GIAO AN LOP 4 CKT-TUAN 23 - KNS-3 COT

27 345 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 16:00

Trờng Tiểu học Mờng Típ 2 Giáo án lớp 4 Tuần 23 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên: Hà Mạnh Quảng TUN 23 Th 2 ngy thỏng 2 nm 2011 O C GI GèN CC CễNG TRèNH CễNG CNG (Tit 1 ) I - Mc tiờu -Bit c vỡ sao phi bo v, gi gỡn cỏc cụng trỡnh cụng cng. -Nờu c mt s vic cn lm bo v cỏc cụng trỡnh cụng cng. -Cú ý thc bo v, gi gỡn cỏc cụng trỡnh cụng trỡnh cụng cng a phng. -Hs khỏ gii bit nhc cỏc bn cn bo v, gi gỡn cỏc cụng trỡnh cụng cng. * Giỏo dc k nng sng: +K nng xỏc nh giỏ tr vn húa tinh thn ca nhng ni cụng cng (bit giỏ tr tinh thn m cỏc cụng trỡnh cụng cng ó em n v cú trỏch nhim bo v) . +K nng thu thp v x lớ thụng tin v cỏc hot ng v cỏc cụng trỡnh cụng cng a phng. II - dựng hc tp GV : - SGK HS : - SGK III Cỏc hot ng dy hc Tg HOT NG CA GIO VIấN HOT NG CA HS 1 4 30 1- Khi ng : 2 Kim tra bi c : : Lch s vi mi ngi Nhn xột 3 - Dy bi mi a - Hot ng 1 : Gii thiu bi - GV gii thiu , ghi bng. b - Hot ng 2 : Tho lun nhúm ( Tỡnh tung trang 34 SGK ) - Chia nhúm v giao nhim v tho lun cho cỏc nhúm . - > GV rỳt ra kt lun ngn gn : Nh vn hoỏ xó l mt cụng trỡnh cụng cng, l ni sinh hot vn hoỏ chung ca nhõn dõn, c xõy dng bi nhiu cụng sc , tin ca. Vỡ vy, Thng cn phi khuyờn Huỉng nờn gi gỡn, khụng c v by lờn ú. c - Hot ng 3 : : Lm vic theo nhúm ụi ( Bi tp 1 , SGK ) - Giao nhim v cho cỏc cp HS tho lun bi tp 1. - GV kt lun ngn gn v tng tranh : + Tranh I : Sai + Tranh 2 : ỳng + Tranh 3 : Sai + Tranh 4 : ỳng (BVMT) Hỏt - Hc sinh trỡnh by - Cỏc nhúm HS tho lun. - i din tng nhúm trỡnh by. - cỏc nhúm khỏc trao i , b sung . - Tng cp HS lm vic. - i din tng nhúm trỡnh by . 1 Trờng Tiểu học Mờng Típ 2 Giáo án lớp 4 Tuần 23 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên: Hà Mạnh Quảng 5 d - Hot ng 4 : X lớ tớnh hung ( Bi tp 2 , SGK ) - Yờu cu cỏc nhúm tho lun , x lớ tỡnh hung . => Kt lun v tng tỡnh hung : a) Cn bỏo cho ngi ln hoc nhng ngi cú trỏch nhim v vic ny ( cụng an , nhõn viờn ng st ) b) Cn phõn tớch ca bin bỏo giao thụng , giỳp cỏc bn nh thy rừ tỏc hc ca hnh ng nộm t ỏ vo bin bỏo giao thụng v khuyờn rn ho 4 - Cng c dn dũ: -c ghi nh trong SGK. -Thc hin ni dung trong mc thc hnh ca SGK. -Cỏc nhúm HS iu tra v cỏc cụng trỡnh cụng cng a phng (Theo mu bi tp 4) v cú b sung thờm ct li ớch ca cụng trỡnh cụng cng . - C lp trao i , b sung . - i din tng nhúm trỡnh by . - C lp trao i , b sung . - Hc sinh trỡnh by TP C HOA HC TRề I/ Mc tiờu -Bit c din cm mt on trong bi vi ging nh nhng, tỡnh cm. -Hiu ND: T v p c ỏo ca hoa phng, loi hoa gn vi nhng k nim v nim vui ca tui hc trũ. (tr li c cỏc cõu hi SGK). II/ dựng dy - hc - Tranh minh ho bi c trong SGK. - Cỏc tranh , nh v hoa phng, sõn trng cú hoa phng. III/ Cỏc hot ng dy hc 1 Khi ng 2 Bi c : Ch Tt 3 Bi mi Tg Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh 1 4 30 1 Khi ng 2 Bi c : Ch Tt Nhn xột 3 Bi mi a Hot ng 1 : Gii thiu bi - Hụm nay cỏc em s c hc mt bi vn t v p ca mt loi hoa thng c trng trờn sõn cỏc trng hc, gn vi k nim ca nhiu HS v mỏi trng. Nh th Xuõn Diu ó gi tờn loi hoa ú bng mt cỏi tờn rt c bit hoa hc trũ. Hoa hc trũ chớnh l hoa phng. Cỏc em hóy cựng c, Hỏt - Hc sinh trỡnh by - Quan sỏt tranh minh ho ch im nh ng Thiờn Cung Vnh H Long. 2 Trờng Tiểu học Mờng Típ 2 Giáo án lớp 4 Tuần 23 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên: Hà Mạnh Quảng Tg Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh cựng tỡm hiu bi vn thy v p c bit ca hoa phng di ngũi bỳt miờu t rt ti tỡnh ca tỏc gi. b Hot ng 2 : Hng dn HS luyn c - GV nghe v nhn xột v sa li luyn c cho HS. - c din cm c bi. c Hot ng 3 : Tỡm hiu bi - Ti sao tỏc gi li gi hoa phng l hoa hc trũ ? - V p ca hoa phng cú gỡ ùc bit ? - Mu hoa phng thay i nh th no theo thi gian ? - Nờu cm nhn ca em khi c bi vn ? - HS khỏ gii c ton bi . - 3 HS ni tip nhau c trn tng on. - 1,2 HS c c bi . - HS c thm phn chỳ gii t mi. - HS c thm tho lun nhúm tr li cõu hi . - Vỡ phng l loi cõy rt gn gi, quen thuc vi hc trũ. Phng thng c trng trờn cỏc sõn trng v n vo mựa thi ca hc trũ. Thy mu hoa phng hc trũ ngh n kỡ thi v nhng ngy ngh hố. Hoa phng gn vi k nim ca nhiu hc trũ v mỏi trng . + Hoa phng rc, p khụng phi mt oỏ mc lot, c mt vựng, c mt gúc tri ; mu sc nh c ngn con bm thm u khớt nhau. + Hoa phng gi cm giỏc va bun li va vui ; bun vỡ bỏo hiu sỏp kt thỳc nm hc, sỏp xa mỏi trng ; vui vỡ bỏo hiu c ngh hố. + Hoa phng n nhanh n bt ng , mu phng mnh m lm lm khp thnh ph rc lờn nh n Tt nh nh dỏn cõu i . - Lỳc u , hoa phng cú mu nht . Gùp ma, hoa cng ti. Dn dn s hoa s tng, mu hoa s m dn theo thi gian. + Hoa phng cú v p rt c ỏo di ngũi bỳt miờu t ti tỡnh ca tỏc gi. + Hoa phng l loi hoa rt gn 3 Trờng Tiểu học Mờng Típ 2 Giáo án lớp 4 Tuần 23 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên: Hà Mạnh Quảng Tg Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh 4 d Hot ng 4 : c din cm - GV c din cm ton bi vi ging t ngc nhiờn phự hp vi phỏt hin ca tỏc gi v v p c bit ca hoa phng , s thay i bt ng ca mu hoa theo thi gian. 4 Cng c Dn dũ - GV nhn xột tit hc, biu dng HS hc tt. - Chun b : Khỳc hỏt ru nhng em bộ ln trờn lng m. gi, thõn thit vi hc trũ. + Nh bi vn, em mi hiu v p lng ly, c sỏc ca hoa phng. - HS luyn c din cm. - i din nhúm thi c din cm. TON LUYN TP CHUNG I - MC TIấU : -Bit so sỏnh hai phõn s. -Bit vn dng du hiu chia ht cho 2; 3; 5; 9 trong mt s trng hp n gin. -Lm c Bt1( u trang 123); Bt2( u trang 123); Bt1a,c( cui trang 123) (a ch cn tỡm mt ch s) -Hs khỏ gii: Lm ht cỏc Bt cũn li. II - CC HOT NG DY HC Tg HOT NG CA GIO VIấN HOT NG CA HC SINH 1 4 30 1/Khi ng 2/Kim tra bi c: Cha bi tp s 3 Nhn xột 3/Bi mi Gii thiu: Luyn tp chung. Bi 1: Cho HS lm bi. Khi cha bi GV cho HS nờu li du hiu chia ht cho 2,3,5,9. Bi 2: HS t lm ri cha bi. S HS ca c lp l: 14 + 17 = 31 (HS) a) ; b) Bi 3: HS t lm bi v cha bi HS phi rỳt gn phõn s n ti gin sau ú mi kt lun. Bi 4: Vit cỏc phõn s theo th t t ln n bộ. Yờu cu HS phi quy ng mu s sau ú mi xp th t Bi 5: HS quan sỏt hỡnh trong SGK v lm bi a) Khi lm bi HS cn gii thớch y . b) HS o v nhn xột. c) Tớnh S hỡnh bỡnh hnh. 4/ Cng c dn dũ: Hỏt - Hc sinh trỡnh by HS lm bi v cha bi. HS lm bi v cha bi. HS lm bi v cha bi. HS lm bi v cha bi. 4 Trờng Tiểu học Mờng Típ 2 Giáo án lớp 4 Tuần 23 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên: Hà Mạnh Quảng Tg HOT NG CA GIO VIấN HOT NG CA HC SINH 5 -Nhn xột tit hc. Hc sinh lng nghe LCH S VN HC V KHOA HC THI HU Lấ I/ Mc tiờu: -Bit c s phỏt trin ca vn hc v khoan hc thi hu Lờ. (mt vi tỏc gi tiờu biu thi Hu Lờ). -Tỏc gi tiờu biu: Lờ Thỏnh Tụng, Nguyn Trói, Ngụ S Liờn. -HS khỏ gii: Tỏc phm tiờu biu: Quc õm thi tp, Hng c quc õm thi tp, D a chớ, Lam Sn thc lc. II/ dựng dy hc : - SGK - Mt vi on th vn tiờu biu . - Hiũnh trong SGK phúng to . - Phiu hc tp ( cha in vo ch trng ) H v tờn: Lp: Bn Mụn: Lch s PHIU HC TP TC GI CễNG TRèNH KHOA HC NI DUNG - Ngụ S Liờn - Nguyn Trói - Nguyn Trói - Lng Th Vinh -i Vit s kớ ton th -Lam Sn thc lc -D a chớ -i thnh toỏn phỏp -Lch s nc ta t thi Hựng Vng n u thi Hu Lờ . -Lch s cuc khi ngha Lam Sn . -Xỏc nh lónh th, gii thiu ti nguyờn, phong tc tp quỏn ca nc ta. -Kin thc toỏn hc. Bng thng kờ TC GI TC PHM NI DUNG -Nguyn Trói -Lý T Tn, Nguyn -Mng Tuõn -Hi Tao n -Nguyn Trói -Lý T Tn -Nguyn Hỳc -Bỡnh Ngụ i Cỏo, Quõn Trung t mnh -Cỏc tỏc phm th -c trai thi tp -Cỏc bi th -Phn ỏnh khớ phỏch anh hựng v nim t ho chõn chớnh ca dõn tc. -Ca ngi cụng c ca nh vua. -Tõm s ca nhng ngi khụng c em ht ti nng phng s. t nc. III/.CC HOT NG DY HC CH YU 5 Trờng Tiểu học Mờng Típ 2 Giáo án lớp 4 Tuần 23 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên: Hà Mạnh Quảng Tg HOT NG CA GV HOT NG CA HS 1 4 30 5 1/Khi ng: 2/Bi c: Trng hc thi Hu Lờ 3/Bi mi: GV treo bng thng kờ lờn bng (GV cung cp d liu, HS da vo SGK in tip hon thnh bng thng kờ ) Gii thiu: Hot ng1: Hot ng nhúm GV gii thiu mt s on th vn tiờu biu ca mt s nh th thi Lờ. Hot ng 2: Hot ng cỏ nhõn - Giỳp HS lp bng thng kờ v ni dung , tỏc gi , cụng trỡnh khoa hc . - GV cung cp phn ni dung, HS t in phn tỏc gi, cụng trỡnh khoa hc. Di thi Hu Lờ, ai l nh vn, nh khoa hc tiờu biu nht ? 4/Cng c - Dn dũ: -Chun b bi: ễn tp. Hỏt HS hot ng theo nhúm, in vo bng sau ú c i din lờn trỡnh by - HS mụ t li ni dung v cỏc tỏc phm th vn tiờu biu di thi Hu Lờ . HS lm phiu luyn tp HS da vo bng thng kờ, mụ t li s phỏt trin ca khoa hc thi Hu Lờ . Nguyn Trói , Lờ Thỏnh Tụng . Hc sinh lng nghe ===================================================================== Th 3 ngy thỏng 2 nm 2011 TH DC TIT 45 BT XA - TRề CHI CON SU O. I.MC TIấU. -Hc k thut bt xa.Yờu cu bit c cỏch thc hin ng tỏc tng i ỳng. -Trũ chi Con sõu o.Yờu cu hs nm c cỏch chi,tham gia chi c trũ chi v chi nhit tỡnh. II.A IM-PHNG TIN. 1.a im:Trờn sõn trng. 2.Phng tin:1cũi,sõn chi trũ chi. III.TIN TRèNH LấN LP. Ni dung nh lng Phng phỏp lờn lp A.PHN M U. -Nhn lp 6 10 phỳt 1 2 -Cs tp chung lp dúng hng,im 6 Trờng Tiểu học Mờng Típ 2 Giáo án lớp 4 Tuần 23 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên: Hà Mạnh Quảng -Ph bin ni dung yờu cu gi hc. -Khi ng: +Xuay cỏc khp;c,c tay,c chõn,gi vai,hụng. +ễn li bi th dc phỏt trin chung. 1 2 3 4 2 x 8 nhp 2 x 8 nhp s,bỏo cỏo.Gv nhn lp -Gv ph bin. -Gv cho cs hụ nhp,tp mu cho c lp tp.Gv quan sỏt sa sai. B.PHN C BN. 1.Bai tõp RLTTCB: -Hc k thut bt xa. -Cung cụ. 2.Lm quen trũ chi Con sõu o 12 - 14 phỳt 2 - 3' 6 8 phỳt -Gv nờu tờn bi tp,hng dn,gii thớch kt hp lm mu cỏch to (ti ch),cỏch bt xa,ri cho hs bt th v tp chớnh thc. -Gv cho 2-3 hs thc hin,lp nhõn xet,gv nhõn xet biờu dng tụ tõp tụt. -Gv nờu tờn trũ chi,lm mu v ph bin cỏch chi.Sau ú cho c lp chi th 1 ln ri cho c lp chi chớnh thc.Gv quan sỏt v biu dng hs chi tt. C.KT THC. -Th lng. -H thng li bi hc -Nhn xột,ỏnh giỏ kt qu gi hc v giao bi v nh, -Xung lp 4 6 phỳt 1 2 1 2 1 2 -Gv cho hs va i vũng trũn nh nhng va thc hin mt s ng tỏc th lng. -Gv cựng hs h thng li bi hc. -Gv cựng hs nhn xột,ỏnh giỏ kt qu gi hc.Gv giao bi tp v nh. -Gv hụ gii tỏn,lp hụ kho. TON LUYN TP CHUNG I - MC TIấU: -Bit tớnh cht c bn ca phõn s, phõn s bng nhau, so sỏnh phõn s. -Lm c Bt2( cui trang 123); Bt3 (tr 124); Bt2 (c,d tr125). -Hs khỏ gii lm ht cỏc Bt cũn li. II - CC HOT NG DY HC Tg HOT NG CA GIO VIấN HOT NG CA HC SINH 1 4 1/Khi ng 2/Kim tra bi c: Luyn tp chung - Yờu cu hc sinh nờu li cỏch so sỏnh hai phõn s Hỏt Hc sinh thc hin 7 Trờng Tiểu học Mờng Típ 2 Giáo án lớp 4 Tuần 23 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên: Hà Mạnh Quảng Tg HOT NG CA GIO VIấN HOT NG CA HC SINH 30 4 cựng mu s, khỏc mu s hoc cựng t s, hoc so sỏnh phõn s vi 1. - Hc sinh sa bi tp nh. - Nhn xột, tuyờn dng 3/Bi mi Gii thiu: Luyn tp chung Bi 1: HS c k yờu cu v lm bi. Bi 2:HS t t tớnh v gii. Bi 3: HS nhỡn hỡnh v trong SGK v tr li cõu hi tng bi tp. Yờu cu HS khi lm bi phi gii thớch. a) Cỏc on thng AN v MC l hai cnh i din ca hỡnh bỡnh hnh AMCN nờn chỳng song song v bng nhau. b) HS tớnh (cú th gii bng lp lun 4/Cng c dn dũ: Qua bi hc gớup cỏc em hi63u iu gỡ? -Nhn xột tit hc. HS lm bi v cha bi HS lm bi v cha bi. HS lm bi v cha bi. Hc sinh lng nghe CHNH T CH TT I - MC TIấU: -Nh v vit ỳng chớnh t, trỡnh by ỳng on th trớch. -Lm ỳng cỏc bi tp chớnh t phõn bit õm u, vn d ln (BT2). II - DNG DY HC: - Ba bn t phiu kh to vit sn ni dung BT2 a. III - CC HOT NG DY HC: Tg HOT NG CA GIO VIấN HOT NG CA HS 1 4 30 1. Khi ng : Kim tra dng c hc tp hoc hỏt. 2. Kim tra bi c: - HS vit li vo bng con nhng t ó vit sai tit trc. - Nhn xột phn kim tra bi c. 3. Bi mi: Ch Tt Hot ng 1: Gii thiu bi Giỏo viờn ghi ta bi. Hot ng 2: Hng dn HS nghe vit. a. Hng dn chớnh t: Giỏo viờn c on vit chớnh t: 11 dũng u. Hc sinh c thm on chớnh t Cho HS luyn vit t khú vo bng con: ụm p, lom Hỏt Hc sinh thc hin HS theo dừi trong SGK HS c thm HS vit bng con 8 Trờng Tiểu học Mờng Típ 2 Giáo án lớp 4 Tuần 23 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên: Hà Mạnh Quảng Tg HOT NG CA GIO VIấN HOT NG CA HS 5 khom, lon xon, ym thm, nộp u, ng nghnh. b. Hng dn HS nghe vit chớnh t: Nhc cỏch trỡnh by bi bi th. Giỏo viờn c cho HS vit Giỏo viờn c li mt ln cho hc sinh soỏt li. Hot ng 3: Chm v cha bi. Chm ti lp 5 n 7 bi. Giỏo viờn nhn xột chung Hot ng 4: HS lm bi tp chớnh t HS c yờu cu bi tp 2. Giỏo viờn giao vic: thi tip sc nhúm 6 em. C lp lm bi tp HS trỡnh by kt qu bi tp Li gii: s c sung sao bc bc Nhn xột v cht li li gii ỳng. 4. Cng c, dn dũ: -HS nhc li ni dung hc tp -Nhc nh HS vit li cỏc t sai (nu cú ). -Nhn xột tit hc. HS nghe. HS vit chớnh t. HS dũ bi. HS i tp soỏt li v ghi li ra ngoi l trang tp C lp c thm HS lm bi HS trỡnh by kt qu bi lm. HS ghi li gii ỳng vo v. Hc sinh thc hin KHOA HC NH SNG I-MC TIấU: -Nờu c VD v cỏc vt t phỏt sỏng v cỏc vt c phỏt sỏng. +Vt t phỏt sỏng: Mt tri, ngn la, +Vt c chiu sỏng: Mt trng, bn, gh, -Nờu c mt s vt cho ỏnh sỏng truyn qua v mt s vt khụng cho ỏnh sỏng truyn qua. -Nhn bit c ta ch nhỡn thy khi cú ỏnh sỏng t vt truyn ti mt.s II- DNG DY HC: -Chun b theo nhúm: hp kớn ( cú th bng giy cun li); tm kớnh; nha trong; kớnh m; tm g III-CC HOT NG DY- HC CH YU: Tg HOT NG CA GIO VIấN HOT NG CA HC SINH 1 4 30 1/Khi ng: 2/Bi c: m thanh trong cuc sng (tip theo) - Ting n cú tỏc hi nh th no? - Cú nhng bin phỏp no chng ting n? - Nhn xột, tuyờn dng 3/Bi mi: Gii thiu: Bi Aựnh sỏng Hỏt - Hc sinh trỡnh by 9 Trờng Tiểu học Mờng Típ 2 Giáo án lớp 4 Tuần 23 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên: Hà Mạnh Quảng 5 Phỏt trin: Hot ng 1:Tỡm hiu cỏc vt t phỏt ra ỏnh sỏng v cỏc vt c chiu sỏng -Cho hs tho lun nhúm. -Nhn xột b sung. Hot ng 2: Tỡm hiu v ng truyn ca ỏnh sỏng -Trũ chi D oỏn ng truyn ca ỏnh sỏng, Gv hng ốn vo mt hs cha bt ốn. Yờu cu hs oỏn ỏnh sỏng s i ti õu. -Yờu cu hs lm thớ nghim trang 90 SGK v d oỏn ng truyn ỏnh sỏng qua khe. Hot ng 3:Tỡm hiu s truyn ỏnh sỏng qua cỏc vt -Yờu cu hs tin hnh thớ nghim trang 91 SGK theo nhúm. -Ngi ta ó ng dng kin thc ny vo vic gỡ? Hot ng 4:Tỡm hiu mt nhỡn thy vt khi no? -Mt ta nhỡn thy vt khi no? -Cho hs tin hnh thớ nghim nh trang 91 SGK. -Em tỡm nhng VD v iu kin nhỡn thy ca mt. Kt lun: (BVMT) Ta ch nhỡn thy vt khi cú ỏnh sỏng t vt truyn n mt. 4/ Cng c- Dn dũ: -Ti sao ta nhỡn thy mt vt? -Chun b bi sau. Nhn xột -Tho lun, da vo hỡnh 1 v 2 trangb 90 SGk v kinh nghim bn thõn: +Hỡnh 1:ban ngy *Vt t phỏt sỏng:Mt tri *Vt c chiu sỏng: Gng, bn gh +Hỡnh 2:Ban ờm *Vt t phỏt sỏng:ngn ốn in (khi cú dũng in chy qua) *Vt c chiu sỏng: Mt trng sỏng l do mt tri chiu, cỏi gng, bn gh -D oỏn hng ỏnh sỏng. -Cỏc nhúm lm thớ nghim. Rỳt ra nhn xột ỏnh sỏng truyn theo ng thng. -Tin hnh thớ nghim v ghi li kt qu vo bng: Cỏc vt cho gn n ton b ỏnh sỏng i qua Cỏc vt ch cho mt phn ỏnh sỏng i qua Cỏc vt khụng cho ỏnh sỏng i qua -Cỏc nhúm tin hnh thớ nghim v a ra kt lun nh SGK. -Nờu VD - Hc sinh trỡnh by 10 [...]... 1 2 3 4 2 x 8 nhp -Cs tp chung lp dúng hng,im s,bỏo cỏo.Gv nhn lp -Gv ph bin -Gv cho cs hụ nhp,tp mu cho c lp tp.Gv quan sỏt sa sai 2 x 8 nhp B.PHN C BN 1.Bai tõp RLTTCB: - n bt xa v tp phi hp chy,nhy 12 - 14 phỳt -Cung cụ 2 - 3' 2.Lm quen trũ chi Con sõu o 6 8 phỳt C.KT THC -Th lng 4 6 phỳt 1 2 -H thng li bi hc -Nhn xột,ỏnh giỏ kt qu gi hc v giao bi v nh, -Xung lp 1 2 1 2 -Gv nờu tờn bi tp,hng... MC TIấU : -Rỳt gn c phõn s -Thc hin c phộp cng hai phõn s Giáo viên: Hà Mạnh Quảng 23 Trờng Tiểu học Mờng Típ 2 Giáo án lớp 4 Tuần 23 Năm học 2010 - 2011 -Lm c Bt1; Bt2(a,b); Bt3(a,b) -HS khỏ gii lm heat cỏc Bt2 cũn li II - CC HOT NG DY HC Tg HOT NG CA GIO VIấN 1 4 30 4 HOT NG CA HC SINH Hỏt 1/ Khi ng 2/ Kim tra bi c: - Yờu cu hc sinh nờu li cỏch cng phõn s - Hc sinh trỡnh by khỏc mu s - GV ghi bng:... tp 1 - C lp c thm li - Tng cp HS trao i, tỡm du gch ngang trong cõu chuyn, núi rừ tỏc dng ca tng cõu - HS phỏt biu ý kin - C lp nhn xột Tỏc dng ỏnh du phn chỳ thớch trong cõu ỏnh du phn chỳ thớch trong cõu (õy l HS ý ngh ca Pa-xcan.) c yờu cu ca HS Du gch ngang - th khỏ gii k li cõu chuyn v gii thớch rừ dựng nht: ỏnh du ch bt u cõu núi ca du gch ngang ch naũ Patrong on vn xcan HS Du gch ngang - th... no 4 -Cng c dn dũ: HS vit on vn -Nhn xột tit hc 5 HS c trc lp M THUT Bi 23 : TP NN TO DNG TP NN DNG NGI I / MUẽC TIEU Giỳp hc sinh : - Kin thc:Hs bit nhn c im ca mt s dỏng ngi ang hot ng - K nng: Hs bit cỏch nn mt s dỏng ngi on gin - Thỏi :Hs cm nhn c v p ca cỏc bc tng th hin v con ngi II/ DNG DY HC : GV: - SGK, SGV - Mt s dỏng ngi ang hot ng - Mt s tng nh hoc nh chp cỏc bc tng v dỏng ngi - Bi... da vo tranh nh, vn hiu bit ca bn thõn tr li Giáo viên: Hà Mạnh Quảng 13 Trờng Tiểu học Mờng Típ 2 Giáo án lớp 4 Tuần 23 Năm học 2010 - 2011 Tg 5 Hot ng ca Giỏo viờn 4/ Cng c-dn dũ: -GV t chc cho hc sinh thi k chuyn (mụ t ) v ch ni ng bng Nam B? -Nhn xột tit hc -Chun b bi Thnh ph H Chớ Minh Hat ng ca Hc sinh LUYN T V CU DU GCH NGANG I/ MC TIấU -Nm c tỏc dng ca du gch ngang (ND ghi nh) -Nhn bit... lớp 4 Tuần 23 Năm học 2010 - 2011 Tg Hot ng ca giỏo viờn cõu c Hot ng 3 : Phn ghi nh - GV gii thớch li rừ ni dung ny d Hot ng 4 : Phn luyn tp * Bi tp 1: - GV cht li Cõu cú du gch ngang Pa xcan thy b mỡnh mt viờn chc ti chớnh vn cm ci trc bn lm vic Nhng dóy tớnh cng hng ngn con s, mt cụng vic bun t lm sao! Pa-xcan ngh thm - Con hy vng