Tuyển tập 200 câu Hệ phương trình hay và chọn lọc Luyện thi Đại học

17 1,165 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2015, 11:34

Website : www.LuyenThiThuKhoa.vn - Facebook: www.fb.com/LuyenThiThuKhoa.vn Mai Xuaân Vieät – Tel : 0938 680 277 – Email: xuanviet15@gmail.com CHUYÊN ĐỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH Bài 1:     2 2 2 2 3 2 1 1 3 9 3 3 1 5 4 3 7 0 xy x y y x x y xy x x y x                  Bài 2:       3 2 2 2 2 22 3 2 76 20 2 4 8 1 x x y x x y x y x x              Bài 3:     2 2 3 1 1 4 3 5 1 2 4 x y x y x y x y x                 Bài 4:     2 12 3 3 2 2 1 2 2 1 xy x x y x y x y y x               Bài 5:   2 2 2 3 2 1 2 3 1 2 4 x x x y y x y x y x y                Bài 6: 2 33 1 2 4 2 4 2 6 2 xy x x y x y x y x y             Bài 7:      2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 y x x y y x y y x                  Bài 8:        2 2 1 1 1 1 4 1 8 4 4 3 1 x x y x y x x y x x x x                  Bài 9:      3 1 4 2 1 1 3 2 4 6 3 0 x x y y x y x y x y                  Bài 10: 3 3 2 2 3 2 3 6 2 1 1 2 y x y x x x y y                 Bài 11: 3 2 3 2 22 3 9 22 3 9 1 2 x x x y y y x y x y                Website : www.LuyenThiThuKhoa.vn - Facebook: www.fb.com/LuyenThiThuKhoa.vn Mai Xuaân Vieät – Tel : 0938 680 277 – Email: xuanviet15@gmail.com Bài 12:     2 22 4 1 3 5 2 0 4 2 3 4 7 x x y y x y x               Bài 13:     2 22 1 4 3 0 4 2 3 4 7 x x y y x y x               Bài 14:     22 1 1 1 6 2 1 4 6 1 x x y y x x xy xy x                Bài 15:     22 2 3 1 1 1 2 11 21 3 4 4 0 x x y y x y y                Bài 16:       3 2 2 2 2 2 4 1 2 1 6 2 2 4 1 1 x y x x x y y x x               Bài 17: 22 2 3 4 6 5 2 3 4 1 6 x y y x x y xy                  Bài 18: 3 2 3 2 2 9 26 18 6 11 5 4 7 2 1 4 4 0 x x x y y y x x y x y                     Bài 19:     22 2 5 8 4 13 1 21 x y xy xy x xy               Bài 20:       2 2 3 2 22 5 4 3 2 0 2 x y y x y x y xy x y x y               Bài 21: 2 3 2 2 2 30 2 2 0 xy y x y x x y x y xy y                Bài 22:       2 2 2 3 2 2 2 4 1 1 3 2 1 1 2 1 x x x y y x xy y                      Bài 23:   4 4 22 1 1 2 2 1 6 1 0 x x y y x x y y y                  Website : www.LuyenThiThuKhoa.vn - Facebook: www.fb.com/LuyenThiThuKhoa.vn Mai Xuaân Vieät – Tel : 0938 680 277 – Email: xuanviet15@gmail.com Bài 24:   2 2 1 3 2 4 2 3 2 2 2 4.2 2 4 22 2 2 2 3 2 2 3 2 y x y y x y x y y y x xy xy y y x                       Bài 25:     1 22 4 log 3 16.2 log 2 1 8 3 8 2 1 2 2 xy yx x y y x                 Bài 26: 2 2 3 2 3 2 4 1 3 9 x y y x x y x y                 Bài 27: 22 2 2 2 2 6 3 7 3 6 2 x y y x xy x x y y x y                Bài 28: 3 3 2 2 2 2 12 6 16 0 5 7 2 4 5 4 20 0 x x y y x y x y y                  Bài 29: 2 2 2 2 2 2 2 16 11 2 12 3 x y y xy x y y xy            Bài 30:     2 2 2 2 2 3 2 1 4 3 3 6 12 7 x y x x y x x xy y x x y y                 Bài 31:   22 22 161 26 3 72 6 3 2 7 2 25 10 1 x y xy x y xy x xy x y xy                 Bài 32:   22 2 2 3 6 29 1 3 3 8 xy xy xy xy                Bài 33: 3 3 2 22 3 15 18 36 0 2 2 2 6 3 0 x y x x y x y x y                 Bài 34: 2 3 1 3 4 31 1 9 2 7 2 2 2 3 x x y y y x y x y y                   Bài 35: 2 6 10 3 2 3 1 36 3 5 4 3 2 3 2 3 2 x y x y y xx xy                     Website : www.LuyenThiThuKhoa.vn - Facebook: www.fb.com/LuyenThiThuKhoa.vn Mai Xuaân Vieät – Tel : 0938 680 277 – Email: xuanviet15@gmail.com Bài 36: 22 22 5 6 0 2 2 2 6 7 2 1 x y x y x xy y x x y                   Bài 37:   2 2 2 12 3 4 3 8 .5 3 3 3 3 2 4 x y x y y x x x y x                   Bài 38:   3 2 3 3 2 4 3 1 2 2 3 2 2 5 6 3 2 2 x x x x y y x x y                 Bài 39:   22 22 1 1 2 2 2 2 1 x x y y y y x                Bài 40:     2 22 4 3 2 2 2 1 22 x y y x x xy x y y x y                   Bài 41: 32 3 4 3 2 2 8 9 20 6 1 15 9 24 7 16 24 y y y y x y y xy y x y                  Bài 42:         22 24 8 1 1 1 12 7 1 2 x y xy y y x x y x x y x x y                      Bài 43:     3 3 2 2 2 2 2 6 7 8 2 x y x x y x y xy xy x y               Bài 44:    6 3 2 2 3 3 3 24 2 9 18 11 0 1 2 2 1 6 1 x y y x x y y x x y                  Bài 45:   3 3 3 22 9 6 y x x x y y x        Bài 46:   3 2 3 3 3 5 2 1 2 1 1 1 x x x y y xx yy              Bài 47: 22 5 3 5 3 41 16 20 5 512 160 10 2 0 xy x x x y y y              Website : www.LuyenThiThuKhoa.vn - Facebook: www.fb.com/LuyenThiThuKhoa.vn Mai Xuaân Vieät – Tel : 0938 680 277 – Email: xuanviet15@gmail.com Bài 48:       2 2 2 30 1 3 1 2 2 0 x xy x x y xy x y y                 Bài 49: 2 2 2 3 log 5 4 3 4 9 0 x y xy x y            Bài 50:   2 3 2 2 8 1 1 0 15 0 y y x y xy y x y x               Bài 51:     21 23 2 6 2 x xy xy x y x y x y                 Bài 52: 3 2 3 5 2 3 2 3 4 2 x y x y x y x y                 Bài 53:       33 32 2 3 2 3 2 1 4 3 2 1 x y x y xy x y x y x x               Bài 54:     21 1 4 1 3 2 2 1 x y x y x x y x                 Bài 55:     2 5 4 3 1 2 2 5 6 7 6 x y xy xy y x y xy xy x y                 Bài 56: 2 2 3 5 2 3 5 x y x y x y x y                Bài 57: 22 22 5 5 4 3 5 5 4 6 2 x x y y x y x y                Bài 58: 22 2 9 2 4 2 1 9 18 yx xy xy xy yx                     Bài 59:   22 2 2 2 2 2 4 3 3 2 5 2 1 2 1 2 2 x y x y x x x x y y y                  Website : www.LuyenThiThuKhoa.vn - Facebook: www.fb.com/LuyenThiThuKhoa.vn Mai Xuaân Vieät – Tel : 0938 680 277 – Email: xuanviet15@gmail.com Bài 60: 22 2 1 2 2 1 2 4 3 0 x y x y y x x y xy x y                   Bài 61: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 x y x xy y x y xy x y x y x y                   Bài 62:         2 2 14 xy x y xy x y y x y xy x x                 Bài 63: 22 5 2 1 2 2 3 2 3 1 x y y x y x xy x y x                Bài 64: 3 2 3 2 5 3 1 2 3 2 4 x y x y y x y x y                   Bài 65:       22 22 2 3 1 5 3 2 1 2 1 18 x y x y xy                Bài 66:   2 32 2 3 2 3 3 3 8 x x y y x y y             Bài 67:   2 4 2 4 2 2 2 2 1 2 3 2 3 x y xy y x y x y x                Bài 68:   2 3 22 2 3 2 1 11 y x x y xy x y x              Bài 69:   2 2 3 2 2 3 1 1 2 4 3 0 1 x x x x y y x y y x x y xy x xy                     Bài 70: 2 2 3 5 7 3 5 2 3 1 x y x y x y x y                 Bài 71: 2 3 8 1 2 16 9 7 3 7 2 x y y x x y x y x y x y x                   Website : www.LuyenThiThuKhoa.vn - Facebook: www.fb.com/LuyenThiThuKhoa.vn Mai Xuaân Vieät – Tel : 0938 680 277 – Email: xuanviet15@gmail.com Bài 72: 22 22 1 3 4 3 x x y y x y xy               Bài 73:     2 22 4 3 2 2 2 1 2 2 2 x y y x x xy x y y x y                    Bài 74: 22 2 4 2 4 4 95 x y y xy              Bài 75: 22 2 2 2 9 0 2 8 2 1 4 3 2 1 x y xy x y x x y y x                   Bài 76: 6 1 12 4 12 1 xy y x y xy x y xy y xy             Bài 77:   2 2 1 1 0 8 1 0 x y xy y x x x x y y                 Bài 78:   2 2 22 1 24 11 1 2 1 5 x yy y x x xy yx               Bài 79:   2 2 2 3 1 8 2 2 2 2 3 x y x y x x y x x y                Bài 80: 22 22 2 1 3 2 4 4 6 2 2 0 x xy x x y y x y x y xy x y                     Bài 81:   2 22 1 2 0 2 3 2 0 y x y x x xy x y xy x                 Bài 82: 22 4 22 1 2 1 4 1 4 2 xy x y xy xy x xy y              Bài 83:       22 3 2 4 0 41 x y x y y x y x y                Website : www.LuyenThiThuKhoa.vn - Facebook: www.fb.com/LuyenThiThuKhoa.vn Mai Xuaân Vieät – Tel : 0938 680 277 – Email: xuanviet15@gmail.com Bài 84:    22 2 4 20 xy xy x y xy y            Bài 84:   22 21 3 2 0 x x y x y x y              Bài 85:       2 2 3 2 22 5 4 3 2 0 2 x y xy y x y xy x y x y               Bài 86:         2 2 2 1 7 2 4 1 7 3 x y x y x x y x x y               Bài 87: 3 2 3 3 4 12 9 6 5 xy x y x x x y y             Bài 88:   33 22 4 16 1 5 1 x y y x yx            Bài 89: 22 22 1 2 1 3 1 2 1 1 x xy y xy                   Bài 90: 2 6 2 2 3 2 x y x y y x x y x y               Bài 91:     3 3 3 2 2 2 2 2 16 9 2 4 3 4 2 3 x y y xy y xy x y xy y             Bài 92:    22 2 1 1 3 4 1 1 x y x y x x xy x x               Bài 93:     25 34 x y xy x y xy x y xy x y xy              Bài 94:   2 3 2 42 5 4 5 12 4 x y x y xy xy x y xy x                   Website : www.LuyenThiThuKhoa.vn - Facebook: www.fb.com/LuyenThiThuKhoa.vn Mai Xuaân Vieät – Tel : 0938 680 277 – Email: xuanviet15@gmail.com Bài 95:     2 2 1 3 0 5 10 x x y xy x              Bài 96:       2 2 9 1 1 0 18 1 3 22 1 x y y y x x xy                Bài 97:   2 19 3 4 5 .2 2 3 8 log 1 y x x x x yx                Bài 98:   4 3 2 2 2 2 2 9 2 6 1 x x y x y x x xy x             Bài 99: 3 1 1 4 x y xy xy             Bài 100: 2 2 2 17 1 13 xy x y x y xy y          Bài 101: 3 3 3 y x y x x x y x x               Bài 101: 2 4 2 2 2 30 3 5 0 x xy x y x x y x y              Bài 102: 32 32 3 5 2 6 2 3 3 8 x y xy x y xy            Bài 103:   3 2 2 2 1 1 1 1 10 x x y x y y x y y                Bài 104: 2 2 3 22 1 19 6 x y x y xy x          Bài 105:    2 2 2 16 0 4 32 x xy x y x y xy              Bài 106:   33 12 7 16 0 2 2 2 x y xy x y x y x y              Website : www.LuyenThiThuKhoa.vn - Facebook: www.fb.com/LuyenThiThuKhoa.vn Mai Xuaân Vieät – Tel : 0938 680 277 – Email: xuanviet15@gmail.com Bài 107:     2 32 2 1 4 1 0 2 2 1 1 x x y x y x y y x y x                  Bài 108:       22 2 2 2 2 3 1 4 1 8 x y xy x x xy y x            Bài 109:     2 3 4 6 2 22 2 1 1 x y y x x x y x             Bài 110:   2 11 1 2 0 x x y y x x y x              Bài 111: 32 2 1 3 4 1 9 8 4 52 0 xy x x y x y xy                Bài 112:   33 3 3 3 3 1 2 6 3 5 5 xy xy xy x y x y x y x y                 Bài 113:        22 3 3 14 14 36 x y x y xy x y x xy y             Bài 114: 12 15 xy xy x y x y xy            Bài 115:         2 22 22 2 3 0 4 xy x y x y xy x y x y x y               Bài 116:     33 22 2 3 4 5 1 3 4 3 2 x y y x yx            Bài 117:               22 2 22 1 2 3 2 2 1 5 17 12 4 7 3 8 5 x x xy x y y x y y x y x y x x y                     Bài 118: 33 33 2 2 1 2 2 5 x y xy x y xy            Bài 119: 3 3 2 2 33 2 1 x y x y xy y x xy             [...]...Website : www.LuyenThiThuKhoa.vn - Facebook: www.fb.com/LuyenThiThuKhoa.vn  x3  x 2  1  3 y  y 2  x 2  y  1  y  Bài 120:   x  y  1 y  1  10   x  y  1 2 x  2 y  1  9  Bài 121:   3x  y  1 y  1  10  2 ... xy  y  8 y  17 x  1  2 2 x  y  5  Bài 131:  4 x 2  3x  57   y  3x  1  25  Mai Xuaân Vieät – Tel : 0938 680 277 – Email: xuanviet15@gmail.com Website : www.LuyenThiThuKhoa.vn - Facebook: www.fb.com/LuyenThiThuKhoa.vn  x 2  2 xy  2 y 2  3 x  0  Bài 132:  2  xy  y  3 y  1  0  6 x 2 y  2 y 3  35  0  Bài 134:  2 2 5  x  y   2 xy  5 x  13 y  0   x 2  2 y 2... y  3  12  51x   x2  1  y  x  y   4 y  Bài 145:  2  x  1  x  y  2   y  Mai Xuaân Vieät – Tel : 0938 680 277 – Email: xuanviet15@gmail.com Website : www.LuyenThiThuKhoa.vn - Facebook: www.fb.com/LuyenThiThuKhoa.vn  45  3 3 2 2  x  y  3  4 y  x y  xy   4  Bài 146:    x  4 y  3  2 xy 2  x  y 1  6  Bài 147:  2  x  2 x  y  2 x y  1  2 y  1  29  ... 2 2 x y  x y  2 xy  1   x3  3xy 2  49  Bài 157:  2 2  x  8 xy  y  8 y  17 x  Mai Xuaân Vieät – Tel : 0938 680 277 – Email: xuanviet15@gmail.com Website : www.LuyenThiThuKhoa.vn - Facebook: www.fb.com/LuyenThiThuKhoa.vn  2 x 2  y   x  y   x  2 x  1  7  2 y  Bài 158:   x  4 x  1  7  3 y   x3  7 y   x  y 2  x 2 y  7 x  4  Bài 159:  2 2 3x  y  8 y  4...  x 2  y 2  xy  7 x  6 y  14  0  4 x3  3xy 2  7 y  Bài 170:  3 2  y  6x y  7  Mai Xuaân Vieät – Tel : 0938 680 277 – Email: xuanviet15@gmail.com Website : www.LuyenThiThuKhoa.vn - Facebook: www.fb.com/LuyenThiThuKhoa.vn  x3  3x 2  2  y 3  3 y 2  2  Bài 171:   x2 2  y 1  log y  y  1   log x  x  2    x  2015         4  9.3x2  2 y  4  9 x2  2 y 7 2... xy  x  y  1  x  y 3  x3   7  Bài 181:  4 3 3 2 2  x  x y  9 y  y x  x y  9x  Mai Xuaân Vieät – Tel : 0938 680 277 – Email: xuanviet15@gmail.com Website : www.LuyenThiThuKhoa.vn - Facebook: www.fb.com/LuyenThiThuKhoa.vn 8 y 3   2 x  y  6 xy  6 x 3  13  Bài 182:  3 3 3  x  5x   x  2 y  6 x  2 y  1  0   x  x2  2x  5  3 y  y 2  4  Bài 183:  2 2  x  y  3x... 1  y   4x  y 2  y  2  4x2  y  Bài 194:  4 x 2  3 x  3  4 x x  3  2 2 x  1  Mai Xuaân Vieät – Tel : 0938 680 277 – Email: xuanviet15@gmail.com Website : www.LuyenThiThuKhoa.vn - Facebook: www.fb.com/LuyenThiThuKhoa.vn 6 x 2 x3  6 x  5   x 2  2 x  6  x 3  4   Bài 195:  2 2 x   1 2 x y    x10 y10  16 16 2 2 2 2  2  2   x  y  4 1  x y   10 x  Bài 196:...   6 x 3  13  Bài 198:  3 3 3  x  5x   x  2 y  6 x  2 y  1  0   x  2  y  1  27  x3  Bài 199:  4  x  2   1  y    x2  y 2  2 3 x4  3 x2  y3  2 y y  1 x  3 x  Bài 200:  3  x 4  x3  x 2  1  x  y  1  1   Mai Xuaân Vieät – Tel : 0938 680 277 – Email: xuanviet15@gmail.com . Website : www.LuyenThiThuKhoa.vn - Facebook: www.fb.com/LuyenThiThuKhoa.vn Mai Xuaân Vieät – Tel : 0938 680 277 – Email: xuanviet15@gmail.com CHUYÊN ĐỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH Bài 1:     2. 9 1 2 x x x y y y x y x y                Website : www.LuyenThiThuKhoa.vn - Facebook: www.fb.com/LuyenThiThuKhoa.vn Mai Xuaân Vieät – Tel : 0938 680 277 – Email: xuanviet15@gmail.com. 0 x x y y x x y y y                  Website : www.LuyenThiThuKhoa.vn - Facebook: www.fb.com/LuyenThiThuKhoa.vn Mai Xuaân Vieät – Tel : 0938 680 277 – Email: xuanviet15@gmail.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 200 câu Hệ phương trình hay và chọn lọc Luyện thi Đại học, Tuyển tập 200 câu Hệ phương trình hay và chọn lọc Luyện thi Đại học, Tuyển tập 200 câu Hệ phương trình hay và chọn lọc Luyện thi Đại học

Từ khóa liên quan