Cạnh tranh hoàn hảo

72 1,752 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 14:49

Cạnh tranh hoàn hảo Chương 6Cạnh tranh hoàn hảoSlide 24-2Giới thiệuNhững sản phẩm chăm sóc sức khoẻ mới đ ãtạo cơ hội cho việc bán máy chụp cắt lớp cộng hưởng từ toàn thân.Có rất nhiều h ng cung cấp dịch vụ này và họ ãbán gần như cùng một mức giá. Tại sao giá các dịch vụ cá nhân không thay đổi nhiều giữa những người cung cấp khác nhau?Slide 24-3Mục đích nghiên cứuXác định các đặc điểm của cấu trúc thị trường cạnh tranh hoàn hảoThảo luận quyết định sản lượng sản xuất ra của mỗi hãngHiểu biết được việc xác định đường cung ngắn hạn của hãng cạnh tranh hoàn hảoSlide 24-4Mục địch nghiên cứuGiải thích giá cân bằng trên thị trường được xác định như thế nàoXác định rõ các nhân tố ảnh hưởng đến sự gia nhập hoặc rút lui khỏi ngànhPhân biệt ngành có chi phí tăng, giảm hoặc không đổi dựa trên độ dốc của đường cung dài hạn của ngànhSlide 24-5Nội dungCác đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảoĐường cầu hãng cạnh tranh hoàn hảoHãng sẽ quyết định sản xuất sản lượng là bao nhiêu?Slide 24-6Nội dungSử dụng phân tích cận biên để xác định mức sản lượng tối đa hoá lợi nhuậnLợi nhuận ngắn hạnMức giá đóng cửa trong ngắn hạnĐường cung ngắn hạn của hãng cạnh tranh hoàn hảoSlide 24-7Xác định giáThực trạng ngành trong dài hạn: Gia nhập hay rút lui khỏi thị trườngCân bằng dài hạnMức giá cạnh tranh: Giá bằng chi phí cận biênNội dungSlide 24-8Bạn có biết rằng .Những người bán lẻ quần áo thường cho rằng thời tiết xấu là lý do làm giảm lợi nhuận?Bản chất sự cạnh tranh của thị trường này là cách giải thích tốt nhất tại sao lợi nhuận kiếm được ở mức độ đơn giản?Slide 24-9Các đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảoCạnh tranh hoàn hảoLà cấu trúc thị trường trong đó các quyết định của những người mua hoặc người bán không làm ảnh hưởng đến giá thị trườngSlide 24-10Các đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảoHãng cạnh tranh hoàn hảoLà hãng rất nhỏ trong ngành và không thể làm ảnh hưởng đến giá của sản phẩm hoặc dịch vụ bán ra[...]... thị trường cạnh tranh hoàn hảo HÃng cạnh tranh hoàn hảo Là hÃng rất nhỏ trong ngành và không thể làm ảnh hưởng đến giá của sản phẩm hoặc dịch vụ bán ra Slide 24-42Đường cung ngắn hạn của h ng à cạnh tranh hoàn hảo Đường cung của ngànhLà tập hợp những điểm chỉ ra các mức giá thấp nhất tại đó sản lượng sẽ được sản xuất ra Slide 24-44Đường cung ngắn hạn của h ng à cạnh tranh hoàn hảo Những... đường cầu của hÃng và đường chi phí cận biªn Slide 24-3Mục đích nghiên cứuXác định các đặc điểm của cấu trúc thị trường cạnh tranh hoàn hảo Thảo luận quyết định sản lượng sản xuất ra của mỗi hÃngHiểu biết được việc xác định đường cung ngắn hạn của hÃng cạnh tranh hoàn hảo Slide 24-4Mục địch nghiên cứuGiải thích giá cân bằng trên thị trường được xác định như thế nàoXác định rõ các nhân... lui khỏi ngànhPhân biệt ngành có chi phí tăng, giảm hoặc không đổi dựa trên độ dốc của đường cung dài hạn của ngành Slide 24-19Đường cầu h ng cạnh tranh à hoàn hảo Hình-1 (a) vµ (b) Slide 24-29Lợi nhuận ngắn hạnĐể tìm ra hÃng cạnh tranh hoàn hảo kiếm được lợi nhuận trong ngắn hạn như thế nào, chúng ta phải xác định phần chênh lệch giữa giá và tổng chi phí bình quân. Slide 24-39ý nghĩa... 24-41Đường cung ngắn hạn của h ng à cạnh tranh hoàn hảo Hình 5-6 ã Mức sản lượng tối đa hoá lợi nhuận là điểm đạt MC = MR ã Đường cung ngắn hạn = MC nắm trên AVCmin Slide 24-28Sử dụng phân tích cận biên để xác định mức sản lượng tối đa hoá lợi nhuậnTối đa hoá lợi nhuậnLợi nhuận = TR TCSản lượng tối đa hoá lợi nhuận xảy ra khi MC = MRĐối với hÃng cạnh tranh hoàn hảo, đây là điểm giao nhau... $10 $5 $0 −$101 15 5 5 −102 18 5 10 −83 20 5 15 −54 21 5 20 −15 23 5 25 26 26 5 30 47 30 5 35 58 35 5 40 59 41 5 45 410 48 5 50 211 56 5 55 −1 Slide 24-14Các đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo Chấp nhận giá:HÃng có thể bán toàn bộ sản lượng của mình tại mức giá thị trường.Không có động lực thúc đẩy các hÃng bán với giá thấp hơn.Nếu bán với giá cao hơn thì sẽ không bán... MC(qA2 + qB2)(qA1 + qB1)P1l (c)Sản lượngP2qB2MCBqB1P1 (b)Sản lượngP2qA2MCAqA1P2 (a)Sản lượngP1GiáGiáGiáGF Slide 24-18Đường cầu của h ngÃHÃng cạnh tranh hoàn hảo: Là người chấp nhận giá (bán với P= $5)Bán mọi sản phẩm với P= $5Không có khả năng bán giá cao hơnKhông bán sản phẩm nào với giá thấp hơn P=$5 Slide 24-49Thực trạng ngành trong dài... biến đổi bình quân (AVC) thì hÃng sẽ bù đắp được một phần chi phí cơ hội của các khoản đầu tư ban đầu (chi phí cố định). Slide 24-23Tối đa hoá lợi nhuậnHình 5-2 (a) Slide 24-48Xác định mức giá cạnh tranh Giá Pe, hÃng sản xuÊt qe khi MC = MR-NÕu AC = AC1, h·ng hoà vốn-Nếu AC = AC2, lỗ vốn-Nếu AC = AC3, lợi nhuận kinh tế dươngHình 5-8 (b) Slide 24-31Lợi nhuận ngắn hạnSản lượng đĩa... 57 58 59 510 511 5$5 $53 5 2 5 1 5 2 5 3 54 55 56 57 58 5 Slide 24-7Xác định giáThực trạng ngành trong dài hạn: Gia nhập hay rút lui khỏi thị trườngCân bằng dài hạnMức giá cạnh tranh: Giá bằng chi phí cận biênNội dung . cạnh tranh hoàn hảoThảo luận quyết định sản lượng sản xuất ra của mỗi hãngHiểu biết được việc xác định đường cung ngắn hạn của hãng cạnh tranh hoàn. ngànhSlide 24-5Nội dungCác đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo ường cầu hãng cạnh tranh hoàn hảoHãng sẽ quyết định sản xuất sản lượng là bao nhiêu?Slide
- Xem thêm -

Xem thêm: Cạnh tranh hoàn hảo, Cạnh tranh hoàn hảo, Cạnh tranh hoàn hảo