MỘT DOANH NGHIỆP NÊN VAY BAO NHIÊU

33 307 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 14:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM  Tên Đề Tài: MỘT DOANH NGHIỆP NÊN VAY BAO NHIÊU? Môn: Tài Chính Doanh Nghiệp Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên Nhóm 4 - Lớp Ngân hàng Đêm 4 - K22 Năm 2013 1 DANH SÁCH NHÓM VÀ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC Thành viên Công việc Mức độ hoàn thành Lê Đức Chính - Soạn Phần giới thiệu, Lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn - Tổng hợp bài - Làm Powerpoint 100% Đặng Anh Dũng - Soạn Chi phí kiệt quệ tài chính - Thuyết trình 100% Nguyễn Vũ Phúc Hiền - Soạn phần Tóm tắt - Tổng hợp bài - Thuyết trình 100% Nguyễn Vinh Quang - Soạn Thuế - Làm Powerpoint 100% Hoàng Thị Ngọc Vân - Soạn Lý thuyết trật tự phân hạng - Thuyết trình 100% 2 MỤC LỤC 3 I. Giới thiệu: Trong thời gian những năm gần đây, nền kinh tế trong nước gặp rất nhiều khó khăn, có khoảng trên 100.000 doanh nghiệp lớn, nhỏ phá sản tính chung trên cả nước trong năm 2011 và 2012. Con số này vẫn tiếp tục tăng lên trong năm 2013. Một trong những nguyên nhân nổi bật gây ra tình trạng trên, được nhắc nhiều đến chính là gánh nặng nợ của các doanh nghiệp Việt Nam. Dựa trên 647 doanh nghiệp niêm yết trong nước thì nhóm doanh nghiệp xây dựng và bất động sản có tỷ lệ sử dụng đòn bẩy tài chính cao nhất (2,07 lần), doanh nghiệp niêm yết phi tài chính (1,53 lần), năng lượng (1,44 lần), nguyên vật liệu (1,39 lần) , hàng tiêu dùng là nhóm có tỷ lệ thấp nhất khi chỉ đạt 0,8 lần. Trong khi đó, theo số liệu phân tích từ các tổ chức tài chính quốc tế có đưa ra báo cáo tổng hợp của các doanh nghiệp niêm yết tại Mỹ và Trung Quốc thì con số tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp tại Mỹ chỉ là 1,2 lần, còn của Trung Quốc là 1,06 lần. Qua số liệu này, chúng ta có thể thấy có một sự khác biệt về tỉ lệ nợ của các doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành khác nhau trong nước, đặc biệt là tỉ lệ này khá cao so với ở các nền kinh tế mạnh như Mỹ và Trung Quốc, đồng thời đặt ra một câu hỏi không chỉ các quản lý và giám đốc tài chính của các doanh nghiệp ở Việt Nam mà ở tất cả các doanh nghiệp hay tập đoàn trên thế giới đều quan tâm chính là “ Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu?”. Để giải thích và trả lời cho câu hỏi trên, chúng ta phải xem xét rất nhiều nhân tố và lý thuyết tác động đến quyết định chính sách nợ của các doanh nghiệp như đặc điểm ngành của quyền kiểm soát, chi phí sử dụng vốn, tình hình thị trường tài chính, chính sách kinh tế vĩ mô nhà nước, lý thuyết MM, lý thuyết cân bằng, lý thuyết trật tự phân hạng, lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn… Nhưng trong phạm vi chương trình, chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng vấn đề của chương 14. Trong chương 14, chúng ta đã không nói đến thuế. Chúng ta đã giả định là việc phá sản không tốn kém nhiều, nhanh chóng và không “đau”. Chúng ta đã bỏ qua các mâu thuẫn quyền lợi có thể có giữa những người nắm giữ chứng khoán của doanh nghiệp. Chúng ta cũng không đề cập đến các vấn đề về thông tin coi trọng nợ hơn vốn cổ phần khi phải huy động vốn từ việc phát hành chứng khoán mới. Chúng ta cũng bỏ qua các tác động kích thích của đòn bẩy tài chính đối với các quyết định đầu tư và chi trả cổ tức của ban điều hành. Do đó trong phần này, chúng ta sẽ tập trung nhắm đến một lý thuyết kết hợp các hiểu biết về lý thuyết của MM cộng với các tác động của thuế, chi phí phá sản và khánh kiệt tài chính, cùng lý thuyết đánh đổi của cấu trúc vốn và lý thuyết trật tự phân hạng. Chúng ta không quay trở lại quan điểm truyền thống căn cứ trên các bất hoàn hảo trong thị trường vốn. Thay vào đó, chúng ta muốn xem các thị trường vốn vận hành tốt đáp ứng thế nào với thuế và các yếu tố khác. 4 II. Nội dung 1. Các nhân tố tác động đến chính sách sử dụng nợ 1.1. Thuế Dựa trên nền tảng lý thuyết MM, nhưng chúng ta sẽ đưa thêm vào nhân tố thuế, để xem xét nhân tố này có lợi ích và ảnh hưởng gì đối với chính sách nợ của doanh nghiệp. 1.1.1. Thuế thu nhập doanh nghiệp Trường hợp chỉ có thuế thu nhập doanh nghiệp: - Tài trợ nợ có một lợi thế quan trọng trong hệ thống thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Lãi từ chứng khoán nợ mà một công ty chi trả là một chi phí được khấu trừ thuế. Cổ tức và lợi nhuận giữ lại thì không. Đồng thời, lợi nhuận của các trái chủ tránh được thuế ở cấp doanh nghiệp. - Ví dụ phân tích 1: Bảng 1 cho ta báo cáo lợi tức của doanh nghiệp U, không có nợ và doanh nghiệp L, có nợ vay 1,000$ lãi suất 8%. Khi đó doanh nghiệp U sẽ phải chi trả một khoản thuế nhiều hơn doanh nghiệp L là 28$. Khi đó tổng lợi nhuận mà L trả cho cổ đông và chủ nợ là 678$ nhiều hơn U là 28$. Bảng 1. Khoản khấu trừ thuế của lãi từ chứng khoán nợ làm tăng tổng lợi nhuận có thể dùng để trả cho các trái chủ và cổ đông. Báo cáo lợi tức của doanh nghiệp U Báo cáo lợi tức của doanh nghiệp L Lợi nhuận trước lãi và thuế(EBIT) $ 1.000 $ 1.000 Lãi trả cho trái chủ 0 80 Lợi nhuận trước thuế 1.000 920 Thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 35% 350 322 Lợi nhuận cho cổ đông $ 650 $ 598 Tổng lợi nhuận cho trái chủ và cổ đông $ 0 + 650 =$ 650 $ 80 +598 = $ 678 Tấm chắn thuế(Khoản khấu trừ thuế lãi từ chứng khoán nợ) $ 0 $ 28 Chúng ta tiếp tục giả định, nợ của L là cố định và vĩnh viễn, doanh nghiệp sẽ có dòng tiền vĩnh viễn các dòng tiền 28$/năm. Chúng ta sẽ xác định hiện giá của tấm chắn thuế với mức lãi suất chiết khấu giả định bằng với mức lãi suất vay là 8%. PV (tấm chắn thuế) = 28/0,08 = 350 $ 5 Với các giả định như trên, chính phủ đã đánh gánh chịu 35% của nghĩa vụ nợ 1000$ của L. - Như vậy, chúng ta có thể thấy, với giả định tỷ lệ chiết khấu bằng với lãi suất vay nợ, hiện giá của tấm chắn thuế độc lập với tỷ lệ lãi vay. PV( tấm chắn thuế) = Tc*D Tc: thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp D: số tiền vay Các tấm chắn thuế tùy thuộc vào thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và vào khả năng đạt được lợi nhuận để chi trả lãi của doanh nghiệp. PV (tấm chắn thuế) sẽ thấp hơn nếu doanh nghiệp không dự định vay vĩnh viễn, hay nếu doanh nghiệp không thể có khả năng sử dụng các tấm chắn thuế trong tương lai. - Định đề I của MM chung quy muốn nói rằng “giá trị của một cái bánh không tùy thuộc vào việc nó được cắt ra thế nào”. Cái bánh là tài sản của doanh nghiệp, và các lát bánh là nợ và vốn cổ phần. Nhưng thật ra còn có một lát bánh thứ 3 nữa là phần của chính phủ. MM cho rằng giá trị của cái bánh, trong trường hợp này là giá trị tài sản trước thuế của doanh nghiệp, không bị thay đổi do việc cắt ra thành từng lát chia cho từng đối tượng khác nhau. Nhưng qua ví dụ trên cho thấy, một doanh nghiệp có thể gia tăng lợi ích của cổ đông bằng cách giảm phần thu của chính phủ thông qua việc vay nợ, vì việc này làm giảm hóa đơn thuế, từ đó làm tăng các dòng tiền cho các nhà đầu tư vào nợ và vốn cổ phần. Giá trị sau thuế của doanh nghiệp tăng lên một khoản bằng hiện giá PV(tấm chắn thuế). - Ví dụ phân tích 2: Sắp xếp lại cấu trúc vốn của Merck Merck & Company là một doanh nghiệp lớn, thành đạt, về cơ bản ít sử dụng nợ dài hạn. Bảng 2a cho thấy các bảng cân đối kế toán giá trị sổ sách và giá trị thị trường đã đơn giản hoá của Merck vào cuối năm 1994. Bảng 2a. Bảng cân đối kế toán đã đơn giản hóa của Merck & Company. Ngày 31.12.1994 Giá trị sổ sách (Triệu đô) Vốn luân chuyển $ 1.4.73 $ 1.146 Nợ dài hạn 4.123 Các nghĩa vụ dài hạn khác Tài sản dài hạn 14.935 11.139 Vốn cổ phần Tổng tài sản $ 16.408 $ 16.408 Tổng nợ và vốn cổ phần Giá thị trường (Triệu đô) Vốn luân chuyển $ 1.473 $ 1.146 Nợ dài hạn 4.123 Các nghĩa vụ dài hạn khác Giá thị trường của các tài 51.212 47.416 Vốn cổ phần 6 sản dài hạn Tổng tài sản $ 52.685 $ 52.685 Tổng nợ và vốn cổ phần Ta giả sử rằng Mecrk năm 1994 có vay một tỷ đô la trên cơ sở vĩnh viễn và dùng số tiền đó để mua lại vốn cổ phần. Bảng 2b. Bảng cân đối kế toán đã đơn giản hóa của Merck & Company đã thêm vào 1 tỷ nợ dài hạn thay thế cho vốn cổ phần của cổ đông. Giá trị sổ sách (Triệu đô) Vốn luân chuyển $ 1.4.73 $ 2.146 Nợ dài hạn 4.123 Các nghĩa vụ dài hạn khác Tài sản dài hạn 14.935 10.139 Vốn cổ phần Tổng tài sản $ 16.408 $ 16.408 Tổng nợ và vốn cổ phần Giá thị trường (Triệu đô) Vốn luân chuyển $ 1.473 $ 2.146 Nợ dài hạn Giá thị trường của các tài sản dài hạn 51.212 4.123 Các nghĩa vụ dài hạn khác Hiện giá các tấm chắn thuế thêm 350 46.766 Vốn cổ phần Tổng tài sản $ 53.035 $ 53.035 Tổng nợ và vốn cổ phần Khi đó nợ dài hạn tăng 1 tỷ đô, vốn cổ phần giảm 1 tỷ đô. Bảng 2b cho thấy bảng cân đối kế toán mới. Chúng ta thấy được rằng tài sản công ty tăng thêm 350 triệu đô. Đó là số tiền tăng thêm do giảm được 35% tiền thuế cho phần lãi từ món nợ mới. Hay còn gọi đó là giá trị của tấm chắn thuế mang lại cho doanh nghiệp (PV= 35% x 1 tỷ= 350 triệu). Nếu lý thuyết của MM do có xem xét thêm yếu tố thuế thì giá trị của doanh nghiệp phải tăng thêm 350 triệu đô la thành 53.035 triệu đô la. Cuối cùng vốn cổ phần của Merck là 46.766 triệu đô la. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng công ty đã mua lại 1 tỷ đô la cổ phần, nhưng vốn cổ phần của Merk chỉ sụt xuống 650 triệu đô la ( 47.416 – 46.766). Vì vậy, cổ đông của Merck đã lãi được 350 triệu đô la. - Từ những ví dụ phân tích trên, chúng ta rút ra định đề mới khi kết hợp lý thuyết MM và nhân tố thuế: Trong trường hợp đặc biệt của nợ vĩnh viễn: 7 - Từ những ví dụ trên, chúng ta thấy rằng việc gia tăng giá trị doanh nghiệp, lợi ích của cổ đông quá đơn giản chỉ bằng việc sử dụng nợ thay thế cho vốn cổ phần, nhưng nó lại đặt ra cho chúng ta câu hỏi tại sao chúng ta không tiếp tục tăng mức sử dụng nợ vay để tăng thêm lợi ích cổ đông hơn nữa? Tăng đến mức nào? Phải chăng tất cả các doanh nghiệp nên tài trợ bằng 100% nợ? Nhưng trên thực tế, không doanh nghiệp nào mong áp dụng tỷ lệ nợ cực độ, và công ty như Merck vẫn phát triển thịnh vượng mà không cần sử dụng nợ. Để giải thích vấn đề này, chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng vấn đề thuế bao gồm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp và xét thêm nhân tố mới làm cản trở quyết định gia tăng nợ của các doanh nghiệp là chi phí kiệt quệ tài chính. 1.1.2. Thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp Khi vấn đề thuế thu nhập cá nhân được đưa vào thì mục tiêu của doanh nghiệp không còn là tối thiểu hóa thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ cố gắng tối thiểu hóa các khoản thuế phải chi trả từ lợi nhuận của doanh nghiệp, “tất cả các khoản thuế” trong đó bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân mà các trái chủ và cổ đông phải chi trả. - Bây giờ, ngoài thuế thu nhập doanh nghiệp T c , chúng ta có thêm thuế thu nhập cá nhân bao gồm T p – thuế suất thuế thu nhập cá nhân đánh trên lãi từ chứng khoán nợ, và T pE – thuế suất thuế thu nhập cá nhân thực tế đánh trên lợi nhuận từ vốn cổ phần. Cấu trúc vốn của doanh nghiệp ấn định việc lợi nhuận hoạt động sẽ được chi trả với góc độ là lãi từ chứng khoán nợ hoặc là lợi nhuận vốn cổ phần. Lãi từ chứng khoán nợ chỉ chịu thuế ở cấp cá nhân. Lợi nhuận từ vốn cổ phần chịu thuế ở cả cấp cá nhân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, thuế suất thuế thu nhập cá nhân T pE đánh trên lợi nhuận từ vốn cổ phần có thể thấp hơn thuế suất thuế thu nhập cá nhân T p đánh trên lãi từ chứng khoán nợ do thuế đánh trên vốn cổ phần có thể được hoãn cho đến khi bán cổ phần. Chúng ta xem xét hình biểu diễn thuế thu nhập cá nhân đánh trên lãi từ chứng khoán nợ và đánh trên lợi nhuận vốn cổ phần như sau: 8 Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Lợi nhuận sau tất cả thuế Chi trả dưới góc độ lãi từ chứng khoán nợ Chi trả dưới góc độ lợi nhuận từ vốn cổ phần (1– T p ) 1$ T p 1 - T c – T pE (1- T c ) =(1 – T pE )(1 – T c ) T pE (1-T c ) 1$ - T c Không T c Lợi nhuận họat động 1$ Mục tiêu của doanh nghiệp là sắp xếp cấu trúc vốn nhằm tối đa hóa lợi nhuận sau thuế. Theo hình 1, chúng ta thấy rằng lợi nhuận sau tất cả thuế trong trường hợp đánh thuế thu nhập cá nhân đánh trên lãi từ chứng khoán nợ là (1- T p ) và trong trường hợp đánh thuế trên vốn cổ phần là (1 – T pE ) (1 – T c ) . Như vậy, vay nợ tốt hơn khi (1- T p ) lớn hơn (1 – T pE ) (1 – T c ), và ngược lại. Lợi thế tương đối của nợ so với vốn cổ phần là: Lợi thế tương đối của nợ = - Từ công thức trên, xét 2 trường hợp đặc biệt: Trường hợp 1, giả sử lợi nhuận từ nợ và từ vốn cổ phần chịu cùng mức thuế thu nhập cá nhân thực tế. Khi T pE = T p , lợi thế tương đối chỉ tùy thuộc vào thuế thu nhập doanh nghiệp: Lợi thế tương đối của nợ = = Trong trường hợp này, ta có thể bỏ qua thuế thu nhập cá nhân. Lợi thế của việc doanh nghiệp vay nợ Lợi thế của việc doanh nghiệp vay nợ sẽ trở lại như phần trước. Trong trường hợp đặc biệt của nợ vĩnh viễn: 9 Hình 1. Biểu diễn tác động các loại thuế Trường hợp 2, khi thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân bù qua sớt lại với nhau, làm cho chính sách nợ không đặt thành vấn đề, doanh nghiệp tài trợ bằng nợ hay vốn cổ phần thì lợi ích đều như nhau. Điều này đòi hỏi: 1- T p = (1 – T pE ) (1 – T c ) Trường hợp này chỉ có thể xảy ra nếu thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp T c thấp hơn thuế suất thuế thu nhập cá nhân T p và nếu thuế suất thực tế T pE đánh trên lợi nhuận từ vốn cổ phần rất thấp. Như vậy, điều các doanh nghiệp cần làm là sắp xếp cấu trúc vốn của mình chuyển hướng lợi nhuận hoạt động rẽ xuống ngã nào theo hình 1, để có thuế ít nhất. - Phân tích chính sách nợ trước và sau cải cách thuế ở Mỹ: Trước đạo luật cải cách thuế năm 1986, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 46%, và thuế lãi từ chứng khoán nợ và cổ tức lên đến 50%. Thuế suất lãi vốn cao nhất là 20%. Ta có thể thấy được hai tác đông trái ngược nhau của thuế. Các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp đã trợ cấ trên nợ - trên thực tế chính phủ đã chi trả 46 cents cho mỗi đô la lãi từ chứng khoán nợ. Nhưng các quy định về thuế thu nhập cá nhân lãi ưu tiên cho vốn cổ phần vì thuế suất đánh trên lãi vốn thấp hơn. Đối với các công ty có tỷ lệ cho trả cổ tức thấp, hai tác động này bù trừ lẫn nhau. Ta hãy xem xét trường hợp một công ty không chi trả cổ tức, và giả dụ là việc trì hoãn nộp thuế lãi vốn đã cắt giảm thuế suất cá nhân tực tế trên lợi nhuận từ vốn cổ phần cón bằng phân nửa của thuế suất đánh trên lãi vốn trước năm 1986, tức là T PE = 0,10. Nếu thuế suất của lãi từ chứng khoản nợ T P bắng 0,5, thì: Lãi từ chứng khoán nợ Lợi nhuận từ vốn cổ phần Lợi nhuận trước thuế $ 1,00 $ 1,00 Trừ thuế thu nhập doanh nghiệp với T c = 0,46 0 0,46 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,00 0,54 Thuế thu nhập cá nhân với T P = 0,5 và T pE = 0,1 0,50 0,054 Lợi nhuận sau tất cả thuế $ 0,50 $ 0,496 Lợi thế của nợ = 0,004 $ Hai phương án trên cho thấy phương án tài trợ nợ có ưu thế hơn. Đạo luật cải cách thuế năm 1986 đã cắt giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp xuống còn 34%, giảm thuế suất cao nhất đánh trên lãi từ chứng khoán nợ và cổ tức xuống 28%, và tăng thuế suất đánh trên lãi vốn đã 10 [...]... chắn thuế từ vay nợ càng thấp Như vậy các tấm chắn thuế thu nhập doanh nghiệp có giá trị với doanh nghiêp này hơn doanh nghiêp khác Các doanh nghiệp co tấm chắn thuế nhưng không chắc chắn khả năng trả lãi cho các khoản đã vay và triển vọng doanh nghiệp không chắc chắn thì nên vay ít Các doanh nghiệp có khả năng sinh lợi nhiều và vững chắc từ tấm chắn thuế thì nên vay nhiều hơn Các doanh nghiệp đang... và lãi vốn) Nhưng có thể vẫn có một bất lợi về thuế thu nhập cá nhân của nợ mà ở một mức độ nào đó bù trừ lợi thuế thu nhập doanh nghiệp Chúng ta cho rằng việc vay nợ có thể khôn ngoan đối với vài doanh nghiệp nhưng trái lại với doanh nghiệp khác Nếu một doanh nghiệp có khả năng sẽ đạt được lợi nhuận, có thể có một tiết kiệm thuế ròng từ nợ vay Tuy nhiên, với các doanh nghiệp khó thể thu được đủ lợi... lại và sáp nhập doanh nghiệp bằng nguồn tài chính đi vay (hình thức LBO) Trong hình thức này, các nhà đầu tư tư nhân thỏa thuận mua lại công ty cổ phần, sẽ trả trước cho doanh nghiệp một phần số tiền tỏa thuận Sau đó, nhà đầu tư sẽ dùng tài sản của doanh nghiệp làm thế chấp để đi vay tiền mua doanh nghiệp Cuối cùng, dùng tài sản và luồng tiền của doanh nghiệp mua được đó để trả nợ đi vay Việc mua lại... của lãi từ chứng khoán nợ cấp doanh nghiệp Chúng ta xem xét giả định tấm chắn thuế thu nhập doanh nghiệp từ nợ là không đổi 35%, bất kể số nợ vya là bao nhiêu. Trên thực tế, có rất ít doanh nghiệp chắc rằng họ sẽ có đủ lợi nhuận để trả thuế trong tương lai Nếu một doanh nghiệp bị lỗ và không thể mang khoản lỗ này trở lại trừ vào trong quá khứ thì tấm chắn thuế của doanh nghiệp phải chuyển sang tương... không nên vay Chúng ta tin rằng có một lợi thế trung bình của việc vay nợ doanh nghiệp, ít nhất là đối với các công ty tin chắc một cách hợp lý là mình có thể sử dụng các tấm chắn thuế thu nhập doanh nghiệp Đối với các công ty không dự kiến có thể sử dụng được lá chắn thuế thu nhập doanh nghiệp, chúng ta tin rằng có một bất lợi thuế trung bình 1.2 Chi phí kiệt quệ tài chính Như đã nói ở phần trên, có một. .. hưởng lợi từ tấm chắn thuế thu nhập doanh nghiệp, có rất ít lợi thế thuế ròng từ nợ vay, nếu có Với các doanh nghiệp này, tiết kiệm thuế ròng còn có thể bị âm Lý thuyết đánh đổi cân đối các lợi thế thuế của nợ vay với các chi phí của kiệt quệ tài chính Các doanh nghiệp thường được giả định là chọn một cấu trúc vốn mục tiêu làm tối đa hoá giá trị doanh nghiệp Các doanh nghiệp có tài sản hữu hình an toàn... công việc kinh doanh của doanh nghiệp khỏi tồi tệ thêm Chúng ta không biết tổng chi phí trực tiếp và gián tiếp của phá sản lên đến bao nhiêu. chúng ta cho rằng nó là một con số đáng kể, đặc biệt đối với các doanh nghiệp lớn mà quá trình phá sản kéo dài và phức tạp 1.2.2 Chi phí kiệt quệ tài chính nhưng chưa phá sản Không phải doanh nghiệp nào gặp khó khăn cũng đi đến phá sản Miễn là doanh nghiệp có thể... định gia tăng nợ vay của doanh nghiệp, đó là chi phí kiệt quệ tài chính chi phí này xảy ra khi không thể đáp ứng các hứa hẹn với các chủ nợ hay đáp ứng một cách khó khăn Kiệt quệ tài chính rất tốn kém, các nhà đầu tư biết rằng các doanh nghiệp vay nợ có thể sẽ rơi vào tình trạng kiệt quệ tài chính, và họ rất lo ngại điều này Khi doanh nghiệp vay nợ càng nhiều thì rủi ro phá sản của doanh nghiệp sẽ càng... đầu tư nên được sử dụng? Thí dụ T pE bằng bao nhiêu? Danh sách cổ đông của một doanh nghiệp lớn có thể bao gồm các cổ đông triệu phú, và các cổ đông được miễn thuế (Thí dụ như quỹ hưu bổng và các quỹ tài trợ cho các viện đại học) Tất cả các mức thuế sẽ được hỗn hợp với 11 nhau Và thuế suất cá nhân trên lãi từ chứng khoán nợ T p cũng vậy Trái chủ “ tiêu biểu” của một doanh nghiệp lớn có thể là một quỹ... tương lai coi nợ của doanh nghiệp như một đầu tư an toàn Doanh nghiệp thặng dư tài chính, để có sẵn tiền tài trợ nhanh chóng cho các đầu tư tốt Thừa thãi tài chính quý nhất cho các doanh nghiệp có nhiều cơ hội tằng trưởng, có NPV dương Đó là lý do khác của việc các doanh nghiệp tăng trưởng thường ưa thích các cấu trúc vốn bảo thủ Tóm lại, khi không có thừa thãi tài chính, doanh nghiệp có thề tuột xuống . chi trả nh từ chứng khoán nợ: 1-T p = 1-0 .46 =0 .45 Lợi nhuận chi trả nh lợi nhuận vốn cổ phần: (1-T pE )(1-T c )=( 1-0 )( 1-0 .46 )=0. 54 Trong t nh trạng này, thuế ấn đ nh tổng lượng nợ doanh nghiệp. 1,00 Trừ thuế thu nh p doanh nghiệp với T c = 0 ,46 0 0 ,46 Lợi nhuận sau thuế thu nh p doanh nghiệp 1,00 0, 54 Thuế thu nh p cá nh n với T P = 0,5 và T pE = 0,1 0,50 0,0 54 Lợi nhuận sau tất cả. trong nh ng nguyên nh n nổi bật gây ra t nh trạng trên, được nh c nhiều đến ch nh là g nh nặng nợ của các doanh nghiệp Việt Nam. Dựa trên 647 doanh nghiệp niêm yết trong nước thì nh m doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT DOANH NGHIỆP NÊN VAY BAO NHIÊU, MỘT DOANH NGHIỆP NÊN VAY BAO NHIÊU, MỘT DOANH NGHIỆP NÊN VAY BAO NHIÊU

Từ khóa liên quan