lớp 3; Phép cộng các số trong phạm vi 10000

23 3,198 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 16:00

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜLỚP 3a TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ YẾN Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán KIỂM TRA BÀI CŨ: Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán Tìm số lớn nhất trong các số sau: 4375,4735,4537,4753 4753 Tìm số bé nhất trong các số sau: 6091,6190,6901,6019 6019 Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10000 Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 10000 3526 + 2759 = ? 3526 + 2759 + 6 cộng 9 bằng 15,viết 5 nhớ 1. + 2 cộng 5 bằng 7,thêm 1 bằng 8,viết 8. + 5 cộng 7 bằng 12 ,viết 2 nhớ 1. + 3 cộng 2 bằng 5,thêm 1 bằng 6,viết 6. 6 2 8 5 Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 10000 Bài 1: Tính 5341 7915 4507 8425 + + + + 1488 1346 2568 618 Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 10000 6829 9261 7075 9043 5341 + 1488 7915 + 1346 8425 + 618 4507 + 2568 Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 10000 Bài 2 : Đặt tính rồi tính: a) 2634 + 4848 b) 5716 + 1749 b) 1825 + 455 707 + 5857 Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 10000 7482 2280 7465 6564 2634 + 4848 1825 + 455 5716 + 1749 707 + 5857 Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 10000 Bài 3 :Đội Một trồng được 3680 cây,đội Hai trồng được 4220 cây. Hỏi cả 2 đội trồng được bao nhiêu cây? Tóm tắt Đội Một: 3680 cây Đội Hai : 4220 cây Hỏi cả hai đội : ? cây Giải : Cả 2 đội trồng được tất cả só cây là: 3680 + 4220 = 7900 ( cây) Đáp số: 7900 cây [...]... nhà các em xem lại bài và làm lại tất cả các bài tập - Xem bài mới ngày mai KÍNH CHÀO TẠM BIỆT QUÝ THẦY CÔ Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 10000 Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 10000 Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 10000 Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 10000. .. Phép cộng các số trong phạm vi 10000 Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 10000 Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 10000 Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 10000 Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 10000 ... 2011 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 10000 Bài 4: Nêu tên trung điểm mỗi cạnh của hình chữ nhật ABCD A M Q D B N P C Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 10000 A M Q D B N P C M là trung điểm của cạnh AB N là trung điểm của cạnh BC P là trung điểm của cạnh CD Q là trung điểm của cạnh AD Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 10000 Củng . 2011 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 10000 Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 10000 Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 10000 Thứ. sau: 4375,4735,4537,4753 4753 Tìm số bé nhất trong các số sau: 6091,6190,6901,6019 6019 Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10000 Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán Phép cộng các số trong. Phép cộng các số trong phạm vi 10000 Bài 2 : Đặt tính rồi tính: a) 2634 + 4848 b) 5716 + 1749 b) 1825 + 455 707 + 5857 Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 10000 7482 2280 7465
- Xem thêm -

Xem thêm: lớp 3; Phép cộng các số trong phạm vi 10000, lớp 3; Phép cộng các số trong phạm vi 10000, lớp 3; Phép cộng các số trong phạm vi 10000

Từ khóa liên quan