slide bài giảng mo sun

34 335 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 14:10

Bề mặt nhẵn và đàn hồi: vùng trượt và tiêu giảm chấn động đối với các khớp, làm dễ cho các chuyển động của xương. Vai trò quan trọng trong sự phát triển của xương dài.Bề mặt nhẵn và đàn hồi: vùng trượt và tiêu giảm chấn động đối với các khớp, làm dễ cho các chuyển động của xương. Vai trò quan trọng trong sự phát triển của xương dài. m« liªn kÕt 1. M« liªn kÕt chÝnh thøc 2. M« sôn 3. M« x¬ng MÄ SUÛN - Mô sụn là một dạng đặc biệt của mô liên kết, chất căn bản có đặc tính đặc chắc thích ứng với yêu cầu chống đỡ. - Bề mặt nhẵn và đàn hồi: vùng trượt và tiêu giảm chấn động đối với các khớp, làm dễ cho các chuyển động của xương. Vai trò quan trọng trong sự phát triển của xương dài. - Cấu tao: tế bào sụn, chất căn bản, sợi liên kết (sợi collagen, sợi chun). - Tế bào sụn tổng hợp và chế tiết chất gian bào sụn. - Sự khác nhau về cấu tạo của các thành phần chất gian bào tạo ra 3 loại sụn: sụn trong, sụn chun, sụn xơ. -Mô sụn không có mạch máu và thần kinh. 1. SUÛN TRONG - Nhiều nhất, màu trắng xanh nhạt, trong. - Vị trí: giai đoạn phôi thai: khung chống đỡ, sau sinh, trưởng thành :sụn khớp, sụn đường dẫn khí, sụn sườn, đĩa sụn nối. 1.1. Cáúu taûo Hình ảnh vi thể của sụn trong + Cấu tạo hình thái chất căn bản: nhiều, mịn, thuần nhất, không hình dạng cấu trúc, ưa màu base. Có chứa các hốc: ổ sụn, chứa tế bào sụn. Xung quanh ổ sụn: cầu sụn. + T. phần hóa học: Các proteoglycan: gồm các glycosaminoglycan (chondroitin 4-sulfate, chondroitin 6- sulfate, keratan sulfate) liên kết với các protein, nhiều proteoglycan liên kết với a. Hyaluronic  tổ hợp proteoglycan, liên kết với collagen. Glycoprotein cấu trúc: chondronectin: liên kết đặc hiệu với glycosaminoglycans và collagen, trung gian kết dính tế bào sụn với chất gian bào sụn. Sợi collagen: nhỏ, mảnh, nằm rải rác, chỉ số triết quang # chất căn bản. Chiếm 40% trọng lượng khô. Tế bào sụn: Hình cầu hoặc trứng. Nhân: h. cầu. Bào tương: nhiều LNB hạt, ty thể, bộ golgy phát triển. 1.2. Màng sụn: màng liên kết bọc ngoài miếng sụn, trừ diện khớp. Lớp ngoài: các sợi collagen, một số tế bào sợi, nhiều mạch máu. Dinh dưỡng miếng sụn. Lớp trong (lớp sinh sụn): chứa nhiếu tế bào sợi, tế bào tiền thân tế bào sụn: sinh sản, biệt hóa  tê bao sun. Phát triển miếng sụn. 1.3. Sự phát triển của miếng sụn: Sụn được phát triển = 2 cách: - Cách đắp thêm: lớp trong màng sụn tạo lớp sụn mới đắp thêm vào miếng sụn. - Cách gian bào: tế bào sụn trong ổ sụn sinh sản  tế bào sun cùng dòng. + Tế bào cùng dòng kiểu trục: miếng sụn phát triển dài ra. + Tế bào cùng dòng kiểu vòng: miếng sụn phát triển to ra. 2. Sụn chun: - Sợi vùi trong chất căn bản: sợi chun: co giãn, đàn hồi. - Vị trí: vành tai, ống tai ngoài, nắp thanh quản. 3. Sụn xơ: Sợi vùi trong chất căn bản: bó sợi collagen. Tế bào sụn: rải rác hoặc xếp thành hàng xen giữa các bó sợi collagen. Vị trí: sụn đĩa đệm đốt sống, ở một số khớp chỗ nối với dây chằng. Suûn xå MÔ XƯƠNG - Là một hình thái đặc biệt của mô liên kết, chất căn bản nhiễm muối calci rất cứng răn, phu hợp vai tro chống đỡ va bao vê cơ thê. Chức năng khac: vận động, chuyên hoa (calci). 1. Cấu tao 1.1. Chất căn bản xương - Dưới KHVQH: mịn, không có cấu trúc, ưa mau acid, tao thành những lá xương gắn với nhau. Vùi trong chất căn bản: hốc nhỏ ổ xương: chứa tế bào xương, sợi collagen. Các ổ xương nối với nhau bởi các vi quản xương. - Thanh phần hóa hoc + Vô cơ (70% trọng lượng khô): chủ yếu là các muối khoáng: nhiều nhất : muối calci dưới dang tinh thể hydroxyapatit. + Hữu cơ: chủ yếu là các Glycosaminoglycans kết hợp với cac protein, 1 số Glycoprotein đặc biệt: Sialoprotein, Osteocalcin: liên kêt mạnh với ion calci. 1.2. Sợi Sợi collagen. 1.3. Tế bào - Tạo cốt bào: H. đa diện (trụ), có các nhánh bào tương nối nhau xếp thành hàng trên bề mặt các bè xương đang hình thành. + Cấu tạo: nhân H. cầu, bào tương ưa màu base, chứa nhiều LNB hạt, ty thể, bộ golgy phát triển, glycogen, enzym (phosphatase kiềm) + Xuất hiện ở nơi có sự tạo xương. Tổng hợp thành phần hữu cơ chất gian bào xương, gián tiếp tham gia lắng đọng muối calci rồi tự vùi mình vào mình trong đó  tế bào xương. Tb tao x Tb huy x tbx Nen x Mo giua . loại - Xương đặc: xương cốt mạc, xương haver đặc. - Xương haver xốp. 4.1. Xương cốt mạc: các lá xương nằm sát nhau, trong chất gian bào của các lá xương có chứa các sợi sharpey. 4.2. Xương Haver. Haver đặc: - Là loại xương cứng rắn nhất, tủy tạo cốt tạo ra. - Đơn vị cấu tạo là các hệ thống haver. Hệ thống haver H. trụ, được tạo thành bởi các lá xương đồng tâm (1 0-1 5 lá) quây. xương. Tb tao x Tb huy x tbx Nen x Mo giua Cốt bào (tế bào xương): nhiều nhất, H. sao, nhiều nhánh bào tương dài. Thân: nằm trong ổ xương, nhánh: nối nhau, nằm trong vi quản xương
- Xem thêm -

Xem thêm: slide bài giảng mo sun, slide bài giảng mo sun, slide bài giảng mo sun