Doanh nghiệp xác định chi phí và sản lượng

67 608 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 14:49

Doanh nghiệp xác định chi phí và sản lượng Chương 4Doanh nghiệp: Xác định chi phí sản lượngTS.Đinh Thiện Đức- Slide 23Giới thiệuNhững người điều vận tàu hoả sử dụng thông tin thực tế chuyển bằng máy tính để kiểm soát đoàn tàu những chướng ngại vật dọc theo đường tàu.Như vậy, liệu việc duy trì thông tin liên tục có ảnh hưởng đến chi phí hoạt động của bất cứ ngành kinh doanh nào hay không?TS.Đinh Thiện Đức- Slide 23Mục đích nghiên cứuThảo luận sự khác nhau giữa ngắn hạn dài hạn theo triển vọng của các hãng.Hiểu được tại sao sản phẩm hiện vật cận biên của lao động luôn giảm khi ngày càng có nhiều lao động được thuê trong quá trình sản xuất.TS.Đinh Thiện Đức- Slide 23Mục đích nghiên cứuGiải thích hình dạng các đường chi phí ngắn hạn của các hãng điển hình.Giải thích tính chất các đường chi phí dài hạn của các hãng.Xác định thực trạng tính kinh tế phi kinh tế của quy mô khái niệm hiệu quả tính kinh tế quy mô tối thiểu.TS.Đinh Thiện Đức- Slide 23Nội dungNgắn hạn dài hạnMối quan hệ giữa đầu vào đầu raQuy luật lợi suất giảm dầnCác chi phí ngắn hạn của doanh nghiệpTS.Đinh Thiện Đức- Slide 23Nội dungMối quan hệ giữa lợi suất giảm dần các đường chi phíCác đường chi phí dài hạnTại sao đường chi phí bình quân dài hạn có dạng chữ UQuy mô hiệu quả tối thiểuTS.Đinh Thiện Đức- Slide 23Do lợi ích của việc sử dụng điện nên người ta đã tăng năng lực sản xuất điện trong hơn mười năm qua hãng sản xuất điện đã làm giảm được chi phí bình quân trong việc sản xuất điện? Trong một số ngành khác, khi tăng năng lực sản xuất sẽ kéo theo chi phí bình quân tăng?Bạn có biết rằng .TS.Đinh Thiện Đức- Slide 23Ngắn hạnLà thời gian trong đó có ít nhất một yếu tố đầu vào không thay đổi (ví dụ: quy mô nhà máy)Quy mô nhà máyLà diện tích thực tế được sử dụng để sản xuất ra sản phẩmNgắn hạn dài hạnTS.Đinh Thiện Đức- Slide 23Dài hạnLà khoảng thời gian trong đó tất cả các yếu tố đầu vào đều thay đổiNgắn hạn dài hạnTS.Đinh Thiện Đức- Slide 23Ngắn hạn dài hạnNgắn hạn dài hạn là khoảng thời gian người quản lý áp dụng cho các quyết định mang tính kế hoạch. Các hãng luôn hoạt động trong ngắn hạn các quyết định chỉ có thể thực hiện trong hiện tại.Tuy nhiên, một số quyết định đó dẫn đến việc phân bổ nguồn lực trong dài hạn.[...]... giữa các chi phí bình quân chi phí cận biênĐiều này luôn ®óng do h­íng thay ®ỉi trong tỉng chi phÝ b×nh quân sẽ được xác định thông qua chi phí cận biên lớn hơn chi phí bình quân. TS.Đinh Thiện Đức- Slide 23Ví dụ về chi phí sản xuấtHình 5-2 (b)Tổng chi phí Chi phí biến đổi111098765432101020 (b)60504030 Sản lượng Chi phí Chi phí cố định TS.Đinh Thiện Đức- Slide 23Hàm sản xuấtThể... đầu vào đầu ra.Mối quan hệ kỹ thuật chứ không phải mối quan hệ kinh tế.Thể hiện mối quan hệ giữa các yếu tố đầu vào tài nguyên sản lượng đầu ra tối đa là hàng hoá, dịch vụ.Mối quan hệ giữa đầu vào đầu ra TS.Đinh Thiện Đức- Slide 23Các khái niệm về chi phí Một vấn đề quan trọng là phân biệt chi phí kế toán chi phí kinh tếDưới giác độ kế toán, chi phí kế toán là những chi phí. .. với chi phí TC2 lµ Q0q0q1TC2 = wL + vKL KK*L*Lùa chän tèi ưu là L*, K*Xảy ra tại điểm tiếp xúc giữa đường đồng phí đồng lượng Q0 TS.