TH G-C-G

18 907 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 14:00

Hai tam giác ở hình bên dưới có bằng nhau không? Vì sao? C B D A Phát biểu trường hợp bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh của hai tam giác? Hai tam giác DEF và D’E’F’ có những điều kiện nào bằng nhau? Hai tam giác DEF và D’E’F’ có bằng nhau hay không? Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa Trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh Hệ quả Bài 4 1. Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa: Bài toán1: Vẽ tam giác ABC biết AB = 2cm, BC = 3cm, BÂ = 70 0 .  x   A B C 3cm 2cm y 70 0    Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa Trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh Hệ quả Bài 4 987 6543210 VÏ ∆ A B C cã: A B = 2cm, ’ ’ ’ ’ ’ B = 70’ 0 , B C = 3’ ’ cm. 70 0 B 2cm A C 3cm 70 0 B’ 2cm A’ C’ 3cm Bài toán 2: Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa Trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh Hệ quả Bài 4 1. Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa: ( Sgk / Trang 117 ) 2. Trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh: Xét ABC và A’B’C’ ta có: AB = A’B’ BC = B’C’ => ABC =  A’B’C’ (c.g.c) µ µ Β = Β'  Tính chất: ( Sgk / Trang 117 ) A C B A' C' B' Ta thừa nhận tính chất cơ bản sau: Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. Hai tam giaực DEF vaứ DEF coự baống nhau hay khoõng? Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa Trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh Hệ quả Bài 4 1. Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa: ( Sgk / Trang 117 ) 2. Trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh: Xét ABC và  A’B’C’ ta có: AB = A’B’ BC = B’C’ =>  ABC =  A’B’C’ (c.g.c) µ µ Β = Β'  Tính chất: ( Sgk / Trang 117 ) R Q P // / M L K // / Cần thêm một yếu tố nào nữa thì hai tam giác trên bằng nhau. Cần thêm QP = LK hoặc RÂ = MÂ Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa Trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh Hệ quả Bài 4 1. Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa: ( Sgk / Trang 117 ) 2. Trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh: Xét ABC và  A’B’C’ ta có: AB = A’B’ BC = B’C’ =>  ABC =  A’B’C’ (c.g.c) µ µ Β = Β'  Tính chất: ( Sgk / Trang 117 ) ?2 Hai tam giác trên hình 80 có bằng nhau không? Vì sao? A C B D Hình 80 ABC =  ADC vì: BC = DC ACB = ACD AC : cạnh chung Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa Trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh Hệ quả Bài 4 1. Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa: ( Sgk / Trang 117 ) 2. Trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh: Nếu  ABC và A’B’C’ ta có: AB = A’B’ BC = B’C’ thì  ABC = A’B’C’ (c.g.c) µ µ Β = Β'  Tính chất: ( Sgk / Trang 117 ) ?3 Hai tam giác trên hình 81 có bằng nhau không? Vì sao? A C B D F E Hình 81 AB = DE AC = DF => ABC = DEF (hai cạnh góc vuông) A B C D EF ABC =  DEF vì: AB = DE Â = FÂ ( = 1v ) AC = DF ABC vuông và  DEF vuông có: [...]... HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:  Về nhà vẽ một tam giác tùy ý bằng th ớc th ng; sau đó dùng th ớc th ng và compa vẽ một tam giác bằng tam giác vừa vẽ theo trường hợp cạnh – góc – cạnh  Thuộc và hiểu kó tính chất hai tam giác bằng nhau c.g.c  Xem lại cách trình bày các bài tập đã làm  Làm bài tập: 24 sgk/ trang 118 36, 37, 38 sách bài tập/ trang 102 Kính chúc q th y cô sức khoẻ Và chúc các em lớp 7A ngày càng học... = MA Chứng minh rằng AB // CE” Sgk/Trang 118 - 119 Dưới đây là hình vẽ và giả thiết, kết luận của bài toán (h.85): A 5 1 2 4 3 B C M Bài giả : Hãy sắpixếp lại năm câu sau đây một cách hợp lý để giải bài toán trên: 1) MB = MC (giả thiết) AMB = EMC Hình 85 E ABC GT MB = MC MA = ME KL AB // CE (hai góc đối đỉnh) MA = ME (giả thiết) 2) Do đó: AMB = EMC (c.g.c) 3) MAB = MEC => AB // CE (có hai góc bằng... = MA Chứng minh rằng AB // CE” Sgk/Trang 118 - 119 Dưới đây là hình vẽ và giả thiết, kết luận của bài toán (h.85): A B C M AMB = EMC Hình 85 3 2 4 5 6 1 0 7 8 9 Hãy sắp xếp lại năm câu sau đây một cách hợp lý để giải bài toán trên: 1) MB = MC (giả thiết) E ABC GT MB = MC MA = ME KL AB // CE (hai góc đối đỉnh) MA = ME (giả thiết) 2) Do đó: AMB = EMC (c.g.c) 3) MAB = MEC => AB // CE (có hai góc bằng... – cạnh Hệ quả Hai tam giác vuông trên hình 81 có bằng nhau không? Vì sao? D Hình 81 A F C Hệ quả: Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia th hai tam giác vuông đó bằng nhau E Trên mỗi hình 82, 83, 84 có các tam giác nào bằng nhau? Vì sao? Sgk/Trang 118 G H ) A B D Hình 82 E I C ) ) ) 3 2 4 5 6 1 0 7 8 9 1 2 Hình 83 M Hình 84 N K )1 )2 Q . Về nhà vẽ một tam giác tùy ý bằng th ớc th ng; sau đó dùng th ớc th ng và compa vẽ một tam giác bằng tam giác vừa vẽ theo trường hợp cạnh – góc – cạnh.  Thuộc và hiểu kó tính chất hai tam. Β'  Tính chất: ( Sgk / Trang 117 ) R Q P // / M L K // / Cần th m một yếu tố nào nữa th hai tam giác trên bằng nhau. Cần th m QP = LK hoặc RÂ = MÂ Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen. đó: AMB = EMC (c.g.c) 5)  AMB và EMC có: 987 6543210 1) MB = MC (giả thiết) AMB = EMC (hai góc đối đỉnh) MA = ME (giả thiết) 3) MAB = MEC => AB // CE (có hai góc bằng nhau ở vò trí so
- Xem thêm -

Xem thêm: TH G-C-G, TH G-C-G, TH G-C-G