Em yeu to quoc Viet Nam(t1)

26 610 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 16:00

MÔN: ĐẠO ĐỨC 1. Uỷ ban nhân dân xã (phờng) có vai trò quan trọng nh thế nào? 2. Theo em, ý kiến nào sau đây là đúng nhất: Xã em tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em, em sẽ: A. Không tham gia vì không thích. B. Tham gia theo khả năng của mình. C. Tích cực tham gia và rủ các bạn cùng tham gia. Hoạt động 1: ( Thảo luận nhóm) Tìm hiểu thông tin ( trang 34, SGK ) Cá Mực Tôm Thủy điện Hòa Bình Cầu Mỹ Thuận Vịnh Hạ Long Phố cổ Hội An Tháp Mĩ Sơn Phong Nha – Kẻ Bàng Cồng chiêng Tây NguyênNhã nhạc cung đình Huế [...]... Vit Nam ang thay i, phỏt trin tng ngy Em yờu T quc Vit Nam v t ho mỡnh l ngi Vit Nam Em s c gng hc tp , rốn luyn tt mai sau gúp phn xõy dng t nc Hot ng 3: Lm bi tp ( Cỏ nhõn ) BI TP 1 Em hóy cho bit cỏc mc thi gian v a danh sau liờn quan n nhng s kin no ca t nc ? Ngy 2 - 9 - 1945 Sụng Bch ng Ngy 7 - 5 - 1954 Bn Nh Rng Ngy 30 - 4 - 1975 Cõy a Tõn Tro BI TP 2 Em hóy tỡm nhng hỡnh nh v Vit Nam trong...Qua cỏc thụng tin trờn, em cú cm ngh gỡ v t nc v con ngi Vit Nam? Em s lm gỡ th hin lũng yờu t quc ? - Vit Nam cú nn vn húa lõu i, cú truyn thng u tranh dng nc v gi nc rt ỏng t ho.Vit Nam ang phỏt trin v thay i tng ngy - Con ngi Vit Nam cn cự, thụng minh, thõn thin v giu lũng mn khỏch Hot ng 2: Lm vic c lp Em cũn bit thờm nhng gỡ v T quc ca chỳng ta ( cỏc truyn thng... cn phi cú thỏi : Tụn trng lỏ quc kỡ Luôn có ý thức bảo vệ và dựng xây đất nước Ch bit hin ti, khụng quan tõm ti lch s dõn tc Tỡm hiu cỏc vn liờn quan n t nc CNG C BI Qua bi hc hụm nay cỏc em rỳt ra c bi hc gỡ ? Em phi lm gỡ gúp phn xõy dng t nc ? . dân xã (phờng) có vai trò quan trọng nh thế nào? 2. Theo em, ý kiến nào sau đây là đúng nhất: Xã em tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em, em sẽ: A. Không tham gia vì không thích. B. Tham gia theo. phát triển từng ngày. Em yêu Tổ quốc Việt Nam và tự hào mình là người Việt Nam. Em sẽ cố gắng học tập , rèn luyện tốt để mai sau góp phần xây dựng đất nước. BÀI TẬP 1 Em hãy cho biết các. Cồng chiêng Tây NguyênNhã nhạc cung đình Huế Qua các thông tin trên, em có cảm nghĩ gì về đất nước và con người Việt Nam? Em sẽ làm gì thể hiện lòng yêu tổ quốc ? - Việt Nam có nền văn hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Em yeu to quoc Viet Nam(t1), Em yeu to quoc Viet Nam(t1), Em yeu to quoc Viet Nam(t1)