bai 13: trang tri d­¬ng diem

21 422 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 16:00

Líp 4B NguyÔn ThÞ V©n Kh¸nh Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009 Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009 Mĩ thuật Mĩ thuật Kim tra dng c hc v Kim tra dng c hc v Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009 Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009 Mĩ thuật Mĩ thuật Hỡnh 1 Hỡnh 2 * Giới thiệu bài - Hãy quan sát và cho biết đờng diềm nào đẹp hơn? Vì sao? - Hãy quan sát và cho biết đờng diềm nào đẹp hơn? Vì sao? BàI 13: trang trí đờng diềm BàI 13: trang trí đờng diềm - Đờng diềm dùng để làm gì? - Trang trí đờng diềm làm cho mọi vật nh thế nào? áo váy Đĩa 1. Quan sát, nhận xét 1. Quan sát, nhận xét Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009 Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009 Mĩ thuật Mĩ thuật BàI 13: trang trí đờng diềm BàI 13: trang trí đờng diềm Khăn - Đờng diềm dùng để trang trí cho nhiều đồ vật. - Trang trí đờng diềm làm cho mọi vật đẹp hơn. 1. Quan sát, nhận xét 1. Quan sát, nhận xét Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009 Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009 Mĩ thuật Mĩ thuật BàI 13: trang trí đờng diềm BàI 13: trang trí đờng diềm Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009 Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009 Mĩ thuật Mĩ thuật hoa lỏ con v t BàI 13: BàI 13: Trang trí đờng diềm Trang trí đờng diềm 1. Quan sát, nhận xét 1. Quan sát, nhận xét lp li xen k Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009 2009 Mĩ thuật Mĩ thuật BàI 13: BàI 13: Trang trí đờng diềm Trang trí đờng diềm 1. Quan sát, nhận xét 1. Quan sát, nhận xét mu núng mu lnh Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009 Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009 Mĩ thuật Mĩ thuật BàI 13: BàI 13: Trang trí đờng diềm Trang trí đờng diềm 1. Quan sát, nhận xét 1. Quan sát, nhận xét Bớc 2: *Vẽ các hình mảng trang trí Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009 Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009 Mĩ thuật Mĩ thuật BàI 13: trang trí đờng diềm BàI 13: trang trí đờng diềm 2 2 . Cách trang trí đờng diềm . Cách trang trí đờng diềm Bớc 1: Bớc 1: - Kẻ đờng diềm thành các hình vuông bằng nhau. - Kẻ các trục đối xứng dọc, ngang, đờng chéo dể chia các hình vuông thành nhiều mảng nhỏ. 1. Quan sát, nhận xét 1. Quan sát, nhận xét 2. Cách trang trí đờng diềm 2. Cách trang trí đờng diềm Thứ hai ngày 16 tháng 11 Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009 năm 2009 Mĩ thuật Mĩ thuật BàI 13: Trang trí đờng diềm BàI 13: Trang trí đờng diềm Bớc 2: Bớc 2: * Chọn và vẽ họa tiết phù hợp với từng mảng a, chọn hoạ tiết [...]... tháng 11 năm 2009 Mĩ thuật BàI 13: trang trí đường diềm 1 Quan sát, nhận xét 2 Cách trang trí đường diềm a, chọn hoạ tiết Bước 2: b, Vẽ họa tiết phù hợp với từng mảng - Họa tiết nhắc lại hoặc xen kẽ Hoj r Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009 Mĩ thuật BàI 13: trang trí đường diềm Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009 Mĩ thuật BàI 13: TRANG TRí đường diềm 1 Quan sát, nhận xét 2 Cách trang trí đường diềm Bước 3:... ngày 16 tháng 11 năm 2009 Mĩ thuật BàI 13: TRANG TRí đường diềm 1 Quan sát, nhận xét 2 Cách trang trí đường diềm Bước 3: - Tô màu vào họa tiết và tô màu nền Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009 Mĩ thuật BàI 13: trang trí đường diềm Cỏc ho tit ging nhau thỡ v mu ging nhau Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009 Mĩ thuật BàI 13: TRANG TRí đường diềm 1 Quan sát, nhận xét 2 Cách trang trí đường diềm 3 Thực hành Bài... chọn hoạ tiết và vẽ màu theo ý thích vào một trong hai đường diềm dưới đây a, Sử dụng hoạ tiết nhắc lại b, Sử dụng hoạ tiết xen kẽ Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009 Mĩ thuật BàI 13: TRANG TRí đường diềm 1 Quan sát, nhận xét 2 Cách trang trí đường diềm 3 Thực hành 4 Nhận xét, đánh giá - Họa tiết đều nhau hay chưa? - Màu sắc tươi sáng, hài hòa chưa? - Tô màu đã gọn gàng trong mảng hay chưa? . thuật BàI 13: trang trí đờng diềm BàI 13: trang trí đờng diềm Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009 Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009 Mĩ thuật Mĩ thuật hoa lỏ con v t BàI 13: BàI 13: Trang. tháng 11 năm 2009 Mĩ thuật Mĩ thuật BàI 13: trang trí đờng diềm BàI 13: trang trí đờng diềm Khăn - Đờng diềm dùng để trang trí cho nhiều đồ vật. - Trang trí đờng diềm làm cho mọi vật đẹp. hai ngày 16 tháng 11 năm 2009 Mĩ thuật Mĩ thuật BàI 13: trang trí đờng diềm BàI 13: trang trí đờng diềm 2 2 . Cách trang trí đờng diềm . Cách trang trí đờng diềm Bớc 1: Bớc 1: - Kẻ đờng diềm
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 13: trang tri d­¬ng diem, bai 13: trang tri d­¬ng diem, bai 13: trang tri d­¬ng diem