mún qu nh ny cú th lm b bt nhc u vỡ nhng con tớnh Pa-xcan... thiờn - Hc sinh trỡnh by nhiờn, cnh vt - Nhn xột, tuyờn dng 30 3 Bi mi: a Hot ng 1 : Gii thiu - T nm lp 1 n nay , cỏc em ó hc c nhng du - 3 HS c ton vn yờu cu cõu no ? bi - Hụm nay cỏc em s hc thờm mt du cõu mi : du - C lp c thm li yờu cu gch ngang ca bi tp 1, 2, 3 ; trao i b Hot ng 2 : Phn nhn xột theo cp * Bi 1,2 , 3 : - HS phỏt biu ý kin - Nhng cõu cú cha du gch ngang : - C lp nhn xột - HS trao... P I - MC TIấU -Bit thờm moat s cõu tc ng liờn quan n cỏi p (Bt1); nờu c moat trng hp cú s dng cõu tc ng ó bit (Bt2); da theo mu tỡm vi tc ng t mc cao ca cỏi p (Bt3); t cõu t c mc ccao ca cỏi p (Bt4) -Hs khỏ gii nờu ớt nht 5 t theo yờu cu ca Bt3 v t cõu vi mi t II- dựng dy hc - T in HS - Bng ph ghi sn ni dung bi tp 1 - 5,6 t giy kh to HS lm cỏc bi tp 3 ,4 theo nhúm III- Cỏc hot ng dy hc 24 Giáo... - V nh hc thuc lũng bi th - Chun b : V v cuc sng an ton KHOA HC BểNG TI I-MC TIấU: -Nờu c búng ti sau vt cn sỏng khi c chiu sỏng -Nhn bit c v trớ ca vt cn sỏng thay i thỡ búng ti ca vt thay i II- DNG DY HC: -Chun b chung: ốn bn -Chun b nhúm:ốn pin;t giy to hoc tm vi; kộo, bỡa, mt s thanh tre nh gn cỏc ming bỡa ó ct thnh phim hot hỡnh; mt s vt to búng III-CC HOT NG DY- HC CH YU: Tg HOT NG CA GIO... quan sỏt,sa sai -Gv cho 2-3 hs thc hin,lp nhõn xet,gv nhõn xet biờu dng tụ tõp tụt -Gv nờu tờn trũ chi,lm mu v ph bin cỏch chi.Sau ú cho c lp chi th 1 ln ri cho c lp chi chớnh thc.Gv quan sỏt v biu dng hs chi tt -Gv cho hs va i vũng trũn nh nhng va thc hin mt s ng tỏc th lng -Gv cựng hs h thng li bi hc -Gv cựng hs nhn xột,ỏnh giỏ kt qu gi hc.Gv giao bi tp v nh -Gv hụ gii tỏn,lp hụ kho TON LUYN TP I - . ta. -Kin thc toỏn hc. Bng thng kờ TC GI TC PHM NI DUNG -Nguyn Trói -Lý T Tn, Nguyn -Mng Tuõn -Hi Tao n -Nguyn Trói -Lý T Tn -Nguyn Hỳc -Bỡnh Ngụ i Cỏo, Quõn Trung t mnh -Cỏc tỏc phm th -c trai. Liờn - Nguyn Trói - Nguyn Trói - Lng Th Vinh -i Vit s kớ ton th -Lam Sn thc lc -D a chớ -i thnh toỏn phỏp -Lch s nc ta t thi Hựng Vng n u thi Hu Lờ . -Lch s cuc khi ngha Lam Sn . -Xỏc nh lónh th,. ú. c - Hot ng 3 : : Lm vic theo nhúm ụi ( Bi tp 1 , SGK ) - Giao nhim v cho cỏc cp HS tho lun bi tp 1. - GV kt lun ngn gn v tng tranh : + Tranh I : Sai + Tranh 2 : ỳng + Tranh 3 : Sai + Tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN LOP 4 CKT-TUAN 23 - KNS-3 COT, GIAO AN LOP 4 CKT-TUAN 23 - KNS-3 COT, GIAO AN LOP 4 CKT-TUAN 23 - KNS-3 COT