KT GHK 2-T5

2 193 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:00

Họ và tên:………………………… …………………………………… Lớp:……………… Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 3 KIỂM TRA GHK 2-NĂM HỌC: 2009 – 2010 MÔN: Toán 5 NGÀY: (Thời gian 40 phút) Điểm Nhận xét của giáo viên A. TRẮC NHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng : a. Hình lập phương cạnh 1m gồm ………….hình lập phương cạnh 1dm. A. 10 B. 100 C. 1000 D. Cả A, B, C đều sai b. Gọi C là chu vi hình tròn, d là đường kính hình tròn, r là bán kính hình tròn. Muốn tính chu vi hình tròn ta làm như sau : A. C = d x 2 x 3.14 B. C = r x2 x 3.14 C. C = d x 3.14 D. Cà B, C đều đúng. c. Gọi Sxq là diện tích xung quanh HHCN, a là chiều dài mặt đáy của HHCN, b là chiều rộng mặt đáy của HHCN, h là chiều cao của HHCN. Muốn tính diện tích xung quanh ta làm như sau : (HHCN : hình hộp chữ nhật; a, b, h : cùng đơn vị đo) A. Sxq = (a + b) x 2 x h B. Sxq = a x b x h C. Sxq = (a + b + h) x 2 D. Cả 3 ý đều sai d. Để nhân một số thập phân cho 10 , 100 , 1000 ,… ta làm như sau : A. Dời dấu phẩy sang trái 1 , 2 , 3 ,………chữ số. B. Dời dấu phẩy sang phải 1 , 2 , 3 ,…. chữ số C. A đúng B sai D. A sai B đúng Câu 2 : ( ……………./3 điểm ) a/ Đặt tính rồi tính : 4558,624 + 245,9 2645,23 - 45,568 56,98 x 20,9 155,82 : 9,8 ………………. ……………… ……………… ……………… ………………. ……………… ……………… ……………… ………………. ……………… ……………… ……………… ………………. ……………… ……………… ……………… ………………. ……………… ……………… ……………… ………………. ……………… ……………… ……………… ………………. ……………… ……………… ……………… ………………. ……………… ……………… ……………… b/ Tính giá trị biểu thức (……………/1điểm) 8,16 x (1,32 + 3,48) - 25,45 Câu 3 : ( ……………./3 điểm ) Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9,5m, chiều rộng 7,8m ,chiều cao 4.2m. a/ Tính diện tích xung quanh của phòng học đó. b/ Người ta muốn quét vôi bốn bức tường và trần nhà. Biết tổng diện tích cửa sổ là 19,42m 2 . Giải ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Câu 4 : ( ………./1 điểm ) Người ta thả một khối sắt hình lập phương vào một chậu đựng đầy nước và làm cho nước tràn ra ngòai. Tính cạnh của khối sắt hình lập phương. Biết lượng nước tràn ra ngòai là 27lít. Giải Giải ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… . Họ và tên:………………………… …………………………………… Lớp:……………… Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 3 KIỂM TRA GHK 2-NĂM HỌC: 2009 – 2010 MÔN: Toán 5 NGÀY: (Thời gian 40 phút) Điểm Nhận xét của giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: KT GHK 2-T5, KT GHK 2-T5, KT GHK 2-T5