Vận hành máy hàn MAG

22 1,401 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 14:00

 Nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n khi hµn MIG, MAG. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp thanh hãa Khoa c¬ khÝ I. Môc tiªu bµi häc: - Giải thích đúng nguyên lý, công dụng của phương pháp hàn MIG, MAG. - Trình bày đầy đủ các loại khí bảo vệ, các loại dây hàn. - Liệt kê các loại dụng cụ thiết bị dùng trong công nghệ hàn MIG, MAG. - Nhận biết các khuyết tật trong mối hàn khi hàn MIG, MAG. - Trình bày đầy đủ mọi ảnh hưởng của quá trình hàn hồ quang tới sức khoẻ công nhân hàn. - Thực hiện tốt công tác an toàn lao động và vệ sinh phân xưởng.   -  ! - "#$%&' ! - "#(& ! II. Nh÷ng kh¸i niÖm khi hµn MIG, MAG: Hàn MIG MAG là quá trình hàn trong môi trường khí bảo vệ điện cực nóng chảy. Nhiệt hồ quang làm nóng chảy kim loại điện cực và vật hàn ")*+,-".$'- +/' 01/23 /45- 016*'$'6*27 891:;'6- 3. Dạng truyền kim loại  <1=$% %>% 8 <1=%$ %4 ? <@1=$% %* 1 32 A6- 8".$' B)8$%".$' C (D E-!) E".$'F -$%51G HI/J'$'K-L 6/M +NO*.P)& $7Q C $%BR 8! S$PL".$'F '$%5BR 8 *.P$7Q Khí bảo vệ có ảnh hưởng rất lớn tời hình dáng kích thước mối hàn. @Ttrung bình<%$"& L@T>U 9=trung bình<%$VW AX1OA 1THảA 1HảMT*O"=Đ Y B=0T B=M/M T BR 8 Z[\R 8 Z[\R 8 S$%' N]^ 88_01 9$PL01' 1Q271-6*$% '$'K-7Q`*)F _01)8$% _01aF _01/Y Vỏ kim loại Thuốc hàn 8? 01 b@cdefg b@/J 01 cdhM"=U$5T! e 01/Y g<*4)&'".$'  01eR  01_9 < "  -ế ị à - Dòng điện hàn phải là dòng một chiều cực nghịch - Vì lí do an toàn điện áp không tải tối đa <113 v - Điện áp hàn từ (15 – 20) V - Điện áp hàn phải chỉnh phù hợp với công việc hàn - Mức điện áp phải ổn địnhkhoong phụ thuộc vào dòng điện hàn. - Cường độ dòng hàn lớn hơn đáng kể dòng điện lưới. 3.1 Yêu cầu chung thiết bị: [...]... ng dng: Hàn được c kim loại, hợp kim, kim loại mầu Hàn tất c các vị trí trong không gian Hàn vật liệu có chiều dày lớn, gia công vát mép nhỏ do dây hàn có thể tiến sâu Hàn kết câu có yêu cầu về chất lượng cao, khối lượng lớn Có thể cơ gii hóa thành hàn tự động Không hàn nơi có gió lớn ứng dụng rộng rãi trong các ngành tầu biển, lọc dầu, cơ khí chế tạo 5.Cỏc dng khuyt tt khi hn MIG MAG: 5.1... Khớ ra(5) 3.3.3: Cu to ca mỏy hn MIG MAG a Cu to ngoi: Nỳm chnh dũng hn Nỳm chnh in ỏp hn Cu chỡ ng h bỏo Cụng tc chnh ch Cụng tc ngun u ra m b, S nguyờn lý 1: Cáp đấu mạng 2: Công tắc nguồn 3: Biến áp với công tắc điều chỉnh: 2 1 3 4 4: Chỉnh lưu hàn 5: Cun cn: 5 3.3.4 C cu y dõy: Bỏnh xe ch ng ng dn hng H thng ộp dõy Dõy hn IV Đặc điểm công dụng khi hàn MIG MAG 4.1 c im Hn cho nng sut cao cht... Do chụp khí bẩn Do phun khí bị hở Do dòng điện và điện áp bé Do u m hn quá cao Hàn trong điền kiện gió lớn 5.1 Mi hn khụng ngu: h Nguyờn nhõn: Tốc độ ra dây không đều Chề độ máy sai Thao tác không đều Quỏ ít khí bo vệ Hồ quang không ổn định 5.1 Mi hn khụng u: Nguyờn nhõn: Tốc độ ra dây bé iện áp nhỏ Tốc độ hàn nhanh Khụng cú khớ bo v Khong p cc ln ...3.2 c tuyn thit b: V 4 7 6 5 4 3 2 1 3 5 6 2 7 I 1 c tuyn thit b theo tng cp: in ỏp khụng thay i theo cng dũng hn 3.3 H thng thit b hn MIG MAG 2 3 4 6 1 5 4 Mỏy hn (MAG, MIG) 1 Chai khớ 2 Van chnh lu lng khớ 5 C cu cp dõy 3 ng dn khớ 6 M hn 3.3.1.Chai khớ nộn: Bỡnh kớ hiu mu xỏm p sut 200 bar Khi lng khớ cha 50 lớt khớ húa lng 50x 200 = 1000 lớt khớ Kớ . hàn. - Liệt kê các loại dụng cụ thiết bị dùng trong công nghệ hàn MIG, MAG. - Nhận biết các khuyết tật trong mối hàn khi hàn MIG, MAG. - Trình bày đầy đủ mọi ảnh hưởng của quá trình hàn. Nh÷ng kh¸i niÖm khi hµn MIG, MAG: Hàn MIG MAG là quá trình hàn trong môi trường khí bảo vệ điện cực nóng chảy. Nhiệt hồ quang làm nóng chảy kim loại điện cực và vật hàn ")*+,-".$'-. ra(5) 3.3.2: Van chỉnh lưu lượng khí 3.3.3: Cấu tạo của máy hàn MIG MAG Núm chỉnh Điện áp hàn Cầu chì Công tắc nguồn Đầu ra mỏ Núm chỉnh dòng hàn Đồng hồ báo Công tắc chỉnh chế độ a. Cấu tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận hành máy hàn MAG, Vận hành máy hàn MAG, Vận hành máy hàn MAG