CTả 2: Câu chuyện bó đũa

9 333 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 16:00

MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 2 GIÁO VIÊN : Đoàn Thò Thơm KIEÅM TRA BAØI CUÕ: rung rinh luyõtre Thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2010 PHÂN MÔN : Chính tả(nghe – viết) BÀI : Câu chuyện bó đũa Người cha liền bảo: - Đúng. Như thế là các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh. Người cha liền bảo: -Đúng. Như thế là các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh. ? Tìm lời của người cha trong bài chính tả? -Đúng. Như thế là các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết mới có sức mạnh. ? Lời của người cha được ghi sau những dấu câu nào? -Lời của người cha được ghi sau dấu hai chấm và dấu gạch ngang đầu dòng. liền l = n , iên = iêng rằng r = d, ăng = ăn chia lẻ ch = tr , l = n lẫn l = n , ân = âng sức mạnh s = x , ưc = ưt , anh = ang BÀI TẬP: 2.Điền vào chỗ trống: a, l hay n ? … ên bảng , … ên người , ấm …o , …o lắngl n n l 3.Tìm các từ: c, Chứa tiếng có vần ăt hay vần ăc: -Có nghóa là cầm tay đưa đi. - dắt -Chỉ hướng ngược với hướng nam. - bắc -Có nghóa là dùng dao hoặc kéo làm đứt một vật. - cắt BÀI TẬP VỀ NHÀ: 2.Điền vào ô trống: b, i hay iê ? mải m … ùt, hiểu b … ùt , ch m sẻ , đ… ûm 10 c, ăt hay ăc ? chuột nh … ù, nh … ù nhở , đ… tên , thắc m … ù . BÀI TẬP VỀ NHÀ 3. Tìm các từ: a, Chứa tiếng có âm l hay n: - Chỉ người sinh ra bố : ông bà … - Trái nghóa với nóng. - Cùng nghóa với không quên. b, Chứa tiếng có vần in hay iên : - Trái nghóa với dữ. - Chỉ người tốt có phép lạ trong truyện cổ tích. - Có nghóa là( quả, thức ăn) đến độ ăn được. . CUÕ: rung rinh luyõtre Thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2010 PHÂN MÔN : Chính tả(nghe – viết) BÀI : Câu chuyện bó đũa Người cha liền bảo: - Đúng. Như thế là các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu,. yêu, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết mới có sức mạnh. ? Lời của người cha được ghi sau những dấu câu nào? -Lời của người cha được ghi sau dấu hai chấm và dấu gạch ngang đầu dòng. liền l =
- Xem thêm -

Xem thêm: CTả 2: Câu chuyện bó đũa, CTả 2: Câu chuyện bó đũa, CTả 2: Câu chuyện bó đũa