Cạnh tranh độc quyền

35 918 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 14:49

Cạnh tranh độc quyền Ch­¬ng 6C¹nh tranh ®éc quyÒnSlide 26-2Giới thiệuHàng loạt các h ng (bao gồm Hewlett-Packard, ãWal-Mart, Microsoft, và Amazon) đều cố gắng kiếm lợi nhuận trong việc truyền tải nhạc số. Lý thuyết cạnh tranh độc quyền giải thích bản chất của các quyết định đặt giá mà các h ng ãgặp phải.Slide 26-3Mục đích nghiên cứuThảo luận những đặc điểm cơ bản của ngành cạnh tranh độc quyền. So sánh quyết định giá và sản lượng của hãng cạnh tranh độc quyền với hãng cạnh tranh hoàn hảo.Slide 26-4Mục đích nghiên cứuGiải thích tại sao việc thiết lập thương hiệu lớn và quảng cáo là những đặc điểm cơ bản của ngành cạnh tranh độc quyền.Mô tả các đặc tính cơ bản thông tin về các sản phẩm và việc xem xét mức giá của các sản phẩm đó được xác định như thế nào trong điều kiện cạnh tranh độc quyền.Slide 26-5Nội dungCạnh tranh độc quyềnCân bằng ngắn hạn và dài hạn trong cạnh tranh độc quyềnSo sanh cạnh tranh hoàn hảo và cạnh tranh độc quyềnThương hiệu lớn và quảng cáoSản phẩm thông tin và cạnh tranh độc quyềnSlide 26-6Bạn có biết rằng .Hầu hết các nhà hàng ăn nhanh ở Mỹ (1/4 triệu nhà hàng) thường khuyến mại một số món salad trong thực đơn của họ?Việc quảng cáo, khuyến mại những món salad cho mỗi món ăn nhanh có tạo ra mỗi chuỗi sự khác biệt sản phẩm đối với những nhà hàng khác?Slide 26-7Cạnh tranh độc quyềnCạnh tranh độc quyềnLà cấu trúc thị trường trong đó có rất nhiều hãng sản xuất những sản phẩm tương tự như nhau.Sự gia nhập ngành tương đối dễ dàng.Slide 26-8Cạnh tranh độc quyềnĐặc điểm cạnh tranh độc quyềnSố lượng các hãng lớn nên thị trường có mức độ cạnh tranh caoSản phẩm khác biệtQuảng cáo và khuếch trương bán hàngDễ gia nhập thị trường trong dài hạnSlide 26-9Cạnh tranh độc quyềnSố lượng hãng lớn thể hiện:Thị phần nhỏKhông có cấu kếtTính độc lập caoSlide 26-10Cạnh tranh độc quyềnSản phẩm khác biệtSự khác biệt về sản phẩm thể hiện thông qua thương hiệu, màu sắc và các đặc tính khác.[...]... ngành cạnh tranh độc quyền. Mô tả các đặc tính cơ bản thông tin về các sản phẩm và việc xem xét mức giá của các sản phẩm đó được xác định như thế nào trong điều kiện cạnh tranh độc quyền. Slide 26-5Nội dung Cạnh tranh độc quyền Cân bằng ngắn hạn và dài hạn trong cạnh tranh độc quyền So sanh cạnh tranh hoàn hảo và cạnh tranh độc quyền Thương hiệu lớn và quảng cáoSản phẩm thông tin và cạnh. .. Slide 26-11 Cạnh tranh độc quyền Khác biệt sản phẩm và giáHoàn toàn khác biệtãMỗi hÃng là một nhà độc quyền Tác động tương đối đến giáSự khác biệt không hoàn hảoãMỗi hÃng là nhà cạnh tranh độc quyền Nếu sản phẩm càng khác biệt thì càng kiểm soát được giá bán Slide 26-8 Cạnh tranh độc quyền Đặc điểm cạnh tranh độc quyền Số lượng các hÃng lớn nên thị trường có mức độ cạnh tranh caoSản... cạnh tranh độc quyền. So sánh quyết định giá và sản lượng của hÃng cạnh tranh độc quyền với hÃng cạnh tranh hoàn hảo. Slide 26-15Cân bằng ngắn hạn và dài hạnHình 5-1 (a) ã Giá (P1) > ATC ã Lợi nhuận dương(a)QqP1ATCdMCMRLợi nhuậnATCAP Slide 26-18 Cạnh tranh hoàn hảo và cạnh tranh độc quyền đều có lợi nhuận kinh tế bằng 0 trong dài hạn.Khác nhau như thế nào?So sánh cạnh. .. quyền Thương hiệu lớn và quảng cáoSản phẩm thông tin và cạnh tranh độc quyền Chương 6 Cạnh tranh độc quyền Slide 26-28Infeasibility of Marginal Cost Pricing of an Information ProductFigure 26-5, Panels (a) and (b) Slide 26-14 Cạnh tranh độc quyền Bạn nghĩ thế nào? Cạnh tranh hoàn hảo có động lực để quảng cáo?Tại sao hÃng cạnh tranh độc quyền có thể quảng cáo?Liệu quảng cáo có thể dẫn đến... sánh cạnh tranh hoàn hảo và cạnh tranh độc quyền Slide 26-20Trong cạnh tranh hoàn hảo, cân bằng dài hạn xảy ra khi tổng chi phí bình quân nhỏ nhất.Điều này không có trong cạnh tranh độc quyền. Một số tranh luận cho rằng không điều đó không phải lÃng phí nguồn lực, nếu chi phí bổ sung tăng do khác biệt hoá sản phẩm sẽ làm cho người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn.So sánh cạnh tranh hoàn... không phải lÃng phí nguồn lực, nếu chi phí bổ sung tăng do khác biệt hoá sản phẩm sẽ làm cho người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn.So sánh cạnh tranh hoàn hảo và cạnh tranh độc quyền Slide 26-24Sản phẩm thông tin và cạnh tranh độc quyền Sản phẩm thông tin, như hệ thống hoạt động máy tính, phần mềm, nhạc số và phim số có cấu trúc chi phí khác biệt.Phát triển sản phẩm đòi hỏi chi phí cố định . kiện cạnh tranh độc quyền. Slide 26-5Nội dungCạnh tranh độc quyềnCân bằng ngắn hạn và dài hạn trong cạnh tranh độc quyềnSo sanh cạnh tranh hoàn hảo và cạnh. tranh độc quyền Slide 26-19So sánh cạnh tranh hoàn hảo và cạnh tranh độc quyềnHình 5-2 (a) và (b)dq2P2ATC (b )Cạnh tranh độc quyềnQMinimum ATCMCMRq1ATC(a)Cạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Cạnh tranh độc quyền, Cạnh tranh độc quyền, Cạnh tranh độc quyền