Bài Giảng Mô THần Kinh

18 883 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 14:31

Mä tháön kinh gäöm caïc tãú baìo biãût hoïa cao thêch nghi våïi chæïc nàng:+ Tiãúp nháûn choün loüc caïc kêch thêch+ Taûo vaì dáùn truyãön xung âäüng tháön kinh Cáúu truïc: 2 loaûi tãú baìo+ Neuron+ Tãú baìo tháön kinh âãûm M THệN KINH - Mọ thỏửn kinh gọửm caùc tóỳ baỡo bióỷt hoùa cao thờch nghi vồùi chổùc nng: + Tióỳp nhỏỷn choỹn loỹc caùc kờch thờch + Taỷo vaỡ dỏựn truyóửn xung õọỹng thỏửn kinh - Cỏỳu truùc: 2 loaỷi tóỳ baỡo + Neuron + Tóỳ baỡo thỏửn kinh õóỷm - Phân loại: + Theo chức năng: N vận động, N cảm giác, N liên hiệp. + Theo hình thái: N đa cực, N 2 cực, N giả 1 cực - Là đơn vị cấu tạo và chức năng - Cấu tạo: thân, nhánh, cúc tận cùng. 1. Neuron Synapse Tb đệm Nissl Synapse Tb đệm Nissl Synapse 1.1. Thân neuron - Hình thái: đa dạng: h. cầu, h. tháp… - Kích thước: 4-6µm 130µm - Cấu tạo: chứa 1 nhân. Bào tương: nhiều LNB hạt tập trung thành đám  thể Nissl, xơ thần kinh, ống siêu vi. Ngoài ra: hạt glycogen, hạt sắc tố lipofuscin. 1.2. Nhánh neuron: nhánh bào tương kéo dài từ thân N. Căn cứ vào hướng dẫn truyền xung động Tk, có 2 loại: 1.2.1. Sợi nhánh: - Tiếp nhận kích thích và dẫn truyền xung động Tk vào thân N - Ðặc điểm cấu tạo: phân nhánh nhiều, k. thước nhỏ, mỗi N có 1- nhiều. Bào tương chứa các bào quan # thân, trừ bộ golgy. 1.2.2. Sợi trục: - Dẫn truyền xung động rời thân N - Ðặc điểm cấu tạo: không phân nhánh kiểu cành cây, k. thước lớn hơn s. nhánh, đ. Kính ít thay đổi. Chỉ có 1 sợi trục, Bào tương không có LNB hạt. Phần tận cùng tạo ra một số nhánh nhỏ. 1.2.3. Sợi thần kinh Sợi trục, sợi nhánh là thành phần chính của sợi TK. Có 2 loại sợi TK: - Sợi tk không myelin: 2 loại: + Sợi TK trần: nhánh bào tương của N, ở chất xám. + Sợi TK không myelin: bọc ngoài bởi 1 lớp bào tương mỏng của tế bào schwann. - Sợi TK myelin: bọc ngoài bởi 1 cái bao dày bao myelin, do tb tk đệm ít nhánh hoặc tb schwann tạo thành. - Cấu tạo bao myelin: không liên tục, nhiều chỗ gián đoạn  vòng thắt ranvier, đoạn trụ trục giữa 2 vòng R  quãng R. Tốc độ dẫn truyền XÐTK > sợi không myelin. Sợi TK không myelin Sợi tk myelin Các giai đoạn tạo bao myelin ở sợi TK ngoại biên [...]... dẫn truyền: S hóa học, S điện 2 Tế bào thần kinh đệm 2.1 Tế bào ít nhánh: chiếm # ¾, ở chất xám, chất trắng - Cấu tạo: h cầu hoặc đa diện, ít nhánh Nhân nhỏ, bào tương chứa các bào quan phổ biến - Chất xám: phân bố quanh thân N Chất trắng: bao quanh các sợi TK tạo bao myelin 2.2 Tế bào sao: # ¼, ở chất xám và trắng Chống đỡ, đệm giữa các N, ngăn cách N với mô l.kết và mạch máu - Cấu tạo: K.thước lớn,... của sợi nhánh và sợi trục phình ra H hạt nút  cúc tận cùng - Synapse: là phần nằm giữa 2 N hoặc giữa 1 N và 1 tế bào cơ thể khác được biệt hóa về cấu trúc và chuyên hóa về chức năng, qua đó xung động thần kinh được dẫn truyền theo một chiều nhất định - Cấu tạo: 3 phần + Phần tiền S: cúc tận cùng của sợi trục N trước Phần màng bào tương đối diện với hậu S dày  màng tiền S Trong bào tương chứa các túi... k.thước nhỏ, ở chất xám và trắng - Cấu tạo: nhiều nhánh ngắn, nhân h.bầu dục, bào tương nhiều lysosom (tiêu thể) Di động, thực bào: ÐTB mô TK Bảo vệ Đám rối màng mạch: BC: trục l.kết giàu mạch máu được phủ bởi BM lớp TB hình vuông (mũi tên) 2.4 TB đệm dạng biểu mô - Vị trí:lợp mặt trong ống nội tủy hoặc não thất, bao bọc phía ngoài đám rối màng mạch - Cấu tạo: h.trụ thấp hoặc h.vuông, đứng . động, thực bào: ÐTB mô TK. Bảo vệ. Đám rối màng mạch: BC: trục l.kết giàu mạch máu được phủ bởi BM lớp TB hình vuông (mũi tên) 2.4. TB đệm dạng biểu mô - Vị trí:lợp mặt. bao myelin. 2.2. Tế bào sao: # ¼, ở chất xám và trắng. Chống đỡ, đệm giữa các N, ngăn cách N với mô l.kết và mạch máu. - Cấu tạo: K.thước lớn, nhiều nhánh, phân nhánh nhiều. Nhân h. cầu, có 2. thân N - Ðặc điểm cấu tạo: không phân nhánh kiểu cành cây, k. thước lớn hơn s. nhánh, đ. Kính ít thay đổi. Chỉ có 1 sợi trục, Bào tương không có LNB hạt. Phần tận cùng tạo ra một số nhánh nhỏ.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài Giảng Mô THần Kinh, Bài Giảng Mô THần Kinh, Bài Giảng Mô THần Kinh