Sinh học 8: Tiết 44 – Bài 42: Vệ sinh da

22 1,853 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 16:00

Bài 42 Kiểm tra bài cũ : - Da có những chức năng gì? Đặc điểm nào giúp da thực hiện chức năng bảo vệ? Đáp án:   !"# $%"& ' ()* "+,-./-01 !"2323450676 .'8 .'98 :;2<6* =5> (?%"<4/.@5,:* A6* 37<73701- B:;# 1.Bảo vệ da CD3E5FGH8- 07I J?;-46K + Da bẩn là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển,phát sinh bệnh ngoài da. + Hạn chế hoạt động bài tiết mồ hôi và ảnh hưởng đến sức khỏe. Tiết 44: Bài 42 - Vệ sinh da J?L939-46K Da bị xây xát dễ bị nhiễm trùng, có khi gây bệnh nguy hiểm (nhiễm trùng máu,nhiễm trùng vi khuẩn, uốn ván…) - Để bảo vệ da cần phải làm gì? Đáp án: $"MN da sạch sẽ  không bị xây xát. J$"N da sạch sẽ M +K J Đáp án: J $"N+5.4.OMP% 6793,0QM03 NRLBS%3T J $"Nkhông bị xây xátM+K J Đáp ánU80E:V!### H5,%0 2.Rèn luyện da CD3E5FGHWXJY J$<"ZN+[  \@ C+ $< C+ $< JUPP&]J^ JUPP&YXJYW JUPP 2 JU8 43_. JU" _  JUP6*4 J$46*07P :5MV` Ja- J)V3/ .      bVWX#Y[D3 -N+"0c3# JUPP&]J^ JU8 43_. JU"_ Ja- J)V3/. dD3N3,P6* 3 \@ *0c3e <55f2R3,P# (g52P0c3*2 (g0c3//M.L' (hc3i@ *+04.:I[/67 (hc300 9&*.%07 (M6793, 9&*.%07_ ."!"40?2196!    (g0c3//M.L'# (hc3i@ *+04.:I[ /67# (M6793, 9&*.% 07_."!"40? 2196!# bV[D3- N3,P"0c3# [...]... ngi bnh Mt s bnh ngoi da thng gp Bnh viờm da do tiờp xuc hoỏ cht hoc cỏc cht cú trong thc n gõy c Mt s bnh ngoi da thng gp Bnh rụm sy thng gp mựa hố Mt s bnh ngoi da thng gp Mun cm Qua bng 42.2 em hóy cho bit phũng chng bnh ngoi da cn phi lm gỡ? - Gi cho da sch s bng cỏch v sinh c th v v sinh da - Gi v sinh mụi trng sng v ngun nc - Cn thn khi tip xỳc vi hoỏ cht - Trỏnh lm da b xõy xỏt, bng - Khụng... chng bnh ngoi da Hóy c thụng tin SGK v hon thnh bng 42-2 Stt Bnh ngoi da Gh, l 1 Biu hin 2 Hc lo Khú chu Gi v sinh 3 Lang ben Khú chu Gi v sinh 4 Bng Da b xõy xỏt Da b xõy xỏt Cỏch phũng chng V sinh c th thng xuyờn Trỏnh xy ra bng Bụi thuc chng bng,sỏt trựng ra vt thng BNH VY NN BNH VY NN BNH LANG BEN Bnh da do mụi trng b ụ nhim BNH M AY BNH THU U Bnh viờm phong da MộT Số BệNH NGOàI DA THƯờng gặpCể... BNH THU U Bnh viờm phong da MộT Số BệNH NGOàI DA THƯờng gặpCể TH XUT HIN TT C CC B PHN CA C TH Bệnh chốc Bỏng da Lỡ miệng Bệnh Chàm Mụn trứng cá Mt s bnh ngoi da thng gp Bnh viờm da do cụn trựng - Biu hin: Nga, rỏt, phũng rp da - Phũng trỏnh: Trỏnh tip xỳc vi cụn trựng gõy hi Mt s bnh ngoi da thng gp Bnh chõn tay ming - Biu hin: õy l bnh dờ lõy v thng gp tr vi cỏc biu hin st, ni mn au ming v cỏc... ngoi da cn phi lm gỡ? - Gi cho da sch s bng cỏch v sinh c th v v sinh da - Gi v sinh mụi trng sng v ngun nc - Cn thn khi tip xỳc vi hoỏ cht - Trỏnh lm da b xõy xỏt, bng - Khụng lm dng cỏc loi m phm - Nu da b xõy xỏt, viờm nhiờm cn cha tr kp thi ti cỏc c s y t Kim tra ỏnh giỏ: ỏnh du vo ụ ch cõu tr li ỳng trong cỏc cõu sau: a.Tm nng lỳc 8-9h b.Tm nng lỳc 12-14h c.Chy bui sỏng d.Tm nc lnh e.Chi th . sinh bệnh ngoài da. + Hạn chế hoạt động bài tiết mồ hôi và ảnh hưởng đến sức khỏe. Tiết 44: Bài 42 - Vệ sinh da J?L939-46K Da bị xây xát dễ bị nhiễm trùng, có khi gây. A6* 37<73701- B:;# 1.Bảo vệ da CD3E5FGH8- 07I J?;-46K + Da bẩn là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển,phát sinh bệnh ngoài da. + Hạn. Bài 42 Kiểm tra bài cũ : - Da có những chức năng gì? Đặc điểm nào giúp da thực hiện chức năng bảo vệ? Đáp án:  
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh học 8: Tiết 44 – Bài 42: Vệ sinh da, Sinh học 8: Tiết 44 – Bài 42: Vệ sinh da, Sinh học 8: Tiết 44 – Bài 42: Vệ sinh da, Qua nội dung bảng 42.1 em hãy cho biết có những hình thức nào để rèn luyện da., Phòng chống bệnh ngoài da, Qua bảng 42.2 em hãy cho biết để phòng chống bệnh ngoài da cần phải làm gì?