sinh 8 chuan kien thuc

228 220 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 14:00

Trường THCS Vónh Xuân vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv pTuần 1 Tiết 1 NS: 12/08/2010. Bài 1: I. Mục tiêu : 1.Kiến thưc : - Nêu rõ mục đích , ý nghóa của kiến thức phần cơ thể người. - Xác định được vị trí của con người trong giới Động vật. 2. Kó năng : Rèn KN hoạt động nhóm, tư duy độc lập và làm việc với SGK. 3. Thái độ : Tuân thủ các phương pháp học tập đặc thù của môn học. II. Phương pháp :Hoạt động hợp tác trong nhóm và đàm thoại phát hiện. III.Phương tiện : 1.Giáo viên : Tranh phóng to các hình trong sách giáo khoa 1.1,1.2,1.3. 2. Học sinh : Xem trước bài học ở nhà IV. Tiến trình bài giảng : 1 . Ổn đònh : (1’) Kiểm tra só số 2 . Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra 3. Bài mới: ( 37’) GTB: (2’) Trong chương trình sinh học 7 các em đã học các ngành động vật nào ? Lớp động vật nào trong nghành ĐVCXS có vò trí tiến hoá cao nhất? lớp thú gồm những đại diện nào? NỘI DUNG- TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.HĐ1(10’) I.Vò trí của con người trong tự nhiên : - Con người là ĐV thuộc lớp thú, tiến hoá nhất. + có tiếng nói, chữ viết , + Tư duy trừu tượng , + Hoạt động có mục đích.  làm chủ thiên nhiên a . Mục tiêu : Biết được vò trí của con người và đặc điểm để phân biệt với động vật b . Tiến hành : Yêu cầu HS đọc phần thông tin SGK Cho HS làm việc theo nhóm , trả lời các câu hỏi -Em hãy kể tên các ngành ĐV đã học? -Ngành ĐV nào có cấu tạo hoàn chỉnh nhất ? cho ví dụ cụ thể ? -Con người có những đặc điểm nào khác biệt so với ĐV ? -Ghi lại ý kiến của nhiều nhóm để đánh giá được kiến thức của HS . - Yêu cầu HS rút ra kết luận về vò trí phân loại của con người. -Đọc thông tin , trao đổi nhóm , vận dụng kiến thức lớp dưới trả lời câu hỏi: + Kể đủ , sắp xếp các ngành theo sự tiến hoá + Lớp thú là động vật tiến hoá nhât , đặc biệt bộ khỉ - Tự nghiên cứu thông tin trong SGK => trao đổi nhóm hoàn thành bài tập mục v Yêu cầu : ô đúng 2,3,5,7,8 => đại diện các nhóm trình bày , nhóm khác bổ sung . -Các nhóm trình bày và bổ sung 2.HĐ2 ( 15’) a.Mục tiêu : Nêu rõ mục đích , ý Giáo án sinh học 8 1 Trường THCS Vónh Xuân II Nhiệm vụ của môn cơ người và vệ sinh : (15’) Cung cấp những kiến thức về cấu tạo và chức năng sinh lí của các cơ quan trong cơ thể . - Nêu mối quan hệ giữa cơ thể với môi trường để đề ra các biện pháp bảo vệ cơ thể . -Thấy rõ mối quan hệ giữa môn học với các môn khoa học khác như: y học ,TDTT , điêu khắc hội hoạ …… nghóa của kiến thức phần cơ thể người. b.Tiến hành : -Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, xem các hình 1,2,3 cùng những hiểu biết của bản thân , trả lời câu hỏi lệnh -Bộ môn cơ thể người và vệ sinh cho chúng ta biết điều gì ?  GV ghi bảng -Kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có quan hệ mật thiết với những ngành nghề nào trong xã hội ? => GV ghi bảng -Nghiên cứu thông tin SGK trang 5 => trao đổi nhóm trả lời câu hỏi : +Nhiệm vụ bộ môn + Biện pháp bảo vệ cơ thể -Một vài đại diện trình bày, nhóm khác bổ sung cho hoàn chỉnh . 3. H Đ 3 (10’) III. Phương pháp học tập bộ môn cơ thể người và vệ sinh : Phương pháp học tập phù hợp với đặc trưng môn học là kết hợp quan sát, thí nghiệm và vận dụng kiến thức kỹ năng vào thực tế cuộc sống. a. Mục tiêu: Chỉ ra được phương pháp đặc thù của bộ môn, đó là học qua mô hình, tranh , thí nghiệm . b. Tiến hành : -Yêu cầu HS đọc thông tin SGK trao đổi nhóm, trả lời câu hỏi : +Nêu các phương pháp cơ bản để học tập bộ môn ? -Lấy ví dụ cụ thể minh hoạ cho các phương pháp mà HS nêu ra. +Bằng qsát tranh ảnh, mô hình, tiêu bản, mẫu sống để tìm hiểu rõ hình thái, cấu tạo. +Bằng thí nghiệm  tìm ra chức năng sinh lí các cơ quan, hệ cơ quan. +Vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng thực tế, có biện pháp vệ sinh rèn luyện cơ the.å -Nghiên cứu thông tin SGK trao đổi nhóm, thôùng nhất câu trả lời . -Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung Chú ý lắng nghe và ghi nhớ 4. Kiểm tra –đánh giá : (5’) Yêu cầu HS trả lời câu hỏi +Việc xác đònh vò trí của con người trong tự nhiên có ý nghóa gì? +Nhiệm vụ của bộ môn cơ thể người và vệ sinh là gì ? +Học môn cơ thể người và vệ sinh có ý nghóa như thế nào ? 5. HDVN: (2’) -Học bài ,trả lơìø câu hỏi 1,2SGK trang 7. - Kẻ bảng 2 trang 9 SGK vào vở . - Ôn tập lại hệ cơ quan ở động vật thuộc lớp thú . Giáo án sinh học 8 2 Trường THCS Vónh Xuân Tuần :1 .Tiết :2 NS: 13/08/2010 Bài 2 : I. Mục tiêu : 1.Kiến thức : - Nêu được đặc điểm cơ thể người. - Xác đònh được vò trí các cơ quan và hệ cơ quan của cơ thể trên mô hình. Nêu rõ được tình thống nhất trong hoạt động của các hệ cơ quan dưới sự chỉ đạo của hệ thần kinh và hệ nội tiết. 2.Kỹ năng : -Rèn kỹ năng quan sát nhận biết kiến thức . -Kỹ năng hoạt động nhóm . 3.Thái độ : Gíao dục ý thức giữ gìn bảo vệ cơ thể tránh tác động mạnh vào một số hệ cơ quan quan trọng. II.Phương pháp : Trực quan, đàm thoại phát hiện. III. Phương tiện : 1.GV : - Tranh vẽ phóng to hình 2.1,2 SGK . Mô hình tháo lắp các cơ quan trong cơ thể người . 2.HS: - Kẻ bảng 2 trang 9 SGK. IV. Tiến trình bài giảng : 1.Ổn đònh : (1’) Kiểm tra só số 2.Kiểm tra bài cũ: (5’) - Cho biết nhiệm vụ của bộ môn cơ thể người và vệ sinh ? -Nêu những phương pháp cơ bản học tập bộ môn cơ thể người và vệ sinh ? 3. Bài mới: (33’) GTB ( 1’)Trong chương trình của môn cơ thể người và vệ sinh chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu các hệ cơ quan như: Hệ vận động, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hoá, … để có khái niệm chung  Chúng ta tìm hiểu khái quát cơ thể người. NỘI DUNG- TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.H Đ 1(12’) I Các phần của cơ thể : a. Mục tiêu : Chỉ rõ các phần của cơ thể. Trình bày sơ lược thành phần ,chức năng các hệ cơ quan . b. Tiến hành : -Kể tên các hệ cơ quan ở động vật thuộc lớp thú ? -Treo tranh, cho HS quan sát hình 2.1,2 SGK . - Gọi HS lên nhận bết và tháo lắp mô hình cơ thể người. ( Khi tháo lắp bộ phận nào yêu cầu HS gọi tên và chỉ vào vò trí cơ quan đó trên mô hình .) -Nhớ lại kiến thức kể tên đủ 7 hệ cơ quan. -Quan sát tranh hình SGK và trên bảng. - Lên tháo lắp mô hình và gọi tên các cơ quan . HS khác nhận xét , sửa sai - Vài HS khác lên tháo lắp và gọi tên các bộ phận. - Các HS còn lại theo dõi và nhận xét -Nhớ lại kiến thức đã học trả lời : + Cấu tạo gồm 3 phần : đầu , thân và Giáo án sinh học 8 3 Trường THCS Vónh Xuân -Cơ thể gồm 3 phần: đầu, thân , chi . -Cơ hoành ngăn khoang ngực và khoang bụng. + Khoang ngực chứa tim, phổi + Khoang bụng chứa dạ dày, ruột, gan, tụy, thận, bóng đái và cơ quan sinh sản -Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi lệnh SGK ( nhóm 4 hs trong 3phút) +Cơ thể người gồm mấy phần ? Kể tên ? +Khoang ngực ngăn cách với khoang bụng nhờ cơ quan nào? +Những cơ quan nào nằm trong khoang ngực? Những cơ quan nào nằm trong khoang bụng ? -Tổng kết ý kiến của các nhóm , thông báo ý đúng . tay chân . + Cơ hoành +Khoang ngực chứa : tim , phổi . Khoang bụng chứa : dạ dày, ruột , gan , t, thận, bóng đái , và cơ quan sinh sản. -Đại diện các nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung . 2.HDD2( 10’) II. Các hệ cơ quan trong cơ thể : phần, chức năng các hệ cơ quan trong cơ thể . b.Tiến hành : - Gọi HS đọc thông tin SGK -Yêu cầu HS tự xác đònh các bộ phận, các cơ quan và chức năng của các hệ cơ quan để ghi vào bảng 2 trang 9 . -Ghi ý kiến bổ sung thông báo đáp án đúng . -Đọc thông tin SGK -Nghiên cứu SGK, tranh hình, trao đổi nhóm, hoàn thành bảng 2 tr 9 . -Đại diện nhóm lên ghi nội dung vào bảng 2 , các nhóm khác nhận xét bổ sung . Hệ cơ quan Các cơ quan trong từng hệ cơ quan Chức năng của từng hêï cơ quan Vận động Cơ , xương Nâng đỡ, vận động cơ thể Tiêu hoá Miệng, ống tiêu hoá, tuyến tiêu hoá . Lấy và biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể và thải phân. Tuần hoàn Tim, hệ mạch Vận chuyển oxi , cacbonic chất dinh dưỡng và chất thải Hô hấp Đường dẫn khí và phổi Trao đổi khí. Bài tiết Thận ống dẫn nước tiểu, bóng đái . Lọc máu . Thần kinh Não, tuỷ, dây thần kinh, hạch thần kinh . Tiếp nhận và trả lời kích thích điều hoà hoạt động của cơ thể. - Hệ vận động: Nâng đỡ, vận động cơ thể. - Hệ tiêu hoá: Lấy và biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể và thải -Ngoài các hệ cơ quan trên , trong cơ thể còn có các hệ cơ quan nào ? ‡‡ Ngoài các hệ cơ quan đã nêu, trong cơ thể còn có: da, các giác quan, hệ sinh dục và hệ nội tiết + Hệ sinh dục: duy trì nòi giống -HS trả lời: Hệ sinh dục Giáo án sinh học 8 4 Trường THCS Vónh Xuân phân. - Hệ tuần hoàn: Vận chuyển oxi , cacbonic chất dinh dưỡng và chất thải . - Hệ hô hấp: Trao đổi khí. - Hệ bài tiết: Lọc máu - Hệ thần kinh: Tiếp nhận và trả lời kích thích điều hoà hoạt động của cơ thể. - Hệ sinh dục: duy trì nòi giống - Hệ nội tiết: Tiết hoocmôn điều hoà các quá trình sinh lí của cơ thể. +Hệ nội tiết: Tiết hoocmôn điều hoà các quá trình sinh lí của cơ thể. - So sánh các hệ cơ quan của người và thú, em có nhận xét gì ? -Gọi HS đọc trước lớp phần thông báo tóm tắt khái quát về các hệ cơ quan và chức năng theo bảng 2 đã hoàn thành. -Giống nhau về sự sắp xếp những nét đại cương cấu trúc và chức năng các hệ cơ quan. 3.HĐ3:(10’) III Sự phối hợp hoạt động của các cơ quan: Các hệ cơ quan trong cơ thể có sự phối hợp hoạt động với nhau cùng thực hiện chức năng sống. Sự phối hợp đó được thực hiện nhờ cơ chế thần kinh và cơ chế thể dòch . a.Mục tiêu: Chỉ ra được vai trò điều hoà hoạt động các hệ cơ quan của hệ thần kinh và hệ nội tiết . b.Tiến hành: - Yêu cầu hs đọc sgk, -Sự phối hợp hoạt động của các cơ quan trong cơ thể được thể hiện như thế nào? -Yêu cầu HS lấy ví dụ về một hoạt khác và phân tích . ‡‡ Giải thích sơ đồ hình 2-3 SGK trang 9. - Nhận xét ý kiến của HS - Cần giảng giải: + Điều hoà hoạt động đều là phản xa.ï . -HS nghiên cứu Sgk trang 9 Phân tích một hoạt động của cơ thể, đó là chạy : +Tim mạch, nhòp hô hấp +Mồ hôi hệ tiêu hoá tham gia tăng cường hoạt động để cung cấp đủ oxi và chất dd cho cơ hoạt động -Đại diện Hs trình bày, học sinh khác nhận xét bổ sung . -Trao đổi nhóm rì rầm ( 2 hs ) để chỉ ra mối quan hệ qua lại giữa các hệ cơ quan trong cơ thể -Đại diện các nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung -Vận dụng giải thích một số hiện tượng như: Thấy ma chạy nhanh về nhà, khi đi thi hay hồi hộp. 4. Kiểm tra – đánh giá : (5’) 1.Chỉ câu trả lời đúng nhất trong các câu sau : Cơ thể gồm nhữngphần nào? a.Đầu b .mình c.tay chân d. cả a, b, c Giáo án sinh học 8 5 Trường THCS Vónh Xuân 2.Hãy phân tích vai trò của hệ thần kinh trong sự điều hoà hoạt động của các hệ cơ quan trong cơ thể bằng 1 ví dụ cụ thể? 4. HDVN: (1’) - Học bài trả lời câu hỏi 1,2 SGK trang 10. - Giải thích hiện tượng: đạp xe, đá bóng, chơi cầu. - Ôn tập lại cấu tạo tế bào thực vật. - Ghi tựa bài mới và vẽ hình 3.1 BỔ SUNG: Tuần 2 Tiết 3 NS:15/08/2010 I. Mục tiêu : 1.Kiến thức : -Thấy được thành phần cấu tạo của tế bào phù hợp với chức năng của chúng -Xác đònh rõ tế bào là đơn vò cấu tạo và đơn vò chức năng của cơ thể. 2.Kỹ năng : -Rèn kỹ năng quan sát tranh hình, mô hìng tìm kiến thức . -Kỹ năng suy luận lôgíc, kỹ năng hoạt động nhóm . 3.Thái độ :Giáo dục ý thức học tập yêu thích bộ môn . II. Phương pháp: Trực quan, trao đổi nhóm . III. Phương pháp : 1.GV: Tranh vẽ cấu tạo tế bào, màng sinh chất, ti thể, ribôxôm…. 2.HS : Nghiên cứu bài trước ở nhà IV. Tiến trình bài giảng : 1.n đònh, kiểm tra:(5’) -Kiểm diện ghi đầu bài. -Cơ thể người gồm mấy phần ? Phần thân chứa những cơ quan nào ? 2.: Bài mới: ( 34’) GTB(1’) Mọi bộ phận, cơ quan của cơ thể sv đều được cấu tạo từ đơn vò nhỏ nhất là gì? Cơ thể dù đơn giản hay phức tạp đều được cấu tạo từ đơn vò nhỏ nhất là tế bào. Vậy tế bào có cấu tạo ntn? NỘI DUNG- TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.H Đ 1 (10’) I. .Cấu tạo tế bào: Hình vẽ 3.1 và ghi chú thích a. Mục tiêu : HS nắm được các thành phần chính của tế bào: Màng, chất nguyên sinh, nhân b.Tiến hành : Giáo án sinh học 8 6 Trường THCS Vónh Xuân - Treo tranh cấu tạo tế bào cho HS quan sát, thực hiện trò chơi ai nhanh hơn; +Một tế bào điển hình gồm những thành phần cấu tạo nào? Bằng cách: Treo sơ đồ câm về cấu tạo tế bào và các mảnh bìa tương ứng với tên các bộ phận  Gọi 2-4 HS lên thi nhau hoàn chỉnh sơ đồ (theo kiểu dây chuyền) -Nhận xét. -Quan sát hình 3.1 SGK trang 11. Ghi nhớ kiến thức . - HS khác quan sát cổ vũ, sau đó nhận xét bổ sung . 2 HDD2 (8’) II Chức năng các bộ phận trong tế bào: - Màng sinh chất : Giúp tế bào thực hiện trao đổi chất. - Chất tế bào : Thực hiện các hoạt động sống của tế bào. + Lưới nội chất: Tổng hợp và vận chuyển các chất. +Ribôxôm: Nơi tổng hợp protêin. +Ti thể: Tham gia hoạt động hô hấp, giải phóng năng lượng. + Bộ máy gôngi: Thu nhận, hoàn thiện, phân phối sản phẩm. + Trung thể:Tham gia quá trình phân chia tế bào - Nhân: điều khiển mọi hoạt động sống cảu tế bào. + Nhiễm sắc thể: Là cấu trú quy đònh sự hình thành protêin, có vai trò quyết đònh trong di truyền. + Nhân con: Tổng hợp ARN ribôxôm (rARN) a. Mục tiêu: Thấy được thành phần cấu tạo của tế bào phù hợp với chức năng của chúng b. Tiến hành : Yêu cầu HS nghiên cứu TT SGK và trả lời câu hỏi : -Màng sinh chất có vai trò gì? -Lưới nội chất có vai trò gì trong hoạt động sống của tế bào ? -Năng lượng cần cho các hoạt động lấy từ đâu? -Tại sao nói nhân là trung tâm của tế bào ? Tổng kết ý của HS => nhận xét -Hãy giải thích mối quan hệ thống nhất về chức năng giữa màng sinh chất, chất tế bào và nhân tế bào? ‡‡ : Màng sinh chất thực hiện TĐC để tổng hợp nên những chất riêng của tế bào. Sự phân giải vật chất tạo năng lượng cần cho mọi hoạt động sống của tế bào đều thực hiện nhờ ti thể. NST trong nhân quy đònh đặc điểm cấu trúc prôtein được tổng hợp trong tế bào ở ribôxôm. Như vậy, các bào quan trong tế bào có sự phối hợp hoạt động để thực hiện chức năng sống. -Nghiên cứu bảng 3.1 SGK trang 11 -Trao đổi nhóm tìm ra đáp án các câu hỏi : (Màng sinh chất có lỗ màng đảm bảo mối quan hệ giữa tế bào- máu và dòch mô. Chất tế bào có nhiều bào quan như lưới nội chất (trên lưới nội chất có các ribôxôm…)) (Thành phần cơ bản của NST trong nhân là AND mang mã DT, qui đònh những đặc điểm về cấu trúc của prôtêin được tổng hợp ở ribôxôm trong chất tế bào.) -Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung . -Trao đổi nhóm, dựa vào bảng 3 để trả lời . Giáo án sinh học 8 7 Trường THCS Vónh Xuân 3 .H Đ 3 (8’) III.Thành phần hoá học của tế bào : Tế bào gồm nhiều chất hữu cơ và vô cơ. a.Chất hữu cơ: Prôtêin, Gluxit, Lipit, Axit nuclêic (AND, ARN) b.Chất vô cơ : Muối khoáng chứa Ca, K, Na, Cu a. Mục tiêu :HS nắm được 2 thành phần chính của tế bào là chấtø vô cơ và hữu cơ . b. Tiến hành : -Yêu cầu HS nghiên cứu TT SGK trang 12, trả lời câu hỏi +Cho biết thành phần hoá học của tế bào ? + Các chất cấu tạo nên tế bào có mặt ở đâu? +Tại sao trong khẩu phần của mỗi người cần có đủ: prôtêin, lipit, gluxit, vitamin, muối khoáng? -Tự nghiên cứu thông tin SGK trang 12 => trao đổi nhóm (2 người)=> thống nhất câu trả lời Gồm chất vô cơ và hữu cơ +Các chất hoá học có trong tự nhiên . +Ăn đủ các chất để xây dựng tế bào 4.H Đ4 (7’) IV.Hoạt động sống của tế bào: Tế bào là đơn vò chức năng của cơ thể vì các hoạt động sống của tế bào quan hệ với đặc trưng của cơ thể sống. • Trao đổi chất: Cung cấp năng lượng cho hoạt động sống của cơ thể • Phân chia và lớn lên: giúp cơ thể lớn lên tới trưởng thành và sinh sản • Cảm ứng : Giúp cơ thể tiếp nhận và trả lời kích thích. a.Mục tiêu :-Xác đònh rõ tế bào là đơn vò cấu tạo và đơn vò chức năng của cơ thể b. Tiến hành : -Yêu cầu HS nghiên cứu hình 3.2 SGK và trên bảng phụ, trả lời câu hỏi: -Tại sao nói tế bào là đơn vò chức năng của cơ thể ? Dựa vào các câu hỏi sau: Lấy ví dụ để thấy mối quan hệ giữa chức năng của tế bào vớiø cơ thể và môi trường. Giảng giải : Chỉ trên bảng phụ sơ đồ 3.2 : Cơ thể có 4 đặc trưng cơ bản như: trao đổi chất, sinh trưởng, sinh sản, di truyền đều được tiến hành ở tế bào -Nghiên cứu sơ đồ hình 3.2 SGK trang 12. -Có thể trả lời: ở tế bào cũng có quá trình trao đổi chất, phân chia, … + Đơn vò cấu tạo vì Tế bào là đơn vò nhỏ nhất trong cấu tạo cơ thể. + Đơn vò chức năng vì: Các hoạt động sống của tế bào quan hệ với đặc trưng của cơ thể sống. 4.Kiểm tra đánh giá: ( 5’) - Yêu cầu hs làm bài tập ở bảng 3.2 ( đáp án: 1c,2a,3b,5d) 5. HDVN: ( 1’) - Học bài, trả lời câu hỏi 2 SGK - Đọc mục “em có biết? “ - Ôn tập phần mô ở tế bào thực vật, xem trước bài 4, trả lời câu hỏi lệnh tam giác. MÔI TRƯỜNG Nước và muối khoáng CƠ THỂ Cácbônic TẾ BÀO và chất bài tiết xi Năng lượng cho Trao đổi chất cơ thể hoạt động Giáo án sinh học 8 8 Trường THCS Vónh Xuân Chất hữu cơ Lớn lên  phân chia Cơ thể lớn lên và sinh sản Kích thích Cảm ứng Cơ thể phản ứng với kích thích. H. 3.2 Sơ đồ mối quan hệ giữa chức năng của tế bào với cơ thể và môi trường Tuần :2. Tiết :4 NS: 22/08/2010 I. Mục tiêu : 1.Kiến thức : -Nêu được khái niệm mô, kể được các loại mô chính trong cơ thể và chức năng của chúng. 2.Kỹ năng : - Rèn kỹ năng khai thác thông tin sách giáo khoa, quan sát nhận biết. 3.Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ, giữ gìn sức khoẻ. II. Phương pháp :trực quan tìm tòi nghiên cứu và hoạt động theo nhóm . III.Phương tiện : 1.GV : Tranh hình SGK , phiếu học tập, tranh một số loại tế bào,. 2.HS :Xem trước bài học ở nhà . IV.Tiến trình bài giảng : 1. Ổn đònh : (1’) Kiểm tra só số 2. Kiểm tra bài cũ : (6’) Hãy cho biết cấu tạo và chức năng các bộ phận của tế bào ? 3.Bài mới (32’) GTB(2’) Trong cơ thể có rất nhiều tế bào, tuy nhiên xét về chức năng, người ta có thể xếp loại thành những nhóm tế bào có nhiệm vụ giống nhau. Các nhóm đó gọi chung là mô. Vậy mô là gì? Trong cơ thể ta có những loại mô gì? NỘI DUNG- TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. H Đ 1(10’) I. Khái niệm mô: - Mơâ là một tập hợp tế bào chuyên hoá có cấu tạo giống nhau , đảm a.Mục tiêu :HS nêu được KN mô.cho được ví dụ mô ở TV b. Tiến hành :Yêu cầu HS nghiên cứu TT SGK tr 14 kết hợp với tranh hình trên bảng để trả lời câu hỏi: -Thế nào là mô ? -Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi trên bằng câu hỏi gợi ý: -Nghiên cứu thông tin trong SGK tr14 kết hợp với tranh hình trên bảng -Trao đổi nhóm=> trả lời câu hỏi. -Nhóm khác nhận xét, bổ sung Lưu ý: tuỳ chức năng=>tbào phân Giáo án sinh học 8 9 Trường THCS Vónh Xuân nhiệm chức năng nhất đònh - Mô gồm : tế bào và phi bào +Hãy kể tên những tế bào có hình dạng khác nhau mà em biết? +Thử giải thích vì sao tế bào có hình dạng khác nhau? -Giúp HS hoàn thành khái niệm mô và liên hệ trên cơ thể người , thực vật và động vật -Bổ sung : Trong mô , ngoài tế bào còn có yếu tố không có cấu tạo tế bào gọi là phi bào hoá -Đại diện nhóm trình bày => nhóm khác nhận xét, bổ sung. +Tb thòt quả cà chua có hình trứng, tb TK có hình sao, …. +Vì chúng có chức năng khác nhau -Kể tên các mô ở thực vật như : mô biểu bì, mô che chở, mô nâng đở ở lá 2.H Đ2( 22’) II. .Các loại mô : Có bốn loại mô chính: 1.Mô biểu bì: Đặc điểm: gồm các tế bào xếp sít nhau tạo thành lớp dày phủ ngoài cơ thể, lót trong các cơ quan rỗng Chức năng: bảo vệ, hấp thụ và bài tiết. VD: Tập hợp tế bào dẹt tạo nên da 2. Mô liên kết: Đặc điểm: gồm các tế bào liên kết nằm rải rác trong chất nền Chức năng: nâng đỡ liên kết các cơ quan. VD: Máu Mô cơ : Đặc điểm: Gồm các tế bào hình trụ, hình thoi dài trong tế bào có nhiều tơ cơ. a. Mục tiêu :HS phải chỉ rõ cấu tạo và chức năng của từng loại mô, thấy dược cấu tạo phù hợp với từng chức năng của từng loai mô. b. Tiến hành : Chia nhóm: 4 nhóm lớn. Có mấy loại mô chính? Yêu cầu HS nghiên cứu TT SGK, trả lời các câu hỏi mục 1&2. +Em có nhận xét gì về sự sắp xếp các tb ở mô biểu bì? -Nhận xét kết quả các nhóm -Yêu cầu HS quan sát tranh vẽ các loại mô( hình 4.1 => 4 SGK). +Máu thuộc loại mô gì? Vì sao xếp vào loại mô đó? Giải thích như thông tin bổ sung II: huyết tương là chất lỏng phù hợp với chức năng vận chuyển chất dinh dưỡng. +Tại sao máu lại đgl mô lk lỏng? +Mô sụn, mô xương xốp có đặt điểm gì? Nó nằm ở đâu trên cơ thể? +Mô xương cứng có vai trò ntn trong cơ thể? -Yêu cầu HS quan sát hình vẽ các loại mô cơ và trả lời câu hỏi: + Hình dạng cấu tạo tb cơ vân và tb cơ tim giống và khác nhau ở những điểm nào? Tự nghiên cứu SGK, quan sát hình => trao đổi nhóm trả lời câu hỏi -Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung. -Quan sát tranh vẽ các loại mô =>trao đổi nhóm trả lời câu hỏi. -Chú ý lắng nghe và ghi nhớ. + Máu thuộc mô liên kết , vì có đặc điểm giống với các mô mỡ, sụn,… +Trong máu phi bào chiếm tỉ lệ nhiều hơn tb. +Mô sụn gồm 2-4 tb tạo thành nhóm lẫn trong chất đặc cơ bản, có ở đầu xương. +Mô xương xốp có các nan xương tạo thành các ô chứa tuỷ đỏ => có ở đầu xương dưới sụn. +Mô xương cứng:tạo nên các ống xương, đặc biệt là xương ống. -Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung. -HS quan sát hình 4.3 SGK=> thảo luận nhóm thống nhất câu trả lời. +Tế bào mô cơ có hình dạng dài. +Mô cơ vân và cơ tim:tb có vân ngang => hđ theo ý muốn. +Mô cơ trơn: tb có hình thoi nhọn => hoạt động ngoài ý muốn . Giáo án sinh học 8 10 [...]... biết? - Xem trước bài 8, trả lời lệnh tam giác mục 1,2 Đọc thí nghiệm trang 30 và giải thích - Học bài kiểm tra 15’ BỔ SUNG: - Giáo án sinh học 8 19 Trường THCS Vónh Xuân Tuần :4 Tiết :8 NS: 6/09/2010 Bài 8 : CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT... làm tiêu bản cơ vân em gặp khó khăn gì? Và đã khắc phục khó khăn đó ntn? -Làm vệ sinh lớp, thu dung cụ rửa sạch, lau khô… 5 HD VN: (1’) -Về nhà mỗi HS viết một bản thu hoạch theo mẫu SGK tr19 -Ôn lại kiến thức về mô thần kinh Chuẩn bò trước bài “ phản xạ” Giáo án sinh học 8 13 Trường THCS Vónh Xuân Tuần:3 Tiết: 6 NS: 26/ 08/ 2010 I Mục tiêu: 1.Kiến thức: -HS phải nắm được cấu tạo và chức năng của nơron.kể... biết kiến thức - Kỹ năng hoạt động nhóm Giáo án sinh học 8 23 Trường THCS Vónh Xuân 3.Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ giữ gìn vệ sinh hệ cơ II Phương pháp: Trực quan tìm tòi nghiên cứu, diễn giảng, thảo luận nhóm III Phương tiện: 1.Giáo viên : Tranh phóng to hình 9.1 SGK, tranh chi tiết về các nhóm cơ Tranh sơ đồ 1 đơn vò cấu trúc của tb ở SGV 2.Học sinh : xem trước bài IV Tiến trình bài giảng:... bền bỉ b Tiến hành: Nêu vấn đề dưới dạng câu hỏi: + Em đã bao giờ bò mỏi cơ chưa? Nếu bò thì có hiện tượng ntn? - Tổ chức cho học sinh làm thí nghiệm trên máy ghi công đơn giản - Cho học sinh lần lượt thực hiện các Khi cơ làm việc quá sức lệnh tam giác sgk: Giáo án sinh học 8 -Theo dõi thí nghiệm, lưu ý bảng 10 - Trao đổi nhóm, thóng nhất câu trả lời  yêu cầu nêu được: +Vật có khối lượng thích hợp nhòp... Giáo án sinh học 8 16 Trường THCS Vónh Xuân Tuần :4 Tiết: 7 NS: 3/09/2010 I Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Ý nghóa của hệ vận động trong đời sống Vai trò của bộ xương - Kể tên các phần của bộ xương - Các loại khớp 2.Kỹ năng : - Quan sát tranh, mô hình, nhận biết kiến thức -Phân tích, so sánh,tổng hợp khái quát Hoạt động nhóm 3.Thái độ : Giáo dục ý thức giữ gìn, vệ sinh bộ xương II Phương... ( 15’) :a.Mục tiêu: HS chỉ rõ 3 loại khớp III Các khớp xương: xương trên khả năng cử động và xác đònh được khớp đó trên cơ thể mình b.Tiến hành: - Cho học sinh đọc thông tin sgk - Các xương liên hệ với + Thế nào là một khớp xương? Giáo án sinh học 8 + Bộ xương gồm 3 phần chính: xương đầu, xương thân, xương chi - Xương đầu: Xương sọ và xương mặt - Xương thân: cột sống và lồng ngực - Xương chi: Xương... thành viên đều quan sát =.> vẽ hình -Nhóm thảo luận để thống nhất trả lời Yêu cầu: thành phần cấu tạo, hình dạng tb ở mỗi mô -Giải đáp thắc mắc của HS -Có thể nêu thắc mắc 3.Học sinh làm báo cáo: - Yêu cầu học sinh làm báo cáo Học sinh làm báo cáo theo yêu cầu của theo yêu cầu của mục IV Thu mục IV Thu hoạch (10’) hoạch: + Tóm tắt pp làm tiêu bản mô cơ vân + Vẽ hình và ghi chú thíchcác loại mô đã quan... trức quan tìm tòi nghiên cứu III Phương tiện: 1.Giáo viên: Tranh vẽ hình 8. 1  4 SGK Hai xương đùi ếch sạch, đèn cồn, cốc nước lã, cốc đựng dd axit HCl 10% 2.Học sinh: xương đùi ếch hay xương sườn gà IV Tiến trình bài giảng: 1 Ổn đònh lớp : (1’)Kiểm tra só số lớp 2.Kiểm tra bài cũ: (10’) - Phát đề kiểm tra 15’ - Theo dõi học sinh làm bài - Đề bài có kèm theo đáp án Câu 1: Đánh dấu x vào ô đúng: (... hiển vi, lam kính, lamen, bộ đồ mổ, khăn lau, giấy thấm, dd slí 0,65%NaCl, dung dòch CH3COOH,ống hút, bộ tiêu bản ĐV 2.Học sinh: chuẩn bò theo nhóm đã phân công.mỗi tổ 1 con ếch 1 mẫu xương ống có đầu sụn và xương xốp, thòt nạc lợn còn tươi IV.Tiến trình bài giảng: Giáo án sinh học 8 11 Trường THCS Vónh Xuân 1.Ổn đònh lớp: (1’)Kiểm tra só số lớp 2.Kiểm tra bài cũ: (4’) -Kể tên các loại mô đã học? Mô liên... liền +Chức năng: cảm ứng và dẫn truyền +Nơron có chức năng gì? cách phát sinh xung thần +Có NX gì về hướng dẫn truyền xung thần kinh kinh -Dẫn truyền: Khả năng lan xung thần kinh ở nơron cảm giác và +3 loại nơron: vò trí, chức năng truyền xung thần kinh theo nơron vận động? + Có mấy loại nơron? một chiều nhất đònh Giáo án sinh học 8 14 Trường THCS Vónh Xuân 3 Các loại nơron: Có 3 loại - Nơron hướng tâm: . trong cơ thể còn có: da, các giác quan, hệ sinh dục và hệ nội tiết + Hệ sinh dục: duy trì nòi giống -HS trả lời: Hệ sinh dục Giáo án sinh học 8 4 Trường THCS Vónh Xuân phân. - Hệ tuần hoàn:. tiết xi Năng lượng cho Trao đổi chất cơ thể hoạt động Giáo án sinh học 8 8 Trường THCS Vónh Xuân Chất hữu cơ Lớn lên  phân chia Cơ thể lớn lên và sinh sản Kích thích Cảm ứng Cơ thể phản ứng với kích. hành: - Cho học sinh đọc thông tin sgk. + Thế nào là một khớp xương? -Nghiên cứu TT SGK, trả lời câu hỏi, HS khác nhận xét. + Nơi tiếp giáp giữa hai đầu xương: Giáo án sinh học 8 18 Trường THCS
- Xem thêm -

Xem thêm: sinh 8 chuan kien thuc, sinh 8 chuan kien thuc, sinh 8 chuan kien thuc