Tiểu luận tài chính quốc tế Bộ ba bất khả thi và tính ổn định trong những hình mẫu điển hình trong kinh tế vĩ mô

37 752 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 14:58

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC    TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Đề tài: Bộ ba bất khả thi và tính ổn định trong những hình mẫu điển hình trong kinh tế vĩ mô Giảng viên HD : ThS.ĐINH THỊ THU HỒNG Nhóm TH : Nhóm 12 Lớp : Đêm 5 Khóa : 23 Hệ : Cao Học TP.HCM, T2/2015 MỤC LỤC DẪN NHẬP Bài viết này nghiên cứu những chính sách kinh tế vĩ mô quốc tế. Sử dụng phương pháp hình học đơn giản để đo lường bộ ba bất khả thi trong nền kinh tế mở cổ điển, chúng tôi giới thiệu một phương pháp đo lường đơn biến mới để đo lường sự ổn định chính sách kinh tế vĩ mô quốc tế. Chúng tôi cũng mô tả những chỉnh hợp các chính sách kinh tế vĩ mô quốc tế xét về mặt hiện tượng bên ngoài cho đến những chính sách điển hình đáng tin cậy, và chúng tôi sử dụng giả thiết hạn chế của bộ ba bất khả thi để đưa ra một tiêu chuẩn đánh giá mới về tính độc lập của chính sách tiền tệ. Áp dụng những phương pháp đo lường này dựa trên những dữ liệu của Bretton Woods, chúng tôi nhận ra rằng sự kết hợp chính sách kinh tế vĩ mô quốc tế ổn định kém nhất là sự kết hợp giữa chính sách tỷ giá hối đoái linh hoạt và thị trường tài chính mở. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng hầu hết các quốc gia thể hiện mức độ độc lập của chính sách tiền tệ cao hơn trước. Tiêu biểu là những đất nước pha trộn mức độ trọng yếu của chính sách tiền tệ độc lập với cả hai chính sách tỷ giá hối đoái cố định và chính sách tài chính mở. (Mở rộng ra, hầu hết các quốc gia đều chọn kết hợp các chính sách ở mức trung bình.). Thêm nữa, chúng tôi tìm ra rằng, nắm giữ chính thức dự trữ ngoại tệ lớn cũng tương tự tính ổn định lớn hơn của các chính sách tại những nước có thu nhập thấp. Tuy nhiên, tính chất ổn định thì không tăng giống như vậy ở những nước thu nhập trung bình có chính sách ổn định kém, hoặc là ở những nước giàu. Từ khóa: Bộ ba chính sách không thể thực hiện cùng lúc (Bộ ba bất khả thi), Chế độ tỷ giá hối đoái ngoại tệ, Qũy dự trữ quốc tế, Chính sách tài chính mở, Nỗi lo sợ thả nổi, Chính sách tiền tệ độc lập. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Học viện Anh Quốc. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự đóng góp chân thành của các cá nhân : Craig Burnside, Yu-chin Chen, Kris Mitchener, William Sundstrom, Lucio Sarno, Gabriel Talmain cùng các tập thể : Khoa Kinh tế, Đại học Santa Clara, Santa Clara, CA, 95053, Mỹ. Email: hpopper@scu.edu. Khoa Kinh tế, Đại học Serrey, Guildford,Surrey,GU2 7XH, Vương quốc Anh.Email: a.mandilaras@surrey.ac.uk. Khoa kinh tế, Đại học Serrey, Guildford,Surrey, GU2 7XH, Vương quốc Anh.Email: g.bird@surrey.ac.uk. 1.Giới thiệu Theo bộ ba bất khả thi trong nền kinh tế mở cổ điển, một quốc gia không thể đồng thời đạt được sự ổn định tỷ giá, thị trường vốn mở và chính sách tiền tệ độc lập. Mỗi quốc gia phải phải đánh đổi giữa những mục tiêu này. Trong khi lý thuyết bộ ba bất khả thi cho chúng ta biết cần phải thực hiện sự lựa chọn thì lịch sử gần đây lại cho thấy vẫn chưa có sự lựa chọn cuối cùng đựơc đưa ra. Trường hợp của Trung Quốc cho chúng ta thấy rằng độc lập trong chính sách tiền tệ có thể dần bị mất tác dụng, trường hợp Brazil nhắc chúng ta rằng, tự do dòng vốn có thể bị hạn chế do các rào cản mới được dựng lên và những vấn đề mới ở châu Âu cho chúng ta thấy rằng thậm chí một liên minh tiền tệ cũng có thể bị phá vỡ. Các nước lựa chọn và sau đó họ lại tiếp tục lựa chọn một lần nữa. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu tính ổn định của những sự lựa chọn đó. Chúng tôi đưa ra các câu hỏi, ví dụ, liệu tỷ giá hối đoái cố định và kiểm soát dòng vốn thì có đạt được sự ổn định hơn trong việc thực hiện chính sách linh hoạt tiền tệ và thị trường vốn mở không? (câu trả lời là có), liệu dự trữ ngoại hối có liên quan đến sự ổn định chính sách ổn định không? (có, đến mức độ nào, ngoại trừ giữa những nước nghèo). Để kiểm tra những điều này và các câu hỏi liên quan này, chúng tôi giới thiệu một phương pháp mới đo lường sự ổn định của chính sách kinh tế vĩ mô theo thời gian. Phương pháp mới của chúng tôi bắt đầu với các dạng hình học đơn giản của bộ ba bất khả thi. Chúng ta có thể xem xét những chính sách kinh tế vĩ mô quốc tế của một quốc gia theo những vị trí trong không gian ba chiều, 3 chiều đó được xác định gồm : tỷ giá hối đoái cố định, tự do tài chính và chính sách tiền tệ độc lập. Theo đó, sự thay đổi trong chính sách kinh tế vĩ mô quốc tế của một quốc gia được đo lường bằng sự di chuyển (khoảng cách) từ điểm này đến điểm khác trong không gian chính sách ba chiều. Ở đây, chúng tôi đánh giá mức độ ổn định chính sách kinh tế vĩ mô của một quốc bằng cách sử dụng mức độ thay đổi theo thời gian. Cụ thể, cả tính ổn định hay không ổn định đều được đo lường bằng khoảng cách giữa những vị trí liên tục trong không gian chính sách. Một chính sách kinh tế vĩ mô quốc tế ổn định được xác định là một sự dịch chuyển tương đối nhỏ trong không gian chính sách, trong khi sự dịch chuyển lớn trong không gian chính sách đại diện cho chính sách không ổn định. Chúng tôi cũng cung cấp một phương pháp đo lường mới về sự độc lập trong chính sách tiền tệ. Phương pháp đo lường mới này xuất phát từ hạn chế của bộ ba bất khả thi : bộ ba bất khả thi hạn chế tính độc lập trong chính sách tiền tệ để đổi lấy sự ổn định tỷ giá và công khai tài chính. Đưa ra biện pháp giúp ổn định tỷ giá và tự do tài chính, hạn chế của bộ ba bất khả thi sinh ra một cách đo lường ngầm về tính độc lập trong chính sách tiền tệ. Phương pháp đo lường mới này cung cấp một lựa chọn khác so với các phương pháp đo lường chuẩn hiện nay, dựa trên sự tương quan giữa lãi suất của một quốc gia và lãi suất của một quốc gia cơ sở. Trong phần tiếp theo của bài viết này, chúng tôi giới thiệu một phương pháp lường mới về tính ổn định. Sau đó chúng tôi sử dụng cách đo lường này để đánh giá sự ổn định của chính sách bộ ba bất khả thi của 177 nền kinh tế trong thời kỳ hiện đại (theo Bretton Woods). Bằng cách này, sự đo lường này sẽ có độ tin cậy khi áp vào tính độc lập của chính sách tiền tệ (cách đo lường này chỉ ra rằng hầu hết các quốc gia thể hiện sự độc lập trong chính sách tiền tệ nhiều hơn trước đây). Cuối cùng, chúng tôi sắp xếp những quốc gia theo những mẫu chính sách điển hình trong mỗi năm, chúng tôi đánh giá tính ổn định của mỗi chính sách hình mẫu và kiểm tra mối liên hệ giữa sự ổn định, hình mẫu và dự trữ. 2. Công cụ đo lường sự ổn định Để đánh giá sự ổn định kinh tế vĩ mô quốc tế, chúng ta bắt đầu với 3 tiêu chuẩn của bộ ba bất khả thi. Chúng tôi biểu thị chế độ về chính sách hiện hành của nước thứ i trong khoảng thời gian t như Ri, t, trong đó : Ri;t = (Si;t; Fi;t;Mi;t) và Si; t đại diện cho sự ổn định tỷ giá hối đoái, Fi; t đại diện cho tự do tài chính, và Mi; t đại diện cho chính sách tiền tệ độc lập. Si; t, Fi, t, và Mi; t, được chuẩn hóa để nhận giá trị từ 0 đến 1, và giá trị của 1 thì đại diện cho việc cố định tỷ giá hối đoái, cố định thị trường tài chính hoàn toàn mở và chính sách tiền tệ hoàn toàn độc lập . Vì vậy, khi cố định hoàn toàn biến thị trường tài chính mở là: Ri, t = (1, 1, 0); cố định hoàn toàn sự độc lập của chính sách tiền tệ Ri, t = (1, 0, 1), và thị trường vốn hoàn toàn mở và tính độc lập trong chính sách tiền tệ thì là Ri, t = (0, 1, 1). Trong khuôn khổ này, một sự thay đổi trong chính sách của một quốc gia từng giai đoạn tiếp theo chỉ đơn giản là véc tơ nối hai điểm liên tiếp trong không gian chính sách : ri;t = Ri;t - Ri;t-1 = (si;t; fi;t;mi;t) = (Si;t - Si;t-1; Fi;t -Fi;t-1;Mi;t -Mi;t-1): Figure 1: Indonesia 1996-97 Dùng vecto này để đo lường về sự thay đổi của chính sách, | | r i , t | | 1 .Chúng tôi có thể đo lường sự thay đổi rõ ràng trong tổng thể của chính sách khi dùng quy tắc vectơ này. Khi sử dụng các quy tắc này, chúng ta định nghĩa, cách đo lường đơn biến để điều chỉnh mức giảm giữa số không và một : Quy tắc điều chỉnh này được áp dụng trong phạm vi sự thay đổi bộ ba bất khả thi của chính sách kinh tế vĩ mô. Hình này minh họa phương pháp đo lường sự ổn định của chính sách. Con số hiển thị hai điểm dữ liệu cơ bản dưới một quan sát đơn của các chỉ tiêu điều chỉnh, ni, t. Các mẫu quan sát được lấy từ Indonesia tại thời điểm cuộc khủng hoảng châu Á (i = Indonesia, và t = 1997), và các dữ liệu cơ bản là từ Aizenman, Chinn và Ito (2010), mà chúng tôi thảo luận chi tiết hơn trong phần tiếp theo. Như được biết đến, Indonesia đã trải qua một sự giảm đáng kể trong sự ổn định tỷ giá hối đoái và giảm nhỏ trong tự do hóa tài chính trong cuộc khủng hoảng, trong khi đó có sự tăng một cách đáng kể trong sự độc lập của chính sách tiền tệ. Những thay đổi này được chỉ báo bởi các vector thể hiện ở các quan sát trong năm 1996 và cho năm 1997. Chiều dài của vectơ được chuẩn hóa để đo lường sự thay đổi trong tổng thể của bộ ba bất khả thi. Sự thay đổi trong 1. Chúng tôi sử dụng chaaurn Euclidean (Sau đây, trong bài nghiên cứu này gọi là “chuẩn”) 2. Cung cấp một đánh giá đơn biến của sự thay đổi đa biến trong chính sách, phương pháp đo lường mới của chúng tôi theo Girton và Roper (1997) đo lường “áp lực của thị trường ngoại tệ”. Trong khi các biện pháp cổ điển thiếu chuẩn rõ ràng, giải thích hình học, nó cung cấp ban đầu, hỗn hợp đơn biến của chính sách ngoại hối. 3. Nghiên cứu này sử dụng điểm mới của chúng tôi, biện pháp tiềm ẩn về tính độc lập của tiền tệ, cũng được mô tả dưới đây. 4. Tọa độ DesCart (Si;t; Fi;t;Mi;t) là (0.66, 0.94, 0.4) trong năm 1996 và (0.11, 0.88, 1.0) trong năm 1997. Nên ni;t = 0:578. tổng thể chính sách của bộ ba bất khả thi năm 1997 là khoảng năm lần so với giá trị của Indonesia hồi đầu thập kỷ và nó vượt quá (bằng lãi đáng kể) 95% của giá trị trong mẫu. Nhìn chung, quy tắc vectơ này tóm tắt những thay đổi tổng thể trong các chính sách kinh tế vĩ mô quốc tế khi áp dụng bộ ba bất khả thi. Dưới đây, chúng tôi sử dụng tiêu chuẩn (điều chỉnh giảm giữa không và một) để kiểm tra sự ổn định của các loại chính sách khác nhau và để đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự ổn định của chính sách kinh tế vĩ mô và dự trữ ngoại hối. 3. Dữ liệu và tính ổn định của tổng thể Trong phần này, chúng tôi tính một phương pháp ổn định mới, mỗi năm dùng 1 mẫu của 177 nước với dữ liệu hàng năm từ 1970 – 2008. Chúng tôi bắt đầu với sự ổn định tỷ giá hối đoái thực tế và các biện pháp về tính độc lập của tiền tệ được cung cấp bởi Aizenman, Chinn, and Ito (2010), được cập nhật phiên bản mới nhất phương pháp công khai tài khoản tài chính hợp pháp của Chinn và Ito (2008). Sau đó chúng tôi tính toán lại phương pháp về sự ổn định này với việc dùng một thước đo thay thế khác về tính độc lập của tiền tệ. Aizenman et. al. đã xây dựng các biện pháp về sự ổn định tỷ giá hối đoái hàng năm, Si;t, sử dụng độ lệch chuẩn tỷ giá hối đoái theo tháng của một quốc gia cơ sở. Như một số nhà nghiên cứu trước, họ kế thừa Giáo sư Shambaugh (2004) trong việc xây dựng các biện pháp về tính độc lập của tiền tệ, Mi;t, sử dụng sự tương quan giữa lãi suất thị trường tiền tệ của mỗi nước và của nước cơ sở. Cuối cùng, phương pháp hợp pháp của Chinn và Ito, Fi;t, về cơ bản là trung bình có trọng số của chỉ số hạn chế trao đổi của IMF. Bảng 1 tóm tắt các chỉ tiêu điều chỉnh, ni;t, được tính toán dựa trên những dữ liệu này. Bảng cũng cung cấp những thống kê tóm tắt loại thu nhập được lấy từ danh sách các nền kinh tế tháng 1/2011 của World Bank 5. Như những người khác, Aizenman, Chinn và Ito đã áp dụng một ngưỡng các phương pháp độ lệch chuẩn để thấy được sự ổn định của những đồng tiền trong những khoản hẹp, và họ cũng cho phép phá giá và nâng giá mang tính cá nhân. Các quốc gia cơ sở bao gồm Úc, Bỉ, Pháp, Đức, Ấn Độ, Malaysia, Nam Phi, Vương quốc Anh, và Hoa Kỳ 6. Đặc biệt, Phương pháp công khai tài chính của Chinn và Ito với thành phần chủ yếu đầu tiên của các chỉ số nhị phân từ IMF về việc hạn chế các giao dịch tài khoản vãng lai và tài khoản vốn, tỷ giá hối đoái nhiều cấp (chú thích thêm multiple exchange rate: khi 1 nước sủ dụng đồng thời tỷ giá hối đóai cố định và tỷ giá hối đóai thả nổi cùng 1 lúc. Khi đó thị trường sẽ được chia thành nhiều cấp khác nhau với các tỷ giá tương ứng), và sự hủy bỏ theo yêu cầu của tiền thu được từ xuất khẩu. Đây cũng là biện pháp sau đó được sử dụng bởi Aizenman et. al Miniane (2004) cung cấp chỉ số de jure trên cơ sở dữ liệu của IMF về hạn chế tài khoản vốn, nhưng dữ liệu của Miniane chỉ có giá trị tại ba mươi quốc gia. Một sô nước khác có liên quan, chỉ số de jure đã phát triển nhưng không có sự kết họp giữa sự giải thích dễ dàng và phạm vi rộng mà Chinn và Ito cung cấp. Thay thế tự nhiên là sử dụng dòng vốn thực tế như phương pháp de facto và các biện pháp tài chính mở rộng. Tuy nhiên, dòng chảy thực tế là khá ổn định từ kỳ này sang kỳ khác, sự không ổn định phản ánh chính xác những thay đổi chậm trong các chính sách cơ bản mà chúng tôi quan tâm ở đây. [...]... tin về những sự kiềm chế lẫn nhau của bộ ba bất khả thi trong nền kinh tế mở cổ điển và đưa ra vài gợi ý cho những hành động theo kinh nghiệm thực tiễn về các chính sách kinh tế vĩ mô quốc tế Phương pháp hình học đơn giản của bộ ba bất khả thi đưa ra cho chúng ta một đo lường đơn biến tính ổn định của chính sách kinh tế vĩ mô quốc tế đa chiều của quốc gia Cho trước sự tồn tại của thước đo tính ổn định. .. tỷ giá hối đoái và tự do tài chính quốc tế, sự kìm hãm lẫn nhau của bộ ba bất khả thi cung cấp cho chúng ta đánh giá ngầm về tiền tệ độc lập Không gian chính sách của bộ ba bất khả thi cho phép chúng ta mô tả những chỉnh hợp quốc tế về mặt bên ngoài để xác định hình mẫu chính sách Sử dụng lý thuyết bộ ba bất khả thi, chúng ta đánh giá tính ổn định các chính sách kinh tế vĩ mô quốc tế trong thời kỳ hiện... hệ số của tài chính mở ở bảng 13 cũng dương Mặc dù, chúng có ý nghĩa không đáng kể ít hơn những hệ số tuyến tính tài chính mở, chúng dù sao cũng chỉ ra rằng những thay đổi lớn trong chính sách bộ ba bất khả thi thường được thấy ở những nền kinh tế gần như tự do tài chính Chỉ ở những nền kinh tế mới nổi, chúng ta mới thấy rằng tài chính mở sẽ kèm theo với tính bất ổn bộ ba bất khả thi 6 Kết luận Bài... những hệ số về tính ổn định tý giá hối đoái trễ, lại đều âm và trong hầu hết các trường hợp, có ý nghĩa tại độ tin cậy chuẩn Tính ổn định tỷ giá hối đoái lại một lần nữa đưa ra tính ổn định hoàn toàn chính sách kinh tế vĩ mô quốc tế lớn hơn tiếp theo đó Trong phương tình tuyến tính thứ hai, những hệ số của hình mẫu Hong Kong và Trung Quốc lại âm và có ý nghĩa (Trong khi những hệ số của hình mẫu U.S có... Theo bảng 5, tính ổn định chính sách khác nhau rõ rệt theo từng loại Từng loại có thể bác bỏ mạnh mẽ giả thi t giá trị chuẩn đều giống nhau ở các nền kinh tế đang tôn tại cũng như toàn bộ các nền kinh tế Đặc biệt, những chính sách kinh tế quốc tế ổn định kém diễn ra khi những chỉnh hợp kinh tế vĩ mô quốc tế gần giống như hình mẫu của U.S, khi tỷ giá hối đoái linh hoạt và thị trường tài chính mở Giá... tuyến tính hình mẫu giống như sự tương quan tuyến tính trong bảng 6, chỉ ra một lần nữa ở những nước có thu nhập thấp, phụ thuộc vào hình mẫu, dự trữ ngoại tệ lớn hơn thì biểu thị tính ổn định chính sách bộ ba bất khả thi lớn hơn 5.2 Những nền kinh tế có thu nhập trung bình và có thu nhập cao Bảng 8 và 9 cung cấp kết quả cho những nền kinh tế có thu nhập trung bình, và bảng 10 và 11 đưa ra kết quả cho những. .. số của hình mẫu Hong Kong và Trung Quốc cũng âm và có ý nghĩa chặt chẽ Với những nền kinh tế giàu có, bộ ba chính sách thì hầu như ổn định (như với các nền kinh tế thu nhập trung bình) khi tỷ giá hối đoái gần như cố định 5.3 Những nền kinh tế mới nổi Các kết quả ước lượng cho các nền kinh tế mới nổi được thể hiện ở bảng 12 và 13 Tập trung vào những nền kinh tế này, chúng ta thấy rằng tự do tài chính. .. ngoại hối trong quá khứ, lên phương pháp đo lường tính ổn định tỷ giá hối đoái và tự do tài chính và lên những tương tác giữa dự trữ ngoại hối và 2 phương pháp đo Phương trình hồi quy thứ hai cũng là hồi quy giá trị chuẩn lên dự trữ ngoại hối nhưng thay vì bao gồm các thước đo ổn định tỷ giá hối đoái và tự do tài chính thì nó bao gồm những biến giả cho hình mẫu kinh tế vĩ mô quốc tế của nền kinh tế Cụ... trình tuyến tính đầu tiên sinh ra các hệ số về độ trễ của tự do tài chính đều dương giống nhau và có ý nghĩa thống kê lớn Do đó, tự do tài chính lớn hơn ở các nền kinh tế mới nổi biểu thị tính bất ổn của bộ ba bất khả thi lớn hơn Cùng lúc, những hệ số về tính ổn định về độ trễ của tỷ giá hối đoái thì không có ý nghĩa lớn Do đó, tính ổn định tỷ giá hối đoái dường như ít đề cập đến tính ổn định chính sách... những giá trị chuẩn của cả hình mẫu các nước trung bình và U.S đều tang gần đây, giai đoạn bất ổn 5 Hồi quy dữ liệu bảng Trong phần này sử dụng hồi quy để làm rõ hơn mối liên hệ giữa tính ổn định chính sách kinh tế vĩ mô quốc tế và những chính sách bộ ba bất khả thi cơ bản Chúng tôi bắt đầu với hồi quy tuyến tính để kiểm tra hệ đầy đủ, từ nhỏ đến lớn, của những thay đổi chính sách Sau đó chúng tôi . TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC    TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Đề tài: Bộ ba bất khả thi và tính ổn định trong những hình mẫu điển hình trong kinh tế vĩ mô Giảng viên. sách hình mẫu và kiểm tra mối liên hệ giữa sự ổn định, hình mẫu và dự trữ. 2. Công cụ đo lường sự ổn định Để đánh giá sự ổn định kinh tế vĩ mô quốc tế, chúng ta bắt đầu với 3 tiêu chuẩn của bộ ba. đo lường sự ổn định chính sách kinh tế vĩ mô quốc tế. Chúng tôi cũng mô tả những chỉnh hợp các chính sách kinh tế vĩ mô quốc tế xét về mặt hiện tượng bên ngoài cho đến những chính sách điển hình đáng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận tài chính quốc tế Bộ ba bất khả thi và tính ổn định trong những hình mẫu điển hình trong kinh tế vĩ mô, Tiểu luận tài chính quốc tế Bộ ba bất khả thi và tính ổn định trong những hình mẫu điển hình trong kinh tế vĩ mô, Tiểu luận tài chính quốc tế Bộ ba bất khả thi và tính ổn định trong những hình mẫu điển hình trong kinh tế vĩ mô, Dữ liệu và tính ổn định của tổng thể, 1 Độc lập tiền tệ, 3 Chính sách khoảng chệch, 3 Những nền kinh tế mới nổi

Từ khóa liên quan