Đinh Thiện Đức- Slide 23Quy mô nhà máy đường chi phí bình quân dài hạnHình 4-4 (a) (b)(b) Sản lượng Q2Q1C3C1C4C2(a) Sản lượng SAC21SACSAC3LAC1SAC2SAC3SAC4SAC5SAC6SACSAC7SAC8 Chi phí bình quân Chi phí. .. các yếu tố đầu vào đều thay đổi Chi phí dài hạn TS.Đinh Thiện Đức- Slide 23Nội dungMối quan hệ giữa lợi suất giảm dần các đường chi phí Các đường chi phí dài hạnTại sao đường chi phí bình quân dài hạn có dạng chữ UQuy mô hiệu quả tối thiểu TS.Đinh Thiện Đức- Slide 23Ví dụ về chi phí sản xuÊtH×nh 4-2 (a) TS.Đinh Thiện Đức- Slide 23Kết hợp đầu vào tối ưuq00 Sản lượng tối đa có thể... dungNgắn hạn dài hạnMối quan hệ giữa đầu vào đầu raQuy luật lợi suất giảm dầnCác chi phí ngắn hạn của doanh nghiệp TS.Đinh Thiện Đức- Slide 23Tổng chi phí bình quân (ATC)Các chi phí ngắn hạnATC = TCQ TS.Đinh Thiện Đức- Slide 23Tỷ lệ cố định L K q1q2q3Không có sự thay thế giữa vốn lao động = 0K/L cố định tại b/aq3/bq3/a TS.Đinh Thiện Đức- Slide 23 Sản phẩm hiện... đầu vào hiệu quả hơn nếu xe tải chở hàng từ nhà máy đi phân phối ở các địa điểm khác sử dụng gần đủ tải träng.VÝ dơ:T¶i träng tèi ­u cđa xe t¶i TS.Đinh Thiện Đức- Slide 23 Chi phí cận biên (MC)Là chi phí tăng thêm khi sản xuất thêm một đơn vị sản phẩmCác chi phí ngắn hạnMC = TC QVC Q = TS.Đinh Thiện Đức- Slide 23Biểu đồ đường đồng lượng Mỗi đường đồng lượng thể hiện mức sản lượng. .. kết hợp giữa hai yếu tố đầu vào là vốn (K) lao động (L) để sản xuất ra cùng một mức sản lượng (Q0)f(K,L) = q0 TS.Đinh Thiện Đức- Slide 23Ví dụ về quy luật lợi suất giảm dần Sản xuất máy in cho máy tínhVới diện tích nhà máy cố định, các thiết bị lắp ráp các phần mềm kiểm ra chất lượng thì tăng thêm công nhân sẽ làm tăng tổng sản lượng. Tuy nhiên, lượng sản phẩm tăng thêm đó sẽ giảm... vị yếu tố đầu vào biến đổi. Mối quan hệ giữa đầu vào đầu raLQMPL=KQMPK=Hoặc TS.Đinh Thiện Đức- Slide 23Hàm sản xuất với hai đầu vàoCả vốn (K) lao động (L) thay đổiQ = f(K,L) TS.Đinh Thiện Đức- Slide 23Biểu đồ đường đồng lượng Để minh hoạ khả năng thay thế các yếu tố đầu vào víi nhau, chóng ta sư dơng biĨu ®å ®­êng ®ång lượng Đường đồng lượng Đường đồng lượng thể hiện... quan hệ giữa lợi suất cận biên giảm dần các đường chi phí TS.Đinh Thiện Đức- Slide 23Lợi suất giảm dần, hàm sản xuất sản phẩn cận biên: Giả thiếtHình 4-1 (b)Lao ®éng (theo thêi gian)Tỉng s¶n phÈm(theo thêi gian) TS.Đinh Thiện Đức- Slide 23Procter & GambleProcter & Gamble là công ty sản xuất hàng tiêu dùng chuyên cung cấp xà phòng các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ khác cho người... trọng sẽ có năng suất cao hơn lượng nhiên liệu tiêu thụ nhỏ hơn khi xe tải chỉ sử dụng gần đủ tải trọng.Phần mềm thống kê của công ty xác định rằng một phần hàm sản xuất của công ty không thể xác định được thông qua các quan sát thường xuyên. TS.Đinh Thiện Đức- Slide 23Tại điểm quy luật năng suất cận biên bắt đầu giảm, chi phí cận biên bắt đầu tăng khi sản phẩm cận biên bắt đầu giảm.Mối . Chương 4Doanh nghiệp: Xác định chi phí và sản lượng TS.Đinh Thiện Đức- Slide 23Giới thiệuNhững người điều. quan hệ giữa sản lượng và các yếu tố đầu vàoQ = sản lượng theo thời gianK = vốnL = lao độngQ = (K,L)HoặcSản lượng theo thời gian = hàm số của vốn và lao độngTS.Đinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Doanh nghiệp xác định chi phí và sản lượng, Doanh nghiệp xác định chi phí và sản lượng, Doanh nghiệp xác định chi phí và sản lượng

Từ khóa liên quan