Mẫu Giáo Án

21 558 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 14:00

Trớ Bỡnh: Thaựng 02 naờm 2011 Thiết kế và thực hiện: Nguyeón Vaờn Hoứa 2. Ph¸t biÓu c¸c tÝnh chÊt cña h×nh b×nh hµnh ? KiÓm tra bµi cò: §Ò bµi: 1. Cho tø gi¸c ABCD cã 4 c¹nh b»ng nhau.Chøng minh tø gi¸c ®ã lµ h×nh b×nh hµnh, em cã dù ®o¸n g× vÒ 2 ® êng chÐo AC vµ BD ? A D B C 1, Chøng minh tø gi¸c ABCD lµ h×nh b×nh hµnh: §¸p ¸n: . Tø ABCD cã : AB = DC (gt) BC = AD (gt) ABCD lµ h×nh b×nh hµnh (Tø gi¸c cã c¸c c¹nh ®èi b»ng nhau). A D B C GT KL Tø gi¸c ABCD cã: AB = BC = CD = DA ABCD lµ h×nh b×nh hµnh Chøng minh: 2) C¸c tÝnh chÊt cña h×nh b×nh hµnh: Trong h×nh b×nh hµnh: a. C¸c c¹nh ®èi b»ng nhau. b. C¸c gãc ®èi b»ng nhau. c. Hai ® êng chÐo c¾t nhau t¹i trung ®iÓm cña mçi ® êng. Dù ®o¸n: Hai ® êng chÐo AC vµ BD vu«ng gãc víi nhau. A D B C Hình thoi Quá đơn giản Đ11. Hình thoi có phải là hình bình hành không nhỉ? Đ11. Hình thoi 1, Định nghĩa: Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. A D B C Tứ giác ABCD là hình thoi AB = BC = CD = DA Ta có thể định nghĩa hình thoi từ hình bình hành nh thế nào? Trả lời: Hình thoi là hình bình hành có 2 cạnh liên tiếp bằng nhau. 2. Tính chất: Hình thoi cũng là hình bình hành, vậy ta có thể biết ngay nó có những tính chất gì? - Các cạnh đối bằng nhau. - Các góc đối bằng nhau. - Hai đ ờng chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đ ờng. A D B C - Hai cạnh kề bằng nhau. Phát hiện các tính chất khác về đ ờng chéo của hình thoi. a, Hai đ ờng chéo vuông góc với nhau. b, Hai đ ờng chéo là các đ ờng phân giác các góc của hình thoi Định lý:(sgk/104) GT KL Hình thoi ABCD AC BD 2121 2121 DD;CC ;BB;AA == == A D B CA D B C 1 2 1 2 1 2 1 2 O Chứng minh: ABC có AB = AC (định nghĩa hình thoi) nên là tam giác cân ; OA = OC (tính chất đ ờng chéo hình B.H). BO là đ ờng trung tuyến của tam giác ABC Vì tam giác ABC cân tại B BO cũng là đ ờng cao và cũng là đ ờng phân giác. BD AC, BD là phân giác góc B hay Chứng minh t ơng tự ta cũng có 21 BB = 2121 21 DD;CC ;AA == = Bài tập 74:(sgk/106) Hai đ ờng chéo của một hình thoi bằng 8cm và 10 cm. Cạnh của hình thoi bằng giá trị nào trong các giá trị sau: (A) 6cm (B) cm41 (C) cm164 (D) 9cm Lời giải: D A B C O Xét tam giác vuông OAB : Có OA = AC : 2 = 10:2 = 5 (cm) OB = BD : 2 = 8:2 = 4 (cm) Theo định lý Pitago ta có : ( ) cm41AB 41162545ABOBOAAB 222222 = =+=+=+= Vậy đáp án (B) đúng [...]... Đáp án: - Tứ giác ABCD là hình thoi (Theo định nghĩa) - Tứ giác EFGH là hình bình hành(tứ giác có hai đờng chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đờng) Đờng chéo EG là phân giác góc E nên EFGH là hình thoi (dấu hiệu 4) -Tứ giác IJKL là hình bình hành (hai đờng chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đờng) Hai đờng chéo KI JL IJKL là hình thoi(dấu hiệu 3) - Tứ giác QRST có 4 cạnh bằng nhau(đều là bán kính...3) Dấu hiệu nhận biết hình thoi: Dự đoán gì về hình bình hành có: - Hai đờng chéo vuông góc với nhau? - Một đờng chéo là phân giác của một góc ? Trả lời: Hình bình hành có một trong hai điều kiện trên là hình thoi Dựa vào định nghĩa, tính . Pitago ta có : ( ) cm41AB 41162545ABOBOAAB 222222 = =+=+=+= Vậy đáp án (B) đúng 3) Dấu hiệu nhận biết hình thoi: Dự đoán gì về hình bình hành có: Trả lời: - Hai đ ờng chéo vuông góc với. N PQ 1 2 E F G H 1 2 U V X Y Q T S R 1) Nh÷ng tø gi¸c nµo sau ®©y lµ h×nh thoi: (S vµ Q lµ t©m c¸c ® êng trßn) Đáp án: - Tứ giác ABCD là hình thoi (Theo định nghĩa). - Tứ giác EFGH là hình bình hành(tứ giác có hai. ờng). Hai đ ờng chéo KI JL IJKL là hình thoi(dấu hiệu 3). - Tứ giác QRST có 4 cạnh bằng nhau(đều là bán kính của hai đ ờng tròn bằng nhau). QRST là hình thoi (theo định nghĩa hay dấu hiệu 1) - Tứ
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu Giáo Án, Mẫu Giáo Án, Mẫu Giáo Án