FEAR OF FLOATING – NỖI LO SỢ THẢ NỔI TỶ GIÁ

62 274 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 14:19

    !"#$%##&%'(&)*+, - "./01..2.3415 .67".678 &9:";7< .6=">>   :4.?01.@15AB>>C.D15E1F7>GH %)I8  1 1. J15%1.K15LM 2. A15.25NOP1 3. Q1RS=15A0 4. ST1.2.353BUC 5. 53BV1SN150W3 6. .3X0)Y1 Z[\   2                    &  ! "#$%&"'"$"()*  3 ""#$+, "/",-01$23"4&"56 7Chính sách tiền tệ và sự thiếu độ tin cậy 6 2. Các lý do khac gây nên nỗi lo sợ tỷ giá hối đoái thả nổi 8 """/",-01$2/"4&"59:&$;&8 1. Đo mức độ biến động: tỷ giá hối đoái 7* 2. Đo mức độ biến động: dự trữ quốc tế 7< 3. Sự bất ổn lãi suất, thiếu hụt tín nhiệm và chính sách quản lý 7= 4. Tỷ giá, giá cả hàng hóa và sự lo ngại thả nổi 7> 5. Quan sát chung về những phát hiện 7? "@,A"0)B@C4&"5,"$$ 78 @DE,)F$FGH!7 +& X15 ]0^315 S=1 5 7 IJKLMN !< ! OJPKIJK_C.X 1`0aQMNRSTUVW !=  4 * OJPKIJK XC.X1`0O6b3X1cdaQMNRSTUVW !6 < OJPKIJK XC.X1`0O6b3X1cdLe.Q15C.3T11.fCMaQMNRST UVW !> = OJPKIJK_Og h21.aQMNRSTUVW !? 6 OJPLYZ[QWKIJK _C.X1`0aQMNRSTUVW !8 > OJPLYZ[QWKIJK _C.X1`0O6b3X1cdaQMNRSTUVW *\ ? OJPLYZ[QWKIJK _C.X1`0O6b3X1cdLe.Q15C.3T11.fCMaQMNR STUVW *7 8 OJPZ[QWKIJK _Ogh21.aQMNRSTUVW *! 7\ OJP]^Z_IJK iC.X1`0iQMNRSTUVW ** 77 OJP]^Z_IJK iC.X1`0iQMNRSTUVW`Jabc *= 7! OJP]^Z_IJK _C.X1`0O6b3X1cdaQMNRSTUVW *> 7* OJP]^Z_IJK _C.X1`0O6b3X1cdaQMNRSTUVW`Jabc *8 7< OJP]^Z_IJK _C.X1`0O6b3X1cdLe.Q15C.3T11.fCMaQMNRST UVW <7 7= OJP]^Z_IJK _C.X1`0O6b3X1cdLe.Q15C.3T11.fCMaQMNRST UVW`Jabc <! 76 OJP]^Z_IJK_Og h21.aQMNRSTUVW <* 7> OJP]^Z_IJK_Og h21.aQMNRSTUVW`Jabc << 7? OJPIdIJK_C.X 1`0aQMNRSTUVW <= 78 OJPIdIJK_C.X1`0 O6b3X1cdaQMNRSTUVW <6 !\ OJPIdIJK_C.X1`0 O6b3X1cdLe.Q15C.3T11.fCMaQMNRSTUVW <> !7 OJPIdIJK_Og h21.aQMNRSTUVW <? !! OJPefIJK_C.X 1`0aQMNRSTUVW <8  5 !* OJPefIJK_C.X 1`0O6b3X1cdaQMNRSTUVW =7 !< OJPefIJK_C.X 1`0O6b3X1cdLe.Q15C.3f11.fCMaQMNRSTU VW =* != OJPefIJK_Og h21.aQMNRSTUVW =< !6 NghiIjkelj == .jcjO ]0^315 S=1 5 97 9JP]^IJK_C.X1`0aQ MNRSTUVW => 9! 9JP]^Z_IJ_C.X1`0aQ MNRSTUVW =? 9* iILQTefkeT KIJK =8 9< iILQTefkeT KIJKfLm 67 9= iILQTefkeT KIJKfLm`ng R^c 6! 96 iILQTefkeT KIJKo 6!  6 (&)*+,- &bNpk Nbqb rnaab>88* asstttObsaabst>88* @u&$"v;)D"$Ew)x&"p 7\=\bpkbb NOZbyp\!7*? 77y!\\\ zjNIJ{LbbZ|y@bqby@}ke ekfNTJ~•d$kbPok X,NV€yijW•0‚Zy‚y0NNbNay#y #byLYVLKJy•kVNƒ„!\\\ke…LKJkenJk_Ng Pk•nJLK]iP†O…‡i [TVkj~"nZwˆNiˆV OekJeTeQh†kefng^JeLˆN k•nJLK`9{qc ‰9ekJŠ^OMN!\\\y&bNpkkeNbqbf ON^LT#RkMO‹ngkiLWkMyfˆ …ZŒNengR[a}a•ekŽnVk…Z•yON• …‡il…ZŒ  &bNpkkeNbqb 9{qrn#ab0K>88* 77y!