DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

2 152 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:00

Bài 1: một vật dao động điều hòa với tần số góc ω = 5rad/s. Lúc t = 0 vật đi qua vị trí có li độ x = -2cm với vận tốc v = 10cm/s hướng về vị trí biên gần nhất. a) Viết phương trình dao động của vật. b) lúc t = 2π(s) vật đang ở vị trí nào? Đang chuyển động nhanh dần hay chậm dần theo chiều nào? Bài 2: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(πt - π) (cm). Xác định thời điểm vật đi qua li độ x = -5 2 cm lần thứ ba theo chiều âm. Bài 3: Một vaath dao động điều hòa có biên độ bằng 4cm và chu kì bằng 0,5s. a) Viết phương trình dao động của vật. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. b) Tính khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x 1 = 2cm đến x 2 = 2 4 cm. Bài 4: Một vật dao động điều hòa giữa hai điểm P, Q như hình vẽ với chu kì T = 1s. Lấy vị trí cân bằng O làm gốc tọa độ, thì sau khi bắt đầu dao động được 2,5s vật có tọa độ x = -5 2 và đi theo chiều âm của quỹ đạo với vận tốc có độ lớn 10π 2 cm/s. Lấy π 2 = 10 a) Viết phương trình dao động của vật. b) Tính vận tốc trung bình của vật khi nó chuyển động từ I đến J ( I là trung điểm PO, J là trung điểm OQ) Bài 5: Một vật dao động điều hòa dọc theo một đương thẳng với chu kì T, biên độ 10cm. Vận tốc trung bình của vật khi đi qua vị trí có li độ 5cm kể từ vị trí biên và kể từ vị trí cân bằng hơn kém nhau 50cm/s. Tính chu kì dao động và vận tốc cực đại của nó. Bài 6: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(5πt - 2 π ) cm. Xác định quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian t = 12,125s kể từ khi vât bắt đầu dao động Bài 7: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 10cos(5πt - 3 π ) cm. Xác định quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian t kể từ khi bắt đầu dao động trong các trường hợp sau: a) t = t 1 = 2,5s. b) t = t 2 = 5,25s. Bài 8: Một chất điểm dao động điều hòa, có pha ban đầu bằng 0. Xác định tỉ số giữa động năng và thế năng của chất điểm tại các thời điểm sau: a) t = 6 T . b) t = 8 T . c) t = 12 T . Bài 9: Xác định tỉ số giữa động năng và thế năng của một chất điểm dao động điều hòa tại các thời điểm mà độ dời bằng A; 4 ; 2 AA . Với A là biên độ dao động. Bài 10: Một chất điểm dao động điều hòa trên đường thẳng có vân tốc trung bình ( khi chuyển động từ li độ cực tiểu đến li độ cực đại) là v tb = 6,28cm/s. Tính vận tốc cực đại của chất điểm và vận tốc lúc pha dao động bằng 3 2 π . Bài 11: Một vật dao động điều hòa với biên độ 5cm và tần số 2Hz. P I O J Q x a) Viết phương trình dao động của vật. Chọn gốc thời gian là lúc nó đạt li độ cực đại. b) Tại thời điểm t = 24 1 s, vật chuyển động nhanh dần hay chậm dần, theo chiều nào? Bài 12: Một vật dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng có độ lớn là 62,8cm/s và gia tốc tại vị trí biên là 4m/s 2 . Lấy π 2 = 10. a) Xác định biên độ, chu khì và tần số dao động của vật. b) Viết phương trình dao động của vật, chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí có li độ -5cm theo chiều dương. Bài 13: Một vật dao động điều hòa với phương trình dao động x = Acos(ωt + ϕ). Cho biết trong khoảng thời gian 60 1 s đầu tiên vật đi từ vị trí x 0 = 0 đến vị trí x = 2 3A theo chiều dương và taaij điểm cách vị trí cân bằng 2cm vật có vận tốc 40π 3 cm/s. Viết phương trình dao động của vật. . tỉ số giữa động năng và thế năng của một chất điểm dao động điều hòa tại các thời điểm mà độ dời bằng A; 4 ; 2 AA . Với A là biên độ dao động. Bài 10: Một chất điểm dao động điều hòa trên đường. vât bắt đầu dao động Bài 7: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 10cos(5πt - 3 π ) cm. Xác định quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian t kể từ khi bắt đầu dao động trong các. Viết phương trình dao động của vật. b) Tính vận tốc trung bình của vật khi nó chuyển động từ I đến J ( I là trung điểm PO, J là trung điểm OQ) Bài 5: Một vật dao động điều hòa dọc theo một
- Xem thêm -

Xem thêm: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA, DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA, DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA