Vật lý 9 Cách mắc von kế, đơn vị đo...

16 607 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 14:00

           !"####!$ %!"#### !$  &!"####'!$ () !"#####!$ *'!"###!  & & &  ) )   +  ,- . /012*' . 3456   1,5 220 12 C1    S I Z E - 1 , 5 V +   7          ! "#$%&'(%  )*'+, -./0 1233!  4&56 7,!  ),789:;<=3  >%5'?    8         ) !.+@'! !.,#A )B'B- ,C' !8 9 :; <== ;>  ##! ! ;> % ! !      8    ?   !"#$%   @ + - ! × +  •  * GHĐ: ……V ĐCNN: … V 6 0,1 +  ! × +  • * GHĐ: ……V ĐCNN: … V 12 0,2   A     ! "#$%&' ()*+ ,-$%.! " /01$%234  !$'$'5 )67308$39 ($: &"' ( ) *+ )#,-  ./  0011  00011 .2  0011  10001 D-7E'" Kết luận:    ! 1,5 1,5 1,5 1,5 [...]...C5 a) Dụng cụ này được gọi là vôn kế Kí hiệu chữ V trên dụng cụ cho biết điều đó b) Vôn kế này có GHĐ là 45V và ĐCNN là 1V c) Kim của vôn kế ở vị trí (1) chỉ giá trị là 3V d) Kim của vôn kế ở vị trí vo 2) chỉ giá trị 42V 11 Bài tââp: Trong hình dưới đây, vôn kế trong sơ đồ nào đo hiêâu điêân thế giữa hai cực của nguồn điêân khi mạch hở ? + - + K + V -... ĐCNN có hợp với GHĐ - Sử dụng vôn kế Vôn kế có GHĐ là 220V 14 Hướng dẫn về nhà: - Học thuộc phần ghi nhớ - Làm các bài tập: 25.1;25.3;25 .9; 25.12 (SBT/Trang 60, 61) - Đọc phần "Có thể em chưa biết " và chuẩn bị bài 26 15 C4 Đổi đơn vị cho các giá trị sau: 2500 a) 2,5V = mV; 6000 b) 6kV = .V; 0,11 c) 110V = kV; 1,2 d) 1200mV = V 16 .    7 =E6  ! !8 9 N:;4)! !8 9 N:;4! =E6  &! KO(P8 9 Q4CR MSTUV MWO(P8 9 XYD:;<==  . :%!.M%NJ%- #$*"      B>(CD&8 9 E 6  6   9 FG1E6   'HIJ K L M ! L M M M L ! L K ! ! L L L L K MM M M K ! 1 31 41 5151 . " /01$%234  !$'$'5 )67308$3 9  ($: &"' ( ) *+ )#,-  ./  0011  00011 .2  0011  10001 D-7E'" Kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Vật lý 9 Cách mắc von kế, đơn vị đo..., Vật lý 9 Cách mắc von kế, đơn vị đo..., Vật lý 9 Cách mắc von kế, đơn vị đo...