\\\ "{,0K•*7y•**y•<7  7 Ik QMNRSTyLKaoPn e…N•yfNJaRŽ[WnJyU OVeKkŽQoijNŽfLˆNVKK Ko‘XbW€‘eTSZŒJ[•anJ QijlkŽLˆNfhnTLKl iŽNh’fy•gJeaS…PKy LYZ[Qyy]^Seyef7=<IJ KˆVXiIVLK`‚‚Obc€fˆWZV WPiŽ[JTng•g†“yQLK ^a†hfk”^bZ„k^eTnfyiŽ iaSWefeeTfLmRingˆ ‹‹…Nh@eeT•eX[nJ•K o€‘feNPSTVySTVklWn‹aI keSN†akeLKyTKkŽNPkeiŽ]aˆOe kJeTy•g•hOeTQaS…fˆ•a•ˆ iWlW[ &bNpk Nbqb DnJ –W•TZ –W•TZ ijeWk^Š]P —#ny’!\><! $P  ij  @  y  a˜ <77*’ @e@•nJLK —any’!\><! k™bNZbZ @e@•nJLK b™bNZbZ lmn  8 KNPkeMNk~LyLKaKNUkŽP nVkeSeyZŒJQidŠ^nJyU OVeoijNŽhKya…ˆI^_k[ Se]kekiN!\š&’#ke[•NibT InJ7<šPk˜eTeŽKK oyUOVeIJbWKkŽ[•aoije…Dg fhWnQijPLˆNnTQoij NŽ`{c WhyJŽ‘kŽNPWV•mS+‘fe Zijif[JˆUKkŽIJKdQ iŽeTi•fˆ^TO7ybLYVLKJ`"•cyf Ž8>šKLKMN78>\]aZ•JPW›J MN78?\yVeTNŠK*8škeMN788\hœ˜77šiST œeQKZ_Ne"•OPLKaeNb†N… NPnNaLKS5Uak^kK iŽnPnMN788>ŠTyh•o•bol iŽb–gYdWio`NdPcnJT yœf,egOK•ekkV[VKool› ˜#aaheeynfiŽnWLTJo fLmeTTyT]la•~Pn788>‘788?y QLKiaSWe]iOJPNPnˆ OekJeTy•gaS…PKyLYZ[Q WKyy]^SekeefLQW OJˆVXiIVLK`‚‚Obc€fˆW ZVnM[[NPLKTngbZQV†aon• e~7s78>\J77s7888gL*8LKhfŽ7=< IJKihe •ghOeTNPNghaS…y~f†“†N… QnjK^yniŽ[…[Zf Z˜kKh[J•P†T•STy]^  9 iŽO^okeQ[TijŠT…@eW STy•gOemZWNeiŽWNžiŸ^a†QOJ PK Pke[VNL•^TQLKf“•fˆ ^a†hRi^WKNUkŽhKX‘ ‚b‚‚€,VJLKijŠT‘iYy y †9‘hL^T“…OJPZijie^^a …OJ^aKZ_hngeN[k‹NU •K[TZ_nJQiŽeT‘[k†Tyn Š}Yke†9yQLKŽNWh‡ijŠTŠ^V •KiINW–eTRingfhWnNW TRKkŽQefTJOlNefŠ^n¡ ija …OJ^aKŠ^a~ek…f …nYiŸ`…†•c“NoKOJ PZ[Q`ikŽQhiNnaZ•IJ TVJQh]L^TdQiŽijŠTJeI Jce^OJP]^`]^[Œ]^Z_c hINP•m‘kef‡•TKkŽNP NOJP]^[ke]^Z_•eNN^ P†ToijWKnf[VakeNZP¢ K‘[nNQ]^eNPkVOhij‘kek^UdST fe[…VN@‡Zž[OJPdNkef VIJiŽT&Ki]^yNOJP eTf•OeN…STˆV“NeNNZP d¢eI fO“^T“ef`…bPVcyNeZŒJ iINWiŽŠ^n¡k…Z••hOJP IkŽK`fOJPIch OeyQijeN…a}aœˆNˆNP  10 [...]... mà chúng tôi đã tìm ra II PHÂN LO I NỖI LO SỢ TỶ GIÁ THẢ NỔI Từ các bằng chứng được trình bày trong bài viết, ở phần này, trước hết chúng tôi nghiên cứu lý do tại sao sự mất đi độ tin cậy lại làm gia tăng nổi lo sợ về thả nổi, Chủ đề nghiên cứu: Nỗi lo sợ thả nổi tỷ giáTrang 11 chính sách kiểm soát và mức biến động lãi suất, kể cả trong thời kỳ ổn định (bình thường) – khi các quốc gia duy trì những... ngoại hối – thậm chí liên quan đến cái được mong đợi là suy luận từ hệ thống tỷ giá hối đoái Chủ đề nghiên cứu: Nỗi lo sợ thả nổi tỷ giáTrang 20 thả nổivi Với nhóm “người thả nổi tỷ giá , khả năng trung bình là 16.2% - ít hơn mức trung bình của Nhật Bản - Hoa Kỳ 1.5 vii Thật sự, biểu hiện được theo dõi của dự trữ thế giới đối lập với dự đoán của chúng tôi – P(ΔR/R,
- Xem thêm -

Xem thêm: FEAR OF FLOATING – NỖI LO SỢ THẢ NỔI TỶ GIÁ, FEAR OF FLOATING – NỖI LO SỢ THẢ NỔI TỶ GIÁ, FEAR OF FLOATING – NỖI LO SỢ THẢ NỔI TỶ GIÁ

Từ khóa liên quan