Slide bài giảng mô phôi

28 1,642 17
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 14:18

Gồm những tb đã biệt hóa cao để giữ chức năng chính: co giãn. Ðỉnh cao của sự biệt hóa: các tb đã tổng hợp được các loại protein cấu trúc và sắp xếp thành một bộ máy hoàn chỉnh đảm nhiệm sự co giãn, đó là tơ cơ. Phân loại: dựa vào đặc điểm h.thái và đặc điểm chức năng: 3 loại: cơ vân, cơ tim, cơ trơn. CƠ - Gồm những tb đã biệt hóa cao để giữ chức năng chính: co giãn. Ðỉnh cao của sự biệt hóa: các tb đã tổng hợp được các loại protein cấu trúc và sắp xếp thành một bộ máy hoàn chỉnh đảm nhiệm sự co giãn, đó là tơ cơ. - Phân loại: dựa vào đặc điểm h.thái và đặc điểm chức năng: 3 loại: cơ vân, cơ tim, cơ trơn. I. cơ vân - Các tb cơ xếp //, tập hợp thành bó sợi cơ nằm giữa l.kết giàu mạch máu, t.kinh. Các bó cơ tập hợp thành bắp cơ. - H.trụ dài, d= 10- 30µm, c.dài từ 2-3cm tới >30cm, có vân ngang. Nhiều nhân, h.gậy nằm sát màng. Phía ngoài màng cơ tương là màng đáy. Cơ tương: nhiều tơ cơ, bao quanh tơ cơ: LNB không hạt, nhiều ty thể, ngoài ra còn có: myoglobin, nhiều hạt vùi glycogen, hệ thống ống ngang: vi quản T. 1. Tơ cơ (vi sợi cơ) - Chiếm hầu hết khối cơ tương, xếp //, suốt chiều dài sợi cơ và họp thành bó. D= 0,5µm, c.dài = c.dài sợi cơ. Dọc trên mỗi tơ cơ có các vạch sáng, tối nối tiếp nhau theo chu kỳ. - Vạch sáng: đĩa (band) I, c.dài: 0,8µm, giữa đĩa I có vạch Z. - Vạch tối: đĩa (band) A, c.dài 1- 1,5µm, giữa đĩa A có vạch H, giữa vạch H là vạch M. Cấu trúc này lặp có chu kỳ, đoạn tơ cơ được giới hạn bởi 2 vạch Z kế tiếp nhau gọi là sarcomere, dài 2,5µm (khi cơ nghỉ), đơn vị co cơ. - Cấu tạo: tơ cơ được cấu tạo bởi 2 loại xơ cơ (siêu sợi cơ) với kích thước và cấu tạo phân tử khác nhau, // với nhau và với trục của tơ cơ và lồng vào nhau theo kiểu cài răng lược. Sơ đồ tổ chức và cấu tạo cơ vân Hình ảnh vi thể sợi cơ vân cắt dọc (b.trái: chỗ lồng của tb cơ với sợi collagen). + Xơ actin: mảnh, d: 5- 7nm, dài 1µm, được cấu tạo từ các phân tử protein: actin, tropomyosin, troponin. Xơ actin có ở cả đĩa A và I nhưng gián đoạn ở vạch H, chạy giữa và // với xơ dày, có một đầu được gắn với vạch Z, một đầu gối lên xơ dày. + Xơ myosin: dày, d= 10- 15nm, dài 1,5µm (=c.dài đĩa A), được cấu tạo từ các phân tử protein: myosin, chỉ cơ ở đĩa A, phần trung tâm của sarcomere. - Sự co cơ: sự trượt của các xơ actin lồng sâu hơn vào xơ myosin. Kết quả co cơ: chiều dài 2 xơ không thay đổi, đĩa A không thay đổi. Chiều dài của đĩa I, vạch H, tơ cơ, sợi cơ ngắn lại. Xơ actin gối đầu hoàn toàn lên xơ myosin 2. Các bào quan khác - Ty thể: nhiều, xếp thành hàng, // và xen giữa các tơ cơ. - LNB nhẵn: rất phát triển, có cấu trúc đặc biệt: gồm các túi ngang dẹt phình to, nằm ở ngang mức ranh giới giữa đĩa A và I được nối với nhau bởi những ống nối tạo thành lưới bao quanh từng sarcomere của tơ cơ. Là nơi dự trữ ion Ca, cần thiết cho sự co cơ. - Hệ thống vi quản T: được tạo thành do sự lõm sâu vào trong cơ tương của màng cơ tương. Gồm các ống nhỏ bao quanh tơ cơ, nằm ngang mức ranh giới đĩa A và I, có lỗ mở ở màng cơ tương. Hai bên vi quản T là 2 túi ngang LNB, tạo thành bộ ba triad. - Myoglobin: sắc tố cơ, màu đỏ, là protein liên kết với oxygen (sắc tố dự trữ oxygen cho tb cơ). - Trong cơ tương còn chứa nhiều hạt vùi glycogen. Sơ đồ cấu tạo siêu vi của sợi cơ vân . giãn, đó là tơ cơ. - Phân loại: dựa vào đặc điểm h.thái và đặc điểm chức năng: 3 loại: cơ vân, cơ tim, cơ trơn. I. Mô cơ vân - Các tb cơ xếp //, tập hợp thành bó sợi cơ nằm giữa mô l.kết giàu. khe. - Sự co cơ: sự trượt của các xơ cơ. Khi cơ co, tb cơ co dúm lại. Cấu tạo vi thể của cơ tim ở vùng vạch bậc thang Sợi trong bó Bao ngoài bó Sợi cơ vân Thoi thần kinh -cơ . chu kỳ, đoạn tơ cơ được giới hạn bởi 2 vạch Z kế tiếp nhau gọi là sarcomere, dài 2,5µm (khi cơ nghỉ), đơn vị co cơ. - Cấu tạo: tơ cơ được cấu tạo bởi 2 loại xơ cơ (siêu sợi cơ) với kích thước
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng mô phôi, Slide bài giảng mô phôi