ỨNG DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN CỦA TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN VỀ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI KINH TẾ Ở VIỆT NAM

24 2,158 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2013, 09:16

ỨNG DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN CỦA TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN VỀ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI KINH TẾ Ở VIỆT NAM Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời nói đầu Sau Đại hội toàn quốc lần thứ IX, tiếp tục thực hiện đờng lối đợc đề ra từ Đại hội VI của Đảng, giờ đây chúng ta bớc vào thời kỳ phát triển mới-thời kỳ đẩy nhanh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc định hớng phát triển nhằm mục tiêu xây dựng nớc ta thành một nớc có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, Quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của Lực lợng sản xuất, đới sống vật chất tinh thần của nhân dân đợc nâng cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Không phải ngẫu nhiên, việc nghiên cứu quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của Lực lợng sản xuất, là một trong những nội dung quan trọng của công cuộc đổi mới CNXH mà chúng ta đang tiến hành hôm nay. Việc thực hiện mô hình này trong thực tế không những là nội dung của công cuộc đổi mới, mà hơn thế nữa nó là công cụ, là phơng tiện để nớc ta đi tới mục tiêu xây dựng CNXH. Thắng lợi của CNXH nớc ta một phần phụ thuộc vào việc vận dụng này tốt hay không. Một xã hội phát triển đợc đánh giá từ trình độ của Lực lợng sản xuất sự kết hợp hài hoà giữa Quan hệ sản xuất Lực lợng sản xuất, thời đại ngày nay trình độ khoa học kỹ thuật đã phát triển mạnh mẽ, song Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất của Lực lợng sản xuất vẫn là cơ sở cho sự phát triển của nó. Do vậy, vấn đề về quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của Lực lợng sản xuất vẫn là một trong những vấn đề nan giải mà chúng ta cần phải quan tâm giải quyết. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nội dung Ch ơng I : ứng dụng quan điểm toàn diện của triết học mác-lênin về quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của Lực lợng sản xuất trong công cuộc đổi mới kinh tế Việt Nam. Mỗi hình thái kinh tế xã hội, có một phơng thức sản xuất riêng, đó là cách thức con ngời thực hiện qúa trình sản xuất vật chất một giai đoạn lịch sử nhất định. Phơng thức sản xuất vật chất là sự thống nhất biện chứng của Lực lợng sản xuất Quan hệ sản xuất. I. Lực l ợng sản xuất: Lực lợng sản xuất biểu hiện mối quan hệ giữa con ngời với tự nhiên. Trình độ Lực lợng sản xuất thể hiện trình độ chinh phục thiên nhiên của con ngời trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Lực lợng sản xuất là sự kết hợp giữa ngời lao động t liệu sản xuất. T liệu sản xuất do xã hội tạo ra, trớc hết là công cụ lao động. Ngời lao động với những kinh nghiệm sản xuất, thói quen lao động, sử dụng t liệu sản xuất để tạo ra của cải vật chất. T liệu sản xuất gồm đối tợng lao động t liệu lao động. Trong t liệu lao động có công cụ lao động những t liệu lao động khác cần thiết cho việc chuyển, bảo quản sản phẩm Ngoài công cụ lao động, trong t liệu sản xuất còn có đối tợng lao động, phơng tiện sản xuất nh đờng xá, cầu cống, xe cộ, bến cảng là yếu tố quan trọng của Lực lợng sản xuất. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong thời đại ngày nay, khoa học kỹ thuật trở thành Lực lợng sản xuất trực tiếp. Nó là ngành sản xuất riêng, vừa xâm nhập vào các yếu tố cấu thành Lực lợng sản xuất, đem lại sự thay đổi về chất của Lực lợng sản xuất. Các yếu tố cấu thành Lực lợng sản xuất tác động lẫn nhau một cách khách quan, làm cho Lực lợng sản xuất trở thành yếu tố động nhất. II. Quan hệ sản xuất Mối quan hệ giữa ngời với ngời trong qúa trình sản xuất vật chấtQuan hệ sản xuất. Cũng nh Lực lợng sản xuất, Quan hệ sản xuất thuộc lĩnh vực đời sống vật chất xã hội. Tính chất của Quan hệ sản xuất thể hiện chỗ chúng tồn tại khách quan độc lập với ý thức của con ngời. Quan hệ sản xuấtquan hệ kinh tế cơ bản của một hình thái kinh tế-xã hội. Mỗi kiểu Quan hệ sản xuất tiêu biểu cho bản chất của một hình thái kinh tế- xã hội nhất định. Quan hệ sản xuất gồm những mặt cơ bản sau: Quan hệ sở hữu về t liệu sản xuất. Quan hệ tổ chức quản lý. Quan hệ phân phối sản phẩm lao động. Ba mặt nói trên có quan hệ hữu cơ với nhau, trong đó quan hệ sở hữu về t liệu sản xuất có ý nghĩa quyết định đối với tất cả các quan hệ khác. Bản chất của bất kỳ Quan hệ sản xuất nào cũng đều phụ thuộc vào vấn đề những t liệu sản xuất chủ yếu trong xã hội đợc giải quyết nh thế nào. Quan hệ sản xuất do con ngời tạo ra. Song nó đợc hình thành một cách khách quan, không phụ thuộc vào ý nuốn chủ quan của con ngời. Quan hệ sản xuất mang tính chất ổn định tơng đối trong bản chất xã hội tính phong phú đa dạng của các hình thức biểu hiện. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III. Quy luật về sự phù hợp giữa Quan hệ sản xuất với tính chất trình độ của Lực l ợng sản xuất. Lực lợng sản xuất Quan hệ sản xuất là hai mặt của phơng thức sản xuất, chúng tồn tại không tách rời nhau mà tác động biện chứng lẫn nhau, hình thành quy luật xã hội phổ biến của toàn bộ lịch sử loài ngời: quy luật về sự phù hợp giữa Quan hệ sản xuất với tính chất trình độ của Lực lợng sản xuất vạch rõ tính chất phụ thuộc khách quan của Quan hệ sản xuất vào sự phát triển của Lực lợng sản xuất. Đến lợt mình Quan hệ sản xuất tác động trở lại đối với Lực lợng sản xuất. 1. Tính chất trình độ của Lực l ợng sản xuất. Tính chất của Lực lợng sản xuấttính chất của t liệu sản xuất của lao động. Nó thể hiện tính chất của t liệu sản xuất là sử dụng công cụ thủ công tính chất của lao động là lao động riêng lẻ. Những công cụ sản xuất nh búa, rìu, cày, bừa do một ng ời sử dụng để sản xuất ra vật dùng không cần tới lao động tập thể-Lực lợng sản xuấttính chất cá nhân. khi máy móc ra đời đòi hỏi phải có nhiều ngời mới sử dụng đợc, để làm ra một sản phẩm cần có sự hợp tác của nhiều ngời, mỗi ngời làm một bộ phận công việc mới thành đ- ợc sản phẩm ấy thì Lực lợng sản xuất mang tính chất xã hội hoá. Trình độ của Lực lợng sản xuấttrình độ phát triển của công cụ lao động, của kỹ thuật, trình độ kinh nghiệm, kỹ năng lao động của ngời lao động, quysản xuất, trình độ phân công lao động-xã hội. Trình độ Lực l- ợng sản xuất càng cao thì sự phân công lao động càng tỷ mỉ. Trình độ phát triển của phân công lao động thể hiện rõ ràng trình độ của các Lực lợng sản xuất. 2. Lực l ợng sản xuất quyết định Quan hệ sản xuất. Xu hớng của sản xuất vật chất là không ngừng phát triển, sự biến đổi bao giờ cũng bắt đầu bằng sự biến đổi của Lực lợng sản xuất. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong qúa trình sản xuất, để lao động bớt nặng nhọc đạt hiệu quả cao hơn con ngời luôn luôn tìm cách cải tiến công cụ lao động chế tạo ra những công cụ lao động tinh xảo hơn. Cùng với sự biến đổi, phát triển của công cụ lao động thì kinh nghiệm sản xuất, thói quen lao động, kỹ năng sản xuất, kiến thức khoa học của con ngời cũng tiến bộ. Lực lợng sản xuất trở thành yếu tố động nhất, cách mạng nhất, còn Quan hệ sản xuất là yếu tố ổn định, có khuynh hớng lạc hậu hơn sự phát triển của Lực lợng sản xuất. Lực l- ợng sản xuất là nội dung, là phơng thức, còn Quan hệ sản xuất là hình thức xã hội của nó. Trong mối quan hệ giữa nội dung hình thức, thì nội quyết định hình thức; hình thức phụ thuộc vào nội dung; nội dung thay đổi trớc sau đó hình thức thay đổi theo, tất nhiên trong quan hệ với nội dung hình thức không phải là mặt thụ động, nó tác động trở lại đối với sự phát triển của nội dung. Cùng với sự phát triển của Lực lợng sản xuất, Quan hệ sản xuất cũng hình thành biến đổi cho phù hợp với tính chất trình độ phát triển của Lực lợng sản xuất, sự phù hợp đó là động lực làm cho Lực lợng sản xuất phát triển mạnh mẽ. Nhng Lực lợng sản xuất thờng phát triển nhanh, còn Quan hệ sản xuất có xu hớng ổn định khi Lực lợng sản xuất đã phát triển lên một trình độ mới, Quan hệ sản xuất không còn phù hợp với nó nữa, sẽ nảy sinh mâu thuẫn gay gắt giữa hai mặt của phơng thức sản xuất. Sự phát triển khách quan đó tất yếu dẫn đến xoá bỏ Quan hệ sản xuất cũ, thay bằng Quan hệ sản xuất mới phù hợp với tính chất trình độ của Lực lợng sản xuất, mở đờng cho Lực lợng sản xuất phát triển . 3. Quan hệ sản xuất tác động trở lại đối với Lực l ợng sản xuất. Sự hình thành, biến đổi phát triển của Quan hệ sản xuất phụ thuộc vào tính chất trình độ của Lực lợng sản xuất, nhng Quan hệ sản xuất là hình thức xã hội mà Lực lợng sản xuất dựa vào đó để phát triển, nó tác động trở lại đối với Lực lợng sản xuất: có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của Lực lợng sản xuất. Nếu Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phát triển của Lực lợng sản xuất nó thúc đẩy sản xuất phát triển nhanh. Nếu nó không phù hợp, nó kìm hãm sự phát triển của Lực lợng sản xuất, song tác dụng kìm hãm đó chỉ tạm thời theo tính tất yếu khách quan, cuối cùng nó sẽ bị thay thế bằng kiểu Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của Lực lợng sản xuất. Sở dĩ Quan hệ sản xuất có thể tác động mạnh mẽ trở lại đối với Lực lợng sản xuất(thúc đẩy hoặc kìm hãm); vì nó quy định mục đích của sản xuất, quy định hệ thống tổ chức quảnsản xuất quản lý xã hội, quy định phơng thức phân phối phần của cải ít hay nhiều mà ngời lao động đợc hởng. Do đó nó ảnh hởng đến thái độ quảng đại quần chúng lao động- Lực lợng sản xuất chủ yếu của xã hội; nó tạo ra những điều kiện kích thích hoặc hạn chế việc cải tiến công cụ lao động, áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hợp tác phân phối lao động. Tuy nhiên, không đợc hiểu một cách đơn giản tính tích cực của Quan hệ sản xuất chỉ là vai trò của những hình thức sở hữu, mỗi kiểu Quan hệ sản xuất là một hệ thống, một chỉnh thể hu cơ gồm ba mặt: quan hệ sở hữu, quan hệ quản quan hệ phân phối. Chỉ trong chỉnh thể đó, Quan hệ sản xuất mới trở thành động lực, thúc đẩy con ngời hành động nhằm phát triển sản xuất. Quy luật về sự phù hợp của Quan hệ sản xuất với tính chất trình độ của Lực lợng sản xuấtquy luật chung nhất của sự phát triển xã hội, sự tác động của quy luật này, đã đa xã hội loài ngời trải qua các phơng thức sản xuất: Công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, t bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa. Thời kỳ đầu trong lịch sử là xã hội cộng sản nguyên thuỷ, với Lực lợng sản xuất thấp kém, Quan hệ sản xuất cộng đồng nguyên thuỷ, đời sống của họ phụ tuộc vào săn bắt, hái lợm. Trong qúa trình sinh sống, họ đã không ngừng cải tiến thay đổi công cụ(Lực lợng sản xuất), đến sau một thời kỳ Lực lợng sản xuất phát triển, 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 quan hệ cộng động bị phá vỡ, dần dần xuất hiện quan hệ t nhân. Nhờng chỗ cho nó là một xã hội chiếm hữu nô lệ, với Quan hệ sản xuất chạy theo sản phẩm thặng d, chủ nô muốn có nhiều sản phẩm, dẫn đến bóc lột, đa ra công cụ lao động tốt, tinh xảo vào sản xuất, những ngời lao động trong thời kỳ này bị đối xử hết sức man dợ. Họ là những món hàng trao đi đổi lại, họ lầm tởng do những công cụ lao động dẫn đến cuộc sống khổ cực của mình, nên họ phá hoại Lực lợng sản xuất, những cuộc khởi nghĩa nô lệ diễn ra khắp nơi. Chấm dứt chế độ xã hội chiếm hữu nô lệ, xã hội phong kiến ra đời, xã hội mới ra đời, giai cấp thời kỳ này là dịa chủ, thời kỳ đầu giai cấp địa chủ nới nỏng hơn chế độ trớc, ngời nông dân có ruộng đất, t do thân thể. Cuối thời kỳ phong kiến, xuất hiện những công trờng thủ công dẫn tới Lực lợng sản xuất mẫu thuẫn với Quan hệ sản xuất, cuộc cách mạng t sản ra đời, chế độ t bản thời kỳ này chạy theo giá trị thặng d lợi nhuận, họ đa ra những kỹ thuật mới, những công cụ sản xuất hiện đại áp dụng vào sản xuất, thời kỳ này Quan hệ sản xuấtquan hệ sản xuất t nhân về t liệu sản xuất nên dẫn tới cuộc đấu tranh gay gắt giữa t sản vô sản, xuất hiện một số nớc CNXH. CNXH ra đời quan tâm đến xã hội hoá công hữu, nhng trên thực tế CNXH ra đời các nớc cha qua thời kỳ t bản chủ nghĩa, chỉ có Liên Xô là qua thời kỳ t bản chủ nghĩa, nhng chỉ là chủ nghĩa t bản trung bình. Quy luật về sự phù hợp của Quan hệ sản xuất với tính chất trình độ của Lực lợng sản xuấtquy luật vận động, phát triển của xã hội qua sự thay thế kế tiếp nhau từ thấp đến cao của phơng thức sản xuất. 4. Mối quan hệ biện chứng giữa Lực l ợng sản xuất Quan hệ sản xuất. Khi trình độ Lực lợng sản xuất còn thủ công thì tính chất của nó là tính chất cá nhân. Nó thể hiện chỗ chỉ một ngời có thể sử dụng đợc nhiều công cụ khác nhau trong qúa trình sản xuất để tạo ra sản phẩm. Nh vậy, tất yếu dẫn đến Quan hệ sản xuất sở hữu t nhân(nhiều hình thức) về t liệu sản xuất. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khi sản xuất bằng máy móc ra đời, trình độ sản xuất công nghiệp thì một ngời không thể sử dụng đợc nhiều mà chỉ một công cụ, hoặc một bộ phận chức năng. Nh vậy, qúa trình sản xuất phải nhiều ngời tham gia sản phẩm lao động là thành quả của nhiều ngời, đây, Lực lợng sản xuất đã mang tính xã hội hoá, tất yếu một Quan hệ sản xuất sản xuất thích hợp phải là Quan hệ sản xuất sở hữu về t liệu sản xuất. Ănghen viết: Giai cấp t sản không thể biến t liệu sản xuấttính chất hạn chế ấy, thành Lực lợng sản xuất mạnh mẽ đợc, nếu không biến những t liệu sản xuất của cá nhân, thành những t liệu sản xuấttính chất xã hội, mà chỉ một số ngời cùng làm mới có thể sử dụng đợc. Quan hệ biện chứng giữa Lực lợng sản xuất Quan hệ sản xuất thể hiện chỗ: Xu hớng của sản xuất vật chất là không ngừng biến đổi, phát triển. Sự biến đổi đó bao giờ cũng bắt đầu bằng sự biến đổi phát triển của Lực lợng sản xuất mà trớc hết là công cụ. Công cụ phát triển đến mâu thuẫn gay gắt với Quan hệ sản xuất hiện có xuất hiện đòi hỏi khách quan phải xoá bỏ Quan hệ sản xuất cũ thay bằng Quan hệ sản xuất mới. Nh vậy, Quan hệ sản xuất vốn là hình thức phát triển của Lực lợng sản xuất(ổn định tơng đối), Quan hệ sản xuất trở thành xiềng xích kìm hãm sự phát triển của Lực lợng sản xuất(không phù hợp). Phù hợp không phù hợp là biểu hiện của mâu thuẫn biện chứng của Lực lợng sản xuất Quan hệ sản xuất, tức là sự phù hợp trong mâu thuẫn là bao hàm mâu thuẫn. Khi phù hợp cũng nh lúc không phù hợp với Lực lợng sản xuất, Quan hệ sản xuất luôn có tính độc lập tơng đối với Lực lợng sản xuất, thể hiện trong nội dung sự tác động trở lại đối với Lực lợng sản xuất, quy điịnh mục đích xã hội của sản xuất, xu hớng phát triển của quan hệ lợi ích, từ đó hình thành những yếu tố hoặc thúc đẩy, hoặc kìm hãm sự phát triển của Lực lợng sản xuất. Sự tác động trở lại nói trên của Quan hệ sản xuất bao giờ cũng thông qua các quy luật kinh tế cơ bản. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phù hợp không phù hợp giữa Lực lợng sản xuất Quan hệ sản xuất là khách quan phổ biến của mọi phơng thức sản xuất. Sẽ không đúng nếu quan niệm trong CNTB luôn luôn diễn ra không phù hợp, còn dới CNXH phù hợp giữa Quan hệ sản xuất Lực lợng sản xuất. IV. CNTB d ới ánh sáng của quy luật về sự thích ứng giữa Quan hệ sản xuất Lực l ợng sản xuất. Những năm trớc đây, khi nói đến mối quan hệ sản xuất t bản chủ nghĩa Lực lợng sản xuất của nó, ngời ta thờng nhấn mạnh rằng Lực lợng sản xuất đã phát triển cao độ, tới mức mà khuôn khổ chật hẹp của Quan hệ sản xuất t bản chủ nghĩa không thể chứa đựng nổi nữa; rằng mâu thuẫn giữa tính chất xã hội của qúa trình sản xuất với hình thức chiếm hữu t nhân t bản chủ nghĩa tất yếu trở nên gay gắt cực độ, đòi hỏi phải thay thế chế độ t hữu t bản chủ nghĩa bằng chế độ công hữu về t liệu sản xuất. CNTB lúc đầu còn là ph- ơng thức sản xuất tiến bộ trong lịch sử so với phơng thức sản xuất phong kiến, đến nay đã trở thành phản động, kìm hãm sự phát triển của xã hội loài ngời, không còn lý do gì để tồn tại nữa. Nhng bớc vào những năm đầu của thập kỷ 80 đến nay, CNTB lại đang chứng tỏ một sức sống mới. Phải chăng sau những cơn khủng hoảng, CNTB đã tìm đợc một liều thuốc hồi sinh?. Năng suất lao động, nhịp độ phát triển kinh tế của các nớc t bản tăng rõ rệt, trong thời gian tới còn hứa hẹn một sự tăng trởng mạnh mẽ hơn. Quy luật về sự thích ứng giữa Quan hệ sản xuất Lực lợng sản xuất, tìm ra những điều chỉnh của CNTB về Quan hệ sản xuất có thể thích ứng đợc với sự phát triển của Lực lợng sản xuất xã hội. Nhờ những điều chỉnh này, CNTB không những không kìm hãm sự phát triển của Lực lợng sản xuất, mà còn thúc đẩy, tạo điều kiện cho nó phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Đồng thời, những điều chỉnh đó cũng làm biến đổi bản thân Lực lợng sản xuất, đặc biệt là những biến đổi của đội ngũ giai cấp công nhân-Lực lợng sản xuất hàng đầu của toàn thể nhân loại các nớc t bản 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chủ nghĩa, làm cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân hiện đại trở nên phong phú hơn, đa dạng hơn, xuất hiện những trở ngại mới trên con đờng đi tớimục tiêu xoá bỏ sự bóc lột của giai cấp t sản. Về sự điều chỉnh của CNTB đối với Quan hệ sản xuất, cần thấy rằng qúa trình điều chỉnh diễn ra tất cả các yếu tố trong hệ thống sản xuất t bản chủ nghĩa. Những điều chỉnh các lĩnh vực, các khía cạnh khác nhau của Quan hệ sản xuất đã tác động, ảnh hởng chi phối lẫn nhau, tổng hợp lại tạo ra sự thích ứng, phù