ngân hàng trắc nghiệm phần lý thuyết môn quản trị tài chính hiện đại

21 734 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2015, 08:27

NGÂN HÀNG TRẮC NGHIỆM PHẦN LÝ THUYẾT MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI 1. Trong các yếu tố sau, yếu tố nào không phụ thuộc vào sản lượng a. VC b. FC c. MC d. TR 2. Dự án A và B xung khắc, dự án A được chọn khi: a. NPV (A) = NPV (B) b. NPV (A) < NPV (B) c. 0 > NPV (A) > NPV (B) d. NPV (A) > NPV (B) > 0 3. Có một dự án X gồm 3 dự án kết hợp là dự án A, B và C với NPV tương ứng cả 3 dự án là +50$,-20$ và +100$. Việc đưa ra quyết định chấp nhận hay loại bỏ dự án nên thực hiện như thế nào? a. Châp nhan dự án kêt hợp khi nó có NPV dương b. Loại bỏ dự án kết hợp này c. Chia tách dự án kêt hợp thành các dự án thành phần, chỉ chấp nhận dự án A và C và loại bỏ dự án B d. Không câu nào đúng 4. Chỉ tiêu NPV không phụ thuộc vào yếu tố nào dưới đây a. Các khoản tiền thu ròng ở thời điểm t của dự án b. Tỷ lệ chiết khấu của dự án c. Số năm hoạt động của dự án d. Doanh thu của dự án 5. Mức độ đòn bẩy kinh doanh phản ánh a. Khi lợi nhuận trước thuế và lãi vay thay đổi 1% thì lợi nhuận vốn chủ sở hữu thay đổi bao nhiêu % b. Khi doanh thu thay đổi 1% thì lợi nhuận VCSH sẽ thay đổi bao nhiêu % c. Khi doanh thu hay số lượng tiêu thụ thay đổi 1% thì LNTT và lãi vay sẽ thay doi bao nhiêu % d. Khi doanh thu thay đổi 1% thì tài sản thay doi bao nhiêu % 6. Trong các nguồn vốn sau, nguồn vốn nào không phải là nguồn vốn chủ sở hữu a. Nhận góp vốn liên doanh b. Phát hành cổ phiếu c. Lợi nhuận giữ lại d. Phát hành trái phiếu 7. Nếu một công ty thay đổi cấu trúc tài chính của mình thì: a. Tỷ suất sinh lời đòi hỏi trên nợ không thay đổi b. Tỷ suất sinh lời đòi hỏi trên vốn chủ sở hữu không thay đổi c. Tỷ suât sinh lời đòi hỏi trên tài sản không thay đổi d. Tất cả các câu trên đều đúng 8. Mức độ ảnh hưởng của … phản ánh mức độ thay đổi về doanh lợi vốn chủ sở hữu do sự thay đổi về lợi nhuận trước thuế và lãi vay phải trả a. Đòn bây kinh doanh b. Đòn bẩy tài chính c. Đòn bẩy tổng hợp d. Tât cả các câu trên đều sai 9. Mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy kinh doanh phụ thuộc : a. Tỷ lệ thay đổi của EBIT b. Tỷ lệ thay đổi của doanh thu hay sản lượng tiêu thụ c. Cả a & b đều đúng d. Tỷ lệ thay đổi của doanh thu 10. Trước khi quyết định kế hoạch nào sẽ được chọn, vị chủ tịch công ty T. M muốn tìm hiểu NPV của mỗi dự án. Lãi suất chiết khấu là 20%. Sử dụng tiêu chuẩn thẩm định NPV, bạn sẽ lựa chọn dự án nào: a. Hoặc dự án A hoặc dự án B bởi vì những dự án này có cùng NPV b. Dự án A bởi vì NPV của dự án A cao hơn NPV của dự án B c. Dự án B bởi vì NPV của dự án B cao hơn NPV của dự án A d. Không đủ thông tin để lựa chọn. 11. Chỉ số sinh lợi PI là tỷ số giữa: a. Giá trị hiện tài ròng của dòng tiền dự án và vốn đầu tư ban đầu b. Hiện giá dòng tiền dự án trừ cho vốn đầu tư ban đầu c. Hiện giá ròng dòng tiền dự án chia cho IRR d. Hiện giá dòng tiền dự án chia cho IRR 12. IRR được