SKNN Quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường THPT

22 959 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2015, 18:38

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THPT" MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Luật Giáo dục, điều 2,4.2 đã ghi rõ: Giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưàng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiễn thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh và mục tiêu giáo dục là Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức sức khoẻ, thẩm mĩ và nghề nghiệp, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưàng nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc . Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2001 - 2010 cũng nhấn mạnh: Bồi dưàng thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, yêu quê hương, gia đình và tự tôn dân tộc, lí trưởng xã hội, lòng nhân ái, ý thức tôn trọng pháp luật, tinh thần hiếu học, chí tiến thủ lập nghịêp, quan tâm hiệu quả thiết thực, nhạy cảm với cái mới, có ý thức vươn lên về khoa học và công nghệ . Trong diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 2 (Khóa VIII), Nguyên tổng Bí thư Đỗ Mười nêu rõ: Giáo dục, đào tạo phải theo hướng cân đối giữa Dạy người; Dạy chữ; Dạy nghề , trong đó Dạy người là mục tiêu cao nhất. 1 Hơn nữa, trong Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Phó thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong các nhà trường THPT giai đoạn 2008 - 2013 xác định: “tăng cường sự tham một cách hứng thú của học sinh trong các hoạt động giáo dục trong nhà trường và tại cộng đồng, với thái độ tự giác, chủ động và ý thức sáng tạo và “Huy động và tạo điều kiện để có sự tham gia hoạt động đâ dạng và phong phú của các tổ chức, cá nhân trong việc giáo dục văn hoá, truyền thống lịch sử cách mạng cho học sinh với mục tiêu Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội . 2 Đó là những giá trị đạo đức cơ bản và năng lực nghề nghiệp cần có ở con người lao động của thời kì Công nghiệp hoá (CNH), Hiện đại hoá (HĐH). Những giá trị đạo đức và năng lực nghề nghiệp của người lao động được hình thành không chỉ bằng giờ học trên lớp mà còn được rèn luyện, củng cố và phát triển thông qua các họat động giáo dục, trong đó hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐ GDNGLL) có vai trò vô cùng quan trọng. Hoạt động ngoài giờ lên lớp (HĐ NGLL) là một hoạt động giáo dục cơ bản được thực hiện một cách có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức nhằm góp phần thực thi quá trình đào tạo nhân cách học sinh, đáp ứng nhu cầu đa dạng của đời sống xã hội. HĐ GDNGLL với nội dung, hình thức đa dạng và phong phú sẽ là phương thức để thực hiện nguyên lí giáo dục của Đảng Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn với xã hội”, góp phần hướng nghiệp và phân luồng học sinh ở bậc trung học phổ thông. Bảo Yờn là một trong 9 huyện, thành phố của tỉnh Lào Cai. Phớa Đông huyện Bảo Yờn giỏp huyện Quang Bành tỉnh Hà Giang, phớa Tõy giỏp huyện Văn Bàn, phớa Nam giỏp huyện Lục Yờn và Văn Yờn tỉnh Yờn Bỏi, phớa Bắc giỏp huyện Bảo Thắng, huyện Bắc Hà. Trung tõm huyện lỵ cỏch Lào Cai 75 km về phớa Tõy Nam. Bảo Yờn cú vị trớ địa lý tương đối thuận lợi: tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai qua ga Bảo Hà của huyện Bảo Yờn, là mảnh đất cú hai dũng sụng: sụng Hồng và sụng Chảy chảy qua địa bàn huyện, Quốc lộ 70, Quốc lộ 279 nối Lào Cai với nhiờự tỉnh, thành phố và rộng mở trong giao thụng, giao lưu, hội nhập. Tuy nhiờn, trong 18 xó, thị trấn của huyện Bảo Yờn cú 8 xó thuộc diện đặc biệt khú khăn theo chương trành 135 của Chớnh phủ, giao thụng từ huyện về cỏc xó, từ cỏc xó về thụn bản cũn nhiều khú khăn. Bảo Yờn cú 13 dõn tộc anh em sinh sống, trong đó cú 12 thành phần là đồng bào dõn tộc thiếu số, chiếm 74,2% dõn số toàn huyện. Nhõn dõn cỏc dõn tộc trong huyện chủ yếu sống ở vựng nụng thụn, sản xuất nụng, lõm nghiệp là chớnh. Kinh tế - Văn hoỏ - Xó hội ở cỏc xó vựng đồng bào dõn tộc cũn chậm phỏt triển, tỷ lệ hộ dõn tộc thiểu số nghốo cao, chiếm 39% so với hộ dõn tộc thiểu số toàn huyện. Đời sống của nhõn dõn toàn huyện Bảo Yờn núi chung cũn thấp. Do nhiều nguyờn nhõn khỏc nhau, một số nhà trường hiện nay chỳ trọng đến giỏo dục văn hoỏ, đạo đức thuần tuý, xem nhẹ cụng tỏc giỏo dục toàn diện, rốn kỹ năng sống, trau rồi những tành cảm, phẩm chất đạo đức thẩm mĩ, bồi dưàng tõm hồn, nhõn cỏch, lý tưởng, ước mơ Chớnh và chưa coi trọng đúng mức “dạy người” nờn một bộ phận học sinh, thanh niờn thờ ơ với thời cuộc, chạy theo bằng cấp, giảm sỳt về đạo đức, đua đũi, bị lụi cuốn vào lối sống thực dụng và cỏc tệ nạn xó hội. Phần lớn học sinh ở cỏc trường trung học phổ thụng đặc biệt là học sinh người dõn tộc thiểu số trờn địa bàn huyện Bảo Yờn ớt tham gia cỏc hoạt động ngoài giờ lờn lớp, kỹ năng sống chưa tốt. Thực tiễn cho thấy, ở cỏc trường trung học phổ thụng cú chất lượng giỏo dục tốt đều là những trường thực hiện tốt giỏo dục toàn diện. Cỏc nhà trường khụng chỉ tổ chức tốt hoạt động dạy học, lao động hướng nghiệp, dạy nghề mà cũn quan tõm, tổ chức hiệu quả hoạt động giỏo dục ngoài giờ lờn lớp. Qua theo dừi, khảo sỏt, trao đổi với đồng nghiệp làm cụng tỏc quản lý ở cỏc trường bạn, từ thực tế cụng tỏc ở trường trung học phổ thụng số 1 huyện Bảo Yờn tụi rất trăn trở trước thực trạng tổ chức quản lý hoạt động giỏo dục ngoài giờ lờn lớp hiện nay ở cỏc trường trung học phổ thụng, tụi tõm huyết và lựa chọn đề tài “Biện phỏp quản lý hoạt động giỏo dục ngoài giờ lờn lớp ở trường trung học phổ thụng số 1 huyện Bảo Yờn”. 2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIấN CỨU: 2.1. Mục đích nghiờn cứu Đề xuất một số biện phỏp quản lý hoạt động giỏo dục ngoài giờ lờn lớp theo định hướng giỏo dục kỹ năng sống, gúp phần thực hiện mục tiờu giỏo dục toàn diện cho học sinh ở trường THPT huyện Bảo Yờn. 2.2. Nhiệm vụ nghiờn cứu 2.2.1. Hệ thống hoỏ lý luận về quản lý hoạt động giỏo dục ngoài giờ lờn lớp, về giỏo dục kỹ năng sống ở trường THPT. 2.2.2. Phõn tớch thực trạng biện phỏp quản lý hoạt động giỏo dục ngoài giờ lờn lớp theo định hướng giỏo dục kỹ năng sống ở trường THPT huyện Bảo Yờn. 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIấN CỨU: 3.1. Đối tượng nghiờn cứu Biện phỏp quản lý HĐ GDNGLL ở trường THPT số 1 huyện Bảo Yờn là khỏch thể nghiờn cứu. 3.2. Khỏch thể nghiờn cứu Quỏ trành quản lý hoạt động giỏo dục ngoài giờ lờn lớp của trường THPT số 1 huyện Bảo Yờn. 4. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIấN CỨU CỦA ĐỀ TÀI: 4.1. Giới hạn đối tượng nghiờn cứu Biện phỏp quản lý hoạt động giỏo dục ngoài giờ lờn lớp của trường THPT số 1 huyện Bảo Yờn. 4.2. Giới hạn địa bàn nghiờn cứu Nghiờn cứu thực trạng HĐGDNGLL ở trường THPT số 1 Bảo Yờn 4.3.Khỏch thể khảo sỏt Khảo sỏt, lấy số liệu từ cỏn bộ quản lý, giỏo viờn, cha mẹ học sinh và học sinh ở cỏc trường THPT số 1 huyện Bảo Yờn. 5. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu đề tài nghiờn cứu đề xuất được cỏc biện phỏp quản lý hoạt động ngoài giờ lờn lớp cú tớnh khả thi thà hiệu quả hoạt động giỏo dục ngoài giờ lờn lớp ở trường THPT số 1 huyện Bảo Yờn sẽ được nõng cao, đáp ứng được yờu cầu giỏo dục toàn diện, mục tiờu giỏo dục. Mở đầu Chương 1 1.1. Sơ lược về vấn đề nghiên cứu Tìm hiểu lịch sử khoa học giáo dục nhân loại chúng ta thấy rằng, hoạt động dạy học được nghiên cứu một cách có hệ thống từ rất sớm nhưng hoạt động GDNGLL dường như chưa nhận được nhiều quan tâm của các nhà khoa học. Tuy nhiên, cũng có một số nghiên cứu đã đề cập tới vấn đề này: - Rabơle (1494 -1553) là một trong những đại biểu xuất sắc của chủ nghĩa nhân đạo Pháp và tư tưởng giáo dục thời kì Phục hưng. Ông đòi hỏi việc giáo dục phải bao hàm các nội dung: trí dục, đức dục, thể chất và thẩm mỹ”. Ông đã có sáng kiến tổ chức các hình thức giáo dục như ngoài việc học ở lớp và ở nhà, còn có các buổi tham quan các xưởng thợ, các cửa hàng, tiếp xúc với các nhà văn, các nghị sĩ, đặc biệt là mỗi tháng một lần thầy và trò về sống ở nông thôn một ngày. - A.S. Makarencô - nhà sư phạm nổi tiếng của nước Nga Xô Viết vào thập niên 20, 30 của thế kỷ XX đã nói về tầm quan trọng của công tác giáo dục học sinh ngoài giờ lên lớp: Tôi kiên trì nói rằng các vấn đề giáo dục, phương pháp giáo dục không thể hạn chế trong các vấn đề giảng dạy, lại càng không thể để cho quá trình giáo dục chỉ thực hiện trên lớp học, mà đáng ra phải là trên mỗi mét vuông của đất nước chúng ta nghĩa là trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được quan niệm rằng công tác giáo dục chỉ được tiến hành trong lớp học. Công tác giáo dục chỉ đạo toàn bộ cuộc sống của trẻ . Nằm trong đặc điểm chung của khoa học giáo dục thế giới, nghiên cứu về hoạt động GDNGLL ở Việt Nam cũng đã được đề cập tới song chưa rõ ràng. Tuy nhiên, nội hàm cơ bản của khái niệm đã được thể hiện qua một số văn kiện chính trị của Đảng, các văn bản pháp qui và các bài viết của các nhà lãnh đạo đất nước. Trong Thư gửi cho học sinh nhân ngày khai trường tháng 9 năm 1945 của Hồ Chủ Tịch, có đoạn: “…Nhưng các em cũng nên, ngoài giờ học ở trường, tham gia vào các Hội cứu quốc để tập luyện thêm cho quen với đời sống chiến sĩ và để giúp đà một vài việc nhẹ nhàng trong cuộc phòng thủ đất nước . Trong “Thư gửi Hội nghị các cán bộ phụ trách nhi đồng toàn quốc , Người lại nhắc tới một khía cạnh khác của nội hàm khái niệm: Trong lúc học, cũng cần làm cho chúng vui, trong lúc vui cũng cần làm cho chúng học. Ë trong nhà, trong trường, trong xã hội chúng đều vui đều học . Nghị quyết 14/TW ngày 11 tháng 01 năm 1979 của Bộ chính trị về cải cách giáo dục đã khẳng định: Nội dung giáo dục ở các trường phổ thông trung học mang tính chất toàn diện và kỹ thuật tổng hợp nhưng có chú ý hơn đến việc phát huy sở trường và năng khiếu cá nhân. ë trường phổ thông trung học, cần coi trọng giáo dục thẩm mỹ (âm nhạc, mỹ thuật, ), giáo dục và rèn luyện thể chất, hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao và luyện tập quân sự . Nhìn chung, để đáp ứng yêu cầu cải cách giáo dục của Đảng, đã có nhiều nghiên cứu xoay quanh việc xác định khái niệm “Hoạt động GDNGLL” cũng như những nghiên cứu nhằm tổ chức có chất lượng hoạt động GDNGLL trong nhà trường. Có thể chia ra hai hướng chính sau: * Hướng thứ nhất: Các nghiên cứu cơ bản mang tính lý luận nhằm xác định nội hàm của khái niệm “hoạt động GDNGLL”, xác định mục tiêu, vị trí, vai trò, nhiệm vụ, nội dung, hình thức của hoạt động GDNGLL, CNH – HĐH. * Hướng thứ hai: Một số bài viết về kinh nghiệm thực tiễn của một số trường THPT tổ chức hoạt động GDNGLL mà tác giả là giáo viên cán bộ quản lý trường phổ thông. Qua hệ thống các nghiên cứu nói trên, cho thấy các tác giả đã đi sâu vào nghiên cứu cơ bản về hoạt động GDNGLL, nghiên cứu thực nghiệm tổng kết kinh nghiệm thực tiễn nhằm xây dựng quy trình tổ chức và đổi mới nội dung phương pháp hoạt động GDNGLL. Các nghiên cứu về quản lí hoạt động GDNGLL hầu như chưa được thực hiện. Tại địa bàn tỉnh Lào Cai nói chung và huyện Bảo Yờn nói riêng, qua tìm hiểu chúng tôi thấy chưa có đề tài nào nghiên cứu sâu về quản lí hoạt động GDNGLL. Chính vì vậy, trong điều kiện công tác của bản thân, chúng tôi cho rằng cần có sự nghiên cứu cơ bản về thực trạng quản lí hoạt động GDNGLL ở trường THPT huyện Bảo Yờn, tỉnh Lào Cai, từ đó, đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động GDNGLL ở các trường THPT trên địa bàn huyện. 2. Một số khái niệm chủ yếu của đề tài 1.2.1. Khái niệm quản lí, quản lí giáo dục. a. Khái niệm quản lí Có nhiều cách định nghĩa khác nhau, song chúng ta có thể hiểu một cách khái quát như sau: Quản lý là một quá trình tác động có định hướng, có chủ đích của chủ thể quản lý tới khách thể quản lý trong một tổ chức, nhằm làm cho tổ chức vận hành và đạt được mục đích đã đề ra . Do vậy thực tế quản lý ở trường học chính là sự tác động một cách khoa học, cụ thể của chủ thể quản lý đến hệ thống giáo dục trong nhà trường, nhằm làm cho hệ vận hành giáo dục đạt đến một trạng thái mới phù hợp và có chất lượng hơn. 1.2.2. Khái niệm quản lý nhà trường. Quản lí nhà trường là quản lí vi mô, nó là hệ thống con của quản lí vĩ mô: QLGD, quản lý nhà trường. Nhà trường là đối tượng cuối cùng và cơ bản nhất của quản lý giáo dục. Quản lý nhà trường thực chất là quản lý quá trình lao động sư phạm của thầy, hoạt động học tập – tự giáo dục của trò diễn ra trong quá trình dạy học – giáo dục. Có thể nói rằng quản lý nhà trường thực chất là quản lý quá trình dạy học – giáo dục. Nói tóm lại: Quản lí nhà trường là hoạt động của các cơ quan quản lý nhằm tập hợp và tổ chức các hoạt động của giáo viên, học sinh và các lực Quá trình s− phạm trong nhà tr−ờng Hoạt động dạy và học trên lớp Hoạt động GDNGLL Nhân cách học sinh Phát triển toàn diện lượng giáo dục khác, cũng như huy động tối đa các nguồn lực giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong nhà trường. 1.2.3. Hoạt động GDNGLL ở trong trường THPT. Hoạt động GDNGLL là một hoạt động giáo dục được tổ chức ngoài thời gian học tập trên lớp. Đây là một trong hai hoạt động giáo dục cơ bản, được thực hiện một cách có tổ chức, có mục đích theo kế hoạch của nhà trường, hoạt động tiếp nối và thống nhất hữu cơ với các hoạt động học tập trên lớp, nhằm góp phần hình thành và phát triển nhân cách học sinh theo mục tiêu đào tạo, đáp ứng những yêu cầu đa dạng của xã hội đối với thế hệ trẻ. Hoạt động GDNGLL được khẳng định tại điều 24 Điều lệ THPT (ban hành ngày 11 tháng 7 năm 2000), là một trong hai hoạt động giáo dục trong nhà trường: Hoạt động Dạy-Học trên lớp và hoạt động GDNGLL; từ đó người nghiên cứu đề xuất mô hình dưới đây: Biểu đồ : Quan hệ giữa dạy học trên lớp và hoạt động GDNGLL Chương 2 Thực trạng qu¶n lý hoạt ®éng gi¸o dôc ngoài giờ lên lớp ë trường trung học phổ th«ng số 1 huyÖn BẢO YấN 2.1. Thực trạng giáo dục trung học phổ thông huyện Bảo Yên Phải nói rằng, giai đoạn từ 2001 đến 2010, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưàng nâng chất lượng đội ngũ giáo viên trường THPT số 1 huyện Bảo Yờn đã có những bước tiến đáng kể. Chất lượng giáo viên và cơ cấu bộ môn, loại hình đào tạo giáo viên đã và đang đáp ứng được yêu cầu của người học, ngang tầm với nhiệm vụ của cấp học THPT. 2.1.1. Đánh giá mặt mạnh, yếu; thuận lợi, khó khăn của giáo dục THPT số 1 huyện Bảo Yờn trong những năm gần đây. a. Mặt mạnh - Về qui mô trường lớp ổn định. - Chất lượng, hiệu quả giáo dục đang chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Mục tiêu giáo dục được giữ vững. - Các điều kiện đảm bảo chất lượng và hiệu quả giáo dục tiếp tục được tăng cường và có nhiều chuyển biến: Tăng cường cơ sở vật chất trường học, trang thiết bị thí nghiệm, thực hành các bộ môn, bồi dưàng chuẩn hoá đội ngũ cán bộ giáo viên, tăng cường NSNN và các khoản thu cho nhà trường. b. Mặt yếu - Nhìn chung chất lượng và hiệu quả giáo dục chưa đáp ứng với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và cả nước nói chung. - Trong giảng dạy còn thiên nhiều về lí thuyết, chưa quan tâm đến thực hành, thiếu sự liên thông giữa các bậc học trên địa bàn huyện. Phương pháp dạy học đôi chỗ thiên về truyền thụ một chiều, chưa phát huy tính chủ động sáng tạo và tích cực của học sinh. - Giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mĩ ở một số nội dung học chưa có điều kiện thực hành nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục. - Tâm lí khoa cử vẫn còn nặng nề, các kỳ thi vẫn còn căng thẳng, nhiều ỏp lực, số học sinh cú nguyện vọng đi lao động, học nghề cũn ớt. - Công tác quản lí giáo dục còn có những hạn chế và bất cập. [...]... với hoạt động GDNGLL mà quên rằng hoạt động Đoàn chỉ là một tập hợp con nằm trong tập hợp lớn là Hoạt động GDNGLL) + Đối với giáo viên - Có 47,2% giáo viên cho rằng hoạt động GDNGLL là hoạt động giáo dục - 31,3% đồng nhất hoạt động GDNGLL với hoạt động của Đoàn thanh niên - 13,2% coi đó là hoạt động vui chơi giải trí - 9,3% coi đó là hoạt động ngoại khoá Như vậy nhận thức của giáo viên về hoạt động. .. các hoạt động GDNGLL cho học sinh, có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ soạn thảo chương trình hoạt động một cách thống nhất, hướng dẫn chỉ đạo thực hiện và kiểm tra công tác tổ chức các Hoạt động GDNGLL ở các nhà trường trên địa bàn toàn tỉn Trong công tác thanh kiểm tra toàn diện, ngoài việc đi sâu thanh tra hoạt động dạy học trên lớp, cần đi sâu thanh tra quản lý và tổ chức hoạt động GDNGLL trong nhà trường. ..2.1.2 Thực trạng 2.1.2 1 Những yếu tố ảnh hưởng tới quản lý hoạt động GDNGLL quản Để xác định những yếu tố ảnh hưởng tới quản lí hoạt động lí hoạt GDNGLL trong các nhà trường, chúng tôi đã tiến hành điều tra, động xin ý kiến của các đối GDN là CBQL, cán bộ Đoàn, giáo viên và các bậc phụ huynh học sinh GLL tại ở trườn g huyệ n Bảo Yờn THP T số 1 trường THPT số 1 huyện Bảo Yờn Cụ thể: có 3 CBQL, 4 cán... cuối tuần ở các trường THPT còn khá đơn điệu Hầu hết chỉ dừng lại ở một vài hoạt động quen thuộc như nghe ban cán sự lớp báo cáo tình hình hoạt động của lớp trong tuần (thường xuyên 86,4%); GVCN nhắc nhở, khiển trách học sinh vi phạm nội qui (thường xuyên 69,8%) và phổ biến kế hoạch hoạt động của nhà trường trong tuần tới (66,3%) Ngoài ra các nội dung khác ít được quan tâm và tổ chức (ở mức độ thường... đều ghi nhận là khu vực dân cư ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục của các nhà trường trong đó có chất lượng quản lí các hoạt động GDNGLL 2.2 Về nội dung và hình thức hoạt động GDNGLL trong các trường Phải nói rằng hoạt động GDNGLL đã, đang diễn ra trong các nhà trường THPT rất đa dạng và phong phú, nó gắn liền với các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục... các hoạt động GDNGLL thường tổ chức trong nhà trường có những nội dung và hình thức hoạt động được CBQL, giáo viên quan tâm và đánh giá rất cao (hoạt động sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt lớp cuối tuần chiếm 90,9% và 89,2% khá tốt; các hoạt động VHVN, TDTT chiếm 36,4 đến 43,6% tốt và 46,2% đến 57,1% khá; các hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện; các cuộc thi tìm hiểu và phong trào thi đua giữa các khối lớp. .. nhiều hoạt động chưa được các nhà trường quan tâm, từ đó kết quả đánh giá không cao như: Các hình thức sinh hoạt của các CLB, các buổi ngoại khoá; các buổi nghe nói chuyện thời sự; các diễn đàn 2.3 Đi sâu tìm hiểu một vài hoạt động thường diễn ra trong các nhà trường 2.3.1 Nội dung và hình thức sinh hoạt trong giờ chào cờ hàng tuần Đây là một hoạt động không thể thiếu trong hoạt động giáo dục của nhà trường, ... vực hoạt động của nhà trường, trong đó nhiệm vụ phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động GDNGLL cho Đoàn viên thanh niên + Thực trạng biện pháp chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm trong việc tổ chức các hoạt động GDNGLL Giáo viên ngoài nhiệm vụ giảng dạy còn đảm nhiệm những nhiệm vụ khác mà Hiệu trưởng nhà trường giao phó, trong đó có công tác Chủ nhiệm lớp Biện pháp quản lí GVCN trong việc tổ chức các hoạt. .. với Sinh hoạt văn hoá văn nghệ 5,7%; đố vui các môn học 6,2%; trao đổi các chủ đề mà học sinh quan tâm 7,6% ) có những hoạt động ở mức độ không có lên tới 62,1% (Đố vui các môn học) Nhìn chung, các nhà trường có nhận thức chưa đầy đủ hoặc còn thiếu chính xác về hoạt động GDNGLL Phần lớn cho rằng Hoạt động GDNGLL đơn thuần chỉ là những hoạt động phong trào của Đoàn thanh niên 56% (đồng nhất hoạt động Đoàn... bộ quản lí ở đây khá trung thực Như vậy: Điều cốt lõi cuả vấn đề ở đây là vai trò của Hiệu trưởng trong việc thành lập và chỉ đạo để ban chỉ đạo hoạt động GDNGLL hoạt động tốt hơn Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên cũng cần có tinh thần trách nhiệm với công tác, nhiệt tình, chủ động tham gia tổ chức các hoạt động GDNGLL cho học sinh + Đánh giá thực trạng lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch tổ chức hoạt động . luận về quản lý hoạt động giỏo dục ngoài giờ lờn lớp, về giỏo dục kỹ năng sống ở trường THPT. 2.2.2. Phõn tớch thực trạng biện phỏp quản lý hoạt động giỏo dục ngoài giờ lờn lớp theo định. trở trước thực trạng tổ chức quản lý hoạt động giỏo dục ngoài giờ lờn lớp hiện nay ở cỏc trường trung học phổ thụng, tụi tõm huyết và lựa chọn đề tài “Biện phỏp quản lý hoạt động giỏo dục ngoài. thông qua các họat động giáo dục, trong đó hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐ GDNGLL) có vai trò vô cùng quan trọng. Hoạt động ngoài giờ lên lớp (HĐ NGLL) là một hoạt động giáo dục cơ bản
- Xem thêm -

Xem thêm: SKNN Quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường THPT, SKNN Quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường THPT, SKNN Quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường THPT, LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:, GIẢ THUYẾT KHOA HỌC, Một số khái niệm chủ yếu của đề tài

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm