Hoa 12-hot

3 367 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 14:00

Đề kiểm tra dự án Phe Môn Hóa Học(thời gian làm bài 90’) Họ và tên:……………………………… Lớp:………………… Câu 1: Một nguyên tử X có tổng số các hạt là 155 trong dó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33. số proton và nơtron tương ứng của nguyên tử là A. 20 và 61 B. 35 và 45 C. 26 và 30 D. 47 và 61 Câu 3: Trong các oxit FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 những chất tác dụng với H 2 SO 4 đặc nóng cho SO 2 là A. chỉ có FeO và Fe 3 O 4 B. chỉ có Fe 3 O 4 C. chỉ có FeO D. chỉ có FeO và Fe 2 O 3 Câu 5: nung 8,4 gam Fe trong không khí sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 , FeO . Hòa tan hết X trong HNO 3 dư thu được 2,24 lit khí NO 2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là A. 11,2 gam B. 10,2 gam C. 7,2 gam D. 6,9 gam Câu 7: dung dịch A chứa 0,01mol Fe(NO 3 ) 3 và 0,13mol HCl có khả năng hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu kim loại ? Biết NO là sản phẩm khử duy nhất A. 2,88gam B. 3,92gam C. 3,2gam D. 5,12gam Câu 9: để khử hoàn toàn 13,2 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 cần vừa đủ 4,48 lit CO (ở đktc). Khối lượng của Fe thu được là A. 10 gam B. 8,4 gam C. 11,2 gam D. 11,6 gam Câu 11: đốt cháy hoàn toàn một hiddrocacbon X , dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH) 2 dư, thấy khối lượng bình tăng 20,4 gam và có 30 gam kết tủa. CTPT của X là A. C 2 H 6 B. C 3 H 8 C. C 3 H 6 D. C 4 H 8 Câu 13: khi Fe tác dụng với các dung dịch nào sau đây đều thu được muối sắt II A. HCl và H 2 SO 4 đặc B. HNO 3 và HCl C. CuCl 2 và FeCl 3 D. AgNO 3 dư và CuCl 2 Câu 15: oxi hóa hoàn toàn 4,48 gam bột Fe thu được 6,08 gam hỗn hợp hai oxit (hỗn hợp X). Nếu khử hoàn toàn X bằng H 2 thì thể tích H 2 (đktc) cần dùng là A. 1,92lit B. 2,34lit C. 2,24lit D. 3,36lit Câu 17: Bạc có 2 đồng vị 109 107 ,Ag Ag biết 109 Ag chiếm 44%. Vậy nguyên tử khối trung bình của Ag là A. 106,8 B. 107,88 C. 108 D. 109,5 Câu 2: Nguyên tử X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s 1 , điện tích hạt nhân của X là A. 19 B. 24 C. 29 D. cả A,B,C đều đúng Câu 4: một thanh Zn đang tác dụng với dd HCl, nếu thêm vài giọt dung dịch CuSO 4 vào thì A. bọt khí H 2 bay ra với tốc độ không đổi B. lượng bọt khí bay ra chậm hơn C. H 2 ngừng bay ra D. bọt khí H 2 bay ra với tốc độ nhanh hơn Câu 6: cho 5,6 gam Fe tác dụng với lượng vừa đủ dd HNO 3 đặc nóng thu được Vlit NO 2 duy nhất ở (dktc) giá trị của V là A. 1,12 lit B. 2,24 lit C. 4,48 lit D. 6,72 lit Câu 8: cho 200ml dd AlCl 3 0,5M tác dụng với 500ml dd NaOH 1M được dd X. Trong X chứa chất tan nào sau đây A. NaAlO 2 , NaCl, NaOH, B. NaAlO 2 , AlCl 3 C. NaAlO 2 , NaCl D. NaCl, AlCl 3 Câu 10: cho 3,548 lit hơi hỗn hợp X (ở 0 o C, 1,25 atm) gồm hai anken là đồng đẳng liên tiếp vào nước brom dư, thấy khối lượng bình nước brom tăng 10,5 gam. CTPT của hai anken là A. C 2 H 4 và C 4 H 8 B. C 3 H 6 và C 4 H 8 C. C 4 H 8 và C 5 H 10 D. C 5 H 10 và C 6 H 12 Câu 12: hòa tan 8,3 gam hỗn hợp 2 kim loại Al, Fe bằng dd HCl thu được 0,5 gam khí H 2 . Cô cạn dd sau phản ứng thu được hỗn hợp muối có khối lượng A. 26,05gam B.25,6gam C.29,6gam D. 26,9gam Câu 14: trộn 200 ml dd HCl 0,125M với 300 ml dd NaOH 0,1M thu được dung dịch có pH là A. 2,5 B. 12 C. 11,7 D. 11 Câu 16: trong cùng một lớp, electron thuộc phân lớp có mức năng lượng thấp nhất là A. s B. p C. d D. f Câu 18: C 4 H 8 có bao nhiêu đồng phân mạch hở A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 19: đốt cháy 6 gam este X thu được 4,48 lit CO 2 (đktc) và 3,6 gam H 2 O. X có CTPT là A. C 5 H 10 O 2 B. C 4 H 8 O 2 C. C 3 H 6 O 2 D. C 2 H 4 O 2 Câu 21: anion X 2- có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s 2 3p 6 , số hiệu nguyên tử của X là A. 13 B. 15 C. 18 D. 16 Câu 23: Nguyên tử của một nguyên tố có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7 nguyên tử đó là A. Mg B. K C. Al D. Ca Câu 25: cho 31,84 gam hỗn hợp NaX và NaY (X,Y là hai halogen ở hai chu kì liên tiếp) vào dd AgNO 3 dư thu được 57,34 gam kết tủa. Công thức của mỗi muối là A. NaCl và NaBr B. NaBr và NaI C. NaF và NaCl D. NaI và NaF Câu 27: Cộng HBr vào một anken thu được sản phẩm có % Br về khối lượng là 65% Anken đó là A. C 2 H 4 B. C 4 H 8 C. C 3 H 6 D. C 5 H 10 Câu 29: cho 7,28 gam kim loại M tác dung hoàn toàn với dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 2,912 lit khí H 2 (ở 27,3 o C ; 1,1 atm). M là kim loại nào dưới đây A. Zn B. Mg C. Fe D. Fe Câu 20: hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dd HNO 3 thu được 0,015mol N 2 O, 0,01mol NO (không tạo sản phẩm khử khác). Giá trị của m là A. 13,5gam B. 1,35gam C. 0,81gam D.8,1gam Câu 22: hấp thụ hoàn toàn 4,48 lit SO 2 (đktc) bằng 0,3 mol NaOH. Khối lượng muối khan thu được là A. 20,8gam B. 23,0gam C. 31,2gam D. 18,9gam Câu 24: hai nguyên tố X,Y kế tiếp nhau trong cùng một chu kì có tổng số proton trong hai hạt nhân là 25, nguyên tử của hai nguyên tố đó là A. Na,K B. Ca,Ba C. Mg,Ca D. Mg,Al Câu 26: cần bao nhiêu lit HCl (đktc) để pha chế được 1 lit dung dịch có pH = 2 ? A. 0,224lit B. 1,12lit C. 4,48lit D. 3,36lit Câu 28: Trộn 0,81 gam bột nhôm với bột Fe 2 O 3 và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn hợp A. Cho A tác dụng với dd HNO 3 dư thu được V lit khi NO (là sản phẩm khử duy nhất). giá trị của V là A. 0,224lit B. 0,672lit C. 2,24lit D. 6,72lit Câu 30: nồng độ của ion H + trong dung dịch CH 3 COOH 0,1M là 0,0013 mol/l . Độ điện li α của axit CH 3 COOH là A. 1,35% B. 1,32% C. 1,3% D. 1,6% Cho(Fe=56, Cu=64, Na=23, C=12, S=16, N=14, Cl=35,5, Br=80, I=127, Ag=108, Mg=24) Đáp án 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 D A A D A D C A A B B A C C C 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A B B D B C B C D B A C B D C
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoa 12-hot, Hoa 12-hot, Hoa 12-hot