lơp 2: toán 34 - 8

9 382 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 16:00

MON: TOAN - LễP 2 GIAO VIEN: ẹoaứn Thũ Thụm KIEÅM TRA BAØI CUÕ: 14 8 6 14 7 14 9 7 5 Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2010 MÔN : TOÁN BÀI : 34 8 • * 4 không trừ được 8, • lấy 14 trừ 8 bằng 6, viết 6, nhớ 1 *3 trừ 1 bằng 2, viết 2 34 - 8 6 2 34 – 8 = 26 Baøi 1: Tính: a, 94 7 64 5 44 9 72 9 53 8 74 6 b, 87 59 35 63 45 68 Bài 3: Nhà bạn Hà nuôi 34 con gà, nhà bạn Ly nuôi ít hơn nhà bạn Hà 9 con gà . Hỏi nhà bạn Ly nuôi bao nhiêu con gà? ? Bài toán cho biết gì? ? Bài toán hỏi gì? BÀI GIẢI: Nhà bạn Ly nuôi được số con gà là: 34 – 9 = 25 ( con gà) Đáp số : 25 con gà TÓM TẮT Nhà Hà nuôi : 34 con gà Nhà Ly nuôi ít hơn nhà Hà : 9 con gà Nhà Ly nuôi : … con gà? Baøi 4: Tìm x: a, x + 7 = 34 x = 34 - 7 x = 27 b, x – 14 = 36 x = 36 + 14 x = 50 34 - 8 34 8 *4 không trừ được 8, lấy 14 trừ 8 bằng 6, viết 6, nhớ 1 6 *3 trừ 1 bằng 2 , viết 2 2 . : … con gà? Baøi 4: Tìm x: a, x + 7 = 34 x = 34 - 7 x = 27 b, x – 14 = 36 x = 36 + 14 x = 50 34 - 8 34 8 *4 không trừ được 8, lấy 14 trừ 8 bằng 6, viết 6, nhớ 1 6 *3 trừ 1 bằng. nhớ 1 *3 trừ 1 bằng 2, viết 2 34 - 8 6 2 34 – 8 = 26 Baøi 1: Tính: a, 94 7 64 5 44 9 72 9 53 8 74 6 b, 87 59 35 63 45 68 Bài 3: Nhà bạn Hà nuôi 34 con gà, nhà bạn Ly nuôi ít. TOAN - LễP 2 GIAO VIEN: ẹoaứn Thũ Thụm KIEÅM TRA BAØI CUÕ: 14 8 6 14 7 14 9 7 5 Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2010 MÔN : TOÁN BÀI : 34 8 • * 4 không trừ được 8, • lấy 14 trừ 8
- Xem thêm -

Xem thêm: lơp 2: toán 34 - 8, lơp 2: toán 34 - 8, lơp 2: toán 34 - 8