CHẾ độ KINH tế ở VIỆT NAM

44 1,671 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:29

XIN CHÀO CÔ VÀ CÁC BẠN Bài thuy t trình ế :nhóm 1 CHẾ ĐỘ KINH TẾ VIỆT NAM A. Khái quát về chế độ kinh tế. I. Khái niệm chế độ kinh tế. II. Mục đích, phương hướngphát triển KTNN. III. Chế độ sở hữu. IV. Các thành phần KT. V. Quản lí NN về KT. VI. Phương hướng hoàn thiện và phát triển. B. Sự kế thừa và phát triển chế định chế độ KTVN. I. Về cơ sở hiến định. II. Chế độ sở hữu qua các HP. III. Các thành phần KT qua các HP. I. Khái niệm chế độ kinh tế. +“Kinh tế”:là những hoạt động của con người nhằmbiến đổi những sản vật tự nhiên thành thức ăn, vật dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu của mình. +Chế độ KT là hệ thống các nguyên tắc, quy định điều chỉnh những quan hệ trong lĩnh vực KT nhằm thực hiện những mục tiêu chính trị, KT, XH nhất định, thể hiện trình độ phát triển KT của NN, bản chất của NN, chế độ XH. II. Mục đích, phương hướng phát triển của nhà nước CHXHCNVN  1. Mục đích. + Mục đích phát triển KT của NN do bản chất NN quyết định, biện pháp phát triển KT của NN đều nhằm phục vụ lợi ích cho ND lao động. + Qua nhiều lần sửa đổi và bổ sung, mục đích phát triển KT của NN cũng dần hoàn thiện: *HP 1959 NN không ngừng phát triển sức SX nhằm nâng cao đời sống vật chất của ND (điều 9) *HP 1980 và 1992 NN tiếp tục triển khai và phát triển nền kinh tế thị trường dựa trên nền tảng KT nhiều thành phần (điều 15 HP 1992, điều 53 HP 2013)  2. Phương hướng và chính sách kinh tế của NN + Trước đây: “NN tiến hành CM về quan hệ SX, hướng dẫn sử dụng, cải tạo 1 nền KT phi XHCN, thiết lập và củng cố chế độ sở hữu XHCN về tư liệu SX nhằm thực hiện 1 nền KT quốc dân chủ yếu có 2 tp: tpKT quốc doanh thuộc sở hữu toàn dân và tpKT hợp tác xã thuộc sở hữu tập thể của NDLĐ” (Đ18 HP 1980). + Hiện nay NN chủ trương phát triển nền KT hàng hóa nhiều thành phần nhằm tiến tới sự chuyên môn hóa, phân công lao động XH, thúc đẩy SX phát triển. NN tiếp tục kế thừa và phát triển phương hướng trên thông qua: + Điều 15 HP 1992 sửa đổi: “ NN xây dựng nền KT độc lập, tự chủ NN thực hiện nhất quán phát triển nền KT thị trường định hướng XHCN ” + Điều 53 HP 2013: “NCHXHCNV xây dựng nền KT độc lập, tự chủ ; phát triển KT kết hơp chặt chẽ, hài hòa với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng XH, bảo vệ môi trường” + Các văn bản PL điều chỉnh các quan hệ KT thị trường: Luật doanh nghiệp NN năm 2003, Luật doanh nghiệp 2005 III.Các hình thức sở hữu chủ yếu ở nước ta.  Các chế độ sở hữu ở Việt Nam luôn được ghi nhận trong các Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992. Tuy nhiên, do tình hình lịch sử và hoàn cảnh đất nước nên trong mỗi giai đoạn lịch sử, hiến pháp và pháp luật Việt Nam quy định chủ thể, phạm vi, nội dung của chế độ sở hữu tài sản không giống nhau và cơ chế thực hiện, bảo vệ các quyền sở hữu cũng khác nhau. SỞ HỮU TOÀN DÂN SỞ HỮU TẬP THỂ SỞ HỮU TƯ NHÂN CHẾ ĐỘ SỞ HỮU [...]... IV Các thành phần kinh tế Kinh tế cá thể, tiểu chủ Kinh tế tư bản tư nhân Kinh tế tập thể Kinh tế nhà nước 3 CHẾ ĐỘ SỞ HỮU Kinh tế có vốn ĐTNN Kinh tế tư bản NN a Thành phần kinh tế Nhà nước Kinh tế nhà nước được củng cố và phát triển, nhất là trong các ngành và lĩnh vực then chốt, giữ vai trò chủ đạo, cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân Điều 19... triển chế độ kinh tế VN I Cơ sở pháp l  Hiến pháp 1946: chưa xác định chế định kinh tế, chỉ có điều 12 quy định về quyền tư hữu tài sản của công dân  Hiến pháp 1959: quy định chung chế độ kinh tế và xã hội trong chương II, gồm 13 điều (Đ9 đến Đ21) I Cơ sở pháp lí  Hiến pháp 1980: dành riêng chương II cho chế độ kinh tế, gồm 22 điều (Đ15 đến Đ36)  Hiến pháp 1992: chương II quy định về chế độ kinh tế, ... tiêu bình đẳng kinh tế với các xã hội khác TPKT khác Sự chuyển đổi của nền kinh tế NỀN KINH TẾ TẬP TRUNG, BAO CẤP VỚI HAI THÀNH PHẤN KINH TẾ Hiến pháp 1980 NỀN KINH TẾ HÀNG HOÁ NHIỀU T.PHẦN ĐỊNH HƯỚNG XHCN HP1992 và dự thảo HP 2013(điều 54) 2, Thành phần kinh tế tập thể KT tập thể là 1 hình thức tổ chức kinh tế của những người lao động, sản xuất nhỏ dựa trên sự liên kết KT (sức lao động, vốn, tư liệu... thành phần kinh tế quốc doanh SH toàn dân thuộc và thành phần kinh tế hợp tác xã thuộc SH tập thể (Điều 18) HP 1992: SH toàn dân, SH tập thể và SH tư nhân , trong đó sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể là nền tảng (Điều 15) DT 2013: Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu (Điều 54) Chính sách về sở hữu trong lịch sử lập hiến Việt Nam:   Điều... tư hữu tài sản của công dân Việt Nam được bảo đảm” Điều 11 HP năm 1959: Ở nước Việt Nam DCCH trong thời kỳ quá độ, các hình thức sở hữu chủ yếu về tư liệu sản xuất hiện nay là: hình thức sở hữu của Nhà nước tức là của toàn dân, hình thức sở hữu của hợp tác xã tức là hình thức sở hữu tập thể của nhân dân lao động, hình thức sở hữu của người lao động riêng lẻ, và hình thức sở hữu của nhà tư sản dân tộc”... gồm 15 điều ( Đ15 đến Đ29)  Dự thảo 2013: chế độ kinh tế được quy định trong chương III cùng với xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; gồm 9 điều (Đ53 đến Đ61/68) b Chế độ sở hữu qua các hiến pháp HP 1959: HP 1946: Quyền tư hữu tài sản của công dân được bảo đảm (Điều12) hình thức sở hữu của Nhà nước tức là SH toàn dân, hình thức sở hữu của hợp tác xã tức là SH tập thể của... Sở hữu tập thể  Chủ thể: Các hợp tác xã và các hình thức tổ chức kinh tế tập thể khác  Khách thể: Các tư liệu sản xuất – tư liệu sinh hoạt  Con đường hình thành sở hữu: *Do các thành viên góp vốn… *Tích luỹ lợi nhuận… *Được hỗ trợ, tặng cho… 3 Sở hữu tư nhân - Chủ thể: các cá nhân và các tổ chức kinh tế tư nhân… - Khách thể: Các tư liệu sản xuất – tư liệu sinh hoạt - Cơ sở pháp lí hình thành sở... thành phần kinh tế Nhà nước  Mức độ xã hội hoá cao về tư liệu sản xuất  Lực lượng SX tiến bộ, năng suất lao động cao  Có điều kiện áp dụng các thành tựu KHCN hiện đại  Có nguồn vốn được nhà nước cấp lớn  Gương mẫu chấp hành pháp luật  Có uy tín trên thị trường Kinh tế nhà nước Giữ vai trò chủ đạo trong nền KT Nắm các Điều tiết ngành định hướng lĩnh vực nền then chốt Kinh tế quan trọng Độc lập,...1.SỞ HỮU TOÀN DÂN a.Chủ thể của sở hữu nhà nước: NN CHXHCN VN là đại diện chủ sở hữu đối với tài sản thuộc sở hữu toàn dân nên NN là chủ thể duy nhất của sở hữu toàn dân Trong dự thảo HP năm 2013 Điều 57(sửa đổi bổ sung điều 17,18) các loại tài sản thuộc sở hữu toàn dân do NN đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo quy định của pháp luật b Khách thể của sở hữu toàn dân Điều... lợi ở những mức độ khác nhau nhằm giải quyết có hiệu quả hơn những vấn đề trong SX, kinh doanh và đảm bảo cho lợi ích của các thành viên Chính sách NN đối với thành phần KT tập thể  -KT tập thể do công dân góp vốn, góp sức hợp tác SX, kinh doanh được tổ chức dưới nhiều hình thức trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và cùng có lợi  -Nhà nước tạo điều kiện để củng cố và mở rộng các hợp tác xã hoạt động . phần kinh tế Kinh tế cá thể, tiểu chủ Kinh tế tư bản tư nhân Kinh tế tư bản NN Kinh tế có vốn ĐTNN Kinh tế tập thể Kinh tế nhà nước 3 CHẾ ĐỘ SỞ HỮU a. Thành phần kinh tế Nhà nước . Kinh tế. thuy t trình ế :nhóm 1 CHẾ ĐỘ KINH TẾ VIỆT NAM A. Khái quát về chế độ kinh tế. I. Khái niệm chế độ kinh tế. II. Mục đích, phương hướngphát triển KTNN. III. Chế độ sở hữu. IV. Các thành phần. phát triển chế định chế độ KTVN. I. Về cơ sở hiến định. II. Chế độ sở hữu qua các HP. III. Các thành phần KT qua các HP. I. Khái niệm chế độ kinh tế. + Kinh tế :là những hoạt động của
- Xem thêm -

Xem thêm: CHẾ độ KINH tế ở VIỆT NAM, CHẾ độ KINH tế ở VIỆT NAM, CHẾ độ KINH tế ở VIỆT NAM, b. Chế độ sở hữu qua các hiến pháp, b. Các thành phần kinh tế