“Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh An Giang hiện nay, thực trạng và giải pháp

34 855 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2015, 10:44

Tiểu luận cuối khóa lớp TCLL CT-HCB67 Học viên: Bùi Tiến Lên Trang 1 PHẦN MỞ ĐẦU Để thúc đẩy xã hội phát triển trên mọi lĩnh vực, góp phần hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện tốt công tác phục vụ nhân dân thì phải đưa nền hành chính đi vào hoạt động có hiệu quả và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Thấy được điều đó nhà nước ta đã sớm nhận thức phải cái cách nền hành chính để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trước đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010. Để phù hợp với tình hình mới Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Điểm mới đáng chú ý trong Nghị quyết 30c là: - Tách lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính ra khỏi cải cách thể chế và đưa ra làm nhiệm vụ riêng. Việc bóc tách nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính là một yêu cầu cần thiết trong bối cảnh hiện nay, bởi thủ tục hành chính có vai trò quan trọng, được thực hiện hằng ngày trong đời sống xã hội cũng như tác động lớn đến thu hút đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. - Đặt yêu cầu cải cách thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng thể chế và việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính. Đây sẽ là một bước tiến đáng kể góp phần vào việc nâng cao chất lượng của các quy định hành chính và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước. Chính phủ thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, thực hiện tại 4 cấp (bộ, tỉnh, huyện, xã) thực hiện theo cơ chế “một cửa” tại các cơ quan Nhà nước để tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả phải thực sự đảm bảo đơn giản hoá thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp nhằm tăng cường tính chuyên nghiệp, nhanh gọn, kiệp thời, hiệu quả, hiệu lực Tiểu luận cuối khóa lớp TCLL CT-HCB67 Học viên: Bùi Tiến Lên Trang 2 quản lý của nhà nước đồng thời góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí trên nguyên tắc công khai, dân chủ đúng pháp luật. Qua thực hiện tuy mang lại hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước cao trong việc cải cách thủ tục hành chính, nhưng vẫn còn nhiều mặt hạn chế như: - Bộ máy hành chính còn cồng kềnh, nặng nề, vận hành chưa thông suốt, còn tự đặt ra các thủ tục, các khoảng phí, lệ phí không đúng thẩm quyền hoặc thu quá mức quy định; Các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận và giải quyết còn rườm rà, thiếu công khai đã dẫn đến nhiều tiêu cực. - Tình trạng phân tán, thiếu trật tự kỷ cương, bệnh quan liêu, xa dân, xa cấp dưới còn nhiều; nạn tham nhũng và lãng phí của công diễn ra ngày càng đa dạng, phức tạp, khó kiểm soát. - Đội ngũ cán bộ, công chức thiếu kiến thức, thiếu năng lực. một bộ phận không nhỏ công chức kém phẩm chất, khi tiếp xúc và giải quyết công việc có thái độ sách nhiễu, cọc cằn, cửa quyền, hách dịch, thiếu tôn trọng nhân dân…làm mất nhiều thời gian, công sức, tốn kém của cải và giảm lòng tin của nhân dân đối với Nhà nước. Chính vì thế, cải cách hành chính phải được coi là một nhiệm vụ vừa cấp bách và lâu dài. Do đó, Đảng và Nhà nước ta khẳng định cải cách hành chính là vấn đề cấp thiết hiện nay và để khắc phục những nhược điểm, yếu kém trong quản lý hành chính Nhà nước, nhằm xây dựng một nền hành chính trong sạch vững mạnh, có đủ năng lực, sử dụng đúng quyền lực và từng bước hiện đại hóa để quản lý có hiệu quả và hiệu lực công việc của Nhà nước. Phải tiến hành một cuộc cải cách sâu sắc và toàn diện đối với nền hành chính để được dân tin, dân yêu. Từ sự cấp bách và cần thiết như thế, nên khi được hướng dẫn viết tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính B67, bản thân chọn đề tài “Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh An Giang hiện nay, thực trạng và giải pháp”. Với mong muốn dùng kiến thức đã học được ở trường và kết quả qua thực tiễn để Đảng Ủy, Lãnh Tiểu luận cuối khóa lớp TCLL CT-HCB67 Học viên: Bùi Tiến Lên Trang 3 đạo Sở xem xét làm cơ sở định hướng cho việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại địa đơn vị trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.  Với điều kiện và thời gian hạn hẹp tiểu luận nghiên cứu thực trạng công tác của “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” từ khi thành lập đến nay và tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả theo cơ chế “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. *  Trong quá trình nghiên cứu đã sử dụng những phương pháp sau: phân tích, tổng hợp, nghiên cứu lý thuyết, khảo sát thực tiễn. *  Ngoài phần mở bài, kết luận, kiến nghị và tài liệu tham khảo thì nội dung của bài tiểu luận bao gồm 3 chương chính: Chương 1: Cơ sở lý luận về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” Chương 2: Thực trạng công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian qua Chương 3: mục tiêu, giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiểu luận cuối khóa lớp TCLL CT-HCB67 Học viên: Bùi Tiến Lên Trang 4 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” 1.1. Những vấn đề chung về cải cách thủ tục hành chính: 1.1.1. Khái niệm:  là hệ thống tổ chức và định chế Nhà nước (về cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động) có chức năng thực thi quyền hành pháp, tức quản lý công việc hằng ngày của Nhà nước.  theo nghĩa chung nhất là một biện pháp được thực hiện để giải quyết những đòi hỏi của thực tiễn với mục tiêu rõ ràng, chương trình cụ thể và yêu cầu phải hoàn tất trong một thời gian nhất định.  là quá trình cải biến có kế hoạch cụ thể để đật mục tiêu hoàn thiện một hay một số nội dung của nền hành chính nhà nước (thể chế, cơ cấu tổ chức, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức…) nhằm ây dựng nền hành chính công đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả và hiện đại.  là cơ sở và điều kiện cần thiết để cơ quan Nhà nước giải quyết công việc của dân và các tổ chức theo pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người và cơ quan có công việc cần giải quyết.   hành chính là một bộ phận của cải cách thể chế hành chính Nhà nước, nhằm xây dựng và thực thi thủ tục hành chính theo những chuẩn mực nhất định. Đơn giản, gọn nhẹ, vận hành nhịp nhàng; hoạt động theo đúng quy trình, quy phạm thích ứng với từng loại đối tượng, từng loại công việc, phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cái cách hành chính thực chất là cải cách trình tự thực hiện thẩm quyền hành chính trong mối quan hệ tới quyền và nghĩa vụ của công dân, tổ chức và trong nội bộ cơ quan hành chính Nhà nước. Tiểu luận cuối khóa lớp TCLL CT-HCB67 Học viên: Bùi Tiến Lên Trang 5 Cơ chế “một cửa” là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước từ tiếp nhận, yêu cầu giải quyết hồ sơ, thủ tục đến trả lại kết quả thông qua một cầu nối là “ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” tại cơ quan hành chính nhà nước. 1.1.2. Đặc điểm thủ tục hành chính: Thủ tục hành chính được điều chỉnh bằng các quy phạm thủ tục hành chính. Mọi hoạt động quản lý hành chính Nhà nước đều phải được trật tự hoá, tức là phải được tiến hành theo trình tự, thủ tục nhất định. Thủ tục hành chính là trình tự thực hiện thẩm quyền trong quản lý hành chính Nhà nước. Nghĩa là, thủ tục hành chính được phân biệt với thủ tục tư pháp, khác với thủ tục tố tụng tại toà án, kể cả tố tụng hành chính cũng không thuộc về khái niệm thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính rất đa dạng, phức tạp. Tính đa dạng, phức tạp của nó được quy định bởi hoạt động quản lý hành chính Nhà nước, là hoạt động diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và bộ máy hành chính bao gồm rất nhiều các cơ quan từ Trung ương đến địa phương, mỗi cơ quan đó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình đều tuân thủ theo những thủ tục nhất định. Hơn nữa nền hành chính Nhà nước ta hiện đang chuyển từ nền hành chính kế hoạch hoá tập trung sang nền hành chính phục vụ; đồng thời với xu thế hợp tác quốc tế hiện nay đối tượng quản lý không chỉ là công dân, tổ chức trong nước mà còn có yếu tố nước ngoài. Do vậy, thủ tục hành chính hiện nay rất đa dạng, phong phú và phức tạp. So với các quy phạm nội dung của luật hành chính, thủ tục hành chính có tính năng động hơn và đòi hỏi phải thay đổi nhanh hơn khi thực tế cuộc sống đã có những yêu cầu mới. Tiểu luận cuối khóa lớp TCLL CT-HCB67 Học viên: Bùi Tiến Lên Trang 6 1.1.3. Phân loại thủ tục hành chính:  chính :  Thủ tục ban hành các quyết định hành chính  Thủ tục giải quyết khiếu nại  Thủ tục thanh tra  Thủ tục đăng ký kinh doanh  Thủ tục đầu tư  Thủ tục đăng ký hộ tịch  Thủ tục xử lý vi phạm hành chính  Thủ tục hải quan  Thủ tục xuất nhập cảnh  Thủ tục đăng ký hộ khẩu  v.v…    Thủ tục liên hệ : Giữa các chủ thể không có mối liện hệ về tổ chức : giửa cơ quan hành chính với cá nhân, tổ chức khi thực hiện nhiệm vụ quản lý hoặc khi giải quyết yêu cầu của người dân  Thủ tục nội bộ : giải quyết các công việc mà các chủ thể có mối liên hệ về tổ chức : Giữa UBND với các Sở, giửa các Sở với nhau…  Thủ tục văn thư : Đây là thủ tục hành chính thông thường được thực hiện trong từng cơ quan, đơn vị để phục vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tiểu luận cuối khóa lớp TCLL CT-HCB67 Học viên: Bùi Tiến Lên Trang 7 1.2. Nội dung cơ bản của cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” 1.2 “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” là tên gọi chung, khái quát của bộ phận phải thành lập khi cơ quan hành chính nhà nước thực hiện theo cơ chế “ một cửa”. Trước đây, khi chưa triển khai cơ chế “một cửa” tổ chức, công dân phải đi lại nhiều lần, đến một hoặc nhiều cơ quan để liên hệ giải quyết công việc của mình. Nay với cơ chế “một cửa” tổ chức, công dân chỉ đến liên hệ tại một bộ phận, việc phối hợp để giải quyết công việc của công dân, tổ chức thuộc trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước. Việc thực hiện cơ chế “một cửa” nhằm đạt được bước chuyển căn bản trong quan hệ và thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan Nhà nước với tổ chức, công dân; giảm tối đa phiền hà tổ chức, công dân; nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan hành chính các cấp; đổi mới cơ bản phương thức hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, trên cơ sở đó sắp xếp lại tổ chức theo hướng gọn nhẹ, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. 1.2 Cải cách thể chế của nền hành chính nhà nước là một trong bốn nội dung quan trọng gồm: Một là, xác định và hòan thiện các thể chế, trước hết là thể chế kinh tế của nề kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thể chế về tổ chức và hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước. Hai là, đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ba là, bảo đảm việc tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức. Bốn là, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính. Tiểu luận cuối khóa lớp TCLL CT-HCB67 Học viên: Bùi Tiến Lên Trang 8 Căn cứ vào những nội dung cải cách, thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số: 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. 1.2 Thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật. Công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ và thời gian giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân. Nhận yêu cầu và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân. Đảm bảo sự phối hợp giải quyết công việc giữa các bộ phận, cơ quan hành chính nhà nước để giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân. 1.2. Tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: phê duyệt các dự án đầu tư trong nước và ngoài nước, xét duyệt cấp vốn xây dựng cơ bản, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất, cho thêu đất, giải quyết chính sách xã hội. Tại quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh: cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể, cấp giấy phép xây dựng, đăng ký hộ khẩu, chứng thực và chính sách xã hội. Tại xã, phường, thị trấn: xây dựng nhà ở, đất đai, hộ tịch, chứng thực. Ngoài các quy định trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương mình mà lựa chọn, quyết định thêm một số lĩnh vực công tác khác để áp dụng cơ chế “một cửa”. Tiểu luận cuối khóa lớp TCLL CT-HCB67 Học viên: Bùi Tiến Lên Trang 9 Qua đó cho thấy, việc thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” nhằm từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất tốt và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và phù hợp với yêu cầu quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 1.3. Quan điểm của Đảng về cải cách hành chính 1.3.1.  chung Căn cứ vào thực tiễn xây dựng và kiện toàn tổ chức, hoạt động trong quá trình đổi mới, Đảng ta đã xác định năm quan điểm cơ bản có tính nguyên tắc về xây dựng nhà nước. Trong quá trình cải cách nền hành chính phải quán triệt các nguyên tắc sau: Xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, giữ nghiêm kỹ cương xã hội, chuyên chính với mọi hành động xâm phạm đến lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện ba quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước được quy định sát hợp với tính chất, chức năng của từng tổ chức, từng lĩnh vực hoạt động. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam… 1.3.2.Quan  * Từ Đại hội VI đến nay, quan điểm của Đảng ta về cải cách hành chính được định hướng và từng bước định hình cụ thể gồm bốn nội dung căn bản như sau: Tiểu luận cuối khóa lớp TCLL CT-HCB67 Học viên: Bùi Tiến Lên Trang 10 - Xây dựng cơ chế quản lý nhà nước thể hiện quyền làm chủ tập thể của nhân dân. - Sắp xếp lại hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. - Quan tâm xây dựng hệ thống pháp luật và công tác cán bộ. - Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Đảng và các đoàn thể chính – xã hội. * Đại hội VII với nội dung: “xây dựng hệ thống hành chính và quản lý hành chính nhà nước thông suốt, đủ năng lực, quyền lực, hiệu lực”. Đặc biệt tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa VII đã đề ra ba nội dung lớn: - Đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội. - Cải cách một bước nền hành nhà nước bao gồm: cải cách thể chế; chấn chỉnh tổ chức bộ máy; xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. - Đổi mới tổ chức hoạt động của cơ quan tư pháp. * Đại hội VIII và các Hội nghị Trung ương có các nội dung: - Xây dựng các dự án sửa chữa một số luật. - Rà soát điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Cính phủ. - Tinh giảm biên chế. - Sắp xếp các cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức tư vấn do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. - Điều chỉnh chính sách tiền lương và trợ cấp xã hội. * Đại hội IX với bốn nội dung: - Cải cách thể chế hành chính. - Cải cách tổ chức bộ máy hành chính. - Nâng cao phẩm chất năng lực đội ngũ công chức. [...]... TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ TRONG THỜI GIAN QUA 2.1 Đặc điểm tình hình Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính. .. nghiệm Trang 24 Tiểu luận cuối khóa lớp TCLL CT-HCB67 Học viên: Bùi Tiến Lên CHƢƠNG 3 MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 3.1 Mục tiêu 3.1.1 Mục tiêu chung: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đạt được sự chuyển biến căn bản trong quan hệ và thủ tục giải quyết công việc của dân và tổ chức Thực hiện. .. chính theo cơ chế một cửa là cơ sở để nghiên cứu thực trạng về những kết quả đạt được cũng như những khó khăn vướng mắc tại Sở kế hoạch và Đầu tư Từ đó, có cái nhìn tổng thể để đánh giá, phân tích và đề ra những giải pháp cụ thể cho việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Trang 13 Tiểu luận cuối khóa lớp TCLL CT-HCB67 Học viên: Bùi Tiến Lên CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC... 1570/QĐ-UBND và các Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh đến từng cán bộ, công chức, viện chức thông qua Hội nghị cán bộ công chức hàng năm, tổng kết công tác ngành; các cuộc họp giao ban, họp Ban giám đốc định kỳ hàng tuần * i cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa độc lập, chuyên trách (gọi tắt là bộ phận một cửa )... Kinh doanh Việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết và trả kết quả tại bộ phận một cửa được thực hiện theo các quy định về thủ tục, thời hạn, lệ phí đối với từng loại việc do cơ quan thẩm quyền ban hành, theo quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa và theo các quy trình nội bộ do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành 2.2.2 Tổ chức bộ máy, biên chế Bộ phận một cửa Bộ phận tiếp nhận và trả kết... Nhà nước hiện hành 2.2 Thực trạng công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa 2.2.1 Đánh giá chung Được sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính đạt được những thành tựu đáng kể góp phần thực hiện thắng... nhân dân, có tính chuyên nghiệp cao 1.4 Cơ sở pháp lý: Nghị quyết 38/CP ngày 4/5/1994 của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương Nghị định... trường theo nhận định của Sở Kế hoạch và Đầu tư thì việc lựa chọn của nhà đầu tư là phù hợp vì Sở Tài nguyên và Môi trường là đầu mối trong việc thực hiện các thủ tục nêu trên Mặt khác, Quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư thì nhà đầu tư có quyền yêu cầu hỗ trợ hoặc không hỗ trợ hồ sơ, thủ tục đầu tư, nhà đầu tư sẽ chọn nơi nào thực hiện thủ tục thuận... của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Kế hoạch tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên... cầu công việc, đảm bảo giải quyết các thủ tục hành chính nhanh, gọn, kịp thời, đúng quy định của pháp luật Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành và triển khai quy chế, quy trình hoạt động của cơ chế một cửa Niêm yết, công khai các quy trình về giải quyết các thủ tục hành chính tại trụ sở của Sở về thời hạn trả kết quả theo từng loại hồ sơ, lĩnh vực; công khai mức thu phí, lệ phí theo quy định Công khai . CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ TRONG THỜI GIAN QUA 2.1. Đặc điểm tình hình Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên. trạng công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian qua Chương 3: mục tiêu, giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện cải cách thủ tục. hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh An Giang hiện nay, thực trạng và giải pháp . Với mong muốn dùng kiến thức đã học được ở trường và kết quả qua thực tiễn để Đảng
- Xem thêm -

Xem thêm: “Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh An Giang hiện nay, thực trạng và giải pháp, “Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh An Giang hiện nay, thực trạng và giải pháp, “Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh An Giang hiện nay, thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan