Hướng dẫn chuyển đổi loại hình trường mầm non

4 447 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:00

UBND T!NH BAC GIANG CQNG HOA XA HQI CHiJ NGHIA VIFT NAM SO GIRO DVC VA DAO T A O Doc l a p - Tg do - H?nh phf c S6 -SOD&DT Bdc Giang, ngayj!f thong 02 nam 2011 HTf6NG DAN Chuyen doi trubng m a m non bfin cong sang c li ng lop Can cu Nghi quyet so 36/NQ-HDND ngay 10/12/2010 ua HQi d"ong nhan dan tinh Bic Giang khoa XVI- Ky hgp thu 18; Quyet di so 35/QD-UBND ngfiy 27/01/2011 cua UBND tinh Bic Giang ve vi$c ban h ke hoach chuyen doi trubng mam non bfin cong sang cong lap (Quyet dinh so 5/QD-UBND); CAn cu Thong to so 11/2009/TT-BGDDT ngfiy 08/05/ 009 cua BO Giao dpc va Dfio tao quy dinh trinh ttr, thu tpc chuyen doi ca s6 ifio dpc mAm non, pho thong bfin cong, dan lap sang ca s6 gifio dye mam non, pho thong to thpc; ca s6 gifio dye main non bfin cong sang ca s8 gifio dye mam non dan lap; ca sb gifio dye mam non, pho thong bin cOng sang ca s6 gifio pc main non, pho thong Ong lap; So Gifio dye vi Dfio tao Bic Giang hu6ng dan chuyen "i cfic trubng mam non ban Ong sang loaf hinh Ong lap cp the nhu sau: 1. MVC D f CH YE U CAU - Vigc chuyen doi phai thtrc hign theo dung quy di tai Thong to so 11/2009/TT-BGDDT ngfiy 08/05/2009 cua BO truOng BQ Gi o dye vfi Dfio tao; Quyet dinh so 14/2008/QD-BGD&DT ngfiy 07/4/2008 cua o tru6ng BO Gifio dye vfi Dfio tao ban harsh Dieu 1$ trubng mum non; Thong a r so 44/2010/717- BGDDT, ngfiy 30/12/2010 cua BO tru6ng BO Gifio dye vi ao tao sirs doi, bo sung mot so dieu cua Dieu 1g Trubng mam non ban hAnh k8 theo Quyet dinh so 14/2008/QD-BGDDT ngfiy 07/4/2008 cua BO truOmg B Gifio dye vfi Dfio tao; Quyet dinh so 35/QD-UBND ngfiy 27/01/2011 cua UB tinh; - Chuyen doi loci hinh throng nhim tAng cfic nguon lye cho gifio dye mam non, khong ngung nfing cao chit lugng, hiou qua giAo dp dao tao mot each town dign, nfing cao tfnh tp chu, tp chju trich nhigm ve to chi c bO may, nhan su trong cfic trubng mam non tren dia ban tinh. II. H1NH THUC CHIIYEN DOI Chuyen town bo cfic tnrbng mam non ban Ong hiou tai sang loci hfnh Ong lap, host dung then Dieu 1g tnrbng mAm non Ong lap; dam bAo quyen tp chu, tp chju trAch nhiem ve thpc hi4n nhigm vv, to chuc bo m Ay, bien the vA tai chfnh doi v6i don vi sp nghiop cong lap theo Nghi dinh 43 2006/ND-CP ngfiy 25/4/2006 cua Chfnh phu; IIL NQI DUNG CHUYEN DOI 1. M y dyrng De An chuyen doi Hi¢u throng tnrbng bin cong xay dpng de an chuyen doi oai hinh tnrong. De An chuyen doi can dugc thio luan vi lay f keen rong rai, dan ch trong chi bo long, to chuc cong down vi tap the can bQ, giAo vion trong throng. W an chuyen doi phAi Urn rb nhf ng not dung co ban sau: 1. 1. Tht nc trgng trodng m&n non bdn cong (tlnh thai eie7 thong 02/2(31 1) - Ket qua huy dgng hqc sink & cac do tuoi ra nha tre va 16p mau giao; ket qua pho cap giao dye mam non cho tre 5 tuoi ar tung tieu chuAn; - Chat lugng giao dye va chain slit tre; - To chirc bo may cua tnxbng; - Thvc trang ve can b$ quan 1y, giao vien va nhan vien; - Ve car s6 vat chat, thiet bj day hqc; - T-mh hinh tai chinh cua nha tnrbng. L2. Ke hogch sau khi chuyen del sang cong lip a Ten trurrng sau chuyen doi: Trubng main non + ten ri ng cua nha tru6ng (Kh6ng ghi logi hinh nha truant) Vi du: Trubng Main non Throng Son, Tru6ng Main n n Hoa Phugng b. Thoi diem chuyen doi: Tnrbng main non host dgng eo loai hinh tntbng cling lap tit ngay 01/312011. c. N¢i dung chuyen doi cl. Veto thuc bij may vi nhan sv - Cac to thuc trong nha tnrbng: + De xuat thanh lap (kign toan) HOi dong tnxbng; + Kign than chi bo long, to thuc cong doan, doan thanh ni n; + Du Men cac to chuyen man, to An phbng (neu c6), H i dong thi dua khen thu6ng theo Dieu 14 tntbng main non. - Ve nhan su: + De xuat pinning an ki 44 n town thuc danh higu tru6ng , p higu tnr6ng; + Phurong an ky hqp dong giao vi- en de dam bao ty' lg vi inh dq dao tao theo quy dinh; + Doi v6i Cac trabng mAm non thuc cac xa Wing kh6 khAn theo quy dinh Quyet dinh so 30/2007/QD-TTg ngay 05/3/2007 cua Thu to g Chinh phu: Xay dung phuang an tuyen dung Bien ch@ giao vi@n, can bO ke an vi can bO y to tru&rng hqc theo Quyet djnh so 35/QD-UBND cua UBND ti c2. Doi v6i hqc sinh Sau khi chuyen doi, hqc sink dugc huOng cac quyen 1vi thuc hi4n nghia vu theo quy djnh cua Dieu fir tnrbng main non cong lap. c3. Ve tai ski, tai chinh - Sau khi chuyen doi, trubng cong lap dugc tiep quan to' bo ca s6 vat chat, tai san cua trubng ban cong c6 nguon goc tir ngan sach nha n 6c va tich lug trong qua trmh hoat dung de quan 19, sir dung. Nha tnr6ng tiers 1* h kiem ke, xac dinh thuc to gia trj tai san thuc t' d de theo dbi, quan 1y. Doi v6i nhung tai san, tier von dugc hinh thanh do cac Ito thuc, ca nhan g6p von (neu c6) thl xir ly nhu sau: + Trubng hqp to thuc, ca nhAn g6p von muon nhan 1ai t i san, tier von thi tai tier On dugc tra 10 cho to ch{rc, ca nhan d6; san , + Tntbng hqp tnrbng co lap c6 nhu cau tiep nhan va it dung thi tier harsh them Binh gia thong qua Hqi d8ng them Binh gift d@ xac d; gia lam ca s6 thanh than cho to thuc, ca nhan g6p von; 2 + Tnrbng hqp tnxbnc cong lap kh6ng c6 nhu cau s* ding t i sin va to chuc, ca nhan g6p von khonp muon nhan thl tai sin se dugs ban thank ll de tra lai cho to chuc, ca nhan g6p On. - My dgng phuong an huy ding Ngan sach nha nuOc c cap, huy dgng the ngu6n d6ng g6p hqp phap khac de du to xay dung co sa vat "t tnrbng hqc, duy tri cac host dgng giao dye va chi tra che do cho dgi ngu can bb, ido• vien, than vien theo quy djnh hi$n hAnh va Nghj quyet so 31/2008/NQ-HDND ua HDND tinh. 2. L# p ho su chuyen d& Hi$u tnrOng tru&rng mam non ban cOng lap ho so chuye doi. Ho so g6m: - Tb trinh xin chuyen doi loci hinh tnxbng; - De an chuyen doi loai kink tnrbng (c6 xac nhan cua JBND xA, phubng, thj Iran); - Bao cao kiem ke, phan loci, djnh gia tai sin vi ho so lien quan den quyen sir dµng dat; - Danh sach trich ngang cua can b¢, vien chuc trong ien che, hqp d6ng cua trubng chuyen doi. IV. TO cHVC THVC MN 1. D6i vfi the tru&ng mom non bin Gong Tir ngay 16/02 /2011 din ngdy 20/02 /2011: Higu tnr' g cac tru&ng mam non ban cling lap ho so chuyen dOoi loci hinh trubrng n$p vi phdng giao dpc vi dAo tao cac huygn, thanh pho (02 b$). Sau khi c6 quyet dinh chuyen doi loci hinh trubng cua UBND huygn, thanh ph6, chi bo ding tnrbng mam non de nghj ding uy A, phubng, thj tran quyet djnh ki$n town ban chi uy, bi thu, ph6 bf thu chi bb. an chap hanh cling down co s6 trinh cong down giao dye huy$n, thanh ph6 quy t dinh kin town ban chap hanh Ong down, chu tjch, ph6 chu tjch, uu ban hem a cong down co s6. Can cir dieu 10 trubnp mam non Ong 1ap Higu tnx g trubng mam non quyet dinh kien town cac to chuc va the chuc danh trong t-uftg theo quy Binh gom: Kien town the t6 chuyen m6n, to van phdng (neu c6) vi H$i d6ng thi dua khen thuOng trong nha trubng; b6 nhi4m chuc danh to tnx g, t6 ph6. 2. Cac phdng giao due va dao to - Hu6ng den cac trubng maim non lap ho so chuye daoi theo dung quy dinh vi dam bao tier dq ve thbi gian; hoan thinn ho so s sach, che do chinh sach doi v6ri can bo, giao vien den than diem d6i con dAu. - Ti'r ngay 20/02 /2011 din ngay 25/02/2011: chu tri ph6i hqp v6i ph6ng not vu, phdng tai chlnh ke hoach, th$m djnh ho so chuye doi cua cat trubng mam non , bao cao ket qua tham djnh (bang van ban) vOi UBND huy4n, thanh o ph . - Tham mutt v6i UBND huygn b6 tri ngu6n kinh p M (1ap h6 so chuyen daoi, to chuc thAm djnh, d6i din m6i ) vi hu6ng den cac bmg mam non quan ly va six dung kinh phi dam bao thong nhat tren dja ban to huygn, thanh phO. thank ph6 n UBND the hu 6 , $ i Vol 3. D - Tren co sb ho so chuyen d6i cua cac tnrbng mam non vi bao cao them djnh cua phdng giao dye va dao tao, UBND huygn, anh pho quyet dinh chuyen dOoi loci hinh tnrbmg; quyet dinh thanh lap (kign t an) hOi d6ng trubng; 3 quyet djnh kign town chuc danh higu tru6ng, pho higu tnr g cho phu hqp von loai hinh trubmg mon. Luu5: + Quyet djnh c h u y e n doi loai hinh truomg t h v c hien W , 01/3/2011; + Quyet djnh thanh lap (ki$n town) Hqi dong truam . Nhigm ky cua Hoi d6ng tnrbng la 5 natn (tinh tir thou diem kk quyet djnh lan an nhat); + Quyet djnh bo nhigm higu tnromg, pho higu truing. UBND cac huygn, thanh ph6 chi dao cac ca quan c uyen mon ra soat 1ai than gian da bo nhigm, ket qua thuc hign nhigm vu dugc iao cua timg can bcj quip ly de bo nhigm gift chuc vu higu truomg, pho higu tru6ng truamg cong lap. Nhigm ky cua higu tnrarng, pho higu throng la 5 nAm tinh tir thou gian bo nhigm chirc danh hign tai tru6c khi chuyen doi). Vi du: Ba Nguyen Thi A duqc bo nhigm chuc danh higu tru&ng truamg m&m non bin c"ng dugc 3 nam (36 thing) thi thbri gian bo nhigm ba Nguyen Thi A gift c 'c danh higu truong tnr?mg mam non cong lap cbn lai la 2 nam (24 thing). - Ph6i hqp von Sou Nqi vu tuyen dung bien the gi vien, nhan vien ke town, y to throng hqc cho cac truong man non dim bao ong bang, cong khai va din chu theo quy djnh cua phap luat vi ke hoach da uqc UBND tinh ph6 duygt. - Chi dao cic co quan chuyen mon ra duygt va tiep tic ky hqp dong lao dong vori can bQ, giao vien ngoai bien the theo dung Luat Lao dong, dim bao tt lg giao vien/lop vi tr nh dq dao tao theo quy dinh. - Cung voi ngan sach tinh giao hang ram, cac hu ngan sach dja phuong vi huy dong cac ngu6n lvc khac thuong xuyen cho cac throng man non ; thuc hign day cho doi ngu can b$, giao vien man non theo quy djnh; vat chat, mua sam thiet bj day hoc. U'u tien dau to kinh cap mau giao cho tre 5 tuoi. 4. Che dQ thong tin , bao cao Quyet dinh chuyen doi loci hinh twang cua UBND nqp ve So Giao duc vi Dao tao, Sb NQi vu truoc ngay 0 bao cao Chu tjch UBND tinh , BO Giao duc va Dao tao the Tren day la huong din chuyen doi cac truomg man hinh cong lap, trong qua trinh to chuc thuc higu neu co dja phucng, don vi phin inh ve SO Giao duc vi Dao tao Nei nh¢n: - PCT.UBND tinh Nguyen VAn Linh (b/c); - So Npi vµ, So Tai chink (p/hgp); - UBND dc huyen, thanh pho; - Phbng GD&DT, TCKH, NV cac huYen, TP; - Cac phbng, ban S8 GD&DT; - Luu: VT, KHTC, TCCB. 4 gn, thanh pho bo tri im bao kinh phi chi u the do, chinh sach u to xay dung co sir phi de thuc hign pho cac huygn, thanh ph6 3/2011 de tong hop, quy djnh. on bin cong sang loci unp vuong mac cac phoi hop giai quyet. . dpc mAm non, pho thong bfin cong, dan lap sang ca s6 gifio dye mam non, pho thong to thpc; ca s6 gifio dye main non bfin cong sang ca s8 gifio dye mam non dan lap; ca sb gifio dye mam non, pho. doi: Trubng main non + ten ri ng cua nha tru6ng (Kh6ng ghi logi hinh nha truant) Vi du: Trubng Main non Throng Son, Tru6ng Main n n Hoa Phugng b. Thoi diem chuyen doi: Tnrbng main non host dgng. harsh Dieu 1$ trubng mum non; Thong a r so 44/2010/717- BGDDT, ngfiy 30/12/2010 cua BO tru6ng BO Gifio dye vi ao tao sirs doi, bo sung mot so dieu cua Dieu 1g Trubng mam non ban hAnh k8 theo Quyet
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn chuyển đổi loại hình trường mầm non, Hướng dẫn chuyển đổi loại hình trường mầm non, Hướng dẫn chuyển đổi loại hình trường mầm non

Từ khóa liên quan