định nghĩa như là: a. Tỷ suất chiết khấu mà tại đó NPV của dự án bằng 0 b. Sự khác biệt giữa chi phí sửu dụng vốn và giá trị hiện tại của dòng tiền c. Tỷ suât chiết khấu sử dụng trong phương pháp NPV d. Tỷ suất chiết khấu sử dụng trong phương pháp thời gian hoàn vốn có chiết khấu – DPP 13. Tiêu chuẩn thời gian hoàn vốn – PP (The payback period) chấp nhận tất cả các dự án có thời gian hoàn vốn: a. Lớn hơn thời gian hoàn vốn chuẩn của dự án b. Nhỏ hơn thời gian hoàn vốn chuẩn của dự án c. Lớn hơn 0 d. Là một số nguyên 14. Những tiêu chuẩn thẩm định dự án đầu tư nào dưới đây không sử dụng nguyên tắc giá trị tiền tệ theo thời gian? a. Tiêu chuẩn thời gian hoàn vốn – PP (The payback period) b. Tiêu chuẩn tỷ suất thu nhập nội bộ - IRR (The internal rate of return) c. Tiêu chuẩn hiện giá thuần – NPV (The net present value) d. Tất cả các nội dung trên đều sử dụng nguyên tắc giá trị tiền tệ theo thời gian 15. Một …………là một dự án mà khi việc đưa quyết định loại bỏ hay chấp nhận dự án này sẽ không ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định chấp nhận hay loại bỏ bất kỳ một dự án nào khác. a. Dự án có khả năng được chấp nhận b. Dự án đầu tư độc lập c. Dự án loại trừ lẫn nhau d. Dự án có tính kinh tế 16. Câu nào sau đây là một thách thức khi ước tính dòng tiền? a. Thay thế tài sản b. Chi phí chìm c. Tính không chắc chắn của dòng tiền d. Không câu nào đúng 17. Các dự án_________ là những dự án mà chỉ được chấp nhân một trong những dự án đó mà thôi a. Loại trừ nhau b. Độc lập c. Phụ thuộc d. Không câu nào đúng 18. Một công ty sử dụng đòn bẩy tài chính quá cao sẽ làm giá thị trường công ty ….và chi phí sử dụng vốn …. a. Tăng , giảm b. Giảm, giảm c. Tăng , tăng d. Giảm, tăng 19. Phân tích … có thể giúp xác định lợi thế của tài trợ nợ và vốn cổ phần. a. DOL b. EBIT – EPS c. EPS d. DFL 20. Nếu tăng thì điểm hòa vốn giảm a. Biến phí đơn vị sản phẩm b. Giá bán đơn vị sản phẩm c. Tổng định phí d. Không câu nào đúng 21. Tại điểm hòa vốn kinh doanh … bằng không a. Thu Nhập ròng b. EBIT c. Chi Phí hoạt động biến đổi d. Chi phí hoạt động cố định 22. Đòn bẩy … liên quan đến mối quan hệ giữa doanh số và thu nhập mỗi cổ phần. a. Chung b. Kinh doanh c. Tổng hợp d. Tài chính 23. Câu nào sau đây là chi phí tài chính cố định? a. Cổ tức cổ phần thường b. Lãi vay c. Cổ tức cổ phần ưu đãi d. Cả b và c 24. …. của một công ty được định nghĩa thước đo tác động từ chi phí hoạt động cố định. a. DFL b. DTL c. DOL d. Không câu nào đúng 25. DFL của một công ty được tính bằng phần trăm thay đổi trong khi thay đổi. a. EBIT;EPS b. EPS;EBIT c. Doanh số ;EBIT d. EBIT; doanh số 26. Giá trị của một cổ phần thường: a. Gia tăng khi tỷ lệ tăng trưởng cổ tức tăng b. Gia tăng khi tỷ lệ suất sinh lợi yêu cầu của nhà đầu tư giảm c. Gia tăng khi tỷ suất sinh lợi yêu cầu của nhà đầu tư tăng d. a và b đều đúng. 27. Mô hình định giá cổ phần thường với cổ tức tăng trưởng đều hàng năm: P 0 = D 1 /(r-g), giả định rằng: a. Cổ tức đang tăng trưởng với tốc độ đều hàng