TỰ CHỌN TOÁN 6(HK2)

28 244 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2015, 12:00

Giáo án PĐHSY 6 Thạch Danh On Tuần 23 Ngày soạn: 07/12/2010 Tiết 23 Ngày dạy: Chủ đề: SỐ NGUYÊN Quy tắc chuyển vế I. Mục tiêu: * Kiến thức: HS hiểu và vận dụng thành thạo quy tắc chuyển vế * Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng biến đổi, kĩ năng chuyển vế, kĩ năng tính toán, kĩ năng tìm x trong một biểu thức. * Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập. II. Chuẩn bị : * Thầy: Phấn màu, thước thẳng * Trò: Học thuộc quy tắc chuyển vế, làm bài tập. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: 1’ 2. Kiểm tra bài cũ: 5’ Phát biểu quy tắc chuyển vế ? 3. Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng * HĐ1:6’ - Yêu cầu HS nhắc lại các quy tắc của đẳng thức ? - Nhắc lại nhanh quy tắc chuyển vế. - Nhắc lại quy tắc: Nếu a=b thì a+c = b+c Nếu a+c=b+c thì a=b Nếu a=b thì b=a - Tiếp thu I. Ôn tập: * HĐ2: 28’ - Cho HS làm bài tập 96 SBT - Cho hai HS lên bảng trình bầy - theo dõi, hướng dẫn cho HS yếu làm bài - Ghi đề bài - hai HS lên bảng trình bầy còn lại làm vào vở a. 2-x=17-(-5) 2-x=17+5 2-22=x -20=x x=-20 b. x-12=(-9)-15 x-12= -24 x= -24+12 x=-12 II. Bài tập: Bài tập 96 trang 65 SBT: Tìm số nguyên x, biết: a. 2-x=17-(-5) b. x-12=(-9)-15 1 Giáo án PĐHSY 6 Thạch Danh On - Cho HS nhận xét bài - Cho HS làm bài tập 97 SBT - a bằng bao nhiêu để a =7 - a bằng bao nhiêu để a =0? - Yêu cầu hai HS lên bảng trình bầy. - Cho HS nhận xét - Nhận xét chung - Cho HS làm bài tập 100 SBT - Yêu cầu hai HS lên bảng trình bầy - Theo dõi, hướng dẫn cho HS yếu làm bài - Cho HS nhận xét - Nhận xét chung - Cho HS làm bài tập 102 SBT - Từ x – y > 0 làm sao để suy ra được x > y ? - HD: quy tắc chuyển vế trong bất đẳng thức cũng như trong đẳng thức - Yêu cầu một HS lên bảng làm - Theo dõi, hướng dẫn cho HS yếu làm bài - Cho HS nhận xét - Nhận xét bài làm của bạn - Ghi đề bài - Trả lời: a=7, a=-7 - Trả lời: a=0 - Hai HS lên bảng làm a. a =7 nên a=7 hoặc a=-7 b. 6a + =0 nên a+6=0 hay a=-6 - Nhận xét bài làm của bạn - Tiếp thu - Tìm hiểu đề - Hai HS lên bảng làm a. b+x=a x=a-b b. a-x=25 a-25=x x=a-25 - Nhận xét bài làm của bạn - Tiếp thu - Trả lời - Tiếp thu - Một HS lên bảng làm a. Vì x – y > 0 nên x > 0 + y Hay x > y b. Vì x > y nên x – y > 0 - Nhận xét Bài tập 97 trang 66 SBT: Tìm số nguyên a, biết: a. a =7 b. 6a + =0 Bài tập 100 trang 66 SBT: Cho a, b ∉ Z .Tìm số nguyên x, biết: a. b+x=a b. a-x=25 Bài tập 102 trang 66 SBT: Cho x,y Z. Hãy chứng tỏ rằng: a. Nếu x – y > 0 thì x > y b. Nếu x > y thì x – y > 0 4: Củng cố:3’ - Nhắc lại quy tắc chuyển vế trong đẳng thức vá trong bất đẳng thức. 5: Dặn dò:2’ - Làm các bài tập còn lại trong SBT - Ôn tập về phép nhân các số nguyên 2 Giáo án PĐHSY 6 Thạch Danh On Tuần 24 Ngày soạn: 1/01/2010 Tiết 24 Ngày dạy: Chủ đề: SỐ NGUYÊN Phép Nhân Hai Số Nguyên I. Mục tiêu: * Kiến thức: Nắm vững các quy tắc về phép nhân hai số nguyên * Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng tính toán, kĩ năng trình bầy bài toán * Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập II. Chuẩn bị: * Thầy: Thước thẳng, phấn màu * Trò: Học bài và làm bài III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: 1’ 2. Kiểm tra bài cũ: lồng vào bài mới 3. Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng * HĐ1: Kiểm tra bài cũ: 7’ - Phát biểu quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu ? - Phát biểu quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu ? - Nhắc lại cách nhận biết dấu - Dựa vào quy tắc dấu hãy cho biết tích của số chẵn (số lẻ) các số nguyên âm mang dấu gì? - Phát biểu quy tắc - Phát biểu quy tắc nhân hai số nguyên âm - Nhắc lại cách nhận biết dấu: (+).(+) => (+) (-).(-) => (+) (-).(+) => (-) (+).(-) => (-) - Trả lời 1. Lý thuyết: * HĐ2: 25’ - Cho HS làm bài tập 113 SBT - Yêu cầu hai HS lên bảng trình bầy - Theo dõi, hướng dẫn cho HS yếu làm bài - Ghi đề bài - Hai HS lên bảng làm HS1: a. (-7).8 = -(7.8) = -56 b. 6.(-4) = -(6.4) = -24 HS2: 2. Luyện tập: Bài tập 113 trang 68 SBT: Thực hiện phép tính: a. (-7).8 b. 6.(-4) c. (-12).12 d. 450.(-2) 3 Giáo án PĐHSY 6 Thạch Danh On - Cho HS nhận xét - Nhận xét chung - Cho HS làm tiếp bái tập 114 SBT - Không tính vậy thì làm sao để so sánh được? - Cho HS trình bầy cách so sánh. - Nhận xét - Cho HS làm tiếp bài tập 115 SBT - Làm thế nào để điền được vào ô trống? - Cho HS đứng tại chỗ đọc kết quả và cách tính, giáo viên ghi kết quả vào bảng - Cho HS làm bài tập 120 SBT - Yêu cầu hai HS lên bảng trình bầy - Cho HS nhận xét c. (-12).12 = -(12.12) = -144 d. 450.(-2) = -(450.2) = - 900 - Nhận xét - Tiếp thu - Tìm hiểu đề - Trả lời: dựa vào dấu - Trình bầy cách tính - tiếp thu - Ghi đề bài - Trả lời: thực hiện phép tính - Đọc kết quả và cách tính - Nhận xét - Tìm hiểu đề - Hai HS lên bảng làm a. (+5).(+11) = 5.11 = 55 b. (-250).(-8) = (250.8) = 2000 - Nhận xét Bài tập 114 trang 68 SBT: Không làm phép tính, hãy so sánh: a. (-34).4 với 0 b. 25.(-7) với 25 c. (-9).5 với -9 Bài tập 115 trang 68 SBT: m 4 -13 13 -5 n -6 20 -20 20 m.n -24 - 260 - 260 - 100 Bài tập 120 trang 69 SBT: Tính: a. (+5).(+11) b. (-250).(-8) 4: Củng cố:10’ - Tìm giá trị của biểu thức (x -4).(x+5) khi x =-3 - Yêu cầu một HS lên bảng tính - Theo dõi HS làm - Ghi đề bài - Một HS lên bảng làm Khi x=-3 thì (x-4).(x+5) = (-3-4).(-3+5) =(-7).2 = -(7.2) =-14 Bài tập 124 trang 69 SBT: Tìm giá trị của biểu thức (x -4).(x+5) khi x =-3 5: Dặn dò: 2’ - Làm tiếp bài tập trong SBT - Ôn tập tính chất về phép nhân - Ghi nhận - Ghi nhận IV. Rút kinh nghiệm: 4 Giáo án PĐHSY 6 Thạch Danh On Tuần 25 Ngày soạn: 05/01/2011 Tiết 25 Ngày dạy: Chủ đề: SỐ NGUYÊN Tính Chất Của Phép Nhân I. Mục tiêu: * Kiến thức: HS nắm vững các tính chất cơ bản của phép nhân: giao hoán, kết hợp, nhân với 1, phân phối của phép nhân với phép cộng. * Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng tính toán, kĩ năng nhận biết dấu của một tích, kĩ năng áp dụng công thức vào làm bài tập. * Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập II. Chuẩn bị: * Thầy: Thước thẳng, phấn màu * Trò: Học bài và làm bài tập III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: 1’ 2. Kiểm tra bài cũ: lồng vào bài mới 3. Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng * HĐ1: Kiểm tra bài cũ 7’ - Phát biểu các tính chất của phép nhân hai số nguyên ? - Ch HS nhận xét - Ghi tóm tắt các tính chất lên bảng - Nhắc lại các tính chất - Nhận xét - Tiếp thu 1. Các tính chất: a. Tính chất giao hoán: a.b = b.a b. Tính chất kết hợp: (a.b).c = a.(b.c) c. Nhân với 1: a.1 =1.a = a d. Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng: a.(b+c) = a.b + a.c * HĐ2: Luyện tập 25’ - Cho HS làm bài tập 136 SBT , GV ghi đề bài lên bảng - Yêu cầu hai HS lên bảng trình bầy - Tìm hiểu và ghi đề bài - Hai HS lên bảng làm: HS1: a. (26-6).(-4) + 31.(-7-13) = 20.(-4) +31.(-20) = 20.(-4) – 31.20 Bài tập 136 trang 71 SBT: Tính: a. (26-6).(-4) + 31.(-7-13) b. (-18).(55-24) – 28.(44-68) 5 Giáo án PĐHSY 6 Thạch Danh On - Theo dõi, hướng dẫn cho HS yếu làm bài. - Cho HS nhận xét - Cho HS làm bài tập 137 SBT - Ghi đề bài lên bảng - Cho hai HS lên bảng trình bầy - Theo dõi, hướng dẫn cho HS làm - Nhận xét kết quả và cách trình bầy = 20.[(-4) – 31] = 20.(-35) = -700 b. (-18).(55-24) – 28.(44-68) = (-18).31 – 28.(-24) = -558 +672 = 114 - Nhận xét - Tìm hiểu đề - Ghi đề bài - Hai HS lên bảng làm: HS1: a. (-4).(+3).(-125).(+25).(-8) = [(-4).(+25)].[(-125).(-8)].3 = (-100).(1000).3 = - 100000.3 = -300000 b. (-67)(1-301) – 301.67 = (-67).(1-301)+301.(-67) = (-67).(1-301+301) = (-67).1 = -67 - Tiếp thu Bài 137 trang 71 SBT: Tính nhanh:a. (-4).(+3).(-125).(+25).(-8) b. (-67)(1-301) – 301.67 4: Củng cố 10’ - Cho HS làm bài tập 139 SBT - Tích chứa một số chắn (số lẻ) các thừa số nguyên âm mang dấu gì ? - Cho HS trả lời lần lượt từng câu - Nhận xét - Ghi đề bài - Trả lời - Đứng tại chỗ trả lời - Nhận xét - Tiếp thu Bài tập 139 trang 72 SBT: Ta sẽ nhận được số dương hay số âm nếu nhân: a. một số âm và hai số dương b. hai số âm và một số dương c. hai số âm và hai số dương d. ba số âm và một số dương 5: Dặn dò: 2’ - Làm bài tập 141, 140 trong SBT - Ôn phần bội và ước của số nguyên để tiết sau học - Ghi nhận - Ghi nhận IV. Rút kinh nghiệm: 6 Giáo án PĐHSY 6 Thạch Danh On Tuần 26 Ngày soạn: 12/01/2011 Tiết 26 Ngày dạy: Chủ đề: SỐ NGUYÊN Bội và ước của số nguyên I. Mục tiêu: * Kiến thức: HS nắm vững cách tìm bội của một số nguyên, vận dụng được các tính chất của bội và ước các số nguyên vào làm các bài tập. * Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng tính toán, kĩ năng áp dụng công thức vào làm bài tập. * Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập II. Chuẩn bị: * Thầy: Thước thẳng, phấn màu * Trò: Học bài và làm bài tập III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: 1’ 2. Kiểm tra bài cũ: lồng vào bài mới 3. Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng * HĐ1: Kiểm tra bài cũ:5’ - Khi nào thì số nguyên a được gọi là bội của số nguyên b ? - Khi số nguyên a là bội của số nguyên b thì khi đó b gọi là gì của a ? - Trả lời - Trả lời * HĐ2: Luyện tập: 29’ - Từ phần KTBC nhắc lại nhanh về bội và ước của số nguyên - Yêu cầu một HS lên bảng viết công thức tổng quát vế các tính chất của bội và ước của các số nguyên. - Cho HS nhận xét - Cho HS làm bài tập 1 - Tiếp thu, ghi bài - Một HS lên bảng - Nhận xét - Đọc đề bài và ghi đề I. Lí thuyết: 1. Bội và ước của một số nguyên: Khi a=b.q thì a là bội của b va q ngược lại b và q là ước của a 2. Tính chất: (SGK trang 97) Bài tập 1: Tìm tất cả các ước của các số sau: a. -3 ; 8 ; -11 ; 17 b. -5 ; 10 ; -21; 14 Giải: 7 Giáo án PĐHSY 6 Thạch Danh On - Yêu cầu hai HS lên bảng trình bầy - Theo dõi, hướng dẫn cho HS yếu làm bài - Số nào là ước của mọi số nguyên ? - Cho HS nhận xét - Nhận xét chung Lưu ý các ước là số nguyên âm - Cho HS làm bài tập 2 - Yêu cầu một HS lên bảng trình bầy - Theo dõi HS yếu làm bài - Cho HS nhận xét - Nhận xét chumg - Cho HS làm bài tập 3 (đề bài viết lên bảng phụ) - Yêu cầu mỗi HS lên bảng điền vào hai cột và trình bầy cách tính. - Nhận xét chung - Hai HS lên bảng làm HS1: Làm câu a HS2: Làm câu b - Trả lời: số 0 - Nhận xét - Tiếp thu - Đọc đề bài - Một HS lên bảng làm - Làm bài - Nhận xét - Tiếp thu - Tìm hiểu đề - Lên bảng điền - Nhận xét - Tiếp thu a. - Các ước của -3 là: 1; -1; 3; -3 - Các ước của 8 là: 1; -1; 2; -2; 4; -4; 8; -8. - Các ước của -11 là: 1; -1; 11; -11. - Các ước của 17 là: 1; -1; 17; -17. b. – Các ước của -5 là: 1; -1; 5; -5. - Các ước của 10 là: 1; -1; 2; -2; 5; -5; 10; -10. - Các ước của -21 là: 1;-1;3;-3;7;- 7;21;-21. - Các ước của 14 là: 1; -1; 2; -2; 7; -7; 14; -14. Bài tập 2: Tìm bội của các số: 7; -5 Giải: - Các bội của 7 là: 0; 7; -7; 14; -14; 21; -21 . . . - Các bội của -5 là: 0; 5; -5; 10; -10 . . . Bài tập 3: Điền vào chỗ trống cho đúng: a 42 2 -26 0 9 b -3 -5 13 7 -1 a:b 5 -1 4: Củng cố 8’ - Cách tìm bội và cách tìm ước của một số nguyên. - Tìm x, biết 5x = -25 - Trả lời - Tìm x Bài tập 4: Tìm số nguyên x, biết: 8 Giáo án PĐHSY 6 Thạch Danh On 5x = -25 5: Dặn dò: 2’ - Ôn tập các kiến thức trong chương II - Ghi nhận IV. Rút kinh nhgiệm: Tuần 27 Ngày soạn: 14/01/2011 Tiết 27 Ngày dạy: Chủ đề: PHÂN SỐ Quy đồng mẫu nhiều phân số I. Mục tiêu: * Kiến thức: - HS nắm vững các bước quy đồng mẫu nhiều phân thức. * Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng tính toán, kĩ năng quy đồng mẫu số nhiều phân số. * Thái độ: - Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập II. Chuẩn bị: * Thầy: Thước thẳng, phấn màu * Trò: Học bài và làm bài tập III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: 1’ 2. Kiểm tra bài cũ: lồng vào bài mới 3. Bài mới: HĐ cùa thầy HĐ của trò Ghi bảng * HĐ1: Lí thuyết: 5’ - Muốn quy đồng mẫu số nhiều phân số ta làm như thế nào ? - Nhận xét và nhắc lại nhanh các bước - Trả lời - Tiếp thu I. Lí thuyết: Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm theo ba bước: SGK trang 18 9 Giáo án PĐHSY 6 Thạch Danh On * HĐ2: Bài tập: 29’ - Cho HS làm bài tập 1 - Yêu cầu hai HS lên bảng trình bầy - Theo dõi, hướng dẫn cho HS yếu làm bài - Cho HS nhận xét - Nhận xét sửa sai cho HS - Cho HS làm tiếp bài tập 2 - Yêu cầu hai HS lên bảng trình bầy - Kiểm tra, hướng dẫn cho HS dưới lớp làm bài - Yêu cầu HS nhận xét - Nhận xét sửa sai cho HS - Ghi đề bài - Hai HS lên bảng làm: HS1: câu a: BCNN(120;40) = 120 11 120 = 11.1 11 120.1 120 = 7 40 = 7 7.3 21 40 40.3 120 = = HS2: câu b: BCNN(146;13) = 1898 24 146 = 24.13 312 146.13 1898 = 6 6.146 876 13 13.146 1898 = = - Nhận xét - Tiếp thu - Ghi đề bài - Hai HS lên bảng làm HS1: câu a: BCNN(20;30;15) = 60 3 3 ( 3).3 9 20 20 20.3 60 − − − = = = − 11 11 11.2 22 30 30 30.2 60 − = = = − 7 7.4 28 15 15.4 60 = = HS2: câu b: BCNN(35;180;28) = 1260 6 6 6.36 216 35 35 35.36 1260 − = = = − 27 27 ( 27).7 189 180 180 180.7 1260 − − − = = = − 3 3 3.45 135 28 28 28.45 1260 − = = = − - Nhận xét - Tiếp thu II. Bài tập: Bài tập 1: Quy đồng mẫu các phân số: a) 11 120 và 7 40 b) 24 146 và 6 13 Giải: a) BCNN(120;40) = 120 11 120 = 11.1 11 120.1 120 = 7 40 = 7 7.3 21 40 40.3 120 = = b) BCNN(146;13) = 1898 24 146 = 24.13 312 146.13 1898 = 6 6.146 876 13 13.146 1898 = = Bài tập 2: Quy đồng các phân số sau: a) 3 11 7 ; ; 20 30 15 − − − b) 6 27 3 ; ; 35 180 28 − − − − − Giải: a) Ta có:BCNN(20;30;15) = 60 Vậy 3 3 ( 3).3 9 20 20 20.3 60 − − − = = = − 11 11 11.2 22 30 30 30.2 60 − = = = − 7 7.4 28 15 15.4 60 = = b) Ta có: BCNN(35;180;28) = 1260 Vậy 6 6 6.36 216 35 35 35.36 1260 − = = = − 27 27 ( 27).7 189 180 180 180.7 1260 − − − = = = − 10 . Nắm vững các quy tắc về phép nhân hai số nguyên * Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng tính toán, kĩ năng trình bầy bài toán * Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập II. Chuẩn bị: * Thầy:. phép cộng phân số * Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng tính toán, kĩ năng quy đồng mẫu số nhiều phân số, kĩ năng vận dụng công thức vào làm toán * Thái độ: - Cẩn thận, chính xác, tích cực trong. hai phân số vào làm bài tập. * Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng tính toán, kĩ năng tìm số đối, kĩ năng vận dụng công thức vào làm toán * Thái độ: - Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập II.
- Xem thêm -

Xem thêm: TỰ CHỌN TOÁN 6(HK2), TỰ CHỌN TOÁN 6(HK2), TỰ CHỌN TOÁN 6(HK2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn