Bai 31: tính chất của hidro và ứng dụng (t1)

28 382 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 16:00

H KHNT: CTHH: NTK: PTK: H 2 1 2 1.Quan sát làm thí nghiệm Thu khí hiđro Quan sát ống nghiệm chứa khí Hidro H 2 : -Nhận xét trạng thái, màu sắc của hiđro H 2 - Hidrochất khí, không màu Ta cùng xem một thí nghiệm sau: Thổi bong bóng xà phòng bằng khí hidro Khi không giữ dây, quả bóng như thế nào? Có nhận xét gì về tỉ khối của khí hiđro với không khí *Khí hidro nhẹ hơn không khí *Tỉ khối giữa khí hidro không khí là: d H 2 /kk = 2/29 Quả bóng chứa khí nào sẽ bay cao nhất? H 2 C O 2 N 2 O 2 ? H 2 N 2 O 2 C O 2 . nghiệm Thu sẵn khí oxi vào lọ thủy tinh miệng rộng dung tích 100 ml và chuẩn bị dụng cụ điều chế khí hidro. Nối ống dẫn cao su của bình điều chế H 2 với ống thủy tinh đầu uốn cong và có miệng ống. phòng bằng khí hidro Khi không giữ dây, quả bóng như thế nào? Có nhận xét gì về tỉ khối của khí hiđro với không khí *Khí hidro nhẹ hơn không khí *Tỉ khối giữa khí hidro và không khí là: d H 2 /kk =. NH 3 Tan rất ít trong nước Vậy tính tan trong nước của khí H 2 là như thế nào? Khí hidro là chất khí không màu, không mùi, không vị, nhẹ nhất trong các chất khí, tan rất ít trong nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 31: tính chất của hidro và ứng dụng (t1), Bai 31: tính chất của hidro và ứng dụng (t1)

Từ khóa liên quan