năm cho đến vĩnh viễn b.r >g c. g không bao giờ <0 d. Cả a và b đều đúng 28. Nguyên tắc lãi kép liên quan tới: a. Thu nhập tiền lãi tính trên vốn gốc b. Thu nhập tiền lãi tính trên lãi kiếm được của năm trước đó c. Đầu tư vào một số năm nào đó d. Không cầu nào đúng 29. Tại sao tiền tệ có giá trị theo thời gian? a. Sự hiện diện của yếu tố lạm phát đã làm giảm sức mua của tiền tệ theo thời gian. b. Mong muốn tiêu dùng ở hiện tại đã vượt mong muốn tiêu dùng ở tương lai c. Tương lai lúc nào cũng bao hàm một ý niệm không chắc chắn d. Tất cả các câu trên đều đúng 30. Giá trị hiện tại (present value) được định nghĩa như là: a. Dòng tiền tương lai được chiết khấu về hiện tại. b. Nghịch đảo của dòng tiền tương lai c. Dòng tiền hiện tại đã tính kép (compounded) vào tương lai d. Không câu nào đúng 31. Quyết định liên quan đến một tài sản cố định nào đó sẽ được mua, được gọi là quyết định a. Tài trợ b. Vốn lưu động c. Cấu trúc vốn d. Hoạch định ngân sách vốn 32. Mô hình dòng tiền chiết khấu ( Discouted cashflow) được sử dụng để định giá: a. Cổ phần với tốc độ tảng trưởng cổ tức đều hàng năm b. Doang nghiệp c. Cổ phần với tốc độ tăng trưởng cổ tức rất bình thường ( tốc độ g thay đổi) d. Tất cả các câu trên. 33. Đánh giá các cơ hội và lựa chọn dự án là các bước trong thực hiện _______ a. Tính khấu hao b. Tính NPV c. Triển khai các cơ hội tăng trưởng d. Quá trình họach định ngân sách vốn 34. Tiền mà công ty đã thật sự chi tiêu hoặc đã cam kết chi tiêu không liên quan đến việc một dự án có được thực hiện hay không. được gọi là: a. Chi phí chìm ( sunkcost) b. Chi phí cơ hội (opportunity cost) c. Chi phí cố định ( Fixed cost) d. Không câu nào đúng 35. Lãi đơn a. Tiền lãi của kì đoạn này được cộng vào gốc để tính lãi cho kì đoạn sau b. Tiền lãi của kì đoạn này không được cộng vào gốc để tính lãi cho kì đoạn sau c. Chỉ tính lãi ở đầu kì d. Chỉ tính lãi ở cuối kì 36. Câu nào sau đây là chi phí tài chính cố định? a. Cổ tức cổ phần thường b. Cổ tức của cổ phần ưu đãi cổ tức c. Lãi vay d. Cả b và c 37. Mô hình Dupont của phân tích tài chính đánh giá tỷ suất sinh lợi dưới những thuật ngữ sau đây, ngoại trừ: a. Hiệu suất sử dụng tổng tài sản b. Đòn bẩy tài chính c. Lợi nhuận giữ lại d. Lãi gộp 38. Để xác định được độ lớn đòn bẩy tài chính cần biết: a. Sản lượng, giá bán 1 đơn vị sản phẩm b. Chi phí cố định, biến phí bình quân 1 đơn vị sản phẩm, lãi vay c. Cả a & b d. Chi phí biến đổi, lãi vay 39. Trong trường hợp nào công ty tài trợ tất cả bằng nguồn vốn cổ phần. a. Khi lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) tăng, thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) tăng với tỷ lệ phần trăm tương ứng b. Khi EBIT tăng, EPS tăng theo với tỷ lệ phần trăm lớn hơn c. Khi EBIT tăng, EPS giảm d. Không câu nào đúng 40. Đòn bẩy ________ phản ánh mối quan hệ tỷ lệ giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi: a. Chung b. Tổng hợp c. Tài chính d. Kinh doanh 41. Mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính phản ánh: a. Khi LNTT và lãi vay thay đổi 1% thì lợi nhuận VCSH sẽ thay đổi bao nhiêu % b. Khi doanh thu tăng 1% thì LNSH sẽ tăng bao nhiêu % c. Khi doanh thu hay sản lượng tiêu thụ tăng 1% thì LNTT và lãi vay sẽ tăng bao nhiêu % d. Tất cả các câu trên đều sai 42. Phân tích ____ có thể giúp xác định lợi thế của tài trợ nợ và vốn cổ phần: a. DOL b. EBIT c. EPS d. DFL 43. Đòn bẩy ______ liên quan đến mối quan hệ giữa doanh thu và thu nhập mỗi cổ phần: a. Kinh doanh b. Tổng hợp c. Tài chính d. Chung 44. DN đưa quyết định cần phải tăng thêm nguồn vốn dài hạn. DN có thể huy động vốn dài hạn từ: a. Phát hành cổ phiếu, sử dụng lợi nhuận giữ lại b. Vay dài hạn c. Cả hai đáp án đều đúng d. Không phương án nào đúng 45. Nếu công ty dự báo rằng vốn vay trở nên quá tốn kém hay khan hiếm, các giám đốc tài chính thường có khuynh hướng _________ ngay tức khắc. a. Giảm độ lớn đòn bẩy tài chính b. Tăng độ lớn đòn bẩy tài chính c. Giảm độ lớn đòn bẩy kinh doanh d. Tăng độ lớn đòn bẩy kinh doanh 46. Đòn bẩy tài chính sẽ gây ra tác dụng ngược khi : a. Tổng tài sản sinh ra 1 tỷ lệ lợi nhuận đủ lớn để bù đắp chi phí lãi vay b. Tổng tài sản sinh ra 1 tỷ lệ lợi nhuận không đủ lớn để bù đắp chi phí lãi vay c. Lợi nhuận trên các khoản nợ lớn hơn so với số tiền lãi phải trả d. Cả a, b, c đều đúng. 47. Ứng dụng của phân tích hoà vốn: a. Đánh giá rủi ro của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư b. Lựa chọn phương án sản xuất c. Quyết định chiến lược về cung ứng sản phẩm lâu dài d. Cả a, b, c đều đúng 48. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu bằng: a. Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần × vốn kinh doanh bình quân × vốn chủ sở hữu bình quân b. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu × vòng quay toàn bộ vốn × nguồn vốn kinh doanh bình quân trên vốn CSH c. Vòng quay toàn bộ vốn × lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần d. Cả a, b, c đều sai 49. Tại điểm hòa vốn kinh doanh __________ bằng không. a. Thu nhập ròng b. Chi phí hoạt động biến đổi c. EBIT d. Chi phí hoạt động cố định 50. Chi phí sử dụng vốn của công ty được định nghĩa là tỷ suất mà công ty phải trả cho………… mà công ty sử dụng để tài trợ cho đầu tư mới trong tài sản. a. Nợ b. Cổ phần ưu đãi c. Cổ phần thường và/hoặc lợi nhuận giữ lại d. Tất cả các câu trên 51. Chi phí rào cản trong quyết định ngân sách vốn là: a. Chi phí sử dụng vốn b. Chi phí sử dụng nợ c. Chi phí sử dụng vốn cổ phần d. Tất cả đều đúng 52. Nếu một công ty thay đổi trong cấu trúc tài chính của mình a. Tỷ suất sinh lợi đòi hỏi trên nợ không thay đổi b. Tỷ suất sinh lợi đòi hỏi trên vốn không thay đổi c. Tỷ suất sinh lợi đòi hỏi trên tài sản không thay đổi d. Tất cả các câu trên đều đúng 53. Các dự án được tính toán khi có giá trị hiện tại thuần (NPV) âm thì phải: a. Khấu hao trên một khoảng thời gian dài hơn. b. Ghi nợ vào tổng chi phí. c. Chiết khấu các lãi suất thấp hơn. d. Loại trừ hay bác bỏ. 54. Nếu hai dự án có giá trị hiện tại thuần (NPV) dương cùng xảy ra thì: a. Chúng cũng có lãi suất sinh lợi nội tại (IRR) như nhau. b. Có thời hạn hoàn vốn giống nhau. c. Chúng là các dự án loại trừ lẫn nhau. d. Chúng sẽ cùng làm tăng giá trị của công ty. 55. Nguyên tắc quyết định giá trị hiện tại thuần (NPV) là: a. Chấp nhận các dự án với dòng tiền mặt vượt quá chi phí ban đầu. b. Loại bỏ các dự án với tỷ suất lợi nhuận vượt quá chi phí cơ hội. c. Thừa nhận các dự án có thực giá trị hiện tại thuần dương (positive NPV). d. Bác bỏ những dự án kéo dài hơn 10 năm. 56. Những thay đổi nào sau đây sẽ gia tăng giá trị hiện tại thuần (NPV) của một dự án? a. Một sự giảm sút về lãi suất chiết khấu. b. Sự suy giảm quy mô của những dòng tiền mặt. c. Gia tăng chi phí ban đầu của dự án. d. Giảm số lượng các dòng tiền mặt. 57. Những rủi ro mà nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp với một mức độ nào đó được gọi là rủi ro… a. Hệ thống b. Không hệ thống c. Đặc thù của công ty d. Riêng có [...]... chuẩn của giá cổ phần trong 12 năm qua là 24% và beta của cổ phần là 1,15 Chí phí sử dụng vốn cổ phần thường là: a 11,3% b 10,9% c 10,6% d 17,55 Câu 43: BB đã xác định rằng công ty có thể bán thêm cổ phần với giá 64$/cổ phần Ngoài ra, còn phải tốn thêm chi phí phát hành cổ phần mới 2$/cổ phần Giá thị trường cổ phần là 66$ Công ty dự kiến chi trả cổ tức cho năm tới là 2,2$ Cổ tức tăng trưởng hàng năm với... chi phí sử dụng vốn cổ phần thường re Giá thị trường cổ phần thường của công ty là 66$/cổ phần, công ty dự kiến trả cổ tức 2,2$/cổ phần trong năm tới Cổ tức tăng trưởng đều hàng năm với tốc độ 7% Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường là: a 10,6% b 11,1% c 7,0% d 10,3% Câu 42: Bây giờ BB muốn xác định chi phí muốn xác định chi phí sử dụng vốn cổ phần thường bằng mô hình định giá tài sản vốn CAPM Các nhà... có 30.000 cổ phần ưu đãi đang lưu hành với mức cổ tức chi trả hàng năm là 2.000 đ/ cổ phần và 1.000.000 cổ phần thường đang lưu hành Doanh số của Cty hiện tại là 20 tỷ đồng, và Công ty có thuế suất thuế TNDN là 25% Câu 16: Độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh là a) 2,64 b) 1,73 c) 1,94 d) 3,64 Câu 17: Nếu giá trị hiện tại của 1 $ năm thứ n trong tương lai với mức lãi suất r%, là 0,27, vậy giá trị tương lai... với lãi suất 10%/năm và 200 triệu đồng trái phiếu coupon với lãi suất là 15%/năm Cty có 20.000 cổ phần ưu đãi (giá phát hành là 15.000đ/CP), cổ tức cổ phần ưu đãi là 15%/ mệnh giá và 100.000 cổ phần thường đang lưu hành Thuế suất thuế TNDN là 25% Mệnh giá cổ phần ưu đãi và cổ phần thường đều là 10.000 đ/cổ phần Câu 1: Tổng biến phí của công ty là a) 5,2 tỷ đồng b) 4,5 tỷ đồng c) 3,2 tỷ đồng d) 4,2 tỷ... hành cổ phần mới, cổ tức hiện tại là 2.800 đ/CP, mức cổ tức dự kiến tăng 8%/năm, Giá thị trường cổ phiếu là 53.000 đ, chi phí phát hành 500 đ/CP, Tính chi phí sử dụng vốn cổ phần a) 13,33% b) 13,71% c) 8% d) 13,76% Câu 36: Công ty có cấu trúc vốn như sau: Nợ; 1.000, CP ưu đãi: 800, Cổ phần thường: 2.200, Công ty có nợ vay 15%/năm, chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi 18%/năm, chi phí sử dụng vốn cổ phần. .. của giá cổ phần trong 12 năm qua là 24% và beta của cổ phần là 1,15 Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường là: a 10,5% b 10,3% c 10,8% d 10,4% Câu 44: Công ty A có ROA là 10%, tỷ số lợi nhuận trên doanh thu là 2% và ROE là 15% Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản là: a 5 b 20 c 7,5 d 30 Câu 45: Công ty A có ROA là 10%, tỷ số lợi nhuận trên doanh thu là 2% và ROE là 15% Tỷ số tổng tài sản trên vốn cổ phần là...Câu 57: Phần bù rủi ro thị trường là: a Chênh lệch giữa tỷ suất sinh lợi của một tài sản và lãi suất phi rủi ro b Chênh lệch giữa tỷ suất sinh lợi của danh mục thị trường và lãi suất phi rủi ro c Lãi suất phi rủi ro d Tỷ suất sinh lợi của danh mục thị trường Câu 58: Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) cho thấy rằng: a Phần bù rủi ro dự kiến của một cổ phần tương xứng với beta của... 11,75% c) 10,84% d)8,13% Câu 33: Cổ phần ưu đãi được bán với giá bằng mệnh giá là 100.000đ, cổ tức thanh toán hàng năm là 8.000đ/CP, chi phí phát hành 10%, Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi a) 7,6% b) 8% c) 7,2% d) 6,8% Câu 34: Cổ phần thường có giá bán là 75.000đ/CP, cổ tức năm qua là 9.000đ/CP, mức cổ tức này không đổi cho đến vĩnh viễn, Tính chi phí sử dụng vốn cổ phần a) 15% b) 12% c) 10% d) 11%... 2.000 c) 1.0000 ; không tính được d) không tính được; 2.000 Câu 39: Công ty CP X có hệ số beta là 1,5 lãi suất trái phiếu chính phủ là 10%/năm, lãi suất thị trường là 14%/năm, Chi phí sử dụng vốn cổ phần của công ty là a) 15,5% b) 10% c) 15% d) 16% Câu 40: Công ty ký hợp đồng vay ngân hàng số tiền 800 triệu đồng, thời hạn 12 tháng, lãi suất khoản vay 14%/năm, Thuế suất thuế TNDN là 25%, lãi suất trên thị... rủi ro dự kiến của một cổ phần tương xứng với beta của nó b Tỷ suất sinh lợi dự kiến của một cổ phần tương xứng với beta của nó c Tỷ suất sinh lợi dự kiến của một cổ phần phụ thuộc vào lãi suất phi rủi ro và tỷ suất sinh lợi thị trường d Tỷ suất sinh lợi dự kiến của một cổ phần dựa vào lãi suất phi rủi ro PHẦN TÍNH TOÁN: Dùng thông tin sau đây để trả lời 9 câu hỏi sau đây: Cty H dự đoán doanh số dự . NGÂN HÀNG TRẮC NGHIỆM PHẦN LÝ THUYẾT MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI 1. Trong các yếu tố sau, yếu tố nào không phụ thuộc vào. thu nhập mỗi cổ phần. a. Chung b. Kinh doanh c. Tổng hợp d. Tài chính 23. Câu nào sau đây là chi phí tài chính cố định? a. Cổ tức cổ phần thường b. Lãi vay c. Cổ tức cổ phần ưu đãi d giữa: a. Giá trị hiện tài ròng của dòng tiền dự án và vốn đầu tư ban đầu b. Hiện giá dòng tiền dự án trừ cho vốn đầu tư ban đầu c. Hiện giá ròng dòng tiền dự án chia cho IRR d. Hiện giá dòng
- Xem thêm -

Xem thêm: ngân hàng trắc nghiệm phần lý thuyết môn quản trị tài chính hiện đại, ngân hàng trắc nghiệm phần lý thuyết môn quản trị tài chính hiện đại, ngân hàng trắc nghiệm phần lý thuyết môn quản trị tài chính hiện đại

Từ khóa liên quan