TKB THCS sang

7 163 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 14:00

Thời khoá biểu thcs năm học 2010-2011 Thực hiện từ 10 tháng 01 năm 2011(Lần 6) Thứ Tiết 9 A1 9 A2 9 A3 8 A1 8 A2 8 A3 7 A1 2 1 Chào cờ 2 TD Lê Sơn Sinh - Sinh Sinh Hiền Lý H.An GDCD Hằng Văn - Trinh Văn Hoà 3 Sinh Hiền TD Lê Sơn GDCD - Lan Hoá - Trung Toán N.Sơn Văn - Trinh TD Tiến 4 Văn - Lan Văn - Hải Văn - Hoa Văn Hồng Hoá - Trung Lý H.An NN - Thu 5 Văn - Lan Toán - Dinh Văn - Hoa TD Tiến Lý H.An Hoá - Trung Toán Bằng 3 1 Sử Hơng Lý H.An Toán Kiên Toán T.Hồng Địa Năm Toán N.Sơn Sử - Trinh 2 TD Lê Sơn Sử Hơng NN - Thuỷ Sinh - Sinh NN - Thu Địa Năm Văn Hoà 3 NN - Thuỷ GDCD - Lan Lý H.An Nhạc Hằng Văn Hồng Sinh - Sinh Văn Hoà 4 Lý H.An NN - Thuỷ TD Lê Sơn Địa Năm Sinh - Sinh Nhạc Hằng NN - Thu 5 CN Tâm 4 1 Toán Kiên Văn - Hải Sử Hơng Văn Hồng Toán N.Sơn NN - Thu Toán Bằng 2 Toán Kiên Văn - Hải Địa Năm Văn Hồng NN - Thu Toán N.Sơn Toán Bằng 3 Hoá - Trung MT Ngân Toán Kiên Toán T.Hồng Nhạc Hằng Tin - Lê An Sinh Hiền 4 Địa Năm Hoá - Trung MT Ngân NN - Thu Văn Hồng Văn - Trinh Địa Khánh 5 MT Ngân Địa Năm Hoá - Trung 5 1 Văn - Lan Sinh - Sinh Tin - N.Anh Toán T.Hồng NN - Thu TD Tiến Toán Bằng 2 Văn - Lan Văn - Hải Sinh Hiền Toán T.Hồng Toán N.Sơn Hoá - Trung Lý H.An 3 GDCD - Lan Toán - Dinh Văn - Hoa NN - Thu Hoá - Trung Toán N.Sơn GDCD Hằng 4 Sinh Hiền Toán - Dinh Văn - Hoa Tin - Dung MT Ngân NN - Thu Văn Hoà 5 Hoá - Trung Tin - Dung MT Ngân 6 1 Văn - Lan Toán - Dinh TD Lê Sơn TD Tiến CN Tâm Toán N.Sơn Sinh Hiền 2 NN - Thuỷ TD Lê Sơn Toán Kiên MT Ngân Sử Hoà TD Tiến CN Tâm 3 Tin - N.Anh NN - Thuỷ Toán Kiên Sử Hoà TD Tiến Văn - Trinh Tin Lê An 4 Toán Kiên Tin - N.Anh NN - Thuỷ Văn Hồng Toán N.Sơn Sử Hoà Tin Lê An 5 Sinh hoạt lớp 7 1 Toán Kiên Văn - Hải Hoá - Trung CN Tâm Văn Hồng Sinh - Sinh Sử - Trinh 2 Lý H.An Hoá - Trung Sử Hơng NN - Thu Văn Hồng Địa Năm Địa Khánh 3 Hoá - Trung Sử Hơng Lý H.An Sinh - Sinh TD Tiến NN - Thu Tin Lê An 4 Sử Hơng Lý H.An Văn - Hoa Địa Năm Sinh - Sinh GDCD Hằng NN - Thu 5 GDCD Hằng Địa Năm CN Tâm Thời khoá biểu thcs năm học 2010-2011 Thực hiện từ 10 tháng 01 năm 2010 (Lần 6) Thứ Tiết 7 A2 7 A3 6 A1 6 A2 6 A3 2 1 Chào cờ 2 TD Tiến NN Chuyên Nhạc Hằng Địa Năm Tin - Dung 3 NN - Thu Văn Hoà GDCD Hồng Nhạc Hằng Tin - Dung 4 CN Tâm TD Tiến Toán - Dinh Tin - N.Anh Địa Năm 5 Địa Năm Tin - N.Anh Văn Khánh 3 1 NN - Thu NN Chuyên Tin Dung TD Tiến CN - Hoa 2 Sử - Trinh Toán Bằng Tin - Dung CN - Hoa Toán T.Hồng 3 Địa Khánh Toán Bằng CN - Hoa Toán T.Hồng TD Tiến 4 Văn - Điểm Văn Hoà TD Tiến Toán T.Hồng Văn Khánh 5 4 1 GDCD Hằng Địa Khánh NN - Thuỷ Lý H.An Sinh Hiền 2 Địa Khánh Sinh Hiền Lý H.An Văn Hằng NN - Thuỷ 3 Toán Bằng Sử - Trinh Văn Hằng NN - Thuỷ Lý H.An 4 Sinh Hiền NN Chuyên Văn Hằng Toán T.Hồng Nhạc Hằng 5 5 1 Lý H.An Văn Hoà Toán - Dinh Văn Hằng Sinh Hiền 2 NN - Thu Văn Hoà Sinh - Sinh Văn Hằng NN - Thuỷ 3 Toán Bằng Lý H.An NN - Thuỷ Sinh - Sinh TD Tiến 4 Văn - Điểm Toán Bằng Sử - Hải NN - Thuỷ Toán T.Hồng 5 6 1 Toán Bằng GDCD Hằng Sinh - Sinh GDCD Hồng Văn Khánh 2 Toán Bằng Sinh Hiền Toán - Dinh Sử - Hải Văn Khánh 3 Sinh Hiền CN Tâm Văn Hằng Sinh - Sinh Sử - Hải 4 CN Tâm Toán Bằng Sinh hoạt Sinh hoạt 7 1 Văn - Điểm Địa Khánh Toán - Dinh Văn Hằng Toán T.Hồng 2 Văn - Điểm Tin Lê An NN - Thuỷ TD Tiến Toán T.Hồng 3 Sử - Trinh CN Tâm Văn Hằng NN - Thuỷ GDCD Hồng 4 Tin Lê An Sử - Trinh TD Tiến Toán T.Hồng NN - Thuỷ 5 Thời khoá biểu thcs năm học 2010-2011 Thực hiện từ 08 tháng 02 năm 2011 (Lần 7) Thứ Tiết 9 A1 9 A2 9 A3 8 A1 8 A2 8 A3 7 A1 2 1 Chào cờ 2 TD Lê Sơn Sinh - Sinh NN - Thuỷ Lý H.An NN Chuyên Văn - Trinh Văn Hoà 3 Sinh Hiền TD Lê Sơn GDCD - Lan Hoá - Trung GDCD - Hằng Văn - Trinh TD Tiến 4 Văn - Lan NN - Thuỷ Văn - Hoa Văn - Hồng Hoá - Trung Lý H.An Toán Bằng 5 Văn - Lan Toán - Dinh Văn - Hoa NN Chuyên Lý H.An Hoá - Trung CN Tâm 3 1 Sử Hơng Lý H.An Toán Kiên Sinh - Sinh NN Chuyên Toán -N.Sơn Văn Hoà 2 TD Lê Sơn Tin - N.Anh NN - Thuỷ Toán - T.Hồng Văn - Hồng NN Chuyên Văn Hoà 3 Lý H.An GDCD - Lan Lý H.An Địa Năm Văn - Hồng Sinh - Sinh Toán Bằng 4 NN - Thuỷ Văn - Hải TD Lê Sơn MT Ngân Sinh - Sinh Địa Năm Toán Bằng 5 TD Tiến Địa Năm MT Ngân 4 1 Toán Kiên Văn - Hải Sử Hơng Văn - Hồng Toán-N.Sơn Nhạc Hằng Toán Bằng 2 Toán Kiên Văn - Hải Địa Năm Văn - Hồng Toán-N.Sơn Tin Lê An Sử - Trinh 3 Hoá - Trung MT Ngân Toán Kiên Toán - T.Hồng Nhạc Hằng Toán-N.Sơn Sinh Hiền 4 Địa Năm Hoá - Trung MT Ngân Nhạc Hằng Văn - Hồng Văn - Trinh Địa Khánh 5 MT Ngân Địa Năm Hoá - Trung 5 1 Văn - Lan Sinh - Sinh Sinh Hiền Toán - T.Hồng MT Ngân Hoá - Trung Lý H.An 2 Văn - Lan Văn - Hải Hoá - Trung Toán - T.Hồng Toán-N.Sơn NN Chuyên NN Sâm 3 GDCD - Lan Toán - Dinh Văn - Hoa Hoá - Trung Tin - Dung Toán-N.Sơn GDCD - Hằng 4 Sinh Hiền Toán - Dinh Văn - Hoa Tin - Dung Hoá - Trung TD Tiến Văn Hoà 5 6 1 Toán Kiên Toán - Dinh TD Lê Sơn TD Tiến CN Tâm Văn - Trinh Sinh Hiền 2 Văn - Lan TD Lê Sơn Sinh Hiền NN Chuyên Sử Hoà TD Tiến NN Sâm 3 NN - Thuỷ Sử Hơng Tin - N.Anh Sử Hoà TD Tiến Toán -N.Sơn Tin Lê An 4 Tin - N.Anh NN - Thuỷ Toán Kiên Văn - Hồng Toán -N.Sơn Sử Hoà Tin Lê An 5 Sinh hoạt lớp 7 1 Hoá - Trung Văn - Hải Toán Kiên CN Tâm TD Tiến Sinh - Sinh Sử - Trinh 2 Lý H.An Hoá - Trung Sử Hơng GDCD - Hằng NN Chuyên Địa Năm Địa Khánh 3 Toán Kiên Sử Hơng Lý H.An Địa Năm Sinh - Sinh NN Chuyên Tin Lê An 4 Sử Hơng Lý H.An Văn - Hoa Sinh - Sinh Địa Năm GDCD - Hằng CN Tâm 5 NN Chuyên Văn - Hồng CN Tâm Thời khoá biểu thcs năm học 2010-2011 Thực hiện từ 08 tháng 02 năm 2011 (Lần 7) Thứ Tiết 7 A2 7 A3 6 A1 6 A2 6 A3 2 1 Chào cờ 2 TD Tiến Sinh Hiền Nhạc Hằng Địa Năm Tin - Dung 3 NN - Thuỷ Văn Hoà GDCD Hồng Nhạc Hằng Tin - Dung 4 CN Tâm TD Tiến Toán - Dinh Tin - N.Anh Địa Năm 5 Địa Năm Tin - N.Anh Văn Khánh 3 1 Địa Khánh Toán Bằng Tin - Dung C.Nghệ - Hoa Toán - T.Hồng 2 Sử - Trinh Toán Bằng Tin Dung TD Tiến C.Nghệ - Hoa 3 NN - Thuỷ Sử - Trinh C.Nghệ - Hoa Toán - T.Hồng TD Tiến 4 Văn - Điểm Văn Hoà TD Tiến Toán - T.Hồng Văn Khánh 5 4 1 GDCD - Hằng Địa Khánh NN - Thuỷ Toán - T.Hồng Sinh Hiền 2 Toán Bằng Sinh Hiền Lý H.An Văn Hằng NN - Thuỷ 3 Địa Khánh Toán Bằng Văn Hằng NN - Thuỷ Lý H.An 4 Sinh Hiền NN - Thuỷ Văn Hằng Lý H.An Toán - T.Hồng 5 5 1 Văn - Điểm Văn Hoà Toán - Dinh Văn Hằng TD Tiến 2 Lý H.An Văn Hoà Sinh - Sinh Văn Hằng NN - Thuỷ 3 Toán Bằng Lý H.An NN - Thuỷ Sinh - Sinh Sinh Hiền 4 Sử Hải NN - Thuỷ Nhạc Hằng 5 6 1 Toán Bằng GDCD - Hằng Sinh - Sinh GDCD Hồng Văn Khánh 2 