BDHSG_hoa_9_nhan_biet(lay_tu_cac_de_thi_chon_HSG).

2 87 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 16:00

ĐỀ KIỂM TRA 1/ Đề huyện TVT(2003-2004) (4đ) Bốn lọ riêng biệt mất nhãn chứa 4 chất rắn màu trắng: Na 2 O ,P 2 O 5 , MgO, Al 2 O 3 , chỉ dùng thêm H 2 O và quỳ tím. Hãy nêu phương pháp phân biệt các chất trên.Viết phương trình (nếu có) 2/ Đề huyện TVT(2004-2005) (2,5đ) Có bốn lọ riêng: Nước cất, dung dòch HCl; dd KOH; dd NaCl chỉ được dùng quỳ tím để nhận biết, bằng cách nào để nhận biết các chất trong bốn lọ trên. 3/ Đề huyện TVT(2005-2006) (4đ) Có bốn lọ dd gồm HCl, NaOH, NaCO 3 , MgCl. Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết 4 dd trên mà không dùng thêm hoá chất nào. 4/ Đề huyện TVT(2007-2008) (2đ) Bốn lọ mất nhãnï đựng các chất: dd NaCl, dd HCl, dd NaCO 3 và H 2 O. Không dùng hoá chất nào khác, hãy nhận biết từng chất. 5/ Đề Tỉnh Cà Mau(2004-2005) (2 đ) Chỉ dùng thuốc thử phenolphtalein hãy nhận biết bốn dung dòch chứa riêng trong bốn lọ mất nhãn: Na 2 SO 4 ,H 2 SO 4 , BaCl 2 , NaOH. Viết phương trinh (nếu có) 6/ Đề Tỉnh Cà Mau(2005-2006) (2,5đ) Nhận biêt 9 hoá chất sau chỉ bằng 2 hoá chất tự chọn: A1 2 O, NaOH, MgO, MnO 2 , Al 2 O 3 ,FeO, Fe 2 O 3 , CuCO 3 , CuO. 7/ Đề Tỉnh Cà Mau(2006-2007) (2.5đ) Có 4 dung dòch không màu bò mất nhãn: K 2 SO 4 , K 2 CO 3 , HCl và BaCl 2 .Hãy nêu cách nhận biết các dung dòch trong hai trương hợp sau: a/ Chỉ dùng một kim loại. b/ Không dùng thêm thuốc thử nào. 8/ Đề Tỉnh Cà Mau(2007-2008) (2.5đ) Có 4 dung dòch không màu bò mất nhãn: MgSO 4 , NaOH, BaCl 2 , NaCl. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết từng dung dòch, chỉ dung thêm HCl làm thuốc thử. Viết phương trình phản ứng. 9/ Đề Thành phố Vinh (2005-2006) (2.5/10đ) Có 3 mẩu phân bón không ghi nhãn là: phân KCl, đạm NH 4 NO 3 và lân Ca(H 2 PO4) 2 chỉ dùng đá vôi, nước nhận biết mỗi mẩu phân bón trên( các dụng cụ thí nghiệm có đủ) 10/ Đề tuyển sinh trường chuyên Lê Hồng phong (2004-2005) (1.5/20đ) Chỉ dùng bột sắt làm thuốc thử, nhận biết 5 dung dòch đựng trong 5 lọ riêng biệt: H 2 SO 4 , Na 2 SO 4 , Na 2 CO 3 , MgSO 4 , BaCl 2 . ,H 2 SO 4 , BaCl 2 , NaOH. Viết phương trinh (nếu có) 6/ Đề Tỉnh Cà Mau(2005-2006) (2,5đ) Nhận biêt 9 hoá chất sau chỉ bằng 2 hoá chất tự chọn: A1 2 O, NaOH, MgO, MnO 2 , Al 2 O 3 ,FeO, Fe 2 O 3 ,. học để nhận biết từng dung dòch, chỉ dung thêm HCl làm thuốc thử. Viết phương trình phản ứng. 9/ Đề Thành phố Vinh (2005-2006) (2.5/10đ) Có 3 mẩu phân bón không ghi nhãn là: phân KCl, đạm NH 4 NO 3 . Ca(H 2 PO4) 2 chỉ dùng đá vôi, nước nhận biết mỗi mẩu phân bón trên( các dụng cụ thí nghiệm có đủ) 10/ Đề tuyển sinh trường chuyên Lê Hồng phong (2004-2005) (1.5/20đ) Chỉ dùng bột sắt làm thuốc thử, nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: BDHSG_hoa_9_nhan_biet(lay_tu_cac_de_thi_chon_HSG)., BDHSG_hoa_9_nhan_biet(lay_tu_cac_de_thi_chon_HSG).