KT GHK 2-T4

2 173 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:00

Họ và tên:………………………… …………………………………… Lớp:……………… Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 3 KIỂM TRA GHK 2-NĂM HỌC: 2009 – 2010 MÔN: Toán 4 NGÀY: (Thời gian 40 phút) Điểm Nhận xét của giáo viên 1/… / 2đ Câu 1 : ( 2 điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng. a. Trong các phép chia có dư, phép chia cho 7 có số dư lớn nhất là : A. 0 B. 5 C. 6 D. 7 b. Phân số > 1 . vì : A. có tử số nhỏ hơn mẫu số. B. có tử số lớn hơn mẫu số C. Cả A, B đúng D. cả A, B sai c. Kết quả của phép tính + = … A. B. C. D. d. Điền vào chỗ chấm 12dm 2 03cm 2 =……cm 2 A. 1230 B. 1203 C. 12003 D. 12300 2/……./ 5đ Câu 2 : ( 5 điểm ) a. Thực hiện tính ( …… /2 đ ) + = - = : - = 4 3 6 5 10 8 10 19 12 8 5 2 3 2 5 1 4 5 12 19 14 3 7 5 7 11 9 5 b. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (………/2điểm) - 60.000cm 2 =……………… m 2 - 12.000.000m 2 =……………… km 2 - 23.00dm 2 =………………m 2 - 8m 2 9cm 2 =……………….cm 2 c. Tìm X, biết (…………/1điểm) 20 090 : X = 205 ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… 3/……/ 2đ Câu 3 : ( 2 điểm ) Một đội công nhân lắp ráp máy làm việc trong 26 ngày, mỗi ngày ráp được 170 chiếc máy. Số máy đó để đều vào 65 kiện hàng như nhau. Hỏi mỗi kiện hàng có bao nhiêu chiếc máy? Giải …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… 4/ ……/ 1đ Câu 4 : ( 1 điểm ) Một lớp học có tất cả 42 học sinh chia đều thành 7 tổ. Hỏi a. 5 tổ chiếm mấy phần học sinh của lớp b. 5 tổ có bao nhiêu học sinh. Giải …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… . Họ và tên:………………………… …………………………………… Lớp:……………… Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 3 KIỂM TRA GHK 2-NĂM HỌC: 2009 – 2010 MÔN: Toán 4 NGÀY: (Thời gian 40 phút) Điểm Nhận xét của giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: KT GHK 2-T4, KT GHK 2-T4, KT GHK 2-T4