Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác....

8 800 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 14:00

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận Thao tác lập luận phân tích Là kiểu lập luận nhằm làm rõ một ý kiến, một kết luận về một hiện tượng, một vấn đề; bằng cách dùng thao tác phân tích chia ý kiến kết luận ấy ra thành từng mặt từng phần để xem xét một cách tường tận, kỹ lưỡng. Thao tác lập luận so sánh Là một kiểu lập luận nhằm làm rõ một ý kiến, một kết luận về một hiện tượng hoặc một vấn đề bằng cách dùng thao tác so sánh để xem xét một cách tường tận, kỹ lưỡng những điểm chung hoặc điểm riêng, những chỗ giống và khác so với hiện tượng được đem ra so sánh. Thao tác lập luận bác bỏ Là một kiểu lập luận nhằm phủ nhận một ý kiến, một kết luận về một hiện tượng, một vấn đề bằng cách dùng thao tác bác bỏ để chỉ ra một cách tường tận, thấu đáo những sự vô lý, sai lầm của nó, giúp người đọc, người nghe nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, đúng đắn hơn. Thao tác lập luận bình luận Là một kiểu lập luận nhằm đề xuất và thuyết phục người đọc, người nghe tán đồng với ý kiến đánh giá, bàn bạc của mình về một hiện tượng trong đời sống hoặc văn học. Thao tác lập luận giải thích Là một kiểu lập luận làm cho người đọc hiểu rõ các tư tưởng, đạo lý, phẩm chất, quan hệ…cần được giải thích nhằm nâng cao nhận thức, trí tuệ, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm của con người. Thao tác lập luận chứng minh Là một kiểu lập luận dùng những lý lẽ, bằng chứng chân thực, đã được thừa nhận để làm rõ một ý kiến, một kết luận. Trong một văn bản nghị luận, chỉ cần vận dụng một thao tác lập luận? • A. Đúng B. Sai Tất cả các thao tác lập luận được sử dụng trong văn bản nghị luận đều có vai trò như nhau? • A. Đúng B. Sai Việc lựa chọn, vận dụng các thao tác lập luận phụ thuộc vào những yếu tố nào? • A. Mục đích giao tiếp • B. Yêu cầu, mục đích khách quan của việc trình bày đề tài. • C. Yêu cầu, mục đích khách quan của việc trình bày đề tài và cả mục đích chủ quan của người tạo lập văn bản. • D. Mục đích tổ chức, sắp xếp hệ thống lập luận trong văn bản. Có thể phối hợp các thao tác nào để trình bày vấn đề? • A. Chứng minh, bình luận • B. Giải thích, chứng minh, bình luận. • C. Phân tích, so sánh, bác bỏ. • D. Cả B và C. Chủ đề 1: Quan niệm về hạnh phúc của tuổi trẻ trong thời đại ngày nay. Chủ đề 2: Tình yêu của tuổi học đường. . Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận Thao tác lập luận phân tích Là kiểu lập luận nhằm làm rõ một ý kiến, một kết luận về một hiện tượng, một vấn đề; bằng cách dùng thao tác. vận dụng một thao tác lập luận? • A. Đúng B. Sai Tất cả các thao tác lập luận được sử dụng trong văn bản nghị luận đều có vai trò như nhau? • A. Đúng B. Sai Việc lựa chọn, vận dụng các. đề bằng cách dùng thao tác so sánh để xem xét một cách tường tận, kỹ lưỡng những điểm chung hoặc điểm riêng, những chỗ giống và khác so với hiện tượng được đem ra so sánh. Thao tác lập luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác...., Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác...., Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác....