Thực trạng tình hình tài chính tại công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch Vụ Vũ Quỳnh

64 635 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 14:24

GVHD: Ths. Ngô Ngọc Cương SVTH: Vũ Xuân Thân LỜI MỞ ĐẦU Quản lý tài chính luôn là vấn đề nhức nhối của mọi doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, bởi tài chính là một phần rất quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp có được vò thế cạnh tranh thuận lợi trên thương trường trong nước cũng như quốc tế. Một khi doanh nghiệp quản lý tài chính tốt và hiệu quả, sẽ không mấy khó khăn để họ tạo dựng vò thế riêng cho mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn ngành và góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Và khi doanh nghiệp bước vào một thò trường cạnh tranh, cùng đất nước hội nhập với thế giới thì việc xem xét, đánh giá hiệu quả hoạt động của họ là vấn đề quan trọng hàng đầu trong quản trò doanh nghiệp hiện nay. Mặt khác, do sự phát triển của thò trường chứng khoán và sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng tăng, việc hiểu và vận dụng những kiến thức về báo cáo tài chính và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp sẽ giúp các nhà quản lý cũng như các nhà đầu tư có thể đưa ra những quyết đònh hợp lý và chính xác. Là một sinh viên quản trò kinh doanh, em luôn mong muốn tìm tòi, học hỏi không chỉ những kiến thức về quản trò kinh doanh nói chung mà còn về tài chính nói riêng. Xuất phát từ tinh thần đó và tình hình thực tiễn nói trên, cũng như do kiến thức về tài chính, kế toán quản trò, phân tích hoạt động kinh doanh được giảng dạy tại trường đại học là không đủ nên em đã đi sâu vào thực tiễn và quyết đònh chọn đề tài “Thực trạng tình hình tài chính tại công ty TNHH SX TM DV VŨ QUỲNH” cho khóa luận tốt nghiệp của mình. Mục tiêu nghiên cứu là các diễn biến tài chính của doanh nghiệp thể hiện qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp, trong đó gồm có Bảng cân đối kế toán, Báo Phân tích tình hình tài chính Trang 1/64 GVHD: Ths. Ngô Ngọc Cương SVTH: Vũ Xuân Thân cáo hoạt động kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính. Trong đó, Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh sẽ cho hầu hết các chỉ số cần để phân tích. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong khoá luận là phương pháp so sánh, phương pháp thay thế liên hoàn, phương pháp thống kê,phân tích xử lý số liệu. Kết cấu của đề tài ngoài phần mở đầu và nhận xét –kết luận, khoá luận tốt nghiệp của em gồm các phần: + Chương I: Cơ sở lý luận về thực trạng tình hình tài chính + Chương II : Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH SX TM DV Vũ Quỳnh. + Chương III : Thực trạng tình hình tài chính của công ty TNHH SX TM DV Vũ Quỳnh. qua hai năm 2008 và 2009 Quá trình thực hiện đề tài đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ phía doanh nghòệp trong việc cung cấp thông tin phục vụ cho đề tài và tạo điều kiện tìm hiểu quy trình hoạt động, cơ cấu tổ chức và hệ thống kế toán tại Công ty. Đồng thời, Giảng viên hướng dẫn đã tích cực hướng dẫn thu thập và cung cấp tài liệu tham khảo. Tuy nhiên cũng không thể tránh được những khó khăn nhất đònh như thời gian làm khoá luận ngắn nên không thể tìm hiểu sâu hơn về hoạt động của Công ty. Do đó, không thể tránh khỏi những thiếu sót khi thực hiện đề tài. Mong được sự chỉ bảo, giúp đỡ của Thầy Cô và các anh chò trong Công ty để đề tài này được hoàn thiện hơn. Phân tích tình hình tài chính Trang 2/64 GVHD: Ths. Ngô Ngọc Cương SVTH: Vũ Xuân Thân CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.Hệ thống báo cáo tài chính Hệ thống báo cáo tài chính gồm báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ. Hệ thống báo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. Còn hệ thống báo cáo tài chính giữa niên độ (báo cáo tài chính quý) được áp dụng cho các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp niêm yết trên thò trường chứng khoán và các doanh nghiệp khác khi tự nguyện lập báo cáo tài chính giữa niên độ. Dưới đây là giới thiệu tổng quát về hệ thống báo cáo tài chính chung áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp để tiện theo dõi kết quả phân tích thực tế tại một doanh nghiệp cụ thể. Báo cáo tài chính năm bao gồm: - Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Bảng thuyết minh báo cáo tài chính Do mục tiêu của đề tài là phân tích tình hình tài chính nên phần cơ sở lý luận này sẽ tập trung giới thiệu hai loại báo cáo chính. Phân tích tình hình tài chính Trang 3/64 GVHD: Ths. Ngô Ngọc Cương SVTH: Vũ Xuân Thân 1.1.1 Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trò tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất đònh. Số liệu trên bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trò tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu của tài sản, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản đó. Căn cứ vào bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp. Cơ sở lập Bảng cân đối kế toán: - Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp - Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết - Căn cứ vào bảng cân đối kế toán năm trước 1.1.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh khái quát tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán được chi tiết hoạt động kinh doanh chức năng, hoạt động khác và tình hình thực hiện nghóa vụ với nhà nước về thuế và các khoản khác. Cơ sở lập báo cáo: - Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước - Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9 Phân tích tình hình tài chính Trang 4/64 GVHD: Ths. Ngô Ngọc Cương SVTH: Vũ Xuân Thân 1.2 Phân tích tình hình tài chính 1.2.1 Khái niệm, mục tiêu, ý nghóa và phương pháp phân tích tình hình tài chính 1.2.1.1 Khái niệm Phân tích tài chính là xem xét, đánh giá tình hình tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính trên báo cáo tài chính, nhằm tìm hiểu thực trạng, đặc điểm, xu hướng và tiềm năng tài chính để xây dựng các giải pháp tài chính hữu ích. 1.2.1.2 Mục tiêu Các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính được chia thành 2 nhóm chính: các đối tượng bên trong doanh nghiệp và các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp. Mục tiêu cụ thể khi phân tích báo cáo tài chính của từng đối tượng sử dụng báo cáo tài chính khác nhau là không như nhau. Tuy nhiên, tất cả các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính, khi phân tích báo cáo tài chính đều tiến hành theo 2 cách: - Đánh giá kết quả quá khứ và tình hình tài chính hiện hành. - Đánh giá những tiềm lực tương lai và những rủi ro gắn với các tiềm lực đó. 1.2.1.3 Ý nghóa - Với nhà quản lý: đánh giá đều đặn tình hình tài chính nhằm xác lập giải pháp quản lý tài chính phù hợp. - Với chủ sở hữu: đánh giá thực trạng và tiềm năng tài chính của đồng vốn đầu tư. - Với khách hàng, nhà tín dụng: đánh giá thực trạng, khả năng đảm bảo cho tình hình thanh toán. Phân tích tình hình tài chính Trang 5/64 GVHD: Ths. Ngô Ngọc Cương SVTH: Vũ Xuân Thân - Với cơ quan quản lý chức năng: đánh giá tình hình thực hiện chính sách tài chính quốc gia và những ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng. 1.2.1.4 Phương pháp phân tích - Nguồn tài liệu sử dụng phân tích báo cáo tài chính:  Hệ thống báo cáo tài chính kế hoạch và thực tế (bảng can đối tài sản, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính)  Nguồn tài liệu khác: các đònh chế tài chính; các phương pháp tài chính; các chỉ số tài chính ngành, đòa phương, quốc gia…; các dự báo tài chính. - Phương pháp:  Có 3 phương pháp chính: phương pháp so sánh (đây là phương pháp được sử dụng thường xuyên và nhiều nhất trong hầu hết các phân tích báo cáo tài chính. Phương pháp này sử dụng phân tích theo chiều ngang, phân tích xu hướng,phân tích theo chiều dọc nhằm làm sáng tỏ các mối quan hệ quan trọng trong các báo cáo tài chính); phương pháp thay thế liên hoàn; và phương pháp số chênh lệch.  Ứng dụng phân tích tỉ số để đánh giá toàn diện kết quả tài chính của một doanh nghiệp. 1.2.2 Phân tích khái quát về tài sản Quá trình phân tích về tài sản dựa trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Phân tích khái quát về tài sản hướng đến đánh giá cơ sở vật chất, tiềm lực kinh tế quá khứ, hiện tại và những ảnh hưởng đến tương lai của doanh nghiệp. Khi phân tích về tài sản của một doanh nghiệp, ta thường đi vào đánh giá những điểm chủ yếu sau: Phân tích tình hình tài chính Trang 6/64 GVHD: Ths. Ngô Ngọc Cương SVTH: Vũ Xuân Thân - Đánh giá năng lực và tiềm năng kinh tế thực sự của doanh nghiệp hiện tại. - Đánh giá tính hợp lý những chuyển biến về giá trò và kết cấu tài sản. - Đánh giá tỷ suất đầu tư, tỷ suất tự tài trợ, hệ số hao mòn tài sản. - Đánh giá tiềm năng kinh tế thông qua phân tích, so sánh giá thò trường – giá gốc của tài sản. - Đánh giá xu hướng chuyển biến tài sản. - Thực trạng, sự thay đổi tài sản hợp lý khi tăng năng lực kinh tế, đảm bảo cơ cấu và các tỷ suất đầu tư, tỷ suất tự tài trợ phù hợp và giảm hệ số hao mòn. 1.2.3 Phân tích khái quát về nguồn vốn Nguồn vốn doanh nghiệp trên bảng cân đối kế toán thể hiện nguồn tài trợ và khả năng tài chính của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Phân tích khái quát về nguồn vốn hướng đến đánh giá nguồn tài trợ, khả năng tài chính quá khứ, hiện tại và những ảnh hưởng đến tương lai của doanh nghiệp. Khi phân tích về nguồn vốn của một doanh nghiệp, ta tập trung vào: - Đánh giá tính hợp lý và hợp pháp nguồn vốn của doanh nghiệp. - Đánh giá giá trò và kết cấu nguồn vốn. - Đánh giá tỷ lệ nợ, tỷ lệ vốn sở hữu. - Đánh giá khả năng đảm bảo tỷ lệ vốn pháp đònh. - Đánh giá khả năng tự chủ tài chính của doanh nghiệp. - Đánh giá xu hướng chuyển biến nguồn vốn qua các kỳ. - Thực trạng và chuyển biến nguồn vốn hợp lý khi đảm bảo mức vốn pháp đònh và tỷ lệ vốn sở hữu phù hợp. Phân tích tình hình tài chính Trang 7/64 GVHD: Ths. Ngô Ngọc Cương SVTH: Vũ Xuân Thân 1.2.4 Phân tích quan hệ cân đối tài sản – nguồn vốn Mối quan hệ cân đối giữa tài sản với nguồn vốn thể hiện sự tương quan về giá trò tài sản và cơ cấu vốn của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Mối quan hệ này được thể hiện qua sơ đồ: Vốn bằng tiền Nợ ngắn hạn + Vốn sở hữu Đầu tư tài chính ngắn hạn Nợ phải thu Hàng tồn kho Tài sản lưu động khác Tài sản cố đònh Nợ dài hạn + Vốn sở hữu Đầu tư tài chính dài hạn Xây dựng cơ bản dở dang Ký quỹ, ký cược dài hạn Quan sát mối quan hệ giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn: Nếu tài sản ngắn hạn lớn hơn nợ ngắn hạn là điều hợp lý. Ngược lại, nếu tài sản ngắn hạn nhỏ hơn nợ ngắn hạn điều này chứng tỏ doanh nghiệp không giữ vững quan hệ cân đối giữa tài sản ngắn hạn với tài sản ngắn hạn vì xuất hiện dấu hiệu doanh nghiệp đã sử dụng một phần nguồn vốn ngắn hạn vào tài sản dài hạn. Tương tự cho mối quan hệ giữa tài sản dài hạn và nợ dài hạn. Ngoài ra mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn còn được biểu hiện qua nguồn vốn lưu động thường xuyên: Phân tích tình hình tài chính Trang 8/64 GVHD: Ths. Ngô Ngọc Cương SVTH: Vũ Xuân Thân Để đảm bảo vốn cho hoạt động, cần phải lưu ý cho vốn lưu động thường xuyên luôn lớn hơn hoặc bằng không. 