Hoàn thiện công tác xóa đói giảm nghèo của huyện Hà Trung trong những năm gần đây

41 359 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2015, 23:54

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1 Mục lục Danh mục BIểu bản, sơ đồ 2 Bản cam đoan 3 Lời mở đầu 4 PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 5 1.1: Tên đề tài và nội dung, mục đích cơ bản của vấn đề nghiên cứu 5 1.2 : Lý do nghiên cứu đề tài 5 1.3 : Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5 1.4 : Phương pháp nghiên cứu 6 PHẦN II : THỰC TRẠNG ĐÓI NGHÈO VÀ CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI HUYỆN HÀ TRUNG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 7 2.1: Thực trạng đói nghèo và công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện Hà Trung 7 2.1.1: Chuẩn nghèo giai đoan 2011-2015 7 2.1.2 : Thực trạng đói nghèo của huyện Hà Trung 7 2,1,2,1 : Thực trạng nghèo 7 2.1.2.2 : Phân bố đói nghèo 15 2.1.2.3 : Mức độ đói nghèo 16 2.1.3 : Nguyên nhân đói nghèo 16 2.1.3.1: Nguyên nhân chung 16 2.1.3.2 : Nguyên nhân đặc thù của địa phương 17 2.2. Công tác xóa đói giảm nghèo của huyện Hà Trung 19 2.2.1: Các chương trình, chính sách xóa đói giảm nghèo của Chính phủ và địa phương đang triển khai 19 2.2.2 : Những thành tựu đạt được 27 2.2.3 : Những hạn chế 28 PHẦN III : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở HUYỆN HÀ TRUNG 30 3.1. Mục tiêu của công tác xóa đói giảm nghèo trong những năm tới 30 3.2. Kiến nghị các giải pháp xóa đói giảm nghèo 30 3.2.1 : Các giải pháp về phất triển kinh tế 30 3.2.2 : Các giải pháp về đầu tư cho xóa đói giảm nghèo 32 3.2.3 : Các giải pháp về xã hội 34 3.2.4: Các giải pháp về cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện 34 KẾT LUẬN 36 PHỤ LỤC 37 DANH MỤC TÀI LIÊU THAM KHẢO 39 Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2 DANH MỤC, BIỂU, BẢNG, SƠ ĐỒ Trang Biêu 2.1 : Thực trạng nghèo đói của huyện Hà Trung giai đoạn 2011-2013 8 Biểu 2.2 : Thống kê hộ nghèo theo đặc điểm chủ hộ 9 Biểu 2.3 : Tỷ lệ hộ nghèo vào giai đoạn đàu áp dụng chuẩn nghèo năm 2011 11 Biểu đồ 1 : Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giai đoạn 2011-2013 12 Biểu đồ 2: Số hộ nghèo và số khẩu nghèo bình quân các xã giai đoạn 2011-2013 13 Biểu 2.4 : Phân bố tỷ lệ hộ nghèo theo địa lý và thành phân kinh tế 15 Biểu 2.5: Thu nhập BQ khẩu nghèo và cận nghèo theo khu vực 16 Biểu 2.6: Thống kê thực trạng sử dụng đất của huyên 17 Biểu 2.7 : Số nhà xây dựng cho hộ nghèo 20 Biểu 2.8: Số lao động nông thôn được đào tạo nghề đến năm 2013 21 Biểu 2.9 : Kết quả cho vay của ngân hàng chính sách xã hội huyện Hà Trung 23 Biểu 2.10: Cho vay của các tổ chức khác 24 Biểu 2.11: Trợ cấp xã hội cho hộ nghèo 25 Biểu đồ 3: Tốc độ giảm nghèo của các xã trong Huyện Hà Trung giai đoạn 2011-2013 27 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 3 BẢN CAM ĐOAN Trong chuyên đề thực tập tốt nghiệp này của tôi, các số liệu, phân tích, đánh giá, kiến nghị đều trung thực, không sao chép từ bất kì chuyên đề, luận văn, khóa luận hay bất cứ một tài liệu nào khác mà hoàn toàn dựa trên những nỗ lực, cố gắng của bản thân tôi, cùng với sự giúp đỡ của các cô chú trong phòng LĐTBXH huyện Hà Trung và thầy giáo hướng dẫn Th.s Lương Văn Úc để hoàn thành chuyên dề thực tập này. Tôi xin cam đoan những điều nói ở trên đều là sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực và Hội đồng kỷ luật của trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. Sinh viên Mai Huy Thắng Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 4 LỜI MỞ ĐẦU Đói nghèo là một vấn đề mang tính chất toàn cầu, không chỉ riêng Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới đều đặt việc xóa đói giảm nghèo lên làm mục tiêu hàng đầu của quốc gia. Tại Việt Nam những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chương trình, chính sách tích cực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, giúp cho tình trạng nghèo ở Việt Nam được cải thiện một cách đáng kể, nâng cao dần đời sống của nhân dân Hà Trung là một trong những huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa, trong giai đoan 2006-2010 huyện đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác xóa đói giảm nghèo. Bước sang giai đoạn mới 2011 – 2015 chính sách đói nghèo có nhiều thay đổi, do thực trạng đói nghèo trong huyện cũng có nhiều thay đổ, tỷ kệ hộ nghèo của huyện vẫn còn cao ( 9,2% năm 2013), mức sống của người dân còn nhiều khó khăn. Công tác xóa đói giảm nghèo còn có hạn chế, thiếu sót. Vì vậy em thực hiện đề tài này là để mong góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của huyện nhà và cũng là để học hỏi thêm kỹ năng , kiến thức phục vụ cho công việc sáu này. Bài viết còn nhiều thiếu sót do năng lực, trình độ còn hạn chế nên em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, những người quan tâm để bài viết được tốt hơn Em xin chân thành cảm ơn ! Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 5 PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1: Tên đề tài và nội dung, mục đích cơ bản của vấn đề nghiên cứu Tên đề tài : Hoàn thiện công tác xóa đói giảm nghèo của huyện Hà Trung trong những năm gần đây. Tên đề tài đã thể hiện rõ đối tượng, nội dung, mục đích cảu vấn đề nghiên cứu và đề tài này nhằm đề ra giải pháp hoàn thiện hơn nữa các chương trình , chính sách xóa đói giảm nghèo của huyện Hà Trung, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của huyện Nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình nghèo đói của huyện Hà Trung trong những năm gần đây, các chính sách xóa đói giảm nghèo đã và đang được thực hiện, triển khai, đánh giá hiệu quả của các chương trình chính sách và chỉ ra các hạn chế, thiếu sót Mục đích nghiên cứu: Khái quát được thực trạng đói nghèo của huyện Hà Trung ,chỉ ra những đặc điểm của tình hình đói nghèo ở huyện Hà Trung, đánh giá các chương trình xóa đói giảm nghèo đã thực hiên, tìm ra các nguyên nhân của thực trạng đói nghèo trong huyện, từ đó đưa ra kiến nghị những giải pháp giúp hoàn thiện công tác xóa đói giảm nghèo của huyện Hà Trung. 1.2 : Lý do nghiên cứu đề tài Nghèo đói hiện nay là một vấn đề vô cùng bức xúc đối với toàn xã hội, là sự thách thức, cản trở sự phát triển đối với quốc gia Ở Việt Nam xóa đói giảm nghèo được coi là mục tiêu hàng đầu và xuyên suốt trong quá trình phát triển Kinh tế xã hội, chính vì vậy nó đã được đưa vào mục tiêu. Chiến lược phát triển kinh tế xã hôi quốc gia tới năm 2020. Hà Trung là một trong những huyện nghèo của Tỉnh Thanh Hóa, trong giai đoan 2006-2013 huyện đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác xóa đói giảm nghèo . Tuy nhiên tỷ kệ hộ nghèo của huyện vẫn còn cao, còn nhiều khó khăn hạn chế trong công tác xóa đói giảm nghề. Vì vậy cần phải nghiên cứu để tìm ra những nguyên nhân, hạn chế để tìm cách khắc phục, góp phần hoàn thiện công tác xóa đói giảm nghèo của huyện. 1.3 : Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu là thực trang đói nghèo ở huyện Hà Trung và công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện Hà Trung. Các giải pháp thực tiễn nhằm hoàn thiện công tác xóa đói giảm nghèo của huyện Hà Trung Phạm vi nghiên cứu: Đề tại tập trung nghiên cứu, khảo sát trong phạm vi đọa giới hành chính và dân cư huyện Hà Trung. Tất cả các số liệu thống kê, khảo sát, đánh giá đều chỉ liên quan đến tình hình, thực trạng nghèo đói trong phạm vi Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 6 huyện Hà Trung Thời gian nghiên cứu : Đê tài chủ yếu nghiên cứu các số liệu từ năm 2011 trở về đây và một số tài liệu tham khảo nhưng năm trước đó. Do một số khó khăn nên nhiều số liệu có thể không có đủ các năm hoặc không có được số liệu mới nhất nên trong một vài số liệu thống kê trong bài viết chỉ có một năm hoặc của các năm cũ hơn 1.3 : Phương pháp nghiên cứu a) Phương pháp khảo sát số liệu Để phục vụ cho quá trình viết và hoàn thiện đề tại, các số liệu của đề tài được thu thập và tìm tòi qua nhiều nguồn khác nhau - Từ các sách, các nghiên cứu, báo cáo khoa học về công tác xóa đói giảm nghèo đã được thực hiện trong huyện trước đó. Chọn lọc ra các thông tin, tư liệu cần thiết để phục vụ cho bài viết chuyên đề của mình - Từ các báo cáo tổng kết cuối năm của UBND huyện, các số liệu thống kê của phòng LĐTBXH, phòng thóng kê, ban giảm nghèo của huyệ Hà Trung để có số liệu thực tiễn về tình hình nghèo đói của huyện và các chương trình, chính sách, phương hướng xóa đói giảm nghèo của huyện - Học hỏi, tìm hiểu trực tiếp các cán bộ, chuyên viên chuyên trách đang làm việc tại phòng LĐTBXH huyện Hà Trung đê có thêm những thông tin thực tế, kinh nghiệm làm việc - Từ những tìm hiểu, quan sát của bản thân khi thực tập thực tế để có thêm các thông tin do chính mình tìm hiểu, bổ sung vào bài viết 1.3.2: Phương pháp phân tích dữ liệu Dựa trên những tài liệu thu thập được như Báo cáo tông rhợp, số liệu thống kê, số liệu điều tra, các số liệu được tổng hợp lạo sau đó phân chia theo các tiêu thức, tiêu chí nghiên cứu khác nhau để tiến hành phân tích các tư liệu, số liệu, làm rõ ý nghĩa của chúng theo các tiêu thức, tiêu chí đã phân chia. Đồng thời sử dụng các công cụ như excell để tính toán, lập bảng số liệu, vẽ biểu đồ Từ các số liệu đã được thống kê, phân chia, xử lý ở trên tiến hành so sánh các số liệu nghiên cứu theo các tiêu chí so sánh như so sánh giữa các thời kì với nhau, so sánh giữa huyện và cả nước, so sánh các đơn vị trong huyện với nhau nhằm tìm ra những sự chênh lệch và khác biệt. Căn cứ vào các tư liệu, số liêu đã phân tích và so sánh để đưa ra những nhận xét về thực trạng đói nghèo của huyện Hà Trung, các nghuyên nhân chính gây nên thực trạng nghèo đói, đánh giá công tác xóa đói giảm nghèo đã được thực hiên, chỉ ra các mặt mạnh mặt yếu, đưa ra những nhận xét, két luận của bản thân về tình hình nghèo đói và công tác xóa đói giảm nghèo của huyện trong những năm qua. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 7 PHẦN II : THỰC TRẠNG ĐÓI NGHÈO VÀ CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI HUYỆN HÀ TRUNG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 2.1 Thực trạng đói nghèo và công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện Hà Trung 2.1.1 : Chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015 Chuẩn nghèo này là chuẩn nghèo của Việt Nam, nó phù hợp với tình hình kinh tế xã hội thực tiễn của Việt Nam. Đây là phương pháp dựa trên thu nhập của hộ gia đình, các hộ gia đŠnh được xếp vào diện nghèo, diện cận nghèo nếu mức thu nhập bŠnh quân đầu người của họ dưới mức chuẩn xác định, mức này được qui định khác nhau giữa thành thị, nông thôn và miền núi hải đảo. Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo sử dụng chuẩn nghèo theo phương pháp này. Chuẩn nghèo được xác định cho từng giai đoạn cụ thể và được điều chỉnh tương ứng với quá trình biến đổi tình hình kinh tế xã hội của đất nước.Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài này chỉ quan tâm tới chuẩn nghèo của giai đoạn 2011- 2015. Theo đó Giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 9/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 – 2015). - Hộ nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng (từ 4.800.000 đồng/người/năm) trở xuống. - Hộ nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng (từ 6.000.000 đồng/người/năm) trở xuống. - Hộ cận nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 đồng đến 520.000 đồng/người/tháng. - Hộ cận nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 đồng đến 650.000 đồng/người/tháng. Vì huyện Hà Trung nằm ở khu vực nông thôn nên khi thực hiện điều tr rà soát hộ nghèo chỉ áp dụng mức tiêu chuẩn dành cho hộ nghèo và hộ cận nghèo tại khu vực nông thôn. 2.1.2 : Thực trạng nghèo của huyện Hà Trung 2.1.2.1 : Thực trạng nghèo a) Tình hình chung Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 8 Trong những năm qua, tình hình kinh tế xã hội của đất nước có nhiều thay đổi, các chính sách về đói nghèo cũng thay đổi theo nhằm bắt kịp với tình hình phát triển của đất nước, bước sang giai đoạn 2011 – 2015 chính sách về đói nghèo đã có sự thay đổi về tiêu chuẩn xấ định hộ nghèo. Do đó tình hình nghèo của huyện cũng có những thay đổi so với những năm trước đây. Thông qua những phân tích dưới đây sẽ giải thích rõ hơn về thực trạng này Biêu 2.1 : Thực trạng nghèo đói của huyện Hà Trung giai đoạn 2011-2013 Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2011 2012 2013 Hộ nghèo Hộ 5380 4501 3001 Khẩu nghèo Người 16 248 11 779 8 518 Tỷ lệ hộ ngèo % 17 13,2 9,2 Hộ cận nghèo Hộ 3147 2975 2689 Số khẩu cận nghèo Người 18 470 12 179 10 395 Tỷ lệ hộ cận nghèo % 10,2 9,2 8,5 ( Nguồn: Số liệu điều tra – Phòng LĐTBXH Hà Trung ) Thông qua bảng số liệu điều tra có thể thấy huyện Hà rung có tỷ lệ hộ nghèo là khá cao. Năm 2011 áp dụng mức chuẩn nghèo mới nên tỷ lệ nghèo của huyện Hà Trung tăng từ 9,53% lên so với các năm trước đó lên 17%, trong khi tỷ lệ hộ nghèo của cả nước vẫn giảm từ 14,2% xuống 11,76%, năm 2013 là 9,2% cao hơn bình quân cả nước là 7,76%, như vậy tỷ lệ hỗ nghèo có giảm nhưng vẫn ở mức cao hơn so với bình quân của cả nước. Điều đó cho thấy công tác giảm nghèo những năm qua tuy có thực hiện tốt nhưng mức sống của các hộ nghèo vẫn chưa được nâng cao hẳn lên. Điều này cũng phán ánh đúng thực tế ở huyện vì theo tiêu chí mới thì chuẩn nghèo đã tăn gấp đôi so với cũ là 200 ngàn đồng trong khi tình hình kinh tế của địa phương còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, thu nhập của người dân chưa thực sự cao và ổn định, các hộ thoát nghèo trước đó mới chỉ vượt qua ngưỡng nghèo được một chút nên khi chuẩn nghèo mới tăng lên như vậy thì các hộ này từ diện thoát nghèo lại trở về diện nghèo, do đó làm cho tỷ lệ hộ nghèo tăng cao. Tiêu chuẩn nghèo mới còn quy định thêm cả chuẩn của hộ cận nghèo.Căn cứ vào bảng số liêu có thể thấy tỷ lệ hộ cận nghèo của huyện cũng khá cao, năm 2011 là 10,2% với 3147 hộ, năm 2013 là 8,5% với 2689 hộ. Như vậy thì nếu tính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 9 cả hộ ngèo và hộ cận nghèo thì tới năm 2013 toàn huyện có gần 18% hộ thuộc diện. Số hộ cận nghèo cao là nguy cơ tiềm ẩn cho sự tăng tỷ lệ nghèo khi xảy ra biến động, gây khó khăn cho công tác giảm nghèo, giả sử nếu như trong năm tới chuẩn nghèo được điều chỉnh tăng thêm 120 ngàn đồng thì có nghĩa số hộ ngèo của huyện Hà Trung sẽ lại tăng lên mức 18%, trở lại vạch xuất phát ban đầu của năm 2011. Điều đó cho thấy công tác giảm nghèo chưa thực sự triệt để, thu nhập của các hộ thoát nghèo, chưa thực sự tăng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo còn phụ thuộc nhiều vào mức chuẩn nghèo, dễ bị tác động khi chuản nghèo tăng lên, và trên thực tế so với tình hình Kinh tế Xã hôi hiện nay thì chuẩn nghèo này vẫn đang còn là quá thấp, số hộ nghèo thực tế có thể sẽ còn cao hơn. Việc xóa đói giảm nghèo không thể chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của cấp trên mà còn phụ thuộc vào sự vận động, cố gắng của địa phương. Nhưng qua số liệu về tình hình nghèo của huyện Hà Trung thì việc huy động nguồn lực địa phương trong công tác giảm nghèo là rất khó khăn. Số hộ nghèo lớn, số khẩu nghèo và cận nghèo cao , năm 2013 là khoản 18 900 người, chiếm tới % dân số toàn huyện. Như vậy khi thực hiện các chính sách giảm nghèo tại địa phương sẽ gặp nhiều khó khăn do số đối tượng cần hỗ trợ quá lớn, trong khi nguồn lực luôn hạn chế, nếu thực hiện đông đều thì sẽ giảm hiệu quả do không tập trung được nguồn lực, nếu thực hiện chọn lọc thì lại gây ra tranh chấp, mất cân bằng. Số hộ, khẩu nghèo, cận nghèo cao cũng làm giảm sự đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế huyện, qua đó cũng làm giảm đi nguồn lực đầu tư lại cho xóa đói giảm nghèo. Biểu 2.2 : Thống kê hộ nghèo theo đặc điểm chủ hộ Tiêu chí Đơn vị 2011 2012 2013 Tổng số hộ nghèo Hộ 5380 4501 3001 Hộ nghèo chủ hộ là nữ Hộ 731 442 306 Tỷ lệ trên tổng số hộ nghèo % 13,6 9,8 10,2 Hộ nghèo chủ hộ là người có công Hộ 285 166 105 Tỷ lệ trên tổng số hộ nghèo % 5,3 3,6 3,5 Hộ nghèo chủ hộ là đối tượng bảo trợ xã hội Hộ 2324 1819 1131 Tỷ lệ trên tổng số hộ nghèo % 43,2 40,4 37,7 ( Nguồn: Số liệu điều tra – Phòng LĐTBXH Hà Trung ) Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10 Từ bảng trên có thể thấy đặc điểm của các hộ nghèo trong huyện đa phần là các đối tượng yếu thế, như phụ nứ , gia đình thương binh, liệt sỹ, đặc biệt là các đối tượng bảo trợ xã hội, các đối tượng này chiếm trên 50% tổng số hộ nghèo của toàn huyện. Đây vừa là đặc điểm vừa là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo trong huyện. Các hộ nghèo có chủ hộ là nữ ( năm 2013 chiếm 10,2% ) thường góa chồng, hoặc có con đang đi học con, sức khỏe yếu thiếu vắng đi lao động trụ cột trong gia đình, họ thường sống ở nông thô, sức khỏe yếu không có việc làm ổn định. Các chủ hộ là người có công thường là các gia đình thương binh, các gia đình có người bị nhiễm chất độc da cam có con tàn tât, các hộ này được trợ cấp của nhà nước hàng tháng và được nhiều ưu đãi nên số hộ nghèo cũng không lớn ( năm 2013 là 3,5% ) nhưng nhiều hộ có tình trạng quá khó khăn như nhiều người bị tàn tật, ốm đau lao động sức khỏe yếu nên. rơi vào cảnh nghèo đói . Trong mục tiêu xóa đói giảm nghèo của huyện là sẽ ưu tiên các hộ gia đình có công và sẽ tiến tới đưa tất cả các hộ gia đình có công ra khỏi diện nghèo . Đáng kể nhất là những hộ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội ( năm 2013 chiếm 37,7 % tổng số hộ nghèo toàn huyện ) , đây đều là các hộ có hoàn cảnh hết sức khó khăn như tàn tật, tâm thần, mồ côi, người già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn, người bị bệnh hiểm nghèo Họ bị thua thiệt hơn so với người khác về nhiều mặt do đó khó có thể lao động, làm việc bình thương để tạo ra thu nhập, số tiền trợ cấp xã hội hàng tháng chỉ đủ để họ sống tối thiểu trong khi những đối tượng này thường phải chi rất nhiều cho thuốc men, chữa bệnh. Công tác xóa đói giảm nghèo với những đối tượng này khó khăn hơn rất nhiều so với các đối tượng khác và phải có các chương trình phù hợp với từng đối tượng,có sự đầu tư dài hạn, kiên trì mới có thể đạt hiệu quả tốt. Tuy nhiên thì số lượng hộ nghèo thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội của huyện Hà Trung đến nay vẫn còn rất cao. Việc thực hiện các chế độ đối với các đối tượng này cũng gắp nhiều khó khăn do sự chồng chéo , trùng lặp các chính sách với các đối tượng. Theo thống kê sơ bộ thì mỗi năm cũng có hàng trăm vụ khiếu nại của người dân về các việc liên quan đến thực hiện chính sách Một đối tượng có thể được hưởng những chính sách nào hay một chính sách có thể áp dụng cho những đối tượng nào luôn là một công việc khó khi thực hiện các chương trình. Ví dụ như một hộ gia đình người tàn tật nghèo được xét công nhận bảo trợ xã hội, nhưng khi đó số tiền hỗ trợ họ sẽ không nằm trong diện hộ nghèo nữa, nếu giải thích không thuyêt phục thì sẽ lại gây ra khiếu kiện. Việc gặp khó khăn khi thực hiện các công tác cũng là do nguyên nhân từ hai phía. Về phía người làm chính sách thì một số cán bộ, nhất là các cán bộ ở địa phương có trình độ chưa cao, chậm cập nhật các thông tin về chế độ chính sách, hiểu không rõ về cấc quy định của các chế độ, chính sách nên khi thực hiện gây ra nhiều sai sót, về phần người dân, cũng do thông tin hạn chế, không nắm rõ hết được các quyền lợi của mình nên cũng tìm cách khiếu nại. Do đó việc quan trọng nhất là phải làm cho cả cán bộ và người dân hiểu được các nội dung, quy định về chính sách được ban hành. [...]... chính sách xóa đói giảm nghèo có hiệu quả tại địa phương 2.2 Công tác Xóa đói giảm nghèo của huyện Hà Trung 2.2.1: Các chương trình,chính sách Xóa đói giảm nghèo của Chính phủ và Địa phương đang triển khai Xóa đói giảm nghèo luôn được coi là một trong những công tác hàng đầu, chính vì vậy trong nhiều năm qua chính phủ đã ban hành rất nhiều chủ trương,chính sách ,chương trình Xóa đói giảm nghèo lớn Điển... các hộ cận nghèo Hộ cận nghèo đông là do công tác xóa đói giảm nghèo chưa thực sự bền vững nguyên nhân dẫn đến tình trạng tái nghèo cao Vì vậy muốn giảm nghèo bền vững và giảm tái nghèo thì trong công tác giảm nghèo không thể không quan tâm đến đối tượng cận nghèo Trong những năm qua tỷ lệ hộ nghèo của huyện Hà Trung giảm nhanh nhưng tỷ lệ hộ cạn nghèo giảm rất chậm, chưa đến 2% trong 3 năm, huyện vẫn... tiêu của công tác xóa đói giảm nghèo trong những năm tới Mục tiêu cụ thể trong công tác giảm nghèo của huyện được xác định là đến năm 2015 giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ 4% trở lên, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo của huyện bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo bình quân của cả nước , không để phát sinh hộ đói, phát sinh xã nghèo, thôn nghèo, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo bình quân 2% một năm Thực hiện tốt,... nghèo, thiếu sự linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện chính sách và chưa tận dụng hế các thế mạnh để phát triển kinh tế tại địa phương Vì vậy trong Phần 3 dưới đây xin đưa ra một số giải pháp, kiến nghị giúp hoàn thiện hơn công tác xóa đói giảm nghèo của huyện Hà Trung Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 30 PHẦN III : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở HUYỆN HÀ TRUNG 3.1 Mục tiêu của công tác. .. động trong xã, làm tăng thu nhập của nhân dân 2.2.3 : Những hạn chế, tồn tại Tuy đã đạt được những thành tựu đáng nói trong công tác giảm nghèo những năm qua Song thực trạng nghèo và công tác giảm nghèo của huyện Hà Trung vẫn còn nhiều điểm tồn tại, hạn chế Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm rõ rệt nhưng vẫn khá cao, cao hơn trung bình của cả nước, năm 2013 là 9,2% so với mức trung bình cả nước là 7,76%, số khẩu nghèo. .. Tốc độ giảm nghèo của các xã trong Huyện Hà Trung giai đoạn 2011-2013 ( Nguồn: Số liệu điều tra – Phòng LĐTBXH Hà Trung ) Qua biểu đồ ta có thể thấy giai đoạn 2011-2013 tỷ lệ hộ nghèo tại các xã đều giảm và giảm đáng kể, trong đó giảm mạnh nhất là các xã Hà Tân, Hà Hải , Hà Giang, Hà Thanh, Hà Bình, Hà Phong với tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 50%, đặc biệt là các xã Hà châu , Hà Lai, Hà Yên tỷ lệ hộ nghèo. .. Hà Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 28 Đông có nhiều khó khăn , tôc độ giảm nghèo còn chậm nhưng cũng đã giảm khoảng 30% cho thấy có sự cố gắng trong công tác giảm nghèo ở các xã Những thành tựu trên đã cho thấy công tác giảm nghèo tại các xã đã đạt được những hiệu quả ban đầu, góp phần vào thành tích chung của cả huyện Riêng xã nghèo Hà Tiến năm 2011 tỷ lệ nghèo là 26,1%, đến năm 2013 tỷ lệ nghèo của. .. 11 12 13 Đơn vị Tỷ lệ STT Đơn vị Hà Tiến 26,1 14 Hà Phú Hà Hải 22,1 15 Hà Ninh Hà Giang 20,9 16 Hà Châu Hà Sơn 20,6 17 Hà Đông Hà Bắc 20,5 18 Hà Ngọc Hà Vinh 20,4 19 Hà Long Hà Dương 19,7 20 Hà Lai Hà Thanh 19,5 21 Hà Toại Hà Bình 19,1 22 Hà yên Hà Thái 19 23 Hà Lĩnh Hà Yên 18,9 24 Hà Tân Hà Phong 18,3 25 Thị Trấn Hà Lâm 18,3 ( Nguồn: Số liệu điều tra – Phòng LĐTBXH Hà Trung ) Tỷ lệ 18 17,1 17,1 16,5... bình quân cao hơn mức trung bình của cả nước giai đoạn 2011-2013 là 9.8% chiếm 88% tổng số xã Như vậy có thể thấy thực trạng nghèo trong huyện là khá sâu và rộng, so với trung bình của huyện hay trung bình của cả nước thì tỷ lệ số xã vượt cao hơn đều rất lớn Đây là khó khăn rất lớn trong công tác xóa đói giảm nghèo của huyện trong những năm tới Biểu đồ 2: Số hộ nghèo và số khẩu nghèo bình quân các xã... loạt các biện pháp Xóa đói giảm nghèo do huyện đề ra a) Công tác điều tra , rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo Để thực hiện tốt các chính sách , chương trình xóa đói giảm nghèo thì trước tiên phải nắm rõ tình hình hộ nghèo , cận nghèo trong huyện, do đó công tác điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo luôn được thực hiện đầu tiên và thường xuyên UBND huyện đã thành lập một ban chỉ đạo giảm nghèo do đồng chí . CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI HUYỆN HÀ TRUNG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 2.1 Thực trạng đói nghèo và công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện Hà Trung 2.1.1 : Chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015 Chuẩn nghèo. thành tựu đạt được 27 2.2.3 : Những hạn chế 28 PHẦN III : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở HUYỆN HÀ TRUNG 30 3.1. Mục tiêu của công tác xóa đói giảm nghèo trong những năm. TẠI HUYỆN HÀ TRUNG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 7 2.1: Thực trạng đói nghèo và công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện Hà Trung 7 2.1.1: Chuẩn nghèo giai đoan 2011-2015 7 2.1.2 : Thực trạng đói nghèo của huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác xóa đói giảm nghèo của huyện Hà Trung trong những năm gần đây, Hoàn thiện công tác xóa đói giảm nghèo của huyện Hà Trung trong những năm gần đây, Hoàn thiện công tác xóa đói giảm nghèo của huyện Hà Trung trong những năm gần đây

Từ khóa liên quan