2 test tự đánh giá IQ toán học

3 650 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:37

2 test tự đánh chỉ số IQ dành cho các bạn trẻ Cả 2 Bài test không yêu cầu bất kỳ kiến thức quá cao xa (Hầu hêt trong chương trình tiểu học, thậm chí ngay cả HS lớp 2 – 3 cũng có thể tham gia). Làm bài test cũng hông khống chế thời gian và các bạn trẻ hoàn toàn có thể tham khảo hoặc dùng máy tính để giải, Tuy thế Yêu cầu không thảo luận với người khác hay nói ra đáp án ở bất kỳ nơi công cộng nào. Đáp án đưa ra nên đơn giản nhất và có lý nhất. . A/ Test IQ về số học (Numeral Logima XVI) Công thức tính IQ: IQ= 68,753 + 5,21.X với X là số câu trả lời đúng. Chuẩn của bài là SD 16, 1) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ?, ? 2) 11, 8, 5 ,2, ? 3) 4, 8, 16, 32, ? 4) ?, 12, ? , 20, 24 , ? 5) 4, 7, 6, 9, 8, 11, ?,? 6) 7, 11, 16, ?, 29 7) 3, 6, 8, 16, 18, 36, ? 8) 31, 21, ?, 01, ?, 8 9) 213, ? , 657, ?, ?, 121113 10) 3, 0, 1, 5, 10, 19, ? 11) 3, 0, 1, 4, 2, 16, 5, 4, ? 12) 5, 8, 13, 22, 37 , ?, ? 13) 3, 5, 7, 9, 9, 11, 10, ? 14) 33, 465, ? , ? , 72411 15) 257 ,3034040, ?, 0505707, 237 , 800812012, 569, ? 16) 365243129, 14429271236, ?, 185472110301236927 Khi đã hoàn thành bài test, gửi câu trả lời của bạn kèm theo tên, tuổi, giới tính, các bài IQ đã làm và kết quả của chúng đến địa chỉ email: iqmagic@yahoo.com.vn. Kết quả sẽ được gửi theo sau đó trong khoảng nhiều nhất là 2 tuần. 1 B/ Test IQ về hình vẽ (Spatia Tiaga IX ) Công th c tính IQ :ứ IQ= 108,06 + 5,44.X v iớ X là s câu tr l i úng.ố ả ờ đ Chu n c a bài test là SD 16, ẩ ủ Để bi t thêm háy vào ây:ế đ http://iqcomparisons om/IQtable.aspx 2 NST nhận thấy đây là 2 bộ test IQ dùng để tự dánh giá ( hoăc Phụ huynh đanh giá con em mình một cách nhẹ nhàng. Nếu muốn qua 1 tổ chức khách quan đánh giá, bạn theo hướng dẫn dưới đây * i v i các b n có i m c 2 bài Numeral Logima XVI và Spatia Tiaga IX , các b n có th Đố ớ ạ đ ể ả ạ ể c ng 2 k t qu r i chia cho 2 c IQ hoàn ch nh c a mình.ộ ế ả ồ để đượ ỉ ủ 2 b tests trên có SD = 16 theo chu n qu c t , tuy nhiên ây c ng m i là do tác gi ánh giá. K t ộ ẩ ố ế đ ũ ớ ả đ ế qu IQ này c ng ch là tham kh o.ả ũ ỉ ả hi u thêm v IQ và cách tính trung bình có th c thêm bài “ B n hi u gì v ch s IQ”Để ể ề ể đọ ạ ể ề ỉ ố ST & gi i thi u PHH 5 - 2013ớ ệ 3 Khi ã hoàn thành, các b n g i file ính kèm ( Ch ch p nh n là 1 file nh có uôi ph đ ạ ử đ ỉ ấ ậ ả đ ổ thông nh JPEG, BMP, JPG, PNG, TIF, ) cùng tên, tu i, gi i tính, các bài IQ tr c ư ổ ớ ướ ã làm và k t qu c a chúng n a ch email:đ ế ả ủ đế đị ỉ iqmagic@yahoo.com.vn. K t qu s ế ả ẽ c g i theo sau ó trong kho ng nhi u nh t 2 tu n.đượ ử đ ả ề ấ ầ . 2, 16, 5, 4, ? 12) 5, 8, 13, 22 , 37 , ?, ? 13) 3, 5, 7, 9, 9, 11, 10, ? 14) 33, 465, ? , ? , 724 11 15) 25 7 ,3034040, ?, 0505707, 23 7 , 8008 120 12, 569, ? 16) 36 524 3 129 , 14 429 27 123 6, ?, 1854 721 1030 123 6 927 . http://iqcomparisons om/IQtable.aspx 2 NST nhận thấy đây là 2 bộ test IQ dùng để tự dánh giá ( hoăc Phụ huynh đanh giá con em mình một cách nhẹ nhàng. Nếu muốn qua 1 tổ chức khách quan đánh giá, . 2 test tự đánh chỉ số IQ dành cho các bạn trẻ Cả 2 Bài test không yêu cầu bất kỳ kiến thức quá cao xa (Hầu hêt trong chương trình tiểu học, thậm chí ngay cả HS lớp 2 – 3 cũng có
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 test tự đánh giá IQ toán học, 2 test tự đánh giá IQ toán học