1.2.5 Phân tích khái quát về thu nhập – chi phí – lợi nhuận Quá trình phân tích về thu nhập – chi phí - lợi nhuận dựa trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và tập trung vào những vấn đề cơ bản sau: - Đánh giá giá trò và kết cấu thu nhập – chi phí – lợi nhuận của toàn doanh nghiệp và của từng hoạt động. - Đánh giá những tiềm năng hay tiềm ẩn liên quan đến thu nhập – chi phí – lợi nhuận. - Đánh giá khả năng đảm bảo mức lợi nhuận tối thiểu. - Đánh giá xu hướng chuyển biến thu nhập – chi phí – lợi nhuận. Qua phân tích, thực trạng và chuyển biến thu nhập – chi phí – lợi nhuận hợp lý khi luôn đảm bảo mức lợi nhuận tối thiểu, giá trò và tỷ trọng thu nhập, chi phí, lợi nhuận hoạt động kinh doanh tăng dần. Những dấu hiệu bất thường có thể phát hiện được khi thấy giá trò, tỷ trọng các khoản mục thu nhập, chi phí thay đổi bất ngờ. Phân tích tình hình tài chính Trang 9/64 TS ngắn hạn – NV ngắn hạn NV dài hạn – TS dài hạn Vốn lưu động thường xuyên GVHD: Ths. Ngô Ngọc Cương SVTH: Vũ Xuân Thân 1.3 Phân tích một số tỷ số tài chính 1.3.1 Các tỷ số thanh toán Các tỷ số thanh toán cho biết khả năng thanh toán của doanh nghiệp ở một thời kỳ. Đồng thời, việc xem xét các tỷ lệ thanh toán cũng giúp cho người phân tích nhận thức được quá khứ và chiều hướng trong khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Khi quan sát các hệ số thanh toán, cần chú ý trực tiếp đến khả năng kinh tế, khả năng luân chuyển các thành phần của tử số và những tác động gián tiếp như thu nhập, thò trường tài chính – tiền tệ, chính sách trả nợ, uy tín doanh nghiệp. Để phân tích khả năng thanh toán của một doanh nghiệp, ta thường khảo sát các tỷ số thanh toán sau 1.3.1.1 Vốn hoạt động thuần Vốn hoạt động thuần (Net Working Capital – NWC) tuy không phải là một tỷ số kỹ thuật để có thể so sánh, đo lường khả năng thanh toán dựa trên một chỉ tiêu khác nào đó (ví dụ như tỷ lệ thanh toán hiện hành là tỷ số giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn,…), nhưng nó là yếu tố chính trong kiểm soát nội bộ. Chỉ tiêu này dùng để xem xét liệu doanh nghiệp có đủ vốn cho việc mua hàng hóa, nguyên vật liệu, chứng khoán,…, hoặc mở rộng doanh thu tài chính hay không. Vốn hoạt động thuần = Tổng tài sản ngắn hạn - Tổng nợ ngắn hạn Con số này càng lớn càng chứng tỏ doanh nghiệp càng có khả năng duy trì sự ổn đònh của hoạt động kinh doanh. 1.3.1.2 Tỷ lệ thanh toán hiện hành (tỷ lệ thanh toán ngắn hạn) Tỷ số này cho biết doanh nghiệp có bao nhiêu đồng tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn để đảm bảo cho một đồng nợ ngắn hạn. Tỷ lệ thanh toán ngắn hạn càng cao thì khả năng thanh toán của doanh nghiệp càng được tin tưởng nhưng dễ rơi vào tình Phân tích tình hình tài chính Trang 10/64 [...]... tích tình hình tài chính Trang 17/64 GVHD: Ths Ngô Ngọc Cương SVTH: Vũ Xuân Thân CHƯƠNG II TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CTY TNHH SX TM VŨ QUỲNH 2.1 Lòch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH SX TM DV Vũ quỳnh 2.1.1 Lòch sử hình thành Công ty TNHH SX TM DV Vũ Quỳnh Cơng Ty TNHH SX TM DV Vũ Quỳnh được thành lập từ Cơ Sở sản xuất may mặc và dòch vụ Tú Quỳnh. .. CHƯƠNG III THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH SX TM DV VŨ QUỲNH QUA HAI NĂM 2008, 2009 3.1 Giới thiệu các báo cáo tài chính của Công ty Công ty TNHH SX TM DV Vũ Quỳnh phát hành báo cáo tài chính vào cuối mỗi tháng Các loại báo cáo tài chính của Công ty bao gồm: - Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Bảng thuyết minh báo cáo tài chính Các... chức năng phân phối trung chuyển từ văn phòng chính ở thành phố Hồ Chí Minh đến tay người tiêu dùng và các tỉnh nhỏ lân cận khác Đồng thời thay mặt Công ty chính thu tiền bán hàng nộp về Công ty chính 2.4.1 Tình hình tổ chức công tác kế toán Phòng kế toán tài chính của Công ty đảm nhiệm toàn bộ công tác kế toán và phân tích tình hình tài chính của Công ty qua từng năm để có phương hướng phát triển... bôi xóa, sửa chữa Hình thức sổ kế toán tại Công ty là hình thức chứng từ ghi sổ  Niên độ kế toán Năm tài chính đầu tiên của Công ty là từ 15/05/2006 đến 31/12/2006 Vào nhừng năm tiếp theo, Công ty áp dụng niên độ kế toán từ 01/01 đến 31/12 hàng năm  Kiểm kê tài sản Doanh nghiệp tổ chức kiểm kê tài sản cố đònh hiện có vào 31/12 hàng năm  Chính sách khấu hao tài sản cố đònh Công ty tính giá TSCĐ theo... lónh vực hoạt động chính của Công ty 2.3.1 Dòch vụ chính Hoạt động ï chính của Công ty TNHH SX TM DV Vũ Quỳnh là đại lý phân phối hàng hoá và cung cấp dòch vụ kho bãi và vận chuyển Ba loại hàng hóa chủ yếu mà Công ty chuyên cung cấp dòch vụ này đó là: • Sản phẩm may mặc: Quần áo may sẵn được nhập khẩu, và sản xuất trong nước • Hàng tiêu dùng : Vinamilk, Kimberly Clark Viet Nam,… • Thực phẩm và các thành... -Phân tích tình hình tài chính Trang 30/64 GVHD: Ths Ngô Ngọc Cương SVTH: Vũ Xuân Thân Trên đây là những thông tin chi tiết về tình hình tài sản tại Công ty TNHH SX TM DV Vũ Quỳnh qua hai năm 2008,2009 và những đánh giá về biến động cũng như những ảnh hưởng của chúng đến hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính ở Công ty  Phân tích theo... nghiệp, khả năng tự chủ tài chính, đồng thời đưa ra những phương hướng cụ thể cho việc sử dụng hiệu quả tài sản, nguồn vốn để phục vụ cho hoat động kinh doanh tại Công ty Ngoài ra, ta có thể kết hợp với phân tích một số tỷ số tài chính gắn liền với tình hình tài sản, nguồn vốn để có những nhận đònh và phương hướng rõ nét hơn 3.2.1.1 Phân tích về tài sản  Phân tích biến động về tài sản qua hai năm về giá... marketing, … và dòch vụ thu hộ khách hàng 2.4 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận  Gíam đốc :Là cơ quan cao nhất của Công ty, là người quản lý hành chính, trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, đẩm bảo sự hoạt động bình thường hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty Đồng thời là người cao nhất của Công ty chòu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh,... trường của cơ sở Tú Quỳnh Hoạt động theo luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hồ Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khố XI thơng qua ngày 29/11/2005 và theo điều lệ tổ chức , hoạt động của Cơng Ty 2.1.2 Công ty TNHH SX TM DV Vũ Quỳnh ngày nay Sau khi được thành lập, Công ty TNHH SX TM DV Vũ Quỳnh, bắt đầu đi vào hoạt động Trong suốt giai đoạn lớn mạnh và phát triển, Công ty TNHH SX TM DV Vũ Quỳnh đã đặt ra... tích tình hình tài chính Trang 22/64 GVHD: Ths Ngô Ngọc Cương SVTH: Vũ Xuân Thân Văn phòng chính tại thành phố Hồ Chí Minh của Công ty TNHH SX TM DV Vũ Quỳnh (ngoài ra còn có thêm chi nhánh văn phòng đại diện tại Đà Nẵng, Hà Nội), nên bộ phận kế toán của Công ty cũng đảm nhận luôn việc hạch toán của văn phòng đại diện Về bộ máy kế toán tài chính, . vào thực tiễn và quyết đònh chọn đề tài Thực trạng tình hình tài chính tại công ty TNHH SX TM DV VŨ QUỲNH” cho khóa luận tốt nghiệp của mình. Mục tiêu nghiên cứu là các diễn biến tài chính. tổng quan về Công ty TNHH SX TM DV Vũ Quỳnh. + Chương III : Thực trạng tình hình tài chính của công ty TNHH SX TM DV Vũ Quỳnh. qua hai năm 2008 và 2009 Quá trình thực hiện đề tài đã nhận được sự. phân tích tình hình tài chính 1.2.1.1 Khái niệm Phân tích tài chính là xem xét, đánh giá tình hình tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính trên báo cáo tài chính, nhằm tìm hiểu thực trạng, đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng tình hình tài chính tại công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch Vụ Vũ Quỳnh, Thực trạng tình hình tài chính tại công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch Vụ Vũ Quỳnh, Thực trạng tình hình tài chính tại công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch Vụ Vũ Quỳnh, CƠ SỞ LÝ LUẬN, 2 Phân tích tình hình tài chính, 3 Phân tích một số tỷ số tài chính, TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CTY TNHH SX TM VŨ QUỲNH, 4 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận., 2 Phân tích tình hình tài chính theo chiều ngang và chiều dọc, NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

Mục lục

Xem thêm