Toán Bằng NN - Thuỷ Toán - Dinh Sử Hải Văn Khánh 3 CN Tâm Toán Bằng Văn Hằng Sinh - Sinh Sử Hải 4 Sinh Hiền CN Tâm Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp 7 1 Văn - Điểm Địa Khánh Toán - Dinh Văn Hằng Toán - T.Hồng 2 Văn - Điểm Tin Lê An NN - Thuỷ TD Tiến Toán - T.Hồng 3 Sử - Trinh CN Tâm Văn Hằng Toán - T.Hồng NN - Thuỷ 4 Tin Lê An Sử - Trinh TD Tiến NN - Thuỷ GDCD Hồng 5 Thời khoá biểu thcs năm học 2010-2011 Thực hiện từ 08 tháng 02 năm 2011 (Lần 7) Thứ Buổi Tiết 9 A1 9 A2 9 A3 8 A1 8 A2 8 A3 7 A1 7 A2 7 A3 6 A1 6 A2 6 A3 2 Chiều 1 Tin 2 C.Nghệ Tin 3 Tin C.Nghệ 4 Tin 3 ChiÒu 1 2 3 4 4 ChiÒu 1 Tin 2 Tin 3 Tin 4 Tin 5 ChiÒu 1 Nh¹c MT NN 2 MT NN TD 3 NN TD Nh¹c 4 TD Nh¹c MT 6 ChiÒu 1 Tin Tin C.NghÖ MT 2 Tin C.NghÖ MT Tin 3 C.NghÖ MT Tin C.NghÖ 4 7 ChiÒu 1 2 3 4 CN S¸ng 1 Tin 2 Tin 3 Tin 4 Tin ChiÒu 1 Tin 2 Tin Thêi kho¸ biÓu häc thªm khèi thcs n¨m häc 2010-2011 Thùc hiÖn tõ 08 th¸ng 02 n¨m 2011 Thø Buæi TiÕt 9 A1 9 A2 9 A3 8 A1 8 A2 8 A3 7 A1 7 A2 7 A3 6 A1 6 A2 6 A3 2 ChiÒu 1 NN NN V¨n 2 NN NN V¨n 3 NN NN V¨n 4 3 ChiÒu 1 Lý(Ho¸) To¸n V¨n To¸n V¨n To¸n V¨n NN To¸n V¨n 2 Lý(Ho¸) To¸n V¨n To¸n V¨n To¸n V¨n NN To¸n V¨n 3 Lý(Ho¸) To¸n V¨n To¸n V¨n To¸n V¨n NN To¸n V¨n 4 4 ChiÒu 1 NN V¨n V¨n To¸n To¸n To¸n 2 NN V¨n V¨n To¸n To¸n To¸n 3 NN V¨n V¨n To¸n To¸n To¸n 4 5 ChiÒu 1 To¸n To¸n To¸n V¨n 2 To¸n To¸n To¸n V¨n 3 To¸n To¸n To¸n V¨n 4 6 ChiÒu 1 V¨n NN NN To¸n NN V¨n To¸n 2 V¨n NN NN To¸n NN V¨n To¸n 3 V¨n NN NN To¸n NN V¨n To¸n 4 7 ChiÒu 1 V¨n Ho¸(Lý) NN V¨n 2 V¨n Ho¸(Lý) NN V¨n 3 V¨n Ho¸(Lý) NN V¨n 4 . Thời khoá biểu thcs năm học 2010-2011 Thực hiện từ 10 tháng 01 năm 2011(Lần 6) Thứ Tiết 9 A1 9 A2 9 A3 8 A1 8 A2. H.An Văn - Hoa Địa Năm Sinh - Sinh GDCD Hằng NN - Thu 5 GDCD Hằng Địa Năm CN Tâm Thời khoá biểu thcs năm học 2010-2011 Thực hiện từ 10 tháng 01 năm 2010 (Lần 6) Thứ Tiết 7 A2 7 A3 6 A1 6 A2 6. Hằng NN - Thuỷ GDCD Hồng 4 Tin Lê An Sử - Trinh TD Tiến Toán T.Hồng NN - Thuỷ 5 Thời khoá biểu thcs năm học 2010-2011 Thực hiện từ 08 tháng 02 năm 2011 (Lần 7) Thứ Tiết 9 A1 9 A2 9 A3 8 A1 8
- Xem thêm -

Xem thêm: TKB THCS sang, TKB THCS sang, TKB THCS sang

Từ khóa liên quan