Đề thi HSG Địa lí 12

6 178 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 16:00

  !"# $%&&'  ()**+, /0.1.2 (&34%567089/:90:/:  /;:&'<(không kể thời gian giao đề)  !"#$%& ================================================================================================= >?/@'( )*+",& /01234%5*6783958 :;<=4>%&?@A"B;& >?0@'( )*+",&258B=/1C:D%1% AB?C<<D<&E<&FGHI/JK:=0::K (đơn vị ‰) G4GL#$% &3M%NO /JK:= /JKK /JPK= /J;: /J;K= /JJ: /JJK= 0::: 0::Q= 0::K E4FGH4+ IJ K K I) I) E4FG*H4+ L I# I K L B8MG J IJ II K K ,& NOPQ1%RSTB8MG58<4FGH4+ 4FG*H4+39IKJ)U))J&/0& =,&Q1%RST"FGH4+58"FG*H4+ D.1234%FM8BV;1B:;1234%*& >?R@'( )*+",&258B:W:X?D"5843MY*- Z  A=8.[$C/F<*M12H$B430N%FG& >?Q@'( )*+",&258B:W:X?D"583MY*-Z   ,&\$012H$=C7$FFG]B:-^& =,&;1B12H$=C7$FFGD._=R`H:X& >?K@'( )*+",&258B:W:X?D"583MY*-Z  /0;1BDHM=M:Fa2 2Hb":88 DHZ*+"TFGD.& S&T%&<&U >?8@'( )*+",&258B=/1C:D%1% GV<WXBY%Z?C<<&[7BY%%NO<4<&\#5GVB#BV%&%]M/JJQ (Đơn vị: tỷ đồng) ]M GV<WXBY%Z?C< /JJ: /JJK 0::: 0::K c4 JJJK KId I(K)I IJL %! J#e d(I) #L#e K)J ^1C LI(J I(Jd I### (L## ,&NOP58/012H4+8T.1/FGB 39IKK)U))J& =,&B12H4+8%!%f1/<FG [5R* ^=N>gXD.:8AV >?P@' )*+",&258B=/1C:D%1% ^L<]%5.Y%NO_6<&\#%&3M%56%& (Đơn vị %) ]M `%5B^ &\#%&3M%56%& E%5a>Ma <&[7BY% E%5%5&Gb Z>7"!%5 X&_c IKK) J I I )  ( I)  IKKJ K J d L I( e K L ))) e L d e I) I J ( ))J L d d ) I) # L J ))# L J ( L I)  L L ))L e ( d # e ) # d  NOPC*6h\/FG584"839IKK)i ))L /0& ==============================================j============================================= Lưu ý: Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam do Nxb Giáo dục phát hành. Giám thị không giải thích gì thêm.  ckElmn\I\ Eo\ .d Khóa ngày 26 tháng 10 năm 2010 e,f E$% 67% +" I '( ) *+", ,&/01234%5*6783A58:;<=4 >%3A<=4>%p78a3A<=4>% "58F`:;& UqIr(*M(rKB3%.+*6st%u*;B 4R -S>%p5H0v5A5N.:83A<=4>% p&4*R%.+*6st%u*;B<Ova1B5G q(rK*MIr(&B5N. 1YgTv.M%a 5NC4R/" 4RH/%.+*6BILe8. *s"*+*Mv8.& Uq(rK*MIr(B3%.+*6st%u*;B 4R -S>%"5H0v5A5N.:83A<=4>% "&4R7%.+st%u*;B<>va 1Yg Tv";a s5NCT4Rh&4RQ >I#K8.*s"*+2Dt%-*F_:;& =,&?@A ws%>%015@*F`t%u*;B%.+*6T4Rt% v s1a*!>+D5W04*+"NN 5xN 3B/4q4R*Mv 5W048.O%$H$ %H$ ;0 *0& (Lưu ý nếu thí sinh không vẽ vị trí các điểm cận nhật, viễn nhật thì trừ 0,5 điểm) I ) I ) I )  '( ) *+", ,&yNOP UQ1%RSsB8MG584FG*H4+A %O%FG/"*zD'7{Y,& UQ1%RS4FGH4+B*B;>*$.O% FGh:s'7{Y,& y/0 UBM=65"v.M583BZ3u%N Um2H4+3MUO-6 *v=D:84*%3D1C58% NH8.8*F`/D& =,&yNOP "FGH4+Q1%RSBa"FG* H4+'7{Y,& y/0 U"FGH4+7$1C8 sQ1%RSB"v7| *%3D1CRC& U"FG*H4+7$1C}sQ1%RSRH& ) J ) J ) J ) J ) J ) J ) J ( ( '( ) *+", [$C/F<*M12H$B430N%FG I&?W0*W:X UFG~"B8B8B58*30N%D*GS>% p'qL ) (d•U( ) (•,sN*F`:F`=YO;v :G& UB:-^3PB78]B%pi"'3B/IJ5€*6,s 30N%1234=Dqp58B" &WA UWA*!gM"•7D0U‚c0N%W%12HC T*WA ;Bs458*30N%]B*6B ƒ?8*30N%D*Gpq)ie))"„" q)iK))"& ƒ?8*30N%ND*G"|sgpq e))ie))"„"qK))ie))"& ƒ?8*30N%*G"|sgqe))"<:s& U\$B4]BFG1F1F*"F% 1F3%R "F0& (&B;*6"|:B;"|B;*6:%$Hs t%h"s:-^FG U"|"|* ƒ"|*=pB;*6q5€%.MIe ) < ƒ0HBGH0"& U"|"|; ƒ"|$." ƒ"|*" Um2:%$HsT43C30]B"|584FG34% ;Bs0H$"|T30N%& ) J ) J ) J ) J ) J ) J ) J ) J ) J ) J d '( ) *+", ,&\$012H$=C7$F UN*67$1C%=AFG:8JdFr3"  'h"))e, FH$=C3*%[45|& U\$=C3*%[*!=~58%7% "g'7{ Y, U.B6=645|'*!=~„%7% "g,… 12s:D34:G'7{Y,& U\$=C3*%[8W58'7{Y, U%.s$7B:W1S*WF A*6H4+3MUO- 6 /F<T*%3D2s'"Y*6"8%"†T*R 12 HBHgT%!FG&&&, =,&/0 Um2H$=C7$F3*%7/F<R:G*M5D1S 7‡:B*6 348%.s =/B5D"F& U61Ca8%8%.s F7$FFG M%:B *6&F`:; <"61Ca34 7D0*R;:;NH %1C:F`FR* "N*67$1CB $.33hB ) J ) J ) J ) J ) J ) J ) J d 5D/t%.M5D:8"5845R*O-6& J '( ) *+", /0;1BDHM=M:Fa2 2Hb":8 8DHZ*+"TFGD.& yˆ%D"58E8DHZ*+":8 8M";:$%78 *]":;D%t%/3MB53M O-6584*6";"@*M12H4+483M 34& y/0 I&FGM";*+H4+8EE\ U%!%.s:D%;‰HBHg ƒ%!%.s:D%q8!Z$.:Fa2 $. DH %i$.ht%/& ƒ%.s:D%q8h%h%$% =_ :` >" %RH%.s:D%B8DHM=MW 1[ HB "4 =a&&& ƒ%.s:D%q8*4=p58%!T./1/" 4 584:B;T./1/34& UWFs%‡6:G%>%BFG8.8:G WFO%R3b%8.8*F`"<6& UEa1<5NRDE48"4.M=M\*F`*>%F "<6588.8D*;NH%<48HC:G'8 6 \&!E0,Bv<45|%.s:D%& &8EE\*]":;D%t%/3MB U?"v3M ƒc*_Š5C:G t%.5_5C& ƒEM"QZFa*CBBaR%4W1/:%` DHT/FG'M"( #‹h"))#, ƒH%"v8O%R3b%T:2;B T./1/ %5%!B;D*43+B*RFG& U?"vO-6 ƒHH>/t%.M5D:8" ƒ;B*%3DDHB4& (&4*6";"@*M483M34 Ug*b.12A845|%.s$.DH h%1g %!T.1/&&& Ub.";12H4+481/O%R8s%7|584 83M34& ) J ) J ) J ) J ) J ) J ) J ) J ) J ) J ) J ) J e '( ) *+", ,&NOP58/012H4+8T.1/FGB [h">*$.& yNOP U8T.1/FG12H4+";4W1/O%R h:s‡'h"))J1B5Gh"IKK)hd L:>, U4W1/O%R83458%!*%h% !hL K:> 34h L:> ) J ) J J U4W8%!ha7{*MaR%1/O%R T8T.1/.*^]BFGhfZT:€52 8.& y/0 U8T.1/h7B%N:`54%!:258W Fs%‡*F`"<6 Um2H4+3*%B8:87B5D%! %:`M 033ha'7{Y, =,&[5R*^=N>gXB12H4+8% !%f1/<FGD. U?"v3M ƒ^Y1/O%RgX3$%M=M */"=/B48`H:X 58R:F`H|`H4s%%bBFG…t%CM& ƒ^Ys%‡"<6 ^*WWF 44TB& U?"F3M`HH4+1/O%R37B5G=/B5D "F& UE45R*34014‰`1/O%R 014*CB; :st%Œ ) J ) J ) J ) J ) J ) J ) J # ' ) *+", yC*6h\A%B39IKK)U))LC*6 hF<\FGFa*CB'=At%$*;# e‹,%. s3^*W&'7{Y, y]B"8 UC*6hF<"8DH58O$.725q B 5q:s‡ 5qB78 :%<"YB1C'q h"IKK)58))L,7BFG*2DM:F` DHB4iD*;B4'7{Y,& U"87W5‡%.C*6hF<34BF 3^*W58=5['7{Y,F*4HY.s%>%7W 5‡B1/O%R58s%7| 7B/F<[=M*6T AAMG58BFG& U"8 :$" %f1/C*6hF<RHR F^*W'7{Y,7B88.W%/F<Ts 587W=D& ) J ) J ) J ) J e . 4FG*H4+39IKJ)U))J&/0& =,&Q1%RST"FGH4+58"FG*H4+ D. 12 34%FM8BV;1B:; 12 34%*& >?R@'( )*+",&258B:W:X?D"5843MY*- Z. A=8.[$C/F<*M 12 H$B430N%FG& >?Q@'( )*+",&258B:W:X?D"583MY*-Z   ,&$0 12 H$=C7$FFG]B:-^& =,&;1B 12 H$=C7$FFGD._=R`H:X& >?K@'(. LI(J I(Jd I### (L## ,&NOP58/0 12 H4+8T.1/FGB 39IKK)U))J& =,&B 12 H4+8%!%f1/<FG [5R* ^=N>gXD.:8AV >?P@'
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG Địa lí 12, Đề thi HSG Địa lí 12, Đề thi HSG Địa lí 12