đề GVG 6

8 226 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:00

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2010- 2011 Thời gian: 45 phút HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .TỔ . . . ĐỀ GỒM CÓ 40 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM. MỖI CÂU ĐÚNG ĐƯỢC 0,25 ĐIỂM. Chọn ý đúng nhất trong mỗi câu và khoanh tròn chữ cái đứng trước ý được chọn Câu 1. Nhiệm kỳ của Hội đồng trường là: A. 4 năm B. 1 năm C. 3 năm D. 5 năm Câu 2. Thẩm quyền thành lập ,đình chỉ hoạt động ,sát nhập,chia tách,giải thể trường THCS là của: A. Chủ tịch UBND cấp huyện B. Chủ tịch UBND cấp tỉnh C. Trưởng phòng GD&ĐT D. Hội đồng nhân dân cấp huyện Câu 3. Theo điều lệ trường trung học hiện hành thì mỗi tổ chuyên môn có một tổ trưởng ,do: A. Tập thể BGH biểu quyết tín nhiệm theo đa số B. Tập thể giáo viên trong tổ bầu ra và hiệu trưởng giao nhiệm vụ C. Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ D. Hội đồng thi đua nhà trường bầu ra Câu 4. Theo nghị định 28 của CP mức lương tối thiểu 730000đồng/tháng mà hiện nay chúng ta đang hưởng được áp dụng từ ngày: A. 1/5/2009 B. 1/5/2007 C. 1/5/2008 D. 1/5/2010 Câu 5. :Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 30 /2009 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) gồm : A. 12 điều B. 15 điều C. 14 điều D. 13 điều Câu 6. Theo điều lệ trường trung học hiện hành .Nếu một học sinh có lí do chính đáng thì giáo viên chủ nhiệm A. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 1 ngày B. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày C. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 7 ngày D. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 2 ngày Mã đề: 310 Câu 7. Bằng tốt nghiệp THCS do: A. Giám đốc sở GD&ĐT cấp B. Chủ tịch UBND tỉnh cấp C. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cấp D. Trưởng phòng GD&ĐT cấp Câu 8. Sau khi dự giờ một giáo viên .Hiệu trưởng ghi điểm cho các tiêu chuẩn để đánh giá tiết dạy này như sau: +TC1:2 +TC2:1,5 +TC3:1,5 +TC4:2 +TC5:1,5 +TC6:1 +TC7:1.5 +TC8:1,5 +TC9:2 +TC10:2 Giờ dạy này được xếp loại: A. Trung bình B. Yếu C. Giỏi D. Khá Câu 9. Tiêu chuẩn 3 của trường trung học đạt chuẩn quốc gia là tiêu chuẩn A. Tổ chức nhà trường B. Chất lượng giáo dục C. Cán bộ quản lí,giáo viên và nhân viên D. Cơ sở vật chất và thiết bị Câu 10. Tiêu chuẩn trường trung học đạt chuẩn quốc gia có: A. 6 tiêu chuẩn B. 5 tiêu chuẩn C. 3 tiêu chuẩn D. 4 tiêu chuẩn Câu 11. Một học sinh cuối năm học đạt được kết quả học tập như sau: Môn T Lý Hóa Sinh V Sử Địa TD AN MT Tin MT NN CD H K ĐTB 8.5 8.2 7.9 8.0 7.5 9.0 7.9 6.4 9.5 9.0 9.8 9.7 8.0 9.0 Tốt Theo quy chế 40/2006 học sinh này được xếp loại A. Giỏi B. Khá C. Trung Bình D. Yếu Câu 12. Theo quy chế 40/2006 của Bộ GD&ĐT.Đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối học kỳ và cuối năm được xếp theo. A. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 4 loại B. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 5 loại C. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 3 loại D. Học lực có 4 loại;hạnh kiểm có 5 loại Câu 13. Theo quy chế 40/2006 của Bộ GD&ĐT, một học sinh nghỉ học 44 ngày trong một năm học, có hạnh kiểm và học lực cả năm xếp loại trung bình.Vậy học sinh đó. A.Được lên lớp thẳng B. Phải thi lại các môn dưới điểm trung bình C. Phải ở lại lớp D. Phải rèn luyện trong hè về mặt hạnh kiểm Câu 14. Đối tượng phải phổ cập THCS là: A. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi ,đã tốt nghiệp tiểu học B. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi C. Trẻ em đang học ở trường THCS D. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi ,trừ tàn tật,chết,chuyển đi Câu 15. Theo quy chế công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia ban hành ngày 26/2/2010 của Bộ GD&ĐT thì tiêu chuẩn về chất lượng giáo dục về mặt học lực được quy định là: A. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 25% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5% B. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 35% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5% C. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 30% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5% D. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 20% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5% Câu16: Theo quy chế 40 điểm trung bình môn học kỳ (ĐTB mhk ) được xác định A. B. C. D. ĐTB mhk = ĐKT tx + 2 x ĐKT đk + 3 x ĐKT hk ––––––––––––––––––––––––––– 3 Câu 17: Trong các cách làm tròn điểm số sau đây, cách nào là sai? A. Điểm KTtx theo hình thức tự luận cho điểm số nguyên B. Điểm KTđk theo hình tức tự luận cho điểm lẻ đến 0,5 C. Điểm KT học kỳ theo hình thức tự luận hoặc có phần trắc nghiệm kết hợp với tự luận được lấy đến một chữ số thập phân sau khi đã làm tròn số. D. Việc làm tròn điểm kiểm tra thường xuyên hoặc kiểm tra định kỳ theo hình thức đề trắc nghiệm hoặc đề có phần trắc nghiệp kết hợp với tự luận được lấy đến một chữ số thập phân sau khi đã làm tròn số. Câu 18: Học sinh A có ĐTBcn là 6,5; ĐTBmcn Toán là 4,5; ĐTBmcn Văn là 6,3; ĐTBmcn TA là 2,8; ĐTBmcn các môn còn lại từ 5,0 trở lên. Vậy học sinh A được xếp loại A. kém B. yếu C. Tb D. Khá Câu 19: Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại Giỏi (G) nhưng do ĐTB hoặc nhận xét của 1 môn học phải xuống loại kém thì được điều chỉnh xếp loại A. Khá B. Tb C. Yếu D. không điều chỉnh xếp loại (loại kém). Câu 20: Theo điều 11 Phổ cập giáo dục của Luật giáo dục năm 2005 và theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục hiện nay (số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009), việc thực hiện phổ cập giáo dục được quy định ở cấp học nào? A. Phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở. B. Phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập trung học phổ thông. ĐTB mhk = ĐKT tx + 2 x ĐKT đk + 3 x ĐKT hk ––––––––––––––––––––––––––– Tổng các hệ số ĐTB mhk = ĐKT tx + 3 x ĐKT đk + 2 x ĐKT hk ––––––––––––––––––––––––––– Tổng các hệ số ĐTB mhk = ĐKT tx + ĐKT đk + 3 x ĐKT hk ––––––––––––––––––––––––––– Tổng các hệ số C. Phổ cập giáo dục mầm mon cho trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. D. Phổ cập giáo dục mầm mon cho trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục trung học phổ thông. Câu 21: Theo Điều 30 Luật giáo dục năm 2005, cơ sở giáo dục phổ thông gồm: A. Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học. B. Trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học. C. Trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp. D. Trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp. Câu 22: Một trong những nhiệm vụ của nhà giáo, theo luật giáo dục năm 2005 là: A. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghịêp vụ; B. Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ; C. Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học; D. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở; Câu 23: Tại khoản 2, điều 70 Luật giáo dục năm 2005, Nhà giáo phải có những tiêu chuẩn nào dưới đây: A. Phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt; B. Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ; C. Đủ sức khoẻ theo yêu cầu nghề nghiệp; Lý lịch bản thân rõ ràng. D. Cả A, B và C. Câu 24: Theo quy định hiện hành, để đủ điều kiện lên lớp, ngoài việc đạt các yêu cầu về hạnh kiểm và học lực, học sinh được phép nghỉ học ( có phép và không phép ) tối đa là bao nhiêu ngày ? A. 20 ngày B. 30 ngày C. 40 ngày D. 45 ngày Câu 25 : Theo quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn được tiến hành theo các bước : A. GV tự đánh giá xếp loại B. Hiệu trưởng đánh giá xếp loại GV C. Tổ Chuyên môn đánh giá xếp loại D. Tất cả các bước trên Câu 26. Mục tiêu của phát triển giáo dục là gì ? A. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài B. Phát triển kinh tế xã hội, tiến bộ KH, công nghệ, củng cố quốc phòng an ninh. C. Chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa. D. Mở rộng qui mô trên cơ sở bảo đảm chất lượng và hiệu quả; kết hợp giữa đào tạo và sử dụng. Câu 27. Giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ từ độ tuổi nào đến độ tuổi nào ? A. Từ 3 tháng tuổi đến 5 tuổi. C. Từ 18 tháng tuổi đến 5 tuổi. B. Từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi. D. Từ 6 tháng tuổi đến 5 tuổi. Câu 28. Nguyên lý giáo dục là : A. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận với thực tiễn, nhà trường kết hợp với gia đình và xã hội. B. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, nhà trường gắn liền với gia đình và xã hội. C. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Câu 29. Các khoản thu theo qui định của luật giáo dục là những khoản nào ? A. Học phí và lệ phí tuyển sinh. B. Học phí, lệ phí tuyển sinh, phí cơ sở vật chất, hội phí ban đại diện PHHS. C. a và b đúng. Câu 30: Hồ sơ của giáo viên trong trường gồm có: A. Bài soạn; sổ kế hoạch giảng dạy theo tuần; sổ chủ nhiệm (đối với GVCN). B. Bài soạn; sổ kế hoạch giảng dạy theo tuần; sổ dự giờ thăm lớp C. Bài soạn; sổ kế hoạch giảng dạy theo tuần; sổ dự giờ thăm lớp; sổ chủ nhiệm (đối với GVCN). D. Bài soạn; sổ dự giờ thăm lớp; sổ chủ nhiệm (đối với GVCN), sổ hội họp. Câu 31: Hệ thống hồ sơ, sổ sách theo dõi hoạt động đối với nhà trường gồm có A. 13 loại hồ sơ B. 15 loại hồ sơ C. 17 loại hồ sơ D. 19 loại hồ sơ Câu 32: Học sinh học hết chương trình THCS thì được trưởng phòng GD&ĐT cấp huyện cấp bằng tốt nghiệp THCS A. Đúng B. Sai Câu 33: Giáo viên trường trung học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường gồm: A. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên làm công tác Đoàn TNCS HCM, giáo viên làm công tác Đội TNTP HCM B. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên bộ môn, giáo viên làm công tác Đoàn TNCS HCM, giáo viên làm công tác Đội TNTP HCM. C. Giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên làm công tác Đoàn TNCS HCM, giáo viên làm công tác Đội TNTP HCM D. Giáo viên bộ môn, giáo viên làm công tác Đoàn TNCS HCM, giáo viên làm công tác Đội TNTP HCM. Câu 34: Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy là nhiệm vụ của A. Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng B. Cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong đơn vị C. Giáo viên bộ môn. D. Giáo viên chủ nhiệm. Câu 35: - Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục; soạn bài; dạy thực hành thí nghiệm, kiểm tra, đánh giá theo quy định; vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ, lên lớp đúng giờ, quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức, tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn. - Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, ký xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học vào học bạ học sinh tiểu học (nếu có) của trường phổ thông có nhiều cấp học và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Nhận xét, đánh giá, xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh; - Tổ chức các hoạt động Đội ở nhà trường và phối hợp hoạt động với địa phương. Các nhiệm vụ trên theo thứ tự của: A. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, Hiệu trưởng, Tổng phụ trách đội. B. Giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, Hiệu trưởng, Tổng phụ trách đội. C. Hiệu trưởng, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách đội. D. Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, Tổng phụ trách đội. Câu 36: Một trong những quyền của giáo viên là: A. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tính của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp. B. Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát đối tượng, nhằm mục đích thúc đẩy sự tiến bộ của lớp. C. Được trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức tham gia quản lý nhà trường. D. Tham gia công tác phổ cập giáo dục địa phương Câu 37: Một phụ huynh học sinh đến gặp giáo viên chủ nhiệm xin phép cho con về quê (quê ở xa) thăm ông bà trong thời gian một tuần. Giáo viên chủ nhiệm đồng ý với điều kiện yêu cầu phụ huynh phải kèm thêm đơn xin phép nghỉ học và cam kết phải nhắc nhở con em chép bài đầy đủ sau khi trở lại trường. Việc giải quyết của giáo viên chủ nhiệm trên là: A. Đúng B. Sai Câu 38: Trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên trung học cơ sở là A. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên. B. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm.(1). C. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo đúng chuyên ngành tại các khoa, trường sư phạm.(2). D. (1 ) hoặc (2) Câu 39: Tuổi của học sinh vào lớp 6 THCS là A. 11 tuổi B. 11 đến 13 tuổi C. 11 đến 14 tuổi D. 11 đến 15 tuổi Câu 40: Luật giáo dục năm 2005 (luật số:28/2005/QH11) gồm mấy chương, bao nhiêu điều? A. 8 chương, 119 điều. B. 9 chương, 120 điều. C. 10 chương, 121 điều. D. 11 chương, 122 điều. Hết. . 8.2 7.9 8.0 7.5 9.0 7.9 6. 4 9.5 9.0 9.8 9.7 8.0 9.0 Tốt Theo quy chế 40/20 06 học sinh này được xếp loại A. Giỏi B. Khá C. Trung Bình D. Yếu Câu 12. Theo quy chế 40/20 06 của Bộ GD&ĐT.Đánh. kỳ theo hình thức đề trắc nghiệm hoặc đề có phần trắc nghiệp kết hợp với tự luận được lấy đến một chữ số thập phân sau khi đã làm tròn số. Câu 18: Học sinh A có ĐTBcn là 6, 5; ĐTBmcn Toán là. TRỌNG ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2010- 2011 Thời gian: 45 phút HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .TỔ . . . ĐỀ
- Xem thêm -

Xem thêm: đề GVG 6, đề GVG 6, đề GVG 6