kh tuan 24 .Anh sang can cho su song-haiqv

18 620 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 16:00

THIẾT KẾ BÀI DẠY Moân : Khoa hoïc GV thực hiện : NguyÔn TiÕn H¶i Tr ngườ tiêu học TT Phè Míi QuÕ Vâ-B¾c Ninh Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 Khoa hc nh sỏng cn cho s sng Cõu 1: Búng ti xut hin õu ? Khi no? Cõu 2: Búng ti ca mt vt thay i khi no? Bi c: Búng ti I: Vai trũ ca ỏnh sỏng i vi s sng thc vt: - nh sỏng duy trỡ s sng cho cõy. Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 Khoa hc nh sỏng cn cho s sng Nhn xột v cách mọc ca tng cõy trong chu Cỏc cõy u khi mc u hng v phớa cú ỏnh sỏng. Hoa hng dng Vỡ khi n hoa quay v phớa Mt Tri. Xanh tt hn Hỡnh a Hỡnh b Vỡ sao? ỏnh sỏng Thiu ỏnh sỏng Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 Khoa hc I: Vai trũ ca ỏnh sỏng i vi s sng thc vt: - nh sỏng duy trỡ s sng cho cõy. nh sỏng cn cho s sng Quan sỏt v cho biết cõy no xanh tt hn? iu gỡ s xy ra vi thc vt nu khụng cú ỏnh sỏng? Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 Khoa hc I: Vai trũ ca ỏnh sỏng i vi s sng thc vt: - nh sỏng duy trỡ s sng cho cõy. nh sỏng cn cho s sng - Nu khụng cú ỏnh sỏng thc vt s mau chúng li tn. Quỏ trỡnh quang hp ca cõy II: Nhu cu v ỏnh sỏng ca thc vt Cây lá lốt Cây døa Cây thôngCây cao su Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 nh sỏng cn cho s sng Khoa hc THO LUN NHểM Cõu 1: Ti sao mt s loi cõy ch sng c nhng ni rng tha,cỏc cỏnh ng,tho nguyờn, c chiu sỏng nhiu ? Cõu 2: Ti sao li cú mt s loi cõy sng c trong rng rm,hang ng ? Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 Khoa hc I: Vai trũ ca ỏnh sỏng i vi s sng thc vt: nh sỏng cn cho s sng - Nhu cu v ỏnh sỏng ca thc vt khỏc nhau. II: Nhu cu v ỏnh sỏng ca thc vt - nh sỏng duy trỡ s sng cho cõy. - Nu khụng cú ỏnh sỏng thc vt s mau chúng li tn. Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 Khoa hc nh sỏng cn cho s sng [...]... đem lại sự sống cho thực vật, thực vật lại cung cấp thức ăn kh ng kh sạch cho động vật và con người Thứ s¸u ngày 20 tháng 02 năm 2009 Khoa học Ánh sáng cần cho sự sống Thẻ chỉ ý đúng Thẻ chỉ ý sai EM HÃY A Các loại thực vật kh c nhau, có nhu cầu Các loại thực vật kh c nhau, có nhu cầu A BÀY TỎ D.về ánhvật cung cấp thức ăn, kh ng kh sạch cho Thực vật cung cấp thức ăn, kh ng kh sạch cho D.về ánhsáng... thực vật, thực vật lại cung cấp thức ăn kh ng kh sạch cho động vật và con người Thứ s¸u ngày 20 tháng 02 năm 2009 Khoa học Ánh sáng cần cho sự sống Củng cố Dặn dò Chuẩn bị bài: Ánh sáng cần cho sự sống(tt) Thứ s¸u ngày 20 tháng 02 năm 2009 Khoa học Ánh sáng cần cho sự sống I: Vai trò của ánh sáng đối với sự sống thực vật: - Ánh sáng duy trì sự sống cho cây - Nếu kh ng có ánh sáng thực vật sẽ mau chóng... 28 tháng 02 năm 2008 Khoa học Ánh sáng cần cho sự sống Một số hình ảnh trồng xen canh Thứ s¸u ngày 20 tháng 02 năm 2009 Khoa học Ánh sáng cần cho sự sống I: Vai trò của ánh sáng đối với sự sống thực vật: - Ánh sáng duy trì sự sống cho cây - Nếu kh ng có ánh sáng thực vật sẽ mau chóng lụi tàn II: Nhu cầu về ánh sáng của thực vật - Nhu cầu về ánh sáng của thực vật kh c nhau Ghi nhớ: Kh ng có ánh sáng thực... 02 năm 2009 Khoa học Ánh sáng cần cho sự sống I: Vai trò của ánh sáng đối với sự sống thực vật: - Ánh sáng duy trì sự sống cho cây - Nếu kh ng có ánh sáng thực vật sẽ mau chóng lụi tàn II: Nhu cầu về ánh sáng của thực vật - Nhu cầu về ánh sáng của thực vật kh c nhau Ghi nhớ: Kh ng có ánh sáng thực vật sẽ mau chóng tàn lụi vì chúng cần ánh sáng để duy trì sự sống Mặt trời đem lại sự sống cho thực vật,... vật cung cấp thức ăn, kh ng kh sạch cho D.về ánhsáng chỉ quan trọng đối với động vật Thực sáng kh c KIẾN Ý cho B.Ánh sáng rrkhác nhau.sự quang hợp của cây Ánh sángất cầnnhau.sự quang hợp của cây C C ất cầncho động vật và con người động vật và con người Thứ s¸u ngày 20 tháng 02 năm 2009 Khoa học Ánh sáng cần cho sự sống Ô chữ gồgồmchữ7 chữi12 ichữ cáicái Ô chữ mÔ chữ chữ gồm 8 chữ chữ Ô chữ 5 8Ô cáim... gồm 8 chữ chữ Ô chữ 5 8Ô cáim i gồmchữ cá cá Ômột loạmÔy gồn ítmnh sáng cái gồ i câ cầ gồ á chữ cá TêĐâKỹnthuậttrìnhgvai trò1 0kh thếynào h sáng n chữ hi sán8thực nhiềcónhưi câ u án yÁ quá g có trao tđổiloạ cầ là loàtrồ vậ u nhu Mỗ một i n những nơi cây cần ĐâgĐâ c tên gọi kh c n? hoa y đượ trong thườntrêlàyclàtrồng itrong thếcủaobên mặt trời? của thựmộtvớvớ đất igọithựg vật?ngoài? vậđám mô nvườnà... của ánh sáng đối với sự sống thực vật: - Ánh sáng duy trì sự sống cho cây - Nếu kh ng có ánh sáng thực vật sẽ mau chóng lụi tàn II: Nhu cầu về ánh sáng của thực vật - Nhu cầu về ánh sáng của thực vật kh c nhau . 2009 Khoa hc nh sỏng cn cho s sng Thöù naêm ngaøy 28 thaùng 02 naêm 2008 Khoa học Ánh sáng cần cho sự sống Một số hình ảnh trồng xen canh Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 nh sỏng cn cho. duy trỡ s sng cho cõy. nh sỏng cn cho s sng Quan sỏt v cho biết cõy no xanh tt hn? iu gỡ s xy ra vi thc vt nu kh ng cú ỏnh sỏng? Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 Khoa hc I: Vai. cn cho s sng Khoa hc Ghi nh: Kh ng cú ỏnh sỏng thc vt s mau chúng tn li vỡ chỳng cn ỏnh sỏng duy trỡ s sng. Mt tri em li s sng cho thc vt, thc vt li cung cp thc n kh ng kh sch cho ng vt v
- Xem thêm -

Xem thêm: kh tuan 24 .Anh sang can cho su song-haiqv, kh tuan 24 .Anh sang can cho su song-haiqv, kh tuan 24 .Anh sang can cho su song-haiqv