SKKN Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phần sinh thái học, sinh học 12 - chương trình chuẩn

21 1,337 4
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2015, 20:54

Sáng kiến kinh nghiệm Người thực hiện: Mỵ Thị Hồng MỤC LỤC Nội dung Trang I - Đặt vấn đề 2 II - Giải quyết vấn đề 3 1 - Cơ sở lý luận 3 2 - Thực trạng vấn đề 5 3 - Giải pháp và tổ chức thực hiện 7 4 - Thực nghiệm 19 4.1 - Tổ chức thực nghiệm 19 4.2 - Nội dung thực nghiệm 19 4.3 - Kết quả thực nghiệm 19 4.4 - Kết luận về kết quả thực nghiệm 19 III - Kết luận và đề xuất 20 Năm học: 2012 - 2013 - - 1 Sáng kiến kinh nghiệm Người thực hiện: Mỵ Thị Hồng I. ĐẶT VẤN ĐỀ Năng lượng có vai trò sống còn đối với cuộc sống con người, nó quyết định sự tồn tại, phát triển và chất lượng cuộc sống của con người. Vai trò của năng lượng thể hiện cụ thể qua việc con người sử dụng năng lượng cho các hoạt động sản xuất, đi lại, xây dựng và đời sống hàng ngày. Sự thiếu hụt năng lượng trong một thời gian dài sẽ là nhân tố kìm hãm sự phát triển liên tục của nền kinh tế quốc dân, gây hiệu ứng xấu đối với tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Do vậy, nhiều nước đã đặt vấn đề năng lượng thành vấn đề “an ninh năng lượng” đối với sự phát triển của quốc gia. Nước Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi, có sự phong phú về tài nguyên năng lượng nhưng thực tế cho thấy khả năng khai thác, chế biến, sử dụng còn nhiều hạn chế, hiệu quả thấp. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ làm suy giảm nguồn tài nguyên năng lượng. Do vậy, việc giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (NLTK & HQ) là một yêu cầu cấp thiết. Hành động và ứng xử của con người đối với các nguồn năng lượng quý giá được điều chỉnh bởi chính thái độ và nhận thức của họ mà giáo dục có vai trò rất to lớn. Giáo dục sử dụng NLTK & HQ trong phạm vi trường trung học phổ thông (THPT) là quá trình tạo dựng cho học sinh và mối quan tâm đối các nguồn năng lượng (như các loại năng lượng, ý nghĩa của chúng, tình trạng khai thác sử dụng hiện nay và những nguy cơ làm cạn kiệt các nguồn năng lượng) để các em có đủ kiến thức, thái độ, động cơ và các kỹ năng trong các hoạt động nhằm tìm ra các giải pháp sử dụng NLTK & HQ trong hiện tại và trong tương lai. Đề án “ Đưa các nội dung giáo dục sử dụng NLTK & HQ vào các chương trình giáo dục của các cấp học, các trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm trang bị cho học sinh, sinh viên những hiểu biết về vấn đề năng lượng, tình hình sử dụng năng lượng và các biện pháp sử dụng NLTK & HQ, nhằm phát triển bền vững đất nước”. Môn sinh học là một trong những môn học được lựa chọn để tích hợp nội dung giáo dục sử dụng NLTK & HQ. Là giáo viên giảng dạy môn sinh học tôi nhận thấy cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng bài học và tiến hành lựa chọn nội dung cụ thể: cần khai thác những nội dung nào, mức độ khai thác, các phương pháp và phương tiện khai thác sao cho có hiệu quả nhất mà vẫn đảm bảo không gây quá tải quá trình học tập của học sinh. Vì lí do đó tôi chọn đề tài : “Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phần sinh thái học, sinh học 12 - chương trình chuẩn”. Năm học: 2012 - 2013 - - 2 Sáng kiến kinh nghiệm Người thực hiện: Mỵ Thị Hồng II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở lí luận 1.1. Năng lượng và vai trò của năng lượng đối với con người: - Năng lượng được định nghĩa là: “ đại lượng vật lý đặc trưng có khả năng sinh công”. - Các dạng năng lượng: + Nhiên liệu thiên nhiên như than bùn, than nâu, than đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên (năng lượng không tái sinh) và năng lượng từ nhiên liệu nguyên tử. + Năng lượng tái sinh như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước, năng lượng sóng biển, năng lượng thủy triều, năng lượng địa nhiệt. + Năng lượng sinh khối như: gỗ, củi, các phụ phẩm nông nghiệp, nhiên liệu sinh học và khí biogas. + Năng lượng cơ bắp như sức của người, trâu bò ngựa, voi… - Vai trò của năng lượng đối với con người. Năng lượng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với cuộc sống con người, nó quyết định sự tồn tại, phát triển và chất lượng cuộc sống của con người. Do vậy, nhiều nước đã đưa vấn đề năng lượng thành quốc sách, đối với sự phát triển của quốc gia. 1.2. Vai trò của giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nhà trường trung học phổ thông. Nhà trường đào tạo, giáo dục, hình thành nhân cách thế hệ trẻ để họ trở thành những công dân xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Giáo dục ở nhà trường được thực hiện thông qua hoạt động dạy học. Nội dung dạy học phải phản ánh được những vấn đề đang được cả loài người quan tâm, trong đó có vấn đề sử dụng NLTK & HQ. Giáo dục nhà trường thông qua các hoạt động phong phú đa dạng và hỗ trợ lẫn nhau như: vui chơi, lao động, hoạt động xã hội thông qua các hoạt động tập thể, tự tu dưỡng. Vì vậy giáo dục phổ thông hoàn toàn có khả năng, điều kiện thực các yêu cầu về sử dụng NLTK & HQ. Nhà trường là một kênh quan trọng truyền tải các thông tin và ý nghĩa to lớn của việc sử dụng NLTK & HQ tới học sinh và thông qua học sinh có thể tác động một cách rộng rãi đến các thành viên khác trong xã hội, trước hết là các thành viên trong gia đình học sinh. Vì vậy, việc thực hiện giáo dục sử dụng NLTK & HQ là một biện pháp hữu hiệu nhất, kinh tế nhất và có tính bền vững nhất. 1.3. Cơ sở pháp lý của việc triển khai giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào hệ thống giáo dục quốc dân. Nghị định số 102/2003/NĐ-CP của chính phủ về “sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”. Điều 18 về chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng NLTK &HQ nêu yêu cầu giáo dục, đào tạo, phổ biến thông tin; tuyên truyền cộng đồng trong lĩnh vực phát triển, thúc đẩy sử dụng NLTK & HQ, bảo vệ môi trường. Chương trình mục tiêu quốc gia về “sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” theo quyết định số 79/2006/QĐ-TTg-CP của Thủ tướng Chính phủ. Đề án thứ ba của Năm học: 2012 - 2013 - - 3 Sáng kiến kinh nghiệm Người thực hiện: Mỵ Thị Hồng Chương trình là: Đưa các nội dung giáo dục sử dụng NLTK & HQ vào hệ thống giáo dục quốc dân, trong đó quy định rõ: Xây dựng nội dung, giáo trình, phương pháp giảng dạy lồng ghép các kiến thức về sử dụng NLTK & HQ vào các môn học, phù hợp với từng cấp học, từ tiểu học đến THPT. Đề án “ Đưa các nội dung giáo dục sử dụng NLTK & HQ vào hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2006- 2010” của Bộ Giáo dục và Đào tạo với mục tiêu: “Đưa các nội dung giáo dục sử dụng NLTK & HQ vào các chương trình giáo dục của các cấp học, các trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm trang bị cho học sinh, sinh viên những hiểu biết về vấn đề năng lượng, tình hình sử dụng năng lượng và các biện pháp sử dụng NLTK & HQ, nhằm phát triển bền vững đất nước”. 1.4. Mục tiêu của giáo dục năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong dạy học các môn học ở cấp trung học phổ thông. - Về kiến thức. Người học có hiểu biết về: + Khái niệm về năng lượng. + Sự chuyển hóa các dạng năng lượng, + Vai trò của năng lượng đối với con người. + Tình hình khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên, năng lượng hiện nay. Nguồn tài nguyên không phải là vô hạn. + Những ảnh hưởng của việc khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên năng lượng đối với môi trường. + Xu hướng sử dụng nguồn tài nguyên năng lượng hiện nay. + Ý nghĩa của việc sử dụng NLTK & HQ. + Sự cần thiết phải sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng. - Về kỹ năng. Người học có thể thực hiện được các kỹ năng sau: + Có thể liên kết kiến thức các môn học với nhau và các khái niệm về năng lượng, các dạng năng lượng và các nguồn năng lượng, các quá trình sử dụng năng lượng. + Có thể giải thích cơ sở khoa học của quá trình, các biện pháp thực hành sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong hoạt động của các thiết bị và trong đời sống hàng ngày. + Có khả năng tuyên truyền, giải thích, thuyết phục và phổ biến cho các thành viên khác trong gia đình và cộng đồng ý thức về sử dụng NLTK & HQ, các kỹ năng thực hành tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả. - Về hành vi, thái độ. + Ý thức được nguồn năng lượng là đa dạng, nhưng không phải là vô tận. + Ý thức được tầm quan trọng của việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng. Năm học: 2012 - 2013 - - 4 Sáng kiến kinh nghiệm Người thực hiện: Mỵ Thị Hồng + Có ý thức trong sử dụng năng lượng không gây tác hại đến môi trường, đến con người. + Tuyên truyền cho mọi người về tác hại của việc khai thác, sử dụng năng lượng không hợp lý. + Thực hiện sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. + Có thói quen áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng. 1.5. Phương pháp tích hợp các nội dung giáo dục năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các môn học ở trường trung học. - Tích hợp có nghĩa là “gộp lại, sáp nhập lại thành một tổng thể”. Phương thức tích hợp các môn học đã được vận dụng tương đối phổ biến ở nhiều nước, riêng ở Việt Nam đã có nhiều môn học vận dụng vào quá trình dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục. - Dạy học tích hợp giúp phát triển các năng lực, đặc biệt là trí tưởng tượng khoa học và tư duy của học sinh. Bằng các tích hợp một cách hợp lý và có ý nghĩa các nội dung gần với cuộc sống vào môn học để học sinh nhận thấy ý nghĩa của các kiến thức, kỹ năng, năng lực cần lĩnh hội,do đó việc học không trở nên nặng nề, và thiếu hứng thú. - Mức độ vận dụng. + Tích hợp toàn phần được thực hiện khi hầu hết các kiến thức của môn học, hoặc nội dung một bài cụ thể cũng chính là kiến thức về sử dụng năng lượng và các vấn đề về năng lượng. + Tích hợp bộ phận được thực hiện khi một phần kiến thức của bài học có nội dung về sử dụng năng lượng và các vấn đề về năng lượng. + Hình thức liên hệ là hình thức tích hợp đơn giản nhất khi chỉ có một số nội dung liên quan tới sử dụng năng lượng và các vấn đề về năng lượng, song không nêu rõ nội dung của bài học. Do vậy giáo viên phải khai thác kiến thức môn học và liên hệ với các nội dung về sử dụng NLTK & HQ 1.6. Các phương pháp, phương tiện khi tích hợp các nội dung giáo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào môn học. - Vận dụng các phương pháp tích cực. + Dạy học nêu và giải quyết vấn đề. + Dạy học hợp tác. - Sử dụng các phương tiện máy vi tính, máy chiếu, ti vi, đầu video. 2. Thực trạng của vấn đề 2.1 Tình hình sử dụng năng lượng hiện nay trên thế giới cũng như ở Việt Nam. - Nhu cầu năng lượng ngày càng cao do nhu cầu phát triển kinh tế, phát triển các ngành sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải và nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống. Năm học: 2012 - 2013 - - 5 Sáng kiến kinh nghiệm Người thực hiện: Mỵ Thị Hồng - Nguồn năng lượng chủ yếu vẫn là nguồn năng lượng hóa thạch như than đá, dầu, khí tự nhiên. - Nguồn tài nguyên không tái sinh như than đá, dầu lửa, khí đốt đang bị cạn kiệt. 2.2 Ảnh hưởng của việc khai thác và sử dụng năng lượng đến môi trường sinh thái - Các nguồn năng lượng hoá thạch thường nằm sâu trong lòng đất, nên việc khai thác xây dựng hầm lò (khai thác than) thường chặt cây rừng, bóc lớp đất đá,….và việc khai thác và vận chuyển dầu mỏ trên biển có thể xảy ra sự cố tràn dầu. Do đó việc khai thác các nguồn nguyên liệu hóa thạch có quy mô càng lớn thì ảnh hưởng đến môi trường sinh thái càng lớn. - Việc sử dụng các nguồn năng lượng hoá thạch làm gia tăng hiệu ứng nhà kính, là một trong các nguyên nhân chủ yếu tác động xấu đến môi trường trên Trái đất ở quy mô rộng lớn. Hiệu ứng nhà kính dẫn đến sự biến đổi khí hậu trên Trái đất và có thể gây ra các hậu quả sau: Thời tiết bất thường, mưa lũ và khô hạn thường xuyên hơn, hiện tượng ngập úng vùng đồng bằng mở rộng vào mùa lũ, các dòng sông tăng cường xâm thực gây sạt lở các khu dân cư. Về mùa khô hiện tượng nhiễm mặn ngày càng tiến sâu vào lục địa. 2.3 Các biện pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - Biện pháp quản lý + Xây dựng các văn bản pháp quy về sử dụng NLTK & HQ. + Lựa chọn cơ cấu kinh tế cho hiệu quả cao về sử dụng năng lượng, phát triển hợp lý các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng. + Có chính sách ưu tiên (thuế, quy hoạch,…) đối với việc phát triển các nguồn năng lượng mới và nguồn năng lượng tái sinh. + Hợp lý hóa quá trình sản xuất. - Biện pháp tuyên truyền, giáo dục . + Đưa các nội dung giáo dục NLTK & HQ vào các cấp học. + Tuyên truyền và sử dụng NLTK & HQ trong gia đình, trường học và cộng đồng. + Xây dựng nhà trường sử dụng NLTK & HQ. - Các biện pháp kỹ thuật + Giảm tổn thất trong quá trình vận chuyển năng lượng. + Sử dụng các thiết bị điều khiển tự động để giảm tiêu thụ năng lượng. + Đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu suất máy móc, tăng cường sử dụng thiết bị điện có hiệu suất sử dụng năng lượng cao. + Thu hồi năng lượng thải từ các quá trình sản xuất, sinh hoạt và tái sử dụng. + Khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng mới thay thế năng lượng hoá thạch. 2.4 Vai trò của giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nhà trường trung học phổ thông. Năm học: 2012 - 2013 - - 6 Sáng kiến kinh nghiệm Người thực hiện: Mỵ Thị Hồng - Số lượng học sinh, giáo viên các cấp, bậc học của Việt Nam hiện nay chiếm 1/3 dân số cả nước (hơn 20 triệu người), trong đó học sinh, giáo viên cấp THPT khoảng 3 triệu người. Đó là đối tượng quan trọng thực hiện sử dụng NLTK & HQ. Đồng thời đây cũng là lực lượng quan trọng thực hiện tuyên truyền, giáo dục, vận động các đối tượng khác trong xã hội thực hiện mục tiêu sử dụng NLTK & HQ. - Việc đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay là cơ sở cho việc đưa các nội dung giáo dục NLTK & HQ vào hệ thống giáo dục quốc dân. Vì một trong những yêu cầu đối với giáo dục là nội dung và phương pháp giáo dục phải đáp ứng các yêu cầu xã hội. 3. Giải pháp và tổ chức thực hiện. 3.1 Một số nội dung, địa chỉ và mức độ tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phần sinh thái học ( sinh học 12 - chương trình chuẩn). Tên bài Địa chỉ tích hợp (tích hợp vào nội dung nào của bài) Nội dung giáo dục sử dụng NLTK & HQ Mức độ tích hợp Bài 35: Môi trường và các nhân tố sinh thái II.1.Ổ sinh thái Trong chăn nuôi, trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản; trên 1 diện tích nên nuôi, trồng nhiều loài sống ở các ổ sinh thái khác nhau để giảm sự cạnh tranh, tăng hiệu quả nuôi trồng. Liên hệ Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể II.Quan hệ giữa các cá thể trong quần thể Quan hệ hỗ trợ của các cá thể cùng loài giúp chúng khai thác tối ưu nguồn sống của môi trường và tăng khả năng chống chịu Tích hợp bộ phận Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể II. Nhóm tuổi III. Sự phân bố cá thể của quần thể IV. Mật độ cá thể của quần thể Xác đinh khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên hết tiềm năng hay chưa hết tiềm năng cho phép. Quy hoạch phân bố cá thể hợp lý để tăng khả năng khai thác nguồn sống. Giữ mật độ cá thể trong quần thể hợp lý để khai thác hiệu quả tối ưu nguồn sống. Liên hệ Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần VI.Tăng trưởng của quần thể sinh vật Sinh đông con sẽ không thể cung cấp đủ các nhu cầu sống tối thiểu cho con. Liên hệ Năm học: 2012 - 2013 - - 7 Sáng kiến kinh nghiệm Người thực hiện: Mỵ Thị Hồng thể VII.Tăng trưởng của quần thể người Sự tăng nhanh dân số là nguyên nhân chính tạo ra sức nặng về cung cấp nguồn sống, sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường sống. Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật II.1.Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể Dự báo, xác định chính xác và kịp thời các nguyên nhân có thể gây biến động để có giải pháp khai thác và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân tạo. Liên hệ Bài 40: Quần xã sinh và một số đặc trưng cơ bản của quần xã II.2.Đặc trưng về sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã Trong trồng trọt nên trồng xen canh nhiều loài cây, trồng theo các đường đồng mức…để tăng sinh khối/diện tích. Trong nuôi thuỷ sản nên chọn nuôi đa dạng các thành phần phù hợp tăng hiệu quả kinh tế. Tích hợp bộ phận và liên hệ Bài 41: Diễn thế sinh thái III. Nguyên nhân diễn thế sinh thái IV. Tầm quan trọng của nghiên cứu diễn thế Từ các nguyên nhân gây ra diễn thế sinh thái để học sinh xác định được vai trò của con người trong hoạt động khai thác tài nguyên đã làm biến đổi dẫn tới suy thoái, hoặc góp phần làm phong phú nguồn sống. Học sinh xác định được tầm quan trọng của diễn thế sinh thái, trên cơ sở đó có biện pháp khai thác nguồn sống đúng cách, đúng lúc, đạt hiệu quả cao . Liên hệ Bài 42: Hệ sinh thái III.2. Các hệ sinh thái nhân tạo Xây dựng, cải tạo các hệ sinh thái nhân tạo. Giúp khai thác và nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi, trong sản suất nông nghiệp Liên hệ Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái I. Trao đổi vật chất trong quần xã sinh vật Xác định được phương thức và ý nghĩa của sự trao đổi vật chất trong hệ sinh thái Liên hệ Bài 44: Chu trình sinh địa II.1. Chu trình cacbon Biết cách khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài Liên hệ Năm học: 2012 - 2013 - - 8 Sáng kiến kinh nghiệm Người thực hiện: Mỵ Thị Hồng hoá và sinh quyển nguyên không tái sinh. Học sinh hiểu được nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính làm cho trái đất nóng lên . Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái I. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái Học sinh biết được nguồn năng lượng đầu vào của hệ sinh thái là nguồn năng lượng ánh sáng mặt trời . Xác định được ý nghĩa dòng năng lượng trong hệ sinh thái. Từ đó cho biết cách khai thác tiềm năng sinh học của một chuỗi và lưới thức ăn cao nhất ở mắt xích đầu và giảm dần ở các mắt xích tiếp theo Tích hợp toàn phần 3.2 Một số bài soạn tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Bài 36: : QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Trình bày được thế nào là quần thể sinh vật và lấy ví dụ minh họa. - Nêu được các quan hệ trong quần thể và lấy ví dụ minh họa. 2. Kỹ năng: - Phát triển kỹ năng phân tích kênh hình, kỹ năng so sánh khái quát tổng hợp - Rèn luyện được kỹ năng phân tích các yếu tố môi trường. 3. Thái độ: - Xây dựng ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên. II.Chuẩn bị: Hình 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, III. Phương pháp: Phát vấn, hoạt động nhóm IV. Tiến trình : 1. Ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: - Môi trường sống là gì? Nhân tố sinh thái là gì? - Giới hạn sinh thái là gì ? Ổ sinh thái ? 3. Bài mới: Năm học: 2012 - 2013 - - 9 Sáng kiến kinh nghiệm Người thực hiện: Mỵ Thị Hồng Hoạt động của thầy và trò Nội dung ? Quần thể là gì? ▼ Học sinh trả lời lệnh trang 156 Ví dụ về quần thể và tập hợp không phải quần thể. ? Quá trình hình thành quần thể mới như thế nào? Giữa các cá thể gắn bó chặt chẽ với nhau nhờ các mối liên hệ sinh thái nào? ▼ QS hình 36.2, 36.3, 36.4 kết hợp với nội dung đã học trả lời lệnh trang 157 (nêu những biểu hiện và ý nghĩa của quan hệ hỗ trợ trong quần thể) ? Khi nào các cá thể trong quần thế xảy ra quan hệ cạnh tranh? (giữa nhu cầu của QT và khả năng đáp ứng của MT) Ví dụ? ▼ trả lời lệnh trang 159 ? Ý nghĩa của cạnh tranh? Cân bằng giữa nhu cầu của QT và khả năng đáp ứng của MT I. Quần thể sinh vật và quá trình hình thành quần thể sinh vật Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể trong cùng một loài, cùng sống trong một khoảng không gian xác định vào một thời gian nhất định và có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới. Quá trình hình thành quần thể mới thường trải qua các giai đọan sau: Các cá thể cùng loài phán tới một môi trường sống mới, những cá thể thích nghi được với điều kiện sống dần dần hình thành quần thể mới II. Quan hệ giữa các cá thể trong quần thể 1. Quan hệ hổ trợ: - Các cá thể cùng loài hỗ trợ lẫn nhau trong các họat động sống như: lấy thức ăn, chống lại kẻ thù, sinh sản => qt thích nghi tốt hơn, khai thác tối ưu nguồn sống → tăng khả năng sống sót và sinh sản Ví dụ: + Thực vật sống theo nhóm→ chống chịu gió bão, chịu hạn tốt hơn (hạn chế tiêu hao nước, hiện tượng nối liền rễ ) + Chó sói: hỗ trợ nhau→ ăn thịt được trâu rừng + Bồ nông: xếp thành hàng→ bắt được nhiều cá ⇒ Hiệu quả nhóm 2/ Quan hệ cạnh tranh: - Khi mật độ cá thể của quần thể quá cao ⇒ tranh dành nhau về nguồn sống: thức ăn, nơi ở, ánh sáng , con đực tranh dành con cái. Ví dụ: + TV cạnh tranh về ánh sáng, dinh dưỡng → tỉa thưa. + ĐV (cá, chim, thú ) cạnh tranh dinh dưỡng, nơi ở → Mỗi nhóm bảo vệ một khu vực sống riêng, một số cá thể bị buộc tách khỏi đàn. Một số đv ăn thịt lẫn nhau, ăn trứng hoặc cá thể non ⇒ Nhờ có cạnh tranh mà số lượng và sự phân bố của các các thể trong quần thể duy trì ở mức phù hợp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể. 4 .Củng cố: Năm học: 2012 - 2013 - - 10 [...]... một số giáo án tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học phần sinh thái học Đề nghị quý thầy cô tiếp tục xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể chương trình tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các bài dạy trong chương trình môn sinh học - trung học phổ thông, nhằm nâng cao ý thức của học sinh trong sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, trước hết trong phạm vi trường học, gia... dục ý thức sử dụng tiết kiệm năng lượng cho người lớn, chúng ta phải tuyên truyền và giáo dục ý thức sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng cho học sinh một bộ phận không nhỏ của xã hội Vì giáo dục từ nhỏ (tiết kiệm điện, tiết kiệm giấy, ) để tạo thành thói quen cho các em, từ thói quen dẫn đến hành động cụ thể, qua các em về tuyên truyền về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng với gia đình và. .. Từ kết quả kiểm tra nêu trên, bước đầu cho thấy việc tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong phần sinh thái học sinh học 12 là có hiệu quả, qua đó giáo dục cho học sinh có thái độ bảo vệ môi trường, yêu thiên nhiên III KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT : Năm học: 2 012 - 2013 19 - - Sáng kiến kinh nghiệm Người thực hiện: Mỵ Thị Hồng Sáng kiến kinh nghiệm có ý nghĩa thiết thực giúp học sinh. .. trung học phổ thông - Bộ giáo dục và đào tạo - 2 012 - Việt nam môi trường và cuộc sống - 2006 Nhà xuất bản chính trị quốc gia - chủ biên: Giáo sư tiến sĩ Lê Quý An - Dạy theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn sinh học lớp 12 - Nhà xuất bản đại học sư phạm 2010 - Chủ biên : Lê Đình Trung - Năng lượng sinh học - Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật 2 012 của Nguyễn Quốc Khang Năm học: 2 012 - 2013 21 - - ... - Năng lượng hiện nay do con người tạo ra phần lớn là từ nguồn năng lượng hóa thạch của Trái đất, những nguồn năng lượng đó không phải là vô tận mà còn gây ô nhiễm môi trường rất lớn, làm biến đổi khí hậu - Vấn đề dân số là một áp lực đối với việc sử dụng tài nguyên - Cần tăng cường trồng rừng và bảo vệ rừng - Chứng minh ảnh hưởng của năng lượng đến hệ sinh thái và tầm quan trọng của năng lượng - Giáo. .. kiệm và hiệu quả ở hai lớp : lớp 12A5 là lớp thực nghiệm và 12A6 là lớp đối chứng tại trường THPT Nguyễn Hoàng - năm học 2 012 - 2013 4.2 Nội dung thực nghiệm Sau mỗi tiết học tôi thực hiện kiểm tra 15 phút ở mỗi lớp bằng một số câu hỏi về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Đề kiểm tra (Thời gian 15 phút) : Câu 1 : Hãy nêu các hậu quả của sự tăng dân số quá nhanh ? Câu 2 : Tại sao phải duy trì hợp. .. gia đình và xã hội XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh hoá ; ngày 20 tháng 4 năm 2013 Tôi xin cam đoan đây là sáng kién kinh nghiệm do tôi viết, không sao chép của ai Người viết Mỵ Thị Hồng TÀI LIỆU THAM KHẢO Năm học: 2 012 - 2013 20 - - Sáng kiến kinh nghiệm Người thực hiện: Mỵ Thị Hồng - Tài liệu giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục ngoài... định và phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của mt 4 Củng cố: Năm học: 2 012 - 2013 18 - - Sáng kiến kinh nghiệm Người thực hiện: Mỵ Thị Hồng - Đọc phần tổng kết cuối bài 5 Về nhà: - Trả lời câu hỏi SGK Câu hỏi SGK - Xem trước bài mới: Bài 39 sự biến động số lượng cá thể của quần thể 4 THỰC NGHIỆM 4.1 Tổ chức thực nghiệm Tiến hành giảng dạy theo nội dung bài soạn, tích hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm. .. 4.3 Kết quả thực nghiệm Điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Số bài 12A5(TN) 0 0 0 0 5 5 11 10 5 4 40 12A6(ĐC) 0 0 2 4 10 8 7 6 2 1 40 Lớp *Nhận xét : - Lớp thực nghiệm có 0/40 (0%) học sinh yếu kém ; Trung bình có 10/40 (25%) học sinh ; Khá giỏi 30/40 (75%) học sinh - Lớp đối chứng có 6/40 (15%) học sinh yếu kém ; Trung bình có 18/40 (45%) học sinh ; Khá giỏi 16/40 (40%) học sinh 4.4 - Kết luận về kết quả thực... nhân tố vô sinh: - Khí hậu ảnh, nhiệt độ → tác động lên trạng thái sinh lí của cơ thể - Tác động mạnh vào mùa sinh sản hay giai đoạn còn non của sinh vật→ biến động mạnh b.Do thay đổi các nhân tố hữu sinh - Tác động của nhân tố hữu sinh thể 17 - - Sáng kiến kinh nghiệm Người thực hiện: Mỵ Thị Hồng Hoạt động của thầy và trò ? Nhân tố hữu sinh tác động như thế nào? Ví dụ -Sâu bọ (biến nhiệt)→ vô sinh (khí . kết quả kiểm tra nêu trên, bước đầu cho thấy việc tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong phần sinh thái học sinh học 12 là có hiệu quả, qua đó giáo dục cho học sinh. tiết kiệm và hiệu quả phần sinh thái học ( sinh học 12 - chương trình chuẩn) . Tên bài Địa chỉ tích hợp (tích hợp vào nội dung nào của bài) Nội dung giáo dục sử dụng NLTK & HQ Mức độ tích. có hiệu quả nhất mà vẫn đảm bảo không gây quá tải quá trình học tập của học sinh. Vì lí do đó tôi chọn đề tài : Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phần sinh thái học,
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phần sinh thái học, sinh học 12 - chương trình chuẩn, SKKN Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phần sinh thái học, sinh học 12 - chương trình chuẩn, SKKN Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phần sinh thái học, sinh học 12 - chương trình chuẩn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn