C.... ion B. ………………………là liên kết cộng hóa trị khơng cực C. ……………………… là liên kết cộng hóa trị có cực CỘT II 1. AlCl32. N23. NaBr 4. MgO 5. BCl3 CÂU 96. Chọn những định nghĩa đúng của hóa trị A. Hóa trị là những electron ở lớp bên ngồi có khả năng tham gia vào việc tạo thành liên kết hóa học B. Hóa trị của một nguyên tố tức là số electron chưa ghép đôi C. Hóa trị của một nguyên tố trong hợp... nhiều (10) các ngun tử có cùng số electron và cùng kiểu cấu trúc 62. G (F) 63. B 64. C 65. D 66. (A) (B) (C)Mg2612C126He422 67. D 68. A 69. A 70. D 71. A 72. D 73. C TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II LIÊN KẾT HĨA HỌC ĐỊNH LUẬT TUẦN HỒN MENĐÊLÊÉP CÂU 76. Chọn định nghĩa đúng nhất của liên kết cộng hóa trị A. Liên kết cộng hóa trị là liên kết giữa các nguyên tử B. Liên kết cộng hóa trị... định nghĩa đúng của nguyên tố hóa học: A. Tất cả những nguyên tử có cùng số nơtron đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học B. Tất cả những nguyên tử có cùng số electron đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học C. Tất cả những nguyên tử có cùng số electron, proton, nơtron đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học D. Tất cả những nguyên tử có cùng số khối đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học E. Tất cả những nguyên... chất oxi hóa 4. Sự oxi hóa là sự thu electron 5. Số electron do chất khử nhường ra ln ln bằng với số electron do chất oxi hóa thu vàoĐ S Đ S Đ S Đ S Đ S CÂU 154. Cho phản ứng Mn+O2 + HCl-1 → Mn+2Cl2 + Cl20 + H2O Chọn chất và quá trình tương ứng ở cột II điền vào chỗ trống ở cột I cho phù hợp CỘT I A. Chất oxi hóa ……………… B. Chất khử……………………. C. Sự oxi hóa ………………... II đúng E. I sai, II sai CÂU 107 . I. Độ âm điện của Na lớn hơn độ âm điện của K II. Vì Na và K cùng thuộc phân nhóm chính nhóm I của bẳng HTTH các nguyên tố hóa học, cùng có 1 electron ở lớp ngồi cùng CÂU 108 . I. Bán kính nguyên tử của Cl nhỏ hơn bán kính nguyên tử của F II. Vì Cl có ít lớp electron hơn F CÂU 109 . I. Mỗi mol chất khí đều gồm 6.023 x 10 23 phân tử II. Vì ở cùng nhiệt... tích của ion đó D. Hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất cộng hóa trị bằng số liên kết mà nguyên tử của nguyên tố đó có thể tạo thành với các nguyên tử của nguyên tố khác E. Hóa trị của một nguyên tố là số điện tích âm hay dương hay bằng khơng CÂU 97. Hóa trị của một ngun tố có tính chất: A. Nhất định và khơng đổi B. Thay đổi tùy phân tử C. Thay đổi theo điều kiện thí nghiệm CÂU 98. Lực... Liên kết cộng hóa trị là liên kết trong đó cặp electron dùng chung bị lệch về một nguyên tử D. Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành do sự dùng chung electron của 2 nguyên tử khác nhau E. Liên kết cộng hóa trị là liên kết giữa các nguyên tử bằng những cặp electron chung 23(4) A: 2 ; B: 2; C: không; D: 1 (5) A = 2e ; B = 2e (6) A: liên kết ion B: liên kết cộng hóa trị có cực . A. 10- 6 m B. 10- 8 m C. 10- 10 m D. 10- 20 m CÂU 9: Khối lượng của một nguyên tử vào cỡ: A. 10- 6 kg B. 10- 10 kg C. 10- 20 kg D. 10- 26. C TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II LIÊN KẾT HÓA HỌC ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN MENĐÊLÊÉP CÂU 76. Chọn định nghĩa đúng nhất của liên kết cộng hóa trị A. Liên kết cộng hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu trắc nghiệm môn hóa 10, Tài liệu trắc nghiệm môn hóa 10, Tài liệu trắc nghiệm môn hóa 10, ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM II CÂU 76 E; 77C; 78D; 79C; 80C; 81AB; 82C; 83B; 84C; 85: TRẮC NGHIỆM III PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ CÂU 137, ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM III TRẮC NGHIỆM IV PHÂN NHĨM CHÍNH NHĨM VII – NHĨM HALOGEN, ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM IV TRẮC NGHIỆM V OXI, LƯU HUỲNH. LÍ THUYẾT VỀ PHẢN ỨNG HĨA HỌC

Từ khóa liên quan