hợp của Quan hệ sản xuất t bản chủ nghĩa đối với Lực lợng sản xuất xã hội, thúc đẩy sự phát triển của Lực lợng sản xuất, tạo ra những biến đổi mới trong Lực lợng sản xuất. CNTB đã tỏ ra là còn có thể tạo điều kiện cho sự phát triển hơn nữa của Lực lợng sản xuất do đó có những cơ sở mới cho sự tồn taị của mình. Tình hình đó đã xác minh cho tinh đúng đắn của quan hệ Mác-xít không một chế độ xã hội nào lại diệt vong, khi tất cả những Lực lợng sản xuất mà chế độ xã hội đó tạo ra địa bàn đầy đủ cho sự phát triển vẫn còn cha phát triển. Trớc hết, chúng ta xem xét những điều chỉnh trong quan hệ sử dụng của CNTB. Trong các nớc CNTB hiện nay đã áp dụng chế độ Sở hữu xã hội dới dạng cổ phiếu để dần dần thay thế cho chiếm hữu cá thể chiếm hữu t nhân về t liệu sản xuất. Có thể nói, đây là một trong những hình thức quan trọng nhất trong Quan hệ sở hữu để phần nào phù hợp, thích ứng với tính chất xã hội hoá cao của Lực lợng sản xuất. Ngời công nhân làm thuê có thể đợc mua cổ phần của công ty-xí nghiệp, nh vậy họ đã trở thành những ngời đồng sở hữu công ty, xí nghiệp đó, có thể cùng tham dự chia sẻ lợi nhuận. Sở hữu cổ phần trở thành biện pháp xã hội hoá sở hữu hoặc một sự phân tán sở hữu, không thể cho t liệu sản xuất tập trung trong tay một số ít ngời, hoặc thuộc một công ty độc quyền nào đó. Mặt khác, việc trở thành đồng sở hữu sản xuất, đợc hởng một phần lợi nhuận cũng làm cho ngời công nhân quan tâm đến qúa trình sản xuất, chú ý tới việc tăng năng suất lao động, đẩy nhanh sự phát triển của Lực lợng sản xuất hơn nữa. Đồng thời, đây cũng là sợi dây cột chặt lợi ích của hàng triệu ngời lao động vào lợi ích của t bản, những ngời công nhân có cổ phiếu thờng 10 [...]... giữa Lực lợng sản xuất Quan hệ sản xuất 6 IV-CNTB dới ánh sáng của quy luật về sự thích ứng giữa Lực lợng sản xuất Quan hệ sản xuất 7 Chơng II: Quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của Lực lợng sản xuất với công cuộc đổi mới kinh tế Việt Nam 10 I-Nhìn lại những sai lầm về quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của Lực lợng sản xuất. .. của Lực lợng sản xuất trong công cuộc đổi mới kinh tế Việt Nam 2 I- Lực lợng sản xuất 2 II- Quan hệ sản xuất 2 III- Quy luật về sự phù hợp giữa Quan hệ sản xuất với tính chất trình độ của Lực lợng sản xuất 3 1) Tính chất trình độ của Lực lợng sản xuất 3 2) Lực lợng sản xuất quy t định Quan hệ sản xuất 4 3) Quan hệ sản xuất tác động trở lại đối với Lực lợng sản xuất 5 4) Mối quan hệ biện chứng... xuất với công cuộc đổi mới kinh tế Việt Nam Trong công cuộc đổi mới đất nớc, đẩy mạnh phát triển sản xuất, cải tạo xây dựng Quan hệ sản xuất, nhất thiết phải gắn liền với việc nhận thức vận dụng quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của Lực lợng sản xuất I Nhìn lại những sai lầm về quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của Lực. .. Quan hệ quản Quan hệ phù hợp với tính chất trình độ n phù hợp với tính chất trình độ i Phù hợp với tính chất trình độ i thấy rằng Quan hệ sở hữu đợc thể hiện trong tất cả các lĩnh vực sản xuất trao đổi phù hợp với tính chất trình độ n phù hợp với tính chất trình độ i tiêu dùng của ngời lao động Ngay cả việc xoá bỏ chế độ t hữu, thiết lập công hữu về t liẹu sản xuất không phải... hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của Lực lợng sản xuất Đây là quy luật phổ biến của mọi hình thái kinh tế xã hội, vạch ra tính chất phụ thuộc khách quan của Quan hệ sản xuất vào sự phát triển của Lực lợng sản xuất Đến lợt mình Quan hệ sản xuất tác động trở lại đối với Lực lợng sản xuất Xu hớng của sản xuất vật chất là không ngừng biến đổi, phát triển, sự biến đổi phát triển đó bao giờ cũng... của Lực lợng sản xuất trớc Đại hội VI Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của Lực lợng sản xuất thì Lực lợng sản xuất phát triển thuận lợi, đồng thời kéo theo Quan hệ sản xuất cũng phát triển Con ngời có vai trò trong việc tác động đối với Lực lợng sản xuất Quan hệ sản xuất, nhng con ngời không thể tự sáng tạo, định hớng bất cứ hình thức nào của Quan hệ sản xuất mà mình... muốn vì rằng cái tất yếu phát triển của Quan hệ sản xuất luôn luôn bị quy định bởi trạng thái của Lực lợng sản xuất Do nhận thức cha đúng đắn về mối quan hệ biện chứng giữa Lực lợng sản xuất Quan hệ sản xuất trong công cuộc cải tạo Quan hệ sản xuất xây dựng Quan hệ sản xuất mới chúng ta đã ra sức vận động gần nh cỡng bức nông dân đi vào hợp tác xã, mở rộng phát triển quy mô nông trờng quốc doanh,... khi ra đời nó có vai trò tác động trở lại tích cực hoặc tiêu cực Nếu Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của Lực lợng sản xuất, nó thúc đẩy sản xuất phát triển nhanh, ngợc lại nó kìm hãm sự phát triển của Lực lợng sản xuất Khi ra đời Quan hệ sản xuất quy định mục đích, khuynh hớng phát triển của sản xuất, quy định hệ thống quảnsản xuất quản lý xã hội, quy định phơng thức phân phối... kém của Lực lợng sản xuất. Bởi vậy,nhận định trong đại hội lần thứ VI là có căn cứ đẵ làm phong phú thêm lý luận biện chứng giữa Lực lợng sản xuất Quan hệ sản xuất Lực lợng sản xuất bị kìm hãm không chỉ trong trờng hợp Quan hệ sản xuất lạc hậu, mà cả khi Quan hệ sản xuất phát triển không đồng bộ có những yếu tố đi quá xa so với trình độ phát triển của Lực lợng sản xuất Để chứng minh cho quan niệm sản. .. thể, thích ứng với với những đặc điểm nhất định với trình độ nào đó của Lực lợng sản xuất Trong thời kì đi lên của XHCN, nền kinh tế không còn là nền kinh tế t bản, nhng cũng cha hoàn toàn là nền kinh tế XHCN Bởi vậy công cuộc cải tạo XHCN phải chú ý đến đặc điểm của sự tồn tại khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần Trong cải tạo của nền Quan hệ sản xuất xây dựng Quan hệ sản xuất mới, Đại . Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của Lực lợng sản xuất với công cuộc đổi mới kinh tế ở Việt Nam. Trong công cuộc đổi. : ứng dụng quan điểm toàn diện của triết học mác-lênin về quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của Lực lợng sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN CỦA TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN VỀ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI KINH TẾ Ở VIỆT NAM, ỨNG DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN CỦA TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN VỀ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI KINH TẾ Ở VIỆT NAM, ỨNG DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN CỦA TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN VỀ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI KINH TẾ Ở VIỆT NAM, Tính chất và trình độ của Lực l ợng sản xuất. Lực l ợng sản xuất quyết định Quan hệ sản xuất., Quan hệ sản xuất tác động trở lại đối với Lực l ợng sản xuất., Mối quan hệ biện chứng giữa Lực l ợng sản xuất và Quan hệ sản, Lực l ợng sản xuất: CNTB d ới ánh sáng của quy luật về sự thích ứng giữa Quan hệ, Đ ờng lối phát triển Quan hệ sản xuất và Lực l

Từ khóa liên quan