Nghiên cứu sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội trong lịch sử

14 2,208 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2013, 11:46

Nghiên cứu sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội trong lịch sử Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phần I Lời mở đầu Sau đại hội toàn quốc lần thứ VIII, tiếp tục thực hiện đờng lối đợc đề ra từ đại hội VI của đảng, giờ đây chúng ta bớc vào thời kỳ phát triển mới-thời kỳ "đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc ", định hớng phát triển nhằm mục tiêu" xây dựng nớc ta thành một nớc có cơ sở hiện đại,cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất, đời sống vật chất tinh thần đợc nâng cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu nớc mạnh, hội công bằng văn minh". Không phải ngẫu nhiên việc nghiên cứu lý luận hình thái kinh tế hội với sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá là một trong những nội dung quan trọng trong công cuộc đổi mới hội chủ nghiã mà chúng ta đã và đang tiến hành hôm nay, việc nghiên cứu này trong thực tế không những là nội dung của công cuộc đổi mới mà hơn thế nữa nó là công cụ, là phơng tiện để nớc ta đi tới mục tiêu xây dựng chủ nghĩa hội. Do vậy vấn đề lý luận hình thái kinh tế hội, đặc biêt là đối với sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá là một vấn đề nan giải mà chúng ta cần giải quyết. Trong quá trình thu thập tài liệu và viết bài tiểu luận này em đã nhận đợc sự hớng dẫn tận tình của thầy giáo. Em xin chân thành cảm ơn thầy đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho em hoàn thành bài tiểu luận này, song do điều kiện và trình độ, hơn nữa đây là lần đầu tiên em viết tiểu luận nên không tránh khỏi những thiếu sót, em mong nhận đợc sự góp ý chân tình của các bạn cũng nh của các thầy cô để cho bài tiểu luận của em đợc hoàn thành tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phần II Nội dung A. GIớI THIệU Đề TàI Triết học là một hệ thống những quan điểm chung về thế giới và vai trò của con ngời trong thế giới đó. Triết là chí và ngời hiểu triết là triết học. Theo ngời ấn độ thì đó là sự hiểu biết lý giải và phân tích, con ngời phơng tây cho rằng đó là sự thông thái. triết học chính là môn học đã cung cấp cho ta lý luận về phơng pháp, cung cấp cơ sở lý luận để chỉ đạo hoạt động nhận thức và thực tiễn của con ngời, đặc biệt hơn phơng pháp luận này đã cho ta thấy rõ hình thái kinh tế hội, nó đ- ợc thể hiện rõ ràng nhất trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá ở việt nam. Để chứng tỏ đợc hình thái kinh tế hội trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá ở việt nam, nó đợc khẳng định qua hai bớc chính : Thứ nhất, hình thái đó đợc thể hiện chính qua học thuyết về hình thái kinh tế hội. Thứ hai, nó đợc vận dụng vào hình thái kinh tế hội để phân tích rõ hơn về sự nghiệp hiện đại hoá và công nghiệp hoá ở việt nam qua con ngời mới trong công cuộc xây dựng đất nớc. B. NộI DUNG CHíNH I. Khái niệm- sự phát triển của các hình thái kinh tế hội trong lịch sử 1. Khái niệm hình thái kinh tế hội Là một phạm trù chỉ hội ở từng nấc thang lịch sử nhất định, với 1 kiểu quan hệ sản xuất đặc trng cho hội đó phù hợp với một trình độ nhất định của lực luợng sản xuất và với một kiến trúc thợng tầng tơng ứng đợc xây dựng trên những quan hệ sản xuất ấy. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Sự phát triển và mối liên hệ của hình thái kinh tế hội trong lịch sử. hội phát triển trải qua nhiều giai đoạn kế tiếp nhau, ứng với mỗi giai đoạn của sự phát triển là một hình thái kinh tế hội nhất định. Các hình thái kinh tế hội vận động , phát triển do tác động của các quy luật khách quan, đó là quá trình tự nhiên của sự phát triển. Trong quá trình sản xuất, con ngời có những quan hệ với nhau, đó là những quan hệ sản xuất- những quan hệ sản xuất đó do tính chất và trình độ của lực lợng sản xuất quy định- đến lợt nó, quan hệ sản xuất lại quy định các quan hệ hội khác nh : chính trị, luật pháp, dạo đức, khi lực lợng sản xuất phát triển đã có những thay đổi về chất, mâu thuẩn gay gắt với quan hệ sản xuất hiện có, dẫn đến đòi hỏi khách quan thay đổi quan hệ sản xuất cũ bằng quan hệ sản xuất mới thông qua cuộc cải cách hội. Quan hệ sản xuất thay đổi thì toàn bộ các quan hệ hội khác cũng thay đổi. Vậy ta có thể thấy rằng phơng thức sản xuất thay đổi các quan hệ hội về chính trị, tinh thần củng thay đổi, dẫn đến sự thay đổi của hình thái kinh tế hội. Nh lênin viết :"chỉ có đem những quan hệ hội vào những quan hệ sản xuất và đem quy những quan hệ sản xuất vào trình độ của những lực lợng sản xuất thì ngời ta mới có đợc một cơ sở vững chắc để quan niệm sự phát triển của những hình thái hội là một quá trình lịch sử tự nhiên". Theo học thuyết về hình thái hội thì sự tồn tại của hội phải dựa trên sự sản xuất vật chất. Bởi vì sản xuất vật chất đóng vai trò quan trọng và quyết định đối với đời sống của con ngời. Sản xuất vật chất là cơ sở cho sự sinh tồn của hội, nó bảo đảm những nhu cầu cần thiết cho mọi sự sinh hoạt của con ngời có thể tồn tại đợc. Sản xuất vật chất còn là cơ sở để hình thành tất cả các quan hệ hội, nó là cơ sở cho sự tiến bộ của hội, đồng thời sản xuất vật chất là quá trình con ngời sản xuất công cụ lao động tác động vào tự nhiên để đem lại của cải vật chất cho đời sống hội. Các nhà triết học và hội học duy tâm giải thích nguyên nhân, động lực phát triển của hội từ ý thức t tởng của con ngời hay một lực lợng siêu nhiên nào đó. Ngày nay, nhiều nhà hội học t sản giải thích sự phát triển của hội theo quan điểm kỹ thuật, đồng thời , họ cũng khẳng định con ngời phải sản xuất ra của cải vật chất, đó là yêu cầu khách quan của sự sinh tồn hội, hội không thể thoã mãn nhu cầu của mình bằng những cái đã có sẵn trong tự 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhiên, để duy trì và nâng cao đời sống của mình. Con ngời phải tiến hành sản xuất ra của cải vật chất, nếu không có sản xuất thì hội sẽ diệt vong, sản xuất của cải vật chất chính là điều kiện cơ bản của mọi hội, là một hành động lịch sử mà hiện nay cũng nh hàng nghàn năm trớc đây ngời ta vẫn tiến hành từng ngày từng giờ để duy trì cuộc sống con ngời. Nó là cơ sở để hình thành nên tất cả các hình thức quan hệ hội khác, là cơ sở cho sự tiến bộ hội. Sản xuất không phải lúc nào cũng ở trình độ nh cũ mà nói chung là không ngừng tiến lên từ thấp đến cao. Mỗi khi sản xuất phát triển đến một giai đoạn mới, cách thức sản suất của con ng- ời thay đổi kỹ thuật đợc cải tiến, năng suất lao động nâng cao thì quan hệ giữa ng- ời và ngời trong quá trình sản xuất có sự biến đổi và mọi mặt của đời sống hộisự thay đổi theo. ở hình thái kinh tế hội, có các điều kiện khách quan, nó là những yếu tố tác động lớn đến hình thái của từng hội. đó là môi trờng tự nhiên, cung cấp cho con ngời nguồn t liệu sinh hoạt t liệu lao động thiên nhiên phong phú, nó còn có thể gây khó khăn hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho con ngời trong quá trình sản xuất, từ đó nó ảnh hởng tới năng xuất lao động. Ngoài ra, nó còn quy định việc hình thành vùng và ngành sản xuất, phân công lao động và phân bố lực lợng sản xuất, hoàn cảnh địa lý là điều kiện thờng xuyên và tất yếu của quá trình sản xuất vật chất. Bên cạnh đó, dân số cũng là điều kiện ảnh hởng đến nguồn lao động, sức sản xuất, phân công ngành nghề. Mật độ dân số quá đông dẫn đến đối tợng lao động thiếu, nhân lực thừa thì khó có thể phát triển đợc kinh tế, sản xuất không phát triển đợc. Nếu mật độ dân c quá tha thớt thì sản xuất không phát triển đợc, làm ra sản phẩm ít, không trao đổi với nhau đợc, không kích thích đợc sản xuất. Hình thái kinh tế hội là một phạm trù khái niệm duy vật lịch sử dùng để chỉ hội ở mỗi một giai đoạn phát triển của lịch sử với một quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lợng sản xuất với một kiến trúc thợng tầng đ- ợc xây dựng trên những quan hệ sản xuất. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Về lực lợng sản xuất thì đó là mối quan hệ giữa con ngời với tự nhiên trong quá trình sản xuất, thể hiện trình độ chinh phục tự nhiên của con ngời. Lực lợng sản xuất bao gồm t liệu sản xuất, ngời lao động, năng xuất lao động và khoa học kỹ thuật. T liệu sản xuất chính là đối tợng lao động và t liệu lao động, t liệu lao động lại bao gồm công cụ lao động và yếu tố phụ trợ cho quá trình sản xuất, công cụ lao động chính là vật truyền dẫn lao động của con ngời vào lao động, nó là yếu tố độc nhất, cách mạng nhất vì luôn đợc cải tiến, là thớc đo trình độ chinh phục tự nhiên, tiêu chuẩn phân biệt sự khác nhau giữa các thời đại. Ngời lao động chiếm vị trí hàng đầu trong quá trình sản xuất bởi vì với kinh nghiệm, kỹ năng, kỹ xão của họ làm ra công cụ và cải tiến công cụ tạo nên năng suất lao động. Năng suất lao động đóng vai trò quan trọng vì nó là kết quả của quá trình lao động, là nhân tố cuối cùng và là thớc đo trình độ phát triển của lực lợng sản xuất, nó quyết định sự chiến thắng của hội này đối với hội khác, còn về khoa học kỹ thuật là để nâng cao năng suất lao động, khoa học kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất, ngày nay khoa học kỹ thuật đã trở thành một lực lợng sản xuất trực tiếp. Quan hệ sản xuất là mối quan hệ giửa ngời với ngời trong quá trình sản xuất. Nó bao gồm quan hệ sở hữu về t liệu sản xuất, là quan hệ quan trọng nhất, đó là quan hệ quản lý và phân công lao động, phân phối sản phẩm lao động. Chúng gắn bó với nhau hữu cơ nhng quan hệ sở hữu t liệu sản xuất là quan trọng nhất. Sở hữu về t liệu bao gồm sở hữu t hữu chính là quan hệ con ngời bất bình đẳng, còn sở hữu công hữu là quan hệ hợp tác bình đẳng. Quan hệ tổ chức và tổ chức sản xuất chính là quan hệ lãnh đạo và bị lãnh đạo. Ngoài ra, phân phối sản phẩm lao động là khâu cuối cùng. Kiến trúc thợng tầng là toàn bộ các t tởng của hội cùng với những thiết chế tơng ứng, quan hệ nội tại của thợng tầng hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất địn. Mỗi yếu tố của kiến trúc thợng tầng có đặc điểm riêng, có quy luật phát triển riêng nhng không tồn tại tách rời nhau mà liên hệ tác động qua lại lẫn nhau và đều nảy sinh trên cơ sở hạ tầng, phản ánh trên cơ sở hạ tầng. Song không phải 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tất cả các yếu tố của kiến trúc thợng tầng đều liên hệ nh nhau đối với cơ sở hạ tầng của nó. Trái lại, một bộ phận nh các tổ chức chính trị, pháp luật có liên hệ trực tiếp đến cơ sở hạ tầng, còn các yếu tố khác nh triết học, nghệ thuật, tôn giáo thì ở xa cơ sở hạ tầng và chỉ liên hệ gián tiếp với nó. Kiến trúc thợng tầng một hội là hết sức phức tạp, bao gồm rất nhiều bộ phận yếu tố khác nhau, trong đó yếu tố quan trọng nhất là nhà nớc. Các hình thái kinh tế hội tuần tự thay thế lẫn nhau và hình thái kinh tế sau bao giờ củng cao hơn và tiến bộ hơn hình thái kinh tế hội trớc. Sự biến đổi của hình thái kinh tế hội đợc bắt đầu từ chính sự thay đổi của lực lợng sản xuất, lực lợng sản xuất biến đổi đến một mức độ nhất định sẽ mâu thuẩn gay gắt đến hình thái kinh tế hội. Nó quay trở lại xoá bỏ quan hệ sản xuất cũ thiết lập những quan hệ sản xuất mới, quan hệ sản xuất lại chính là cơ sở hạ tầng của hội. Vì vậy, khi cơ sở hạ tầng thay đổi thì kéo theo sự thay đổi của kiến trúc thợng tầng tức là di chuyển từ hình thái kinh tế hội này sang hình thái kinh tế hội khác cao hơn. II. CON NGƯờI MớI TRONG CÔNG CUộC CôNG NGHIệP HOá HIệN ĐạI HOá ĐấT NƯớC. 1. Phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác. Càng ngày chúng ta càng thấy rỏ hơn vai trò và khả năng to lớn của nguồn lực trong nớc. Nội lực phải đợc hiểu một cách toàn diện con ngời, trí tuệ, truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng, đất đai, của cải, .trong đó tập chung nhất là nhân lực, là con ngời đợc đào tạo. Nguồn lực của ta bây giờ đã khác trớc, nền kinh tế của ta đang chuyển sang nền kinh tế hàng hoá, thị trờng trong nớc và nớc ngoài đang đợc mở rộng. Cơ sở vật chất kỷ thuật, tức trình độ khoa học công nghệ của nền kinh tế nớc ta giờ đây đã hơn trớc nhiều. đặc biệt, chúng ta có 76 triệu dân, gần 40 triệu ngời lao động, giàu nghị lực và tri thức, tiềm lực mọi mặt trong dân ta còn rất là lớn, vấn đề là làm thế nào để có thể huy động và khai thác thật tốt tiềm lực này. Nhiều ban nghành cần xác định chơng trình hành động với những giải pháp khả thi nhằm khai thác mạnh mẽ các nguồn lực từ con ngời, truyền 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thống văn hoá và truyền thống cách mạng. Mặt khác, việc kiên quyết khắc phục cho đợc những yếu kém của chúng ta trong thời gian qua cũng chính là tạo thêm nguồn lực to lớn cho sự phát triển . Nếu chúng ta khắc phục một bớc có hiệu quả tệ nạn lãng phí trong sản xuất, chi tiêu hành chính và tiêu dùng, điều chỉnh cơ cấu đầu t có hiệu quả, đẩy lùi một bớc tệ nạn tham nhũng chắc chắn sẽ tạo ra đợc nguồn lực mới to lớn cho sự phát triển kinh tế hội ở nớc ta. Chúng ta nhấn mạnh phải lấy nội lực là chính không có nghĩa là chúng ta phải đóng cửa hay coi nhẹ nguồn lực bên ngoài. Nghị quyết TW4 chỉ rõ phải phát huy nội lực, đồng thời phải phát triển và thực hiện nhất quán lâu dài chính sách thu hút các nguồn lực từ bên ngoài và phát huy hiệu quả các nguồn lực đó. Nếu đóng cửa thì đất nớc sẽ không phát triển , ta phát huy mạnh mẽ nguồn lực trong n- ớc cũng chính là để sử dụng tốt hơn, hiệu quả hơn mọi nguồn lực từ bên ngoài. Đồng thời có chính sáh thu hút tốt các nguồn lực từ bên ngoài thì sẽ phát huy tốt hơn, có hiệu quả hơn các nguồn lực trong nớc. Mọi ngời dân đều đợc phát huy quyền dân chủ đồng thời phải tuân thủ pháp luật vì pháp luật là điều kiện bảo đảm tự do dân chủ cho mọi ngời. Nhà nớc ta là nhà nớc do dân và vì dân. Tại hội nghị TW4 đã khẳng định: "con ngời Việt Nam là sự kết tinh của nền văn hoá Việt Nam vì vậy quá trình xây dựng nền văn hoá Việt Nam củng chính là quá trình thực hiện chiến lợc con ngời, xây dựng và phát huy nguồn lực con ngời. Đây là khâu trung tâm của sự nghiệp xây dựng nền tảng tinh thần, tiềm lực văn hoá và chế độ hội chủ nghĩa của chúng ta". Phát huy các nguồn lực trong nớc để đầu t phát triển chính là điều kiện kiên quyết để tiếp nhận vốn đầu t nớc ngoài đợc lành mạnh, giữ vững chủ quyền dân tộc. Các cơ chế, chính sách phải thông thoáng và nhất quán, khuyến khích đầu t trực tiếp vào sản xuất kinh doanh, để phát huy mạnh mẽ tối đa các nguồn nội lực, động viên cao nhất sự nổ lực và sáng tạo của mọi ngời dân ở trong nớc cũng nh ngời Việt Nam ở nớc ngoài của mọi nhà, mọi thành phần kinh tế, coi đây là thời cơ tốt để đem lại sức lực, tài năng và của cải đầu t phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giầu cho mình và cho hội. Đầu t của nhà nớc phải tập trung vào các dự án 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trọng điểm, có liên quan đến việc đáp ứng nhu cầu của nhiều nghành nghề kinh tế, kỷ thuật. Khuyến khích mạnh hơn đầu t của nớc ngoài, chủ động tiếp nhận bố trí phù hợp với cơ cấu kinh tế, cơ cấu nghành nghề. Việc tiếp tục hoàn thiện về quan hệ sản xuất phải gắn với nhau và nhằm thúc đẩy giải phóng sức sản xuất, phát huy cao độ các nguồn nội lực để tạo thêm nhiều việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh đi đôi với việc thực hiện tiến bộ và công bằng hội ngày càng tốt hơn. Chỉ có phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân thì mới có thể làm mạnh mẽ các tiềm năng, các nguồn lực, nội lực, tiền của, trí tuệ hội. Muốn làm đợc điều đó, chúng ta phải xây dựng bằng đợc thiết chế bảo đảm quyền làm chủ nhân dân qua đại diện và làm chủ trực tiếp các loại hình cơ sở: Xã, phờng, doanh nghiệp, t nhân, bệnh viện, trờng học, . Tạo điều kiện cho mọi ngời dân của mọi miền đất nớc, trong mọi thành phần kinh tế chủ động tham gia vào quá trình phát triển kinh tế, quản lý hội. Hội nghị TW4 lần này khẳng định mạnh mẽ các quan điểm phát triển kinh tế theo định hớng hội chủ nghĩa đó là: - Phải thúc đẩy dịch chuyển cơ cấu kinh tế, điều chính cơ cấu đầu t để nâng cao hiệu quả và sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế, đáp ứng thị trờng trong nớc và mở rộng thị trờng với nớc ngoài, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho xuất khẩu. - Phải u tiên lực lợng sản xuất đi đôi với việc thực hiện quan hệ sản xuất phù hợp với định hớng hội chủ nghĩa. - Quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, giải quyết tốt vấn đề ruộng đất đối với nông dân, phát triển mạnh mẽ nghành nghề, đặc biệt là công nghiệp chế biến nông sản ở nông thôn, mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp . Đó là những quan điểm kinh tế hết sức quan trọng nhằm giúp ta phát huy các nguồn lực và nội lực vựơt qua khó khăn thách thức để đa nền kinh tế nớc ta phát triển bền vững. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Đạo tạo nguồn nhân lực cao để phục vụ cho công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Nghị quyết hội nghị TW2 về định hớng phát triển giáo dục đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá và nghị quyết TW5 về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam đã đề cập đến một vấn đề hết sức quan trọng: Đó là chiến l- ợc con ngời và phát triển nguồn nhân lực. Bác Hồ cũng đã căn dặn: "Vì lợi ích m- ời năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng ngời". Với ý nghĩa đó, chúng ta hiểu rằng trong các nguồn lực của đất nớc thì nguồn lực của con ngời là quý giá nhất, có vai trò quyết định nhất đối với sự sống còn và phát triển của một dân tộc. Toàn nhân loại và từng dân tộc đang tích cực chuẩn bị hành trang tốt nhất cho mình để bớc vào thế kỷ 21, bớc vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của nền kinh tế thông tin. Để thúc đẩy sự nghiệp cách mạng nớc ta, việc "Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho nhân dân, nhất là thanh niên", khi cuộc cách mạng khoa học kỷ thuật và công nghệ đa nhân loại bớc vào kỷ nguyên mới của nền kinh tế thông tin thì một nhân tố cực kỳ quan trọng trong cho sự phát triển kinh tế hội là nguồn nhân lực kỷ thuật cao. Để chuẩn bị cho nguồn nhân lực kỷ thuật cao này, các trờng đại học, cao đẳng phải là nguồn lực nòng cốt. Chúng ta đang thiếu và sẽ tiếp tục thiếu nguồn nhân lực kỷ thuật cao phục vụ cho công nghiệp hoá hiện đại hoá. Cho nên tiếp tục phát triển quy mô đào tạo đại học và cao đẳng là cần thiết. Tuy nhiên, phải nhớ rằng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá cần những con ngời có trình độ đại học cao đẳng thực sự chứ không cần những con ngời thiếu chi thức, thiếu trình độ hiểu biết. Vì vậy, trong khi phát triển quy mô cần hết sức coi trọng việc bảo đảm chất lợng đào tạo. Về kiến thức và kỷ năng của sinh viên, nhà trờng cần lu ý cả mảng kiến thức giáo dục đại cơng toàn diện lẫn mảng kiến thức chuyên môn sâu. Trong điều kiện phát triển nhanh chóng nh công nghệ, nhà trờng cần hết sức coi trọng những kiến thức rộng, kiến thức toàn diện và cơ bản cho sinh viên để tạo cho họ năng lực tự học, năng lực thích nghi với những biến động về công nghệ, về nghề nghiệp, phải đào tạo những sinh viên thành công dân tốt, có bản lĩnh chính trị, có tầm nhìn xa, 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 có năng lực và tính năng động để có thể thích nghi và đua tranh trong nền kinh tế thị trờng. Trong chiến lợc phát triển kinh tế hội, Đảng ta rất coi trọng lĩnh vực kinh tế đối ngoại. Đại hội VIII đã khẳng định: Chúng ta cần điều chỉnh cơ cấu thị trờng để vừa hội nhập khu vực, vừa hội nhập toàn cầu, chủ động tham gia vào hoạt động thơng mại thế giới, chúng ta chủ trơng đẩy mạnh xuất khẩu thu hút vốn đầu t của nớc ngoài. Nghành giáo dục và đào tạo có trọng điểm tổ chức các hoạt động để đạt đợc một trong các mục tiêu quan trọng của cách mạng nớc ta nâng cao đầu t, đào tạo nhân lực bồi dỡng nhân tài. Giáo dục là quốc sách hàng đầu, vì đó là điểm xuất phát vừa là mục tiêu phát triển quốc gia vì con ngời - theo quan điểm xuyên suốt của đảng ta - chính là mục tiêu và động lực của công cuộc hiện đại hoá và công nghiệp hoá ở Việt Nam. 10 [...]... GIớI THIệU Đề TàI 2 B NộI DUNG CHíNH 2 I Khái niệm- sự phát triển của các hình thái kinh tế hội trong lịch sử .2 1 Khái niệm hình thái kinh tế hội 2 2 Sự phát triển và mối liên hệ của hình thái kinh tế hội trong lịch sử 3 II CON NGƯờI MớI TRONG CÔNG CUộC CôNG NGHIệP HOá HIệN ĐạI HOá ĐấT NƯớC 6 1 Phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác 6 2 Đạo tạo nguồn nhân... hình thái kinh tế hội là một hội cụ thể mà sự tồn tại của nó tơng ứng với một nấc thang lịch sử nhất định nh hình thái kinh tế hội nguyên thủy, hình thái kinh tế hội phong kiến, t bản chủ nghĩa, hội chủ nghĩa Khi nói thời đại ngày nay, là thời đại quá độ từ chủ nghĩa t bản lên chủ nghĩa hội, muốn nói nội dung cơ bản của thời đại là sự chuyển biến cách mạng t bản lên chủ nghĩa hội. .. và những hình thức khác nhau Nh vậy, lý luận hình thái kinh tế hội đã chỉ ra nguồn gốc, động lực, kết cấu hội Nó là cơ sở lý luận cho việc xây dựng các đờng lối cách mạng của đảng cộng sản và các lực lợng tiến bộ Nó đa lại phơng pháp luận rất quan trọng cho việc cải tạo và xây dựng hội Nắm vững đợc hình thái kinh tế hội giữa nền công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc, vận dụng một cách sáng... tạo đờng lối chủ chơng của đảng là con đờng đầy trông gai nhng tất yếu sẽ giành thắng lợi trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu nớc mạnh hội công bằng văn minh Là một sinh viên, một công dân của nớc cộng hoà hội chủ nghĩa việt nam Em đã và đang đợc hởng những thành quả tốt đẹp của nền công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc, em nguyện cống hiến những thành quả học tập của mình để góp phần xây... càng đi lên 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tài liệu tham khảo 1 Văn kiện Đại hội Đảng VI, VII, VIII 2 Tạp chí nghiên cứu kinh tế 3 Giáo trình triết học Mác - Lênin 4 Giáo trình triết học Mác - Lênin nâng cao, tập 1, 2, 3, 4 5 Đổi mới kinh tế ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mục lục . giai đoạn của sự phát triển là một hình thái kinh tế xã hội nhất định. Các hình thái kinh tế xã hội vận động , phát triển do tác động của các quy luật. CHíNH..........................................................................................2 I. Khái niệm- sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội trong lịch sử. .2 1. Khái niệm hình thái kinh tế xã hội ..........................................................2
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội trong lịch sử, Nghiên cứu sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội trong lịch sử, Nghiên cứu sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội trong